gore

  • Baner Optina Alibunar

Local communities

 

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије Општине, у Општини се образују месне заједнице и други облици месне самоуправе. Скупштина општине посебном одлуком одлучује о образовању, подручју за које се образује и укидању месних заједница. Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.

Ме­сна за­јед­ни­ца има свој­ство прав­ног ли­ца у окви­ру права и дужности утврђених статутом и одлуком о оснивању. У месној заједници образује се Савет месне заједнице као представничко тело грађана.

Изборе за Савет месне заједнице расписује Скупштина општине.

Органи месне заједнице бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права. Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у органе месне заједнице.

Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице има најмање десет грађана са подручја месне заједнице са бирачким правом на том подручју. На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих кандидата, њихова година рођења и занимање. Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се бирају.

Сред­ства за рад ме­сне за­јед­ни­це обезбеђују се из:

  • сред­става обезбеђених у буџету Општине;
  • сред­става ко­ја гра­ђа­ни обез­бе­ђу­ју са­мо­до­при­но­сом;
  • донација;
  • прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

Од­лу­ком скуп­шти­не  Оп­шти­не мо­же се свим и по­је­ди­ним ме­сним за­јед­ни­ца­ма поверити вр­ше­ње од­ре­ђе­них по­сло­ва из надлежности Општине, уз обез­бе­ђи­ва­ње за то по­треб­них сред­ста­ва. При по­ве­ра­ва­њу по­сло­ва по­ла­зи се од то­га да ли су ти по­сло­ви од не­по­сред­ног и свакоднев­ног зна­ча­ја за жи­вот ста­нов­ни­ка ме­сне за­једни­це.

Општина Алибунар има укупно десет месних заједница:

 

Baner Pecat 211x81