gore

 • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 29. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

29 kopijaДвадесет девета седница Скупштине Општине Алибунар одржана је у уторак 14. маја 2019. године у Великој сали Скупштине Општине Алибунар, Трг слободе 15, Алибунар. Седницом је председавао председник Скупштине Општине Алибунар Неђељко Коњокрад.

На овој седници Скупштина Општине Алибунар донела је следеће одлуке:

 

 

 

 

 1. СО Алибунар усвојила је Пословник Скупштине Општине Алибунар у складу на новим Статутом Општине Алибунар.
 2. СО Алибунар донела је Одлуку о покретању поступка промене Статута општине Алибунар. Разлог промене Одлуке о Статуту је усклађивање са Законом о локалној самоуправи у делу који се односи на конституисање органа Месне заједнице. Наиме, изменом Статута утврђује се брисање става 4 и 5 у члану 98 Статута Општине Алибунар који регулише питања избора органа Месне заједнице.
 3. СО Алибунар донела је Одлуку о одређивању органа Општине Алибунар надлежних за доношење одлука и аката у спровођењу Закона о пољопривредном земљишту. Одлуком о одређивању органа Општине Алибунар као орган надлежан за доношење годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар одређује се СО Алибунар. Такође, одређује се Председник општине Алибунар као орган надлежан да донесе Одлуку о давању пољопривредног земљишта у државној својини образовним и социјалним установама. Одређује се Општинско веће као орган надлежан за доношење акта о скидању усева.
 4. СО Алибунар донела је Одлуку о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“.
 5. СО Алибунар донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Алибунар. Ступањем на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара, за коришћење одређених права, предмета и услуга, за које се до сада наплаћивала локална комунална такса, уводи се посебна накнада. Поменута права, предмети и услуге су следећи:

  а)коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на јавним површинама,

  б)коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе

  в) заузеће јавне површине грађевинским материјалом.

  Пошто ће се за поменуте ствари наплаћивати накнада за коришћење јавних површина, исте се бришу из Одлуке о локалним комунлним таксама. Ствари за које ће се и даље наплаћивати локална комунална такса:

  а)истицање фирме на пословном простору (фирмарина)

  б)држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

  в)држање средстава за игру.

 6. СО Алибунар донела је Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Алибунар, на основу доношења Закона о накнадама за коришћење јавних добара којим су уређени поступци око наплате накнаде за коришћење јавних површина. По овом основу, наплаћиваће се накнаде за привремене монтажно-демонтажне објекте на јавним површинама, затим на постављене рекламне табле и паное, односно за оглашавање на јавној површини, и на крају за заузеће јавне површине грађевинским материјалом. Наплату ће вршити ОУ Алибунар – орган надлежан за утврђивање и наплату изворних прихода, као и поступак подношења пријаве и поступак до доношења решења о задуживању. Износи накнада су конципирани тако да су приближно једнаки локалним комуналним таксама које су до сада наплаћиване.
 7. СО Алибунар донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Универзал“ Алибунар због обезбеђивања нормалног функционисања пословања предузећа.
 8. СО Алибунар донело је Решење о именовању Цицовић Оливере за директора Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“.
 9. СО Алибунар донела је Одлуку о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине Алибунар, накнадама одборника и лица именованих у радна тела која су образована у Општини Алибунар.
 10. СО Алибунар донела је Одлуку о накнадама за коришћење јавних путева у надлежности Општине Алибунар. Овом Одлуком уводи се накнада за коришћење јавних путева који су у надлежности Општине Алибунар, а то су општински путеви Владимировац – Девојачки бунар, затим Иланџа – Јаношик и одвајање од државног пута ка Новом Козјаку, као и све улице у свим насељеним местима. Уводе се накнаде за коришћење наведених саобраћајница за ванредни превоз, за постављање рекламних табли, паноа и других објеката, као и накнада за постављање инфраструктуре у појасу саобраћајница. Износи накнада су усаглашени са максимално дозвољеним износима дефинисаним Законом о накнадама за коришћење јавних добара, а процедуру око утврђивања висине накнаде и њену наплату ће спроводити управљач путева.
 11. СО Алибунар донела је Решење о престанку функције Савета за буџет и финансије Скупштине Општине Алибунар.
 12. СО Алибунар донела је Решење о престанку функције Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта СО Алибунар.
 13. СО Алибунар донела је Решење о престанку функције Мандатно-имунитетске комисије СО Алибунар.
 14. СО Алибунар донела је Решење о престанку функције Комисије за кадровска, административна питања и радне односе СО Алибунар.
 15. СО Алибунар донела је Решење о престанку функције Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине СО Алибунар.
 16. СО Алибунар донела је Решење о престанку функције Савета за привреду и пољопривреду СО Алибунар.
 17. СО Алибунар донела је Решење о престанку функције Савета за привреду и пољопривреду СО Алибунар.
 18. СО Алибунар донела је Одлуку о престанку функције појединих радних тела чији је оснивач СО Алибунар.
 19. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за административно-мандатна питања СО Алибунар.
 20. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за избор и именовања СО Алибунар.
 21. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за прописе и управу СО Алибунар.
 22. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије СО Алибунар.
 23. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за друштвене делатности СО Алибунар.
 24. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности СО Алибунар.
 25. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за рад и развој месних заједница СО Алибунар.
 26. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за пољопривреду и развој села СО Алибунар.
 27. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за унапређење животне средине СО Алибунар.
 28. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за преставке и притужбе СО Алибунар.
 29. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за награде и признања СО Алибунар.
 30. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за односе са верским заједницама СО Алибунар.
 31. СО Алибунар донела је Решење о образовању Одбора за борбу против корупције СО Алибунар.
 32. СО Алибунар донела је Решење о образовању Комисије за давање на коришћење и у закуп државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2018. годину.
 33. СО Алибунар донела је Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2019. годину.
 34. СО Алибунар донела је Одлуку о измени Одлуке о образовању Комисије за планове општине Алибунар.

29 kopija

Print Email

Baner Pecat 211x81