gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 52. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 15. марта 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала), а седницом је председавао председник општине Предраг Белић.
 
1.  Донета је Одлука о доношењу Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима из буџета Општине Алибунар
 
Овим Правилнком одређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе средстава за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација који су од јавног интереса и који се суфинансирају из буџета Општине Алибунар. Право учешћа у расподели средстава из буџета Општине Алибунар имају удружења која су регистрована на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације. Једно удружење може учествовати само са једним предлогом пројектана једном конкурсу. Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 30.000,00 динара, а максимални износ не сме износити више од 300.000,00 динара. 
 
2. Расписан је Јавни конкурс за суфинансирања програма и пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета Општине Алибунар за 2018. годину
 
Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2018. годину 1.900.000,00 динара, и то:
    1) за културно-уметничко стваралаштво – 900.000,00 динара,
    2) за социјално-хумантирне активности – 1.000.000,00 динара
Сви пројекти које су подносиоци пријава на конкурс предали биће оцењени у складу са мерилима и критеријумима утврђених чланом 11. Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета Општине Алибунар за 2018. годину. Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном листу општине Алибунар“ . Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар и мора бити завршен до истека буџетске године. Општинско веће је усвојило Јавни конкурс за суфинансирања програма и пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета Општине Алибунар за 2018. годину.
 
3. Донето је Решење о образовању Комисије за оцену пројеката удружења грађана
   
Општинско веће усвојило је Решење о образовању комисије за оцену пројеката удружења грађана. Задатак Комисије је да разматра пријаве на конкурсе, оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката и предлаже Општинском већу општине Алибунра доношење одлуке о расподели средстава за суфинансирање пројеката.  
 
4.  Донето је Решење о образовању Радне групе за координацију израде стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021. године
 
Задатак Радне групе је да припрема стучне податке и информације потребне за израду Стратегије руралног развоја општине Алибунар за период 2018-2021. године. Радна група предлаже мере и активности, даје сугестије, сарађује и координира потребним активностима неопходним за израду Стратегије, пружа и сваку другу стручну помоћ носиоцима израде Стратегије.
 
5. Размотрен је Извештај о разматрању поднетих захтева за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области спорта из буџета Општине Алибунар за 2018. годину и донета су Решења о одобравању средстава из буџета Општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2018. години
 
Општинско веће је донело Закључак о прихватању Извештаја о разматрању поднетих захтева за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар. Стручна комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и Правилником 
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став1 Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар
4) квалитет предлога програма
Одлуком  о буџету општине Алибунар за 2018. годину планирана су средства за финансирање и суфинасирање програма или пројеката из области спорта у износу од 17.300.000,00 динара. Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, у коме је утврђено да сви подносиоци захтева испуњавају услове утврђене конкурсом, Комисија је утврдила прелиминарне предлоге за одобравање програма. Са подносиоцима пројекта, тј. одобреним корисницима средстава, Општина Алибунар ће у својству овлашћеног лица закључити посебан уговор.    
 
6. Донето је Решење о утврђивању износа месечног ануитета материјалне помоћи студентима са територије општине Алибунар за период јануар-март 2018. године
 
Одлуком о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар, ближе је утврђено питање пружања материјалне помоћи студентима са територије општине Алибунар који се школују на високообразовним установама.  Утврђен је месечни ануитет материјалне помоћи за период јануар-март 2018. године у нето износу од 4.000,00 динара месечно за сва лица за која је утрђено да имају право на овај вид помоћи. 
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81