gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 60. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 05. јуна 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала) којом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.
 
1) Утврђен је Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2017. годину
 
Општинско веће усвојило је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Алибунарза 2017. годину који је у виду нацрта доставило Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар.  Предлог усвојене Одлуке је прослеђен С.О. Алибунар на разматрање и усвајање. 
 
2) Утврђен је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину, чији је нацрт израдило Одељење за финансије Општинске управе општине Алибунар
 
Општинско веће усвојило Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. годину, чији је нацрт израдило Одељење за
финансије Општинске управе општине Алибунар. Предлог усвојене Одлуке је прослеђен С.О. Алибунар на разматрање и усвајање
 
3) Утврђује се предлог Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота становника општине Алибунар за 2018. годину
 
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџета за активности које се током 2018. године планирају у области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота. Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2018. години. Предлог усвојене Одлуке је прослеђен С.О. Алибунар на разматрање и усвајање.
 
4) Утврђен је предлог Одлуке о давању сагласности на установљавање права службености
     
Дата је сагласност на установљавање права стварне службености за изградњу, постављање, пролаза и прилаза, за редовно одржавање нисконапонских и оптичких каблова за изградњу метеоролошких анемометријских стубова, подносиоцу захтева „Electrawinds“ д.о.о. Београд, ул. Владимира Поповића бр. 6. и то на следећој парцели: К.О. Алибунар, лист непокретносоти број 6075 К.О. Алибунар:
1) број катастарске парцеле 6839, потес или улица Скиње Врати, земљиште под зградом-објектом, некатегорисани пут, површине 7323m². 
„Electrawinds-S“; д.о.о. Београд, у својству инвеститора, обратио се захтевом за успостављање права стварне службености и закључење Уговора, ради изградње и постављања нисконапонских и оптичких каблова за изградњу метеоролошких анемометријских стубова на парцели 6839 К.О. Алибунар.
Ради изградње објекта сопствене потрошње и повезивања на дистрибутивни систем, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке, као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова. 
Предлог Одлуке о давању сагласности на установљавање права службености је прослеђен С.О. Алибунар на разматрање и усвајање.
 
5) Донето је Решење на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину
 
Појавом већег броја паса луталица у насељеним местима општине Алибунар, указала се потреба да се путем јавне набавке, настали проблем реши, и отклони опасност од напада истих на становништво. У 2017. години јавна набавка је расписивана, али се на исту није јавио нико од потенцијалних понуђача. На основу члана 51.став.4 Закона о јавним набавкама, наручилац је извршио измену плана набавки. 
Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-50/18-04 од 05.06.2018. године, додаје се следећа набавка - Набавка услуге-хватање напуштених животиња на територији општине Алибунар, процењене вредности 833.333,00 динара , без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара,са ПДВ-ом.
 
6) Донета је Одлука о давању на коришћење делова зграде на катастарској парцели број 665 К.О. Алибунар
 
Општинско веће донело је Одлуку којом се одобрава  даље коришћење делова зграде у дворишту јединице локалне самоуправе, Општине Алибунар, на катастарској парцели број 665 К.О. Алибунар, од стране Групе Алибунар, Филијала Вршац, Пореске управе Министарства финансија Републике Србије, без накнаде.  Пореска управа Министарства финансија Републике Србије плаћа материјалне трошкове за утрошак електричне енергије, земног гаса за грејање и слично, на основу споразума.
 
7) Утврђен је Предлог Одлуке о обезбеђивању средстава за вршење оснивачких права у Дому здравља Алибунар за регулисање обавеза на основу извршне судске одлуке
 
Општина Алибунар прихвата обавезу обезбеђивања средстава за вршење оснивачких права у Дому здравља „Алибунар“ Алибунар за регулисање обавезе на основу извршне судске одлуке – Судског поравнања број П.211/2018 од 17. маја 2018. године, закљученог пред Привредним судом у Панчеву између Дома здравља „Алибунар Алибунар, у својству дужника, и „ПХОЕНИX ПХАРМА“,  Д.О.О. Београд, у својству повериоца.
 
8) Донето је Решење о прихватању на коришћење покретне ствари – санитетског возила са опремом у јавној својини општине Алибунар за потребе Дома здравља „Алибунар“  
 
За потребе Дома здравља „Алибунар“ из Алибунара  чији је оснивач Општина Алибунар, прихвата се на коришћење покретна ствар – санитетско возило са опремом у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине.
 
9) Усвојени су Закључци  Уговора о донацији између Општине Алибунар и донатора „Ветроелектране“ Д.О.О. Београд
   
Општинско веће усвојило је и прихватило информацију председника општине Алибунар о потреби закључења Уговора о донацији између Општине Алибунар и донатора „Ветроелектране Балкана“  Д.О.О. Београд чији је предмет донирање финансијских средстава потребних за реновирање просторија Дома културе у Владимировцу и набавку спортске опреме за обављање спортске делатности Ф.К. „Владимировац“ из Владимировца.
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81