gore

  • slika 3

Решење о разрешењу помоћника председника општине Алибунар (Саша Цветковић)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
Саша Цветковић, професор одбране из Банатског Карловца, разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за питања инфраструктуре Општине Алибунар.
 
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-37/2014-06
Датум: 17. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Извештај о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

БРОЈ: 464-3/14-06

ДАТУМ: 25.03.2014. ГОДИНЕ

АЛИБУНАР

 

На основу Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, бр. 464-2/14-06 и Решења о образовању комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, бр. 020-24/14-06 доноси се

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар извршила је отварање писмених понуда дана 25.03.2014. године са почетком у 12.00 и сачинила је записник о отварању понуда.

Предмет Јавног огласа бр. 464-3/14-06 који је расписан дана 06.03.2014.г. и трајао је од 07.03.2014.г. до 21.03.2014.г. су следећи пословни простори:

1.    пословни простор у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине62,00 m²;

2.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;

3.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине106,90;

4.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине40,00;

5.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине74,80;

6.    пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине24,90 m².

 

Комисија је записнички констатовала да су благовремено на писарници Општинске управе општине Алибунар запримљене 4 (четири) понуде и то:

 

1.    Понуда број 06-464-3/14-1 од 20.03.2014. године, Тања Бирач, Косовска 50, Б. Карловац;

2.    Понуда број 06-464-3/14-2 од 20. 03.2014. године, Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац;

3.    Понуда број 06-464-3/14-3 од 20.03.2014. године, Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац;

4.    Понуда број 06-464-3/14-4 од 20.03.2014. године, Милош Јемовић, К. Милоша бр. 16, Б. Карловац;

5.    Понуда број 06-464-3/14-5 од 21.03.2014. године, Слободан Дадић, Банатска 14, Алибунар;

6.    Понуда број 06-464-3/14-6 од 24.03.2014. године, ''Имес комерц РД'' доо Београд – Падинска Скела, Ван насеља бб;

7.    Понуда број 06-464-3/14-6 од 24.03.2014. године, ПКБ ''Имес'' ДОО Београд – Падинска Скела.

 

За пословни простор под редним бр.1 из Јавног огласа, пословни простору Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине62,00 m², чији је почетни износ укупне месечне закупнине 15.500,00 динара.

Пристигле су две понуде на Писарници:

1)    понуда заведена под бр. 06-464-3/14-6 од 24.03.2014.г. коју је доставио ''Имес комерц РД'' доо Београд – Падинска Скела, Ван насеља бб. Понуда износи 16.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.100,00 динара, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 48419/2013 од 29.04.2013. године, Уверење Министарства финансија – Пореска управа, број 437-001-03913/14 од 20.03.2014. године да су уплаћене све доспеле обавезе јавних прихода закључно са 19.03.2014.. године;

2)    понуда заведена под бр. 06-464-3/14-7 од 24.03.2014.г. коју је доставио ПКБ ''Имес'' ДОО Београд – Падинска Скела. Понуда износи 15.500,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.100,00 динара, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 1783/2009 од 21.01.2009. године, Решење Агенције за привредне регистре БП 45093/2005 од 01.07.2005. године извод Консолидовани упит стања без печата и потписа.

Комисија констатује да су понуде потпуне.

 

За пословни простор под редним бр.3 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине106,90, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 26.725,00 динара.

Пристигле су две понуде на Писарници:

1)    понуда заведена под бр. 06-464-3/14-4 од 20.03.2014.г. коју је доставио Милош Јемовић, К. Милоша бр. 16, Б. Карловац. Понуда износи 27.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 5.345,00 динара, фотокопија личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар, бр. 437-1/14-66/2014 од 18.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар;

2)    понуда заведена под бр. 06-464-3/14-5 од 21.03.2014.г. коју је доставио Слободан Дадић, Банатска 14, Алибунар. Понуда износи 50.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 5.345,00 динара, фотокопија личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар, бр. 437-1/14-67/2014 од 18.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар. Овај понуђач је усмено на записник изјавио да одустаје од ове понуде због постојања заблуде о предмету закупа.

Комисија констатује да је понуда преосталог учесника по овом редном броју потпуна.

 

За пословни простор бр.4 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине40,00, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 10.000,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-1 од 20.03.2014.г., коју је доставила Тања Бирач, Косовска 50, Б. Карловац. Понуда износи 10.000,00 динара. Поред понуде доставио је: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 2.000,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење Министарства финансија и привреде – Пореска управа, Експозитура Алибунар бр. 437-90/140 од 20.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе закључно са 20.03.2014.г. Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 81411/2013 од 05.08.2013. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001492977 од 06.08.2013.г.

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

За пословни простор бр.5 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине74,80, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 18.700,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-2 од 20.03.2014.г., коју је доставио Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац. Понуда износи 18.700,00 динара. Поред понуде доставио је: фотокопију уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.740,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар бр. 437-1/14-71/2014 од 20.03.2014.г. да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 55976/2012 од 05.06.2012. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001265653 од 11.07.2011.г..

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

За пословни простор бр.6 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине24,90, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 6.225,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-2 од 20.03.2014.г., коју је доставио Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац. Понуда износи 6.225,00 динара. Поред понуде доставио је: фотокопију уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 1.245,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар бр. 437-1/14-71/2014 од 20.03.2014.г. да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 55976/2012 од 05.06.2012. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001265653 од 11.07.2011.г..

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

Комисија констатује да за пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ.бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²; није пристигла ниједна понуда.

 

Комисија:

1.    Цветана Радуловић Кожокари, председник, с.р.

2.    Сања Жебељан, члан, с.р.

3.Зоран Паровић, заменик члана, с.р.

Привредна друштва

 

MB ПИБ Назив привредног субјекта Oблик Место
20071885 104020591 ADR PROTECTA AQUA ДОО Алибунар
20241136 104821621 AGROFARM-LACKU ДОО Алибунар
08306893 101086634 ALTIN ДОО Алибунар
08554170 101084712 AUTO ŠKOLA INSTRUKTOR ДОО Алибунар
08060932 101084278 BRATSTVO ДП Алибунар
08733988 101084227 BRATSTVO-INŽENJERING ДОО Алибунар
08463808 101083785 CARD-TRADE ДОО Алибунар
08416796 101084018 ČENIKOM ДОО Алибунар
08688109 101084067 DANELLI ДОО Алибунар
08031983 101085922 EUROKRISTAL АД Алибунар
08703345 101085939 GLASDEKOR АД Алибунар
08562091 102129733 GOLD MEDICA ДОО Алибунар
08810516 103311684 GORANSKI DOM ДОО Алибунар
08750408 101084171 JADRAN ОД Алибунар
08268401 102019471 LANA-PROMET ДОО Алибунар
20058188 103959460 MANČU-DMG ОД Алибунар
20257016   MASTER-KOP ДОО Алибунар
08044252 101083793 NAPREDAK АД Алибунар
08501335 101084729 NEDIM ДОО Алибунар
08833419 103776858 NEDIM PRODUKT ДОО Алибунар
20179031 104523957 NPR ДОО Алибунар
08353573 101085481 PARNAS ДОО Алибунар
08821046 103504245 PRIMA З Алибунар
17318586 100138163 ROTO ДОО Алибунар
08766568 101087475 S.L.TEKS ОД Алибунар
08190640 101087057 SIGMAECONOMIC ДОО Алибунар
08035717 101087400 SLOGA ДП Алибунар
08685827 101085842 SUN KISS ДОО Алибунар
08407487 101086618 STANOGRADNJA ЈП Алибунар
08181675 101086089 TINGKOP З Алибунар
20038918 103877647 UNIAGENT ДОО Алибунар
08137838 101086600 UNIVERZAL ЈП Алибунар
08179794 101085264 BAKATOURS ДОО Банатски Карловац
08044511 101083816 BANAT АД Банатски Карловац
08582122 101085272 BOSTON ДОО Банатски Карловац
20104538 104161331 CALIBRA COM ДОО Банатски Карловац
20153008 104382867 CAR GAS ДОО Банатски Карловац
08679258 101085385 COLOSSEUM ДОО Банатски Карловац
20221224   DLD FERNET ДОО Банатски Карловац
08367434 101086337 DUŠANOV GRAD ДОО Банатски Карловац
08819203 103457022 F.C. FILTER ДОО Банатски Карловац
08800472 103139915 FITOCOMMERCE ДОО Банатски Карловац
08453870 101085800 GALILEO ДОО Банатски Карловац
08031738 101087145 IGM JUGOBANAT АД Банатски Карловац
20212217   INGDRA-COMERC ДОО Банатски Карловац
08588112 101086169 KADINJAČA З Банатски Карловац
08605033 101087643 KAMIGO ПП Банатски Карловац
20045175 103894752 KIP KOMERC ДОО Банатски Карловац
20217014   KOMPTRI ОД Банатски Карловац
08180610 101086819 KOVAČEVIĆ INŽENJERING ДОО Банатски Карловац
08641919 101083865 LOTOS ДОО Банатски Карловац
20213477 104687613 MAGIC TOUCH ДОО Банатски Карловац
08273235 101084649 OSIHRON ДОО Банатски Карловац
20044934 104678578 PANAKEJA ДОО Банатски Карловац
08033447 101086675 PEŠČARA АД Банатски Карловац
08662983 101087104 PEŠČARA-PROMET ДОО Банатски Карловац
08664331 101085449 POLJOPROMET K M S ДОО Банатски Карловац
08448205 101085537 RAŠČANKA ДОО Банатски Карловац
08336792 101085596 SVEPROM ДОО Банатски Карловац
08785368 102828088 TC COEX ДОО Банатски Карловац
08275009 101085289 TIM ДОО Банатски Карловац
08163685 101086312 USLUGA ЈП Банатски Карловац
08546754 101085060 VELONA-STIL ДОО Банатски Карловац
07790228 101682208 ZOBEX COMPANY INTERNATIONAL ДОО Банатски Карловац
08651027 101086933 AGROŽIV POBEDA З Владимировац
20105429 104186540 AGROŽIV-SILOS ДОО Владимировац
08227187 101086739 ALBINA ОД Владимировац
08813426 103361913 BB COMPANY ОД Владимировац
08432350 101086101 BUNAR ЈП Владимировац
20102799 104186558 FARME ДОО Владимировац
08749116 101845959 FARMSEED ОД Владимировац
08630291 101085891 GORICA ДОО Владимировац
20186321 104558656 HERM GAS ДОО Владимировац
08242119 101086780 HORA З Владимировац
08422672 101084075 IPOS-VATROSERVIS ОД Владимировац
17138057 101086281 MERKATUS ОД Владимировац
08720240 101239178 MIJAT TRANSPORT ДОО Владимировац
08764042 101055759 NARVA ДОО Владимировац
08047588 101086941 POBEDA ДОО Владимировац
20251336 104837124 VETERINARSKA STANICA PVS DORA ДОО Владимировац
08244782 101085971 VLADIMIROVAC З Владимировац
08508593 101087049 ZMAJ ОД Владимировац
08229244 101087338 BOLJI ŽIVOT ЗЗ Добрица
08047545 101084243 DOBRICA ДОО Добрица
08231575 101086056 DUMITPROM ДОО Добрица
08424080 102111781 SLOVAN-KOMERC ДОО Добрица
08047529 101083808 AGROSTEPA З Иланџа
07474342 100289975 AUTOSPREM ДОО Иланџа
08422664 101087170 BEGEJ ДОО Иланџа
08681864 101086474 ILANDŽA KOMERC ДОО Иланџа
08822620 103557672 ILANDŽANKA З Иланџа
08233551 101086835 JUGOSTEPA З Иланџа
08609675 101084235 STOJŠIN ДОО Иланџа
08826064 103582842 SUNČEV SJAJ ДОО Иланџа
08658218 101084665 UNIJA З Иланџа
08730300 101084608 AGRO DEAL ДОО Локве
08804826 103198888 AGROKONCERN З Локве
08698821 100914612 BANTIM ДОО Локве
08767785 101845900 BASS-BOST ДОО Локве
08713618 101086232 BIOPLANTA З Локве
08625468 102095392 ĐINKU IMPEKS INTERNACIONAL ДОО Локве
08819548 103463977 INTERAGRO ДОО Локве
08047537 101084528 LOKVE АД Локве
20173904  104493614 M.S. VETAMED ДОО Локве
08665028 101085963 MOHAN ДОО Локве
08715084 101083988 SIM-AGRAR ДОО Локве
20023317 103937215 TORLY ДОО Локве
08047553 101084946 NIKOLINCI АД Николинци
08391785 102019617 YU METAL IMPEX ДОО Николинци
20223529 104732578 BRAZDA PRODUKT ДОО Нови Козјак
08047561 101086992 NOVI KOZJAK АД Нови Козјак
08189722 101086909 STOKOKLAS ДОО Нови Козјак
08697531 101086771 TIS-PAK CENTAR ДОО Нови Козјак
08816557 103421773 TI-TO ДОО Нови Козјак
08047570 101084163 JEDINSTVO ДП Селеуш

 

Решење о разрешењу помоћника председника општине Алибунар (Војислав Диклић)

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 
         Војислав Диклић из Новог Козјака разрешава се функције помоћника председника општине Алибунар за питања руралног развоја Општине Алибунар због избора на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-36/2014-06
Датум: 17. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Закључак (о Извештају о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар)

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на својој 51. седници одржаној дана 28.03.2014. године доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

1.     УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, који је Општинском већу општине Алибунар поднела Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар.

2.     На основу овог Извештаја председник Општине ће за сваки пословни простор за који је поступак по јавном огласу успешно окончан донети одлуку о избору најповољнијег понуђача. Након наступања правоснажности ових одлука, приступиће се закључењу уговора о давању у закуп пословног простора између Општине Алибунар и закупца.

3.     Закључак ступа на снагу даном доношења.

4.     Закључак доставити Комисији за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар и Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-26/13-06
Датум: 28.03.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Мандатно-имунитетске комисије

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012 и 29/2012) и Одлуке о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-3/2014-06-01 од 17. априла 2014. године, Скупштина општине Алибунар, на 22. седници одржаној 17. априла 2014. године, доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
 
1.   Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Мандатно-имунитетске комисије, на лични захтев.
2.   Именује се Предраг Белић на функцију председника Мандатно-имунитетске комисије.
3.   Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 51. седници одржаној дана 28. марта 2014. године доноси следећу
 
ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 
I
        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар следећим црквама и верским организацијама за финансирање програма/пројеката:
1.     Хришћанској баптистичкој цркви из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Изградња оградног зида'' у износу од 127.880,00 (словима: стодвадесетседамхиљадаосамстоосамдесет) динара;
2.     Румунској православној црквеној општини Локве за финансирање пројекта/програма ''Уређење фасаде црквеног храма у Локвама'' у износу од 450.000,00 (словима: четристопедесетхиљада) динара.
 
II
         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2014. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013-исправка).
 
III
         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
 
IV
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-61/14-06
Датум: 28. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о радноправном статусу председника Скупштине општине Алибунар и заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу  члана 38. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 25. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012 и 29/2012), Скупштина општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 17. априла 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
  1. Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у општини Алибунар
  2. Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у Општини Алибунар.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 112-12/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој51. седници одржаној дана 28.марта 2014. године доноси следећу

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

I

        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:

 

1.    Удружењу повртара и прерађивача ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Активности Удружења за 2014. годину'' додељују се средства у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;

2.    Удружењу ''Пчелица БК'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности у 2014. години'' додељују се средства у износу од 72.500,00 (словима: седамдесетдвехиљадепетсто) динара;

3.    Женској мултиетничког групи ''Селеуш'' из Селеуша за финансирање пројекта/програма ''Стари занати између традиције и савремености'' додељују се средства у износу од 112.500,00 (словима: стодванаестхиљадапетсто) динара;

4.    Удружењу ''ДВД Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Адаптација објекта Удружења према урађеном пројекту и обука нових чланова за полагање стручног испита'' додељују се средства у износу од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара;

5.    Удружењу ''Деца Баната'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Хоћу да учим'' додељују се средства у износу од 184.000,00 (словима: стоосамдесетчетирихиљаде) динара;

6.    Удружењу жена ''Добричанке'' из Добрице за финансирање пројекта/програма ''План годишњих хуманитарних активности'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара.

II

         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2014. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013- исправка).

III

         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

 

IV

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-60/14-06

Датум: 28. март 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар (Душан Јовановић)

На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси,
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Душан Јовановић бира се на функцију заменика председника Скупштине општине Алибунар.
2.     Функција заменика председника председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече Јовановић Душану доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-43/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о разрешењу заменика председника Скупштине општине Алибунар (Неђељко Коњокрад)

На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси,
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Неђељко Коњокрад разрешава се функције заменика председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.
2.     Функција заменика председника Скупштине општине Алибунар престаје Коњокрад Неђељку доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-41/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраног на изборима за одборнике Скупштине општине Албиунар од 06. маја 2012. године (Димитрије Пинку)

На основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
 
I
Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар: Пинку Димитрију, рођеном 1942. године, земљораднику из Николинаца, изабраном са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић.
 
II
Мандат одборнику из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
 
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
 
IV
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-40/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраног на изборима за одборнике Скупштине општине Албиунар од 06. маја 2012. године (Душан Јовановић)

На основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
 
I
Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар Јовановић Душану, рођеном 1975. године, инжењеру машинства из Банатског Карловца, изабраном са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић.
 
II
Мандат одборнику из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
 
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
 
IV
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-39/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар (Драгана Коматина)

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
КОМАТИНА ДРАГАНИ
 
1.     Коматина Драгани, рођеној 1975. године, дипломираном правнику из Владимировца, престаје мандат одборника у Скупштини општине Алибунар избором на функцију председника општине Алибунар.
2.     Мандат одборника из тачке 1. ове Одлуке престаје даном доношења Одлуке о избору за председника општине Алибунар, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
4.     Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-36/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар (Ђурица Глигоријев)

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
 
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ГЛИГОРИЈЕВ ЂУРИЦИ
 
1.     Глигоријев Ђурици, рођеном 1955. године, дипломираном економисти из Алибунара, престаје мандат одборника у Скупштини општине Алибунар избором на функцију председника општине Алибунар.
2.     Мандат одборника из тачке 1. ове Одлуке престаје даном доношења Одлуке о избору за председника општине Алибунар, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
4.     Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-35/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Синиша Гавранчић)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Синиша Гавранчић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-34/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Бошко Тијанић)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Бошко Тијанић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-33/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Данијела Лончар)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Данијела Лончар изабрана je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-32/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Војислав Диклић)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Војислав Диклић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-31/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Данило Ћирић)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Данило Ћирић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-30/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Ђорђе Цветковић)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Ђорђе Цветковић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-29/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Иван Вања Лалић)

         На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Иван Вања Лалић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-28/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Марин Рошу)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Марин Рошу изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-27/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Александар Плакаловић)

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 56. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Александар Плакаковић изабран je за члана Општинског већа општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-26/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору заменика председника општине Алибунар (Драгана Коматина)

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Драгана Коматина, одборник Скупштине општине Алибунар, изабрана је на функцију заменика председника општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног заменика председника општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-25/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору председника општине Алибунар (Ђурица Глигоријев)

На основу члана43. став1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана53. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.    Ђурица Глигоријев, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран је на функцију председника општине Алибунар.
2.    Мандат новоизабраног заменика председника општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.    Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-24/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о престанку функције заменика председника општине и чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 50. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 65. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и Одлуке о разрешењу председника општине Алибунар, број 013-21/2014-06-01 од 17. априла 2014. године,, Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I
         Одлуком о разрешењу председника општине Алибунар, број 013-21/2014-06-01 од 17. Априла 2014. Године престаје функција:
1.  Пинку Димитрију, заменику председника општине Алибунар
2.  Плакаловић Александру, члану Општинског већа општине Алибунар
3.  Ардељан Мариани, члану Општинског већа општине Алибунар
4.  Мургу Костикеу, члану Општинског већа општине Алибунар
5.  Лончар Данијели, члану Општинског већа општине Алибунар
6.  Вујновић Златану, члану Општинског већа општине Алибунар,
7.  Грубанов Златимиру, члану Општинског већа општине Алибунар
8.  Рошу Марину, члану Општинског већа општине Алибунар
9.  Лалић Ивану Вањи, члану Општинског већа општине Алибунар
10.Цветковић Ђорђу, члану Општинског већа општине Алибунар
11.Тијанић Бошку, члану Општинског већа општине Алибунар
12.Ћирић Данилу, члану Општинског већа општине Алибунар.
 
II
         Функција заменика председника општине Алибунар и чланова Општинског већа општине Алибунар престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
 
III
         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-22/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о разрешењу председника општине Алибунар (Душан Јовановић)

На основу члана 49. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 64. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Душан Јовановић са функције председника општине Алибунар, на лични захтев.
2.     Мандат разрешеног председника општине Алибунар престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-21/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Одлука о избору председника Скупштине општине Алибунар (Предраг Белић)

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 47. став 1. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Предраг Белић бира се на функцију председника Скупштине општине Алибунар.
2.     Функција председника Скупштине општине Алибунар Белић Предрагу почиње да тече доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-20/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

Одлука о разрешењу председника Скупштине општине Алибунар (Ђурица Глигоријев)

На основу члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 48. став 1. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Ђурица Глигоријев разрешава се функције председника Скупштине општине Алибунар, на лични захтев.
2.     Функција председника Скупштине општине Алибунар престаје Ђурици Глигоријев доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-18/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Неђељко Коњокрад, с.р.

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар (Неђељко Коњокрад)

На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.    Неђељко Коњокрад бира се на функцију заменика председника Скупштине општине Алибунар.
2.    Функција заменика председника председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече Коњокрад Неђељку доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.    Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-17/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р

Одлука о разрешењу заменика председника Скупштине општине Алибунар (Предраг Белић)

 На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКАПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 
1.    Белић Предраг разрешава се функције заменика председника Скупштине општине Алибунар,налични захтев.
2.    Функција заменика председника Скупштине општине Алибунар престаје Белић Предрагу доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.    Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-15/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраног на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године (Драгана Коматина)

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07,34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАРИЗАБРАНОГ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
 
I
Потврђује се мандат за одборника Скупштине општине Алибунар Коматина Драгани, рођеној 1975. године, дипломираном правнику из Владимировца, изабраној са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 
II
Мандат одборнице из тачкеI ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
 
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
 
IV
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-14/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

 

Одлука о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар (Димитрије Пинку)

На основу члана43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ПИНКУ ДИМИТРИЈУ
 
1.    Пинку Димитрију, рођеном 1942. године, земљораднику из Николинаца, престаје мандат одборника у Скупштини општине Алибунар избором на функцију заменика председника Општине Алибунар.
2.    Мандат одборника из тачке 1. ове Одлуке престаје даном доношења Одлуке о избору заменика председника Општине Алибунар, односно од 17. априла 2014. године.
3.    Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.
4.    Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-11/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о избору заменика заменика председника општине Алибунар (Димитрије Пинку)

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Димитрије Пинку из Николинаца, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран је на функцију заменика председника општине Алибунар.
2.     Мандат новоизабраног заменика председника општине Алибунар почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-10/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о разрешењу заменице председника општине Алибунар (Драгана Коматина)

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 66. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 22. седници, одржаној дана 17. априла 2014. године, доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
1.     Разрешава се Коматина Драгана са функције заменика председника општине Алибунар,налични захтев.
2.     Мандат разрешеног заменика председника општине Алибунар престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-7/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Одлука о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на22. седници од17. априла 2014.године донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

          У Пословнику Скупштине општине Алибунар(''Службени лист општине Алибунар'', број16/2012 и 29/2012), у члану 77. додаје се став 2. који гласи:

           ''Скупштина може у току трајања седнице, на предлог председника скупштине или заменика председника скупштине, одлучити да се већ утврђени дневни ред допуни новим тачкама дневног реда, о чему скупштина одлучује закључком, без претреса.''

 

Члан 2.

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 010-2/14-06-01

Датум: 17. април 2014. године

А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

                                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев,с.р.

Baner Pecat 211x81