ИЗВЕШТАЈ СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

skupstinaДвадесет шеста седница Скупштине општине Алибунар одржана је у понедељак 22. октобра 2018. године у Великој сали Скупштине општине Алибунар, Трг слободе 15, Алибунар. Седницом је председавао председник Скупштине општине Алибунар Неђељко Коњокрад.

Скупштина општине Алибунар донела је следеће одлуке:

1. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину. Законом о буџету прописано је да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета који се доноси по поступку за доношење Одлуке о буџету. Разлози за доношење Одлуке о измени допуне Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину су:

-        Судске пресуде које се односе на Туристичку организацију која је блокирана

-        Наставак радова на завршетку бунара на Девојачком бунару

-        Реконструкција дела улице Млинска и Немањина у насељеном месту Алибунар

Укупни приходи и примања буџета општине Алибунар са пренетим средствима буџета из 2017. године су 768.548.195 динара.

Укупни расходи буџета општине Алибунар за 2018. годину са пренетим средствима из ранијих година износе 768.548.195 динара.

2. Скупштина општине усвојила је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину за период јануар-јун.

У периоду јануар-јун 2018. године буџет општине Алибунар остварује укупне приходе и примања у укупном износу од 260.195.379 динара што у односу на укупно планирање прихода и примања од 693.093.173 динара износи 37,65 %. Са пренетим средствима који износе 17.868.500 динара што укупно износи у плану 710.961.673 динара.

3. Скупштина општине усвојила је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину за период јануар-септембар 2018. године. У периоду јануар-септембар 2018. године буџет општине Алибунар остварују укупна примања и приходе у укупном износу од 375.042.467 динара што у односу на укупно планиране приходе и примања од 737.454.462 динара износи 50,86%. Са пренетим средствима која износе 27,180.732 динара што укупно износи у плану 764.635.195 динара.

У периоду јануар-септембар 2018. године буџет општине Алибунар остварио је укупне расходе и издатке у укупном износу 391.360.981 динара односно 51,18% од укупно планираних 764.635.195 динара.

4. Скупштина општине донела је Одлуку о давању сагласности на конверзију дуга пореског обвезника „ЈАТ Техника“ д.о.о. Београд у удео општине Алибунар у капиталу субјекта приватизације. Потраживање општине Алибунар у капиталу субјекта приватизације износи 10.613,63 динара.

5. Скупштина општине донела је Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о давању земљишта у закуп број 464-11/06-04 од 26.05.2006. године. Предметно земљиште дато Уговором о дугорочном закупу холдинг компанији „Interspeed“ Београд ради изградње Центра сигурне вожње са пратећим објектима. С обзиром да закупац није у предвиђеном року реализовао пројекат општина Алибунар је тужила закупца а на основу тога је донета пресуда Привредног суда у Београду о раскиду Уговора о закупу. Ради уписа у катастар непокретности поред правоснажне судске пресуде потребно је донети и Одлуку о стављању ван снаге претходно донете Одлуке о давању земљишта у закуп.

6. Скупштина општине донела је Одлуку о кућном реду о стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Алибунар. Скупштина општине Алибунар овом Одлуком уредила је питање од заједничког интереса за све власнике. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ком уредила је питање од заједничког интереса за све власнике и кориснике посебних делова у једној згради као и прописала санкције за непоштовање одредби из Закона о становању и одржавању зграда.

7. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годинуЈавног ауто транспортног предузећа „Алибунар“

8. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар.

9. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Туристичке организације општине Алибунар.

10. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину УКД „Центар за културу општине Алибунар“

11. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Дома Здравља „Алибунар“ Алибунар

12. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар

13. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар

14. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ОШ „Братство и јединство“ Алибунар

15. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ОШ „Душан Јерковић“ Б.Карловац

16. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ОШ „1. мај“ Владимировац

17. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ОШ „2. октобар“ Николинци

18. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ОШ „3. октобар“ Локве

19. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ОШ „Т.Г. Масарик“ Јаношик

20. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ОШ „Милош Црњански“ Иланџа

21. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину ОШ „Сава Вељковић“ Добрица

22. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар

23. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Алибунар

24. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Банатски Карловац

25. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Владимировац

26. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Николинци

27. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Локве

28. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Селеуш

29. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Иланџа

30. Скупштина општине донела је Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана за 2018. годину Месне заједнице Добрица

31. Скупштина општине донела је Одлуку о давању сагласности на Програм рада за школску 2018/19. године Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар

32. Скупштина општина донела је Решење о разрешењу и постављењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације

33. СО донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“

34. СО донела је Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Универзал“ Алибунар

35. СО донела је Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар

36. СО донела је Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Братство и јединство“ Алибунар

37. СО Донела је Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „3. ОКТОБАР“ Локве

38. СО донела је Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ “Т.Г. Масарик“ Јаношик

39. СО донела је Решење о именовању чланова Комисије за сарадњу са месним заједницама на територији општине Алибунар

40. СО донела је Решење о именовању чланова Радног тела за сарадњу са предузећима и установама чији је оснивач општина Алибунар

41. СО донела је Решење о именовању и разрешењу чланова Школског одбора ОШ „Душан Јерковић“ из Банатског Карловца

42. СО утврдила је предлог Решења о именовању члана Комисије за израду Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

43. СО донела је Одлуку о допуни Одлуке организације општинске управе општине Алибунар. Изменом Одлуке враћена је надлежност општине за вршење послова давања у закуп јавних површина ради постављања привремених објеката.

44. СО донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2018. годину.

45. СО донела је измену Програма за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објекта и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2018. годину.

46. СО донела је Одлуку о стављању ван снаге одлуке о давању у закуп градско-грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар.

47. СО донела је Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар за 2018. годину.

48. СО донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације за комплекс станице за снабдевање моторних возила горивом у централном подручју насељеног места Алибунар.

49. СО донела је Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине у 2018. години.

50. Одборник СО Алибунар Синиша Гавранчић поставио је питање да ли се зна када ће бити одржана лицитација и када ће почети радови на реконструкцији ОШ „1. мај“ у Владимировцу. Биљана Враговић секретар СО Алибунар одговорила је да је Министарство дало сагласност на одлуке по праву пречег закупа и да следи уплата закупнине у складу са одлукама и Закључивање Уговора о закупу али да не може оријентационо да потврди када ће бити спроведено јавно надметање по огласу у првом кругу. Дејан Старчевић начелник за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове општине Алибунар одговорио је да радови на реконструкцији школе у Владимировцу треба да почну у што скоријем временском периоду и да ће трајати 160 календарских дана.

Print

FaLang translation system by Faboba