gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ 2. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Скупштина општине Алибунар одржала је своју 2. седницу дана 15.09.2020.г. Седници су присуствовали сви одборници Скупштине општине Алибунар, а седници је председавао председник Скупштине Неђељко Коњокрад.

За ову седницу је утврђен богат дневни ред.

Најпре, Скупштина је потврдила одборничке мандате Маји Митровић из Алибунара и Јелени Масловарић из Владимировца, које су изабране са изборне листе ''Александар Вучић – за нашу децу'', након што су без одборничких мандата а због избора на функције председника, односно заменика председника Општине, изабране Зорана Братић и Марта Дмитровић, које су на одборничке функције претходно изабране са исте изборне листе.

Скупштина општине је на предлог Општинског већа усвојила Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Алибунар за 2019. годину. Према тексту ове Одлуке, укупно остварени приходи, примања и пренета средства из ранијих година износилi су 796.462.676 динара, док су укупни расходи и издаци износили 733.415.289 динара. Истакнуто је да су сви корисници општинског буџета, како директни тако и индиректни, редовно сервисирани и да није било значајнијих проблема у пословању. У складу са одредбама Закона о буџетском систему, екстерну ревизију Завршног рачуна Општине изврио је Институт за јавне финансије и рачуноводство из Ниша, о чему је достављен Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Алибунар за 2019.г.

Такође je на предлог Општинског већа, Скупштина усвојила Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Алибунар. Републичком Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.г. утврђен је као максимални број запослених на неодређено време за систем локалне самоуправе Општине Алибунар укупно 207 и тај број се од 2017.г. није мењао. Наведеном Одлуком СО Алибунар је утврдила укупан број запослених на неодређено време за свако правно лице чији је оснивач Општина појединачно.

 

На предлог Одбора за административно-мандатна питања СО Алибунар, Скупштина је образовала и преосталих 12 одбора, као стална радна тела Скупштине, а која чине одборници Скупштине општине Алибунар.

Скупштина је образовала и своја посебна радна радна тела, којих има укупно 8: Савет за младе,Комисија за родну равноправност,Савет за здравље,Кориснички савет јавних служби,Савет за миграције,Савет за социјална питања,Савет за запошљавање и Комисија за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места.

Скупштина је министарству надлежном за послове пољопривреде предложила састав нове Комисије, чији је задатак решавање захтева грађана за враћање конфисковане имовине по основу неизвршених обавеза из принудног откупа након Другог светског рата, а коју чине судије судова, стручњаци у области пољопривреде и геодезије, као и друга лица неопходна за спровођење ове активности.

Скупштина општине је, у својству оснивача, дала своју сагласност на кредитно задуживање оба своја јавна предузећа. Кредитно задуживање се односи на закључивање уговора о тзв. ''дозвољеном минусу'' по жиро-рачуну ових предузећа код пословних банака, а што је неопходно за њихово редовно пословање.

Скупштина је извршила разрешење и именовање чланова других радних тела, чији је оснивач, као што су: Комисија за утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа на територији општине Алибунар, Стручна комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2020.г., Комисија за давање на коришћење и у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2019.г. и др.

Скупштина је извршила и именовање вршилаца дужности директора појединих правних лица чији је Општина оснивач. За в.д. директора Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар именована је Јована Максимовић, дипломирани правник из Владимировца. За в.д. директора ЈКП ''Универзал'' Алибунар именован је Душан Дакић, дипломирани инжењер пољопривреде из Иланџе. За в.д. директора Туристичке организације општине Алибунар именована је Татијана Ђурђевић, мастер економиста из Добрице. Мандат именованих лица траје до 6 месеци, а избор директора врши се на основу спроведеног јавног конкурса.

Скупштина је извршила и разрешење и именовање појединих чланова органа управљања јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач.

Tags: opština alibunar, sednica skupštine opštine

Print Email

Baner Pecat 211x81