gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 62. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 22. јуна 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала), којом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.

 

1.) Утврђен је предлог Одлуке о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге општине Алибунар


Одељење за финансије, Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове и Одељење за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар извршиће унос података нефинансијске имовине у сталним средствима, односно некретнина у пословне књиге општине Алибунар. Задужују се сви индиректни корисници, корисници буџета општине Алибунар и јавна предузећа да у складу са овом Одлуком ускладе своје књигговодствене евиденције, тј. да изврше искњижења оних некретнина које су унете у јавну својину општине Алибунар, а воде се у њиховим пословним књигама, као и некретнине на којима по Закону о јавној својини не могу бити носиоци права јавне својине, али имају право коришћења, у ком смислу се обавезују да ускладе ванбилансну евиденцију о истом. Предлог Одлуке Општинско веће ће доставити Скупштини општине Алибунар на разматрање и доношење.


2.) Усвојен је Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине


Ради ефикаснијег обављања послова Кабинета председника општине, уз консултацију са председником Општине Алибунар, предлаже се допуна Правилника увођењем новог радног места „административно-документациони послови и послови координатора за ромска питања“ са једним извршиоцем, не мењајући укупан број запослених у Кабинету, тако што би се на радном месту „послови протокола“ број извршиоца са два смањио на један, односно један извршилац би обављао послове новог радног места. На предложени текст Правилника о измени и допуни правцилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар позитивно мишљење дао је Одбор Самосталног синдиката Србије за Општинску управу општине Алибунар.

3.) Прихваћен је Захтев Организације синдиката Општинске управе Алибунар


Општинско веће општине Алибунар прихватило је Захтев Организације синдиката Општинске управе Алибунар којим се тражи спонзорство у износу од 350.000 динара на име трошкова боравка и такмичења запослених на 44. Радничким спортским играма за запослене у државним органима, које се одржавају у Кладову у периоду 27.06. - 01.07.2018. године.

 

4.) Разматрана је Техничка спецификација радова на летњем одржавању путева у 2018. години


Општинско веће општине Алибунар није прихватило Закључак о Техничкој спецификацији радова на летњем одржавању путева у 2018. години, коју је израдило Јавно предузеће ''Инжењеринг општине Алибунар'' из Алибунара из разлога што је исту потребно допунити. Општинско веће у својству оснивача тражи од Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима следеће:
1.) да се Савет изјасни на основу чега је дао своје позитивно мишљење на Техничку спецификацију
2.) да Савет тражи од управитеља јавних путева на територији општине Алибунар (Јавног предузећа за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“ из Алибунара) да у року од 4 дана од дана одржавања 62.седнице Општинског већа достави тачну Техничку спецификацију која треба да садржи: одређење радова, количину радова и предрачунску вредност планираних радова, што је неопходно за спровођење поступка јавне набавке радова.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81