gore

 • Baner Optina Alibunar

Огласи и конкурси

Јавни позив складиштење пољопривредних производа - поновљени позив

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 – др закон. 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пљопривредном земљишту у државној својини који се користе без правног основа на територији општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, Радна група за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини који се користе без правног основа на територији општине Алибунар, расписује:

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

 

I   Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II  Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

 • Да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката за делатност складиштења пољопривредних производа.
 • Да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:
 • Да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар, приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очување квалитета и количине;
 • Да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа која одговора књиговодственој евиденцији  општине Алибунар;
 • Да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко технолошке  и организационе мере, као и мере заштите рада сузбијања складишних штеточина, дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитака, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак и друге штете;
 • Да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиптар. По извршеном пријему робе складиптар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз и сертификат о квантитету и квалитету, овлашћене контролне куће;
 • Да врши складиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да изврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе, потписана и оверена, магацински излаз).

Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе  и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Сладиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиласној евиденцији као власништво општине Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при којима је штета настала.

 • Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:
 • Складишни простор за чување пољопривредних производа;
 • Складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе,
 • Да има одговарајућу опрему којом се обезбеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;
 • Да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује изскладиштење пољопривредних производа;
 • Опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а.  Колску вагу са важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења,

б.  Опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в.  Акредитовану лабораторију или закључен уговор са акредитованим лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и квантитета пољопривредних примаоца;

III Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјекти који су:

 • Уписани у регистар привредних субјеката за делатност складиштења ољопривредних производа;
 • Доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за скадиштење пољопривредних проивода са којим ће закључити уговор о пословно техничкој сарадњи по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертама са назнаком: ''ОПШТИНА АЛИБУНАР – ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ''.

Рок за достављање понуда је 25. 11. 2016. године до 14.00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:____________________

Алибунар, 16. 11. 2016.године

РАДНА ГРУПА ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА

ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ

                                                                                               Бошко Тијанић

Print Email

Baner Pecat 211x81