gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • News
  • Citizens and Settlements
  • ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине четири стамбене јединице у општини Алибунар намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине четири стамбене јединице у општини Алибунар намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије

На основу члана 8. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица број:360-567/2 од 1. септембра 2011. године (у даљем тексту: Правилник) и члана 7. став 1. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11)(у даљем тексту: Уредба), а у вези са чланом 7. Правилника, чланом 19. став 2. тачка 1) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) и чланом 2. став 1. тачка 2) Уредбе, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица Комесаријата за избеглице и миграције, именована решењем комесара број: 360-567 од 24. августа 2011. године (у даљем тексту: Комисија), дана 25. децембра 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено

време са могућношћу куповине четири стамбене јединице у

општини Алибунар намењене за решавање стамбених потреба избеглица на

територији Републике Србије

 

Alibunar tabela

 

I Корисници Стамбене јединице дају се у закуп на одређено време са могућношћу куповине избеглицама и лицима којима је престао статус избеглице - регулисали су пребивалиште у Републици Србији (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и члановима њихових породичних домаћинстава.

 

II Услови за избор корисника:

 1) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, као и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

 3) да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

4) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

 5) да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

 6) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

7) да имају пријављено боравиште/пребивалиште у претходне две године на територији јединице локалне самоуправе на којој су се пријавили за решавање стамбене потребе.

 III Пријава на јавни позив Заинтересована лица достављају следеће доказе за себе и чланове породичног домаћинства:

1. Попуњен образац пријаве (Образац за пријављивање може се преузети код повереника за избеглице јединица локалне самоуправе у којима се налазе стамбене јединице из Јавних позива, као и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs);

2. Фотокопију избегличке легитимације;

3. Фотокопије личних карата за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година очитане уколико су у питању биометријске личне карте;

4. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; *

5. Уверење о држављанству или Решење о пријему у држављанство Републике Србије или копија поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове домаћинства (не односи се на лица са личном картом); *

 6.Уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за све чланове породичног домаћинства, не старије од 30 дана, са подацима на којој адреси и од ког датума је пријављено боравиште/пребивалиште; *

7. Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису обвезници пореза на имовину физичких лица по основу права својине (напомена: односи се и на малолетне чланове породичног домаћинства);*

8. Доказ о приходима: - потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или оверена изјава да остварује одређене повремене приходе (обавезно навести износ); - чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, односно потврда надлежне службе или у случају да подносилац пријаве или члан његовог породићног домаћинства не остварује приходе од пензије – оверена лична изјава да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла; - уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање;* У случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, оверена лична изјава да је незапослен и нема примања;

9. Изјава оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу (Образац изјаве може се преузети код повереника за избеглице јединице локалне самоуправе у којима се налазе стамбене јединице из Јавних позива);

 10. Доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФРЈ;

11. Потврда о школовању за чланове породичног домаћинства узраста 15-26 година;

12. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју (решење надлежног органа);

13. Доказ о стамбеној ситуацији подносилаца пријава и чланова његовог породичног домаћинства за домаћинство смештено у колективном центру (потврда повереника), за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова (оверена изјава);

14. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу (решење надлежног органа);

15. Болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.)

 

IV Критеријуми доделе стамбених јединица према броју чланова породице Према броју чланова породице/ домаћинства стамбене јединице ће бити опредељене на следећи начин: - За породицу/домаћинство са 1 или 2 члана до 30 м2 - За породицу/домаћинство са 3 члана до 40 м2 - За породицу/домаћинство са 4 члана до 50 м2 - За породицу/домаћинство са 5 чланова до 60 м2 - Уколико буде већи број породица са истим бројем бодова за предвиђене површине по броју чланова домаћинства, предност ће бити утврђена у складу са чланом 8. Уредбе. V Поступак за утвђивање листе реда првенства Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији, преко Комесаријата за избеглице и миграције, у року од 45 дана од дана јавног оглашавања. Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице, ул. Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом „Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у ____________________” (навести јединицу локалне самоуправе) са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 8. фебруар 2020. године. Након разматрања приспелих пријава, Комисија објављује предлог листе реда првенства за избор корисника за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица на огласној табли и на сајту Комесаријата за избеглице и миграције, као и на огласним таблама јединица локалне самоуправе и повереника за избеглице које су обухваћене овим јавним позивима. НАПОМЕНА: Доказе под бројевима 4, 5, 6, 7 и 8. став 1. алинеја трећа у оквиру поглавља III Пријава на Јавни позив, за потребе поступка прибавиће по службеној дужности Комисија, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18), изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Tags: javni poziv, raseljena lica, kupovina kuća, opština alibr

Print Email

Baner Pecat 211x81