gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 29. марта 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала), а којом је председавао председник општине Предраг Белић.

 

 

 

1) Утврђен је предлог Одлуке о грађевинском земљишту

 

Овом одлуком ближе се прописују услови, начин и поступак под којима се одређују услови прибављања и отуђења и давања у закуп неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, на којима је као власник у јавној књизи за евиденцију непокретности и правима на њима уписана општина Алибунр. Начин, услови и поступак под којима се може отуђити грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене, услови улагања грађевинског земљишта ради остваривања јавно-приватног партнерства, односно без накнаде, као и у случају непосредне погодбе, када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за општину Алибунар, ако пројекти унапређују локални економски развој Општине Алибунар - стара се о коришћењу грађевинског земљишта према намени земљишта одређеној планским документом, у складу са законом којим је уређена област грађевинског земљишта.
Грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп и као неизграђено грађевинско земљиште које није уређено, ако учесник у поступку јавног надметања, односно подносилац захтева у поступку давања у закуп или отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, односно условима за непосредну погодбу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског земљишта.
Уговори о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину закључују се по претходно прибављеном мишљењу правобраниоца.
Тржишна вредност грађевинског земљишта се утврђује у складу са одредбама закона којима се уређује јавна својина. Општинско веће усваја Предлог Одлуке и доставља Скупштини општине Алибунар на разматрање и доношење.


2) Утврђени су предлози Одлуке о доношењу Програма комасације за катастарске општине Банатски Карловац, Николинци и Добрица

 

Општинско веће усвојило је предлог Одлуке о доношењу програма Комасације за 3 катастарске општине: Банатски Карловац, Николинци и Добрица.
Комасација је скуп мера из области просторног планирања, права, технике, економије, геодезије и пољопривреде, које државни органи спроводе на земљишној територији (изван урбаних средина) зарад поспешивања услова живота и експлоатације пољопривредног земљишта.
Програм комасације поменутих катастарских општина израђен је од стране Грађевинског факултета Универзитета у Београду, а 08. априла 2015. године је предат Општини Алибунар за сваку катастарску општину појединачно одговарајућем формату. На захтев Општине Алибунар, утврђена је сагласност на Програме комасације земљишта добијена од Министарства пољопривреде и заштите животне средине за к.о Банатски Карловац (6.721 ha), к.о. Николинци (8.674 ha) и к.о. Добрица (5.386 ha).

Комасација обухвата:
• укрупњавање пољопривредних парцела и прерасподелу власништва над њима (смањујући њихов број);
• планирање пољопривредне производње;
• пројектовање, изградњу и рестаурацију (пољских) путева, иригационих система и шумских појасева;
• спровођење мера заштите (заштита вода, земљишта, шума, флоре и фауне, животне средине).

Усвојен предлог се шаље Скупштини општине Алибунар на разматрање и усвајање.

 

3) Донета је Одлука о Предлогу Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине у 2018. години

Програмом је предвиђен наставак реализације и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе. Планирана финансијска средства Фонда су усмерна на релизацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места. По Усвајању Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине од стране Општинског већа, на исти се прибавља Сагласност надлежног Министарства, те након позитивног мишљења наведени Програм се усваја од стране СО Алибунар.

 

4) Донет је Правилник о регресирању трошкова превоза ученика и студената

 

Општинско веће усвојило је Правилник о регресирању трошкова превоза ученика и студената. Овим Правилником утврђују се права и обавезе, начин и услови регресирања трошкова превоза ученика и студената који свакодневно путују на релацији од места становања до образовне установе, а имају пребивалиште на територији општине Алибунар. Регресирање трошкова превоза подразумева регресирање трошкова месечне аутобуске карте преносом средстава превознику Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' из Алибунара. Право на регресирање превоза у висини 100% од цене месечне карте имају ученици који редовно похађају основну и средњу школу ван места њиховог становања, са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Алибунар. Такође, право на регресирање трошкова превоза у висини 100% од цене месечне карте имају студенти са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Алибунар.

 

5) Утврђен је Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за Ветропарк „Банат“ у општини Алибунар

 

Дана 27.02.2018. године је од стране предузећа Windvision Operations d.o.o, поднета Иницијатива за доношење одлуке за израду плана детаљне регулације за Ветропарк “Банат“ у Општини Алибунар, а све ради изградње ветропарка, са циљем повећања степена искоришћења обновљивих извора енергије.
Подручје које је предмет ове Одлуке се налази у к.о. Нови Козјак. Обухват Плана се налази уз обухват већ донетог Плана детаљне регулације за комплекс ``Ветроелектрана Алибунар`` у к.о. Владимировац, к.о. Селеуш и к.о. Нови Козјак, чији је инвеститор предузеће Windvision Operations, иначе и подносилац иницијативе за израду плана за нови ветропарк Банат.
Законски основ за израду Плана детаљне регулације је члан 27. Закона о планирању и изградњи, а плански основ за израду Плана детаљне регулације су Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе ``Делиблатска пешчара`` (``Сл. лист АПВ`` бр. 8/06) и Просторни план општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар`` бр. 12/2012).
Садржина Предлога Одлуке је усклађена са садржином која се захтева Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. Дат је опис прелиминарне границе обухвата Плана, при чему ће се коначна граница утврдити у току саме израде, у фази нацрта Плана. Површина оквирне границе обухвата Плана износи 830 ha. Утврђен је рок за израду Плана, који износи 3 месеца од завршетка поступка раног јавног увида. Израда Плана ће се финансирати из средстава подносиоца иницијативе за доношење Одлуке, дакле из средстава предузећа Windvision Operations.. Општинско веће једногласно донело Одлуку о изради Плана детаљне регулације за Ветропарк „Банат“ у општини Алибунар.


6) Донет је Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар за 2018. годину

 

Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар за 2018. годину се утврђује начин коришћења остварених, а неутрошених средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар из претходних година и процењеног износа планираних средстава од казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Алибунар у 2018. години, за активности које се током 2018. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Коришћење средстава предвиђених овим Програмом ће се вршити на иницијативу и предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима.
За финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Алибунар, у 2018. години, се укупно одређује износ од 6.400.000,00 динара. Остварена и неутрошена средстава из претходних година, а која ће се користити по овом Програму износе 2.900.000,00 динара. Планирана средства у 2018. години износе 3.500.000,00 динара


7) Донето је Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар

Општинско веће донело јеРешење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар, број 71/2018 од 23.03.2018. године, који је донео директор Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, а на који је сагласност својом Одлуком дао Управни одбор Установе, бр. 67-2/2018 од 22.03.2018. године.


8) Размотрена је Информација о потреби закључења Споразума о сарадњи у одбрани од града са Републичким хидрометеоролошким заводом из Београда

 

Општинско веће денело је Закључак о прихватању Информације о потреби закључења Споразума о сарадњи у одбрани од града са Републичким хидрометеоролошким заводом из Београда. Општина Алибунар је сагласна да уколико постоји потреба, а након спроведеног поступка јавне набавке, трајно и без накнаде, додели као донацију противградне ракете Републичком хидрометеоролошком заводу из Београда за 10 противградних станица са територије општине Алибунар ради заштите пољопривредних усева и објеката. Уколико противградне ракете не буду искоришћене у текућој години, исте ће Општина Алибунар искористити у наредној години.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81