gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN2012 1600x1200Дана 29.11.2917. године одржана је 17. седница Скупштине општине Алибунар, којој је председавао председник СО Алибунар Синиша Гавранчић. Седници је присуствовало укупно 13 одборника.
На данашњој седници Скупштина је на предлог овлашћених предлагача усвојила следећа акта:
1. Донета је Одлука о суоснивању Јавног предузећа ''Урбанизам'' Панчево – ЈП ''Урбанизам'' Панчево, чији је већински оснивач Град Панчево, обавља делатност од општег интереса, односно бави се израдом просторних и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова, стратешких процена утицаја планова на животну средину, енергетских пасоша на којима има искључиво право обављања у складу са прописима којима се уређују јавне набавке. Предузеће располаже кадровским и техничким капацитетима да наведене послове врши, како за потребе Града Панчева, тако и у свим јединица локалне самоуправе на територији Јужнобанатског округа, које су његови суоснивачи. Општина Алибунар постаје суоснивач уплагом улога, који представља власнички удео од 0,2% од уписане вредности капитала. Послови које би предузеће обављало за општину Алибунар, као суоснивача, за одређену календарску годину утврђивали би се у складу са усвојеним буџетом и програмом рада органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма.
 
2. Донета је Одлука о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа општине Алибунар – овом Одлуком, која се доноси на предлог Општинског већа, утврђују се износи такси и накнада за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње органа локалне самоуправе. У односу на до сада важећу Одлуку о локалним административним таксама, укинуте су таксе, односно накнаде за издавање смртовница, попис имовине умрлих лица и за оверу потписа, преписа и рукописа, због измене позитивним прописа, по којима су ови послови сада у надлежности јавних бележника. Са друге стране, уведена је такса за регистрацију стамбених заједница у износу од 310,00 динара, у складу са Законом о становању и одржавању зграда и Упутством за регистрацију стамбених заједница и начину вођења регистра Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.
 
3. Донета је Одлука о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Алибунар за утврђивање пореза на имовину – овом Одлуком, која се доноси на предлог Општинског већа, за потребе одређивања зона и најопремљенијих зона за утврђивање пореза на имовину у нашој општини мења се положај насељеног места Владимировац, у складу са постигнутим нивоом комуналне опремљености, због чега ово насељено место прелази из друге у прву зону.
 
4. Донета је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији Општине Алибунар – и ова Одлука донета је на предлог Општинског већа. Законска је обавеза јединице локалне самоуправе да сваке године, а најкасније до 30. новембра текуће године, донесе одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за наредну буџетску годину. Треба нагласити да се просечна цена квадратног метра није мењала од 2014. године, односно и за наредну годину утврђују се исте цене као у претходних четири године.
 
5. Донета је Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Владимировац – ова Одлука, која се доноси на предлог Општинског већа, представља још један у низу значајних урбанистичких аката које је наша општина донела ове године, а који су неопходан услов инвестиционог планирања, односно уређења грађевинских, урбанистичких и комуналним прилика на територији Општине Алибунар.
 
6. Донета је Одлука о давању сагласности на успостављање права службености – на предлог Општинског већа, донета је одлука због тога што су се инвеститори ''ЊИНДВИСИОН ЊИНДФАРМ А'' д.о.о. Алибунар и ''ЊИНДВИСИОН ЊИНДФАРМ В'' д.о.о. Алибунар обратили Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове Општинске управе захтевом за постављање оптичког кабла за потребе прикључења објекта ТС 35/220кВ ''Алибунар 1'' и објекта ТС 35/220кВ ''Алибунар 2'' на електронску комуникациону мрежу на појединим парцелама у јавној својини Општине Алибунар, а које се налазе у катастарским општинама Нови Козјак и Владимировац.
 
7. Донета је Одлука о образовању Комисије за планове општине Алибунар – на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина је донела ову одлуку, којом се образује Комисија за планове општине Алибунар у истом саставу у којем је и до сада била, односно за чланове Комисије именована су следећа лица: 1.) Силвија Каценбергер, дипломирани инжењер архитектуре из Новог Сада – за председника Комисије; 2.) Мирослава Продановић, дипломирани инжењер грађевине из Београда – за члана; 3.) Драган Радуловић, дипломирани инжењер геодезије из Алибунара – за члана; 4.) Ђурица Доловачки, дипломирани просторни планер из Панчева, иначе представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине – за члана; 5.) Александар Пањковић, дипломирани инжењер саобраћаја из Новог Сада, представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине – за члана и 6.) Дејан Старчевић, дипломирани инжењер саобраћаја из Алибунара – за секретара Комисије без права гласа. Мандат Комисије траје четири године.
 
8. Донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена у Дому здравља Алибунар – горенаведену одлуку, према Закону о здравственој заштити, руководилац здравствене установе дужан је да донесе, а њена примена условљена је давањем сагласности оснивача, у овом случају Скупштине општине Алибунар. Одлуком је утврђен распоред, почетак и завршетак радног времена свих радних јединица Дома здравља ''Алибунар'' из Алибунара, на идентичан начин како је било регулисано и до сада, али је било потребно донети нову одлуку због усклађивања акта са важећим прописима.
 
9. Донето је Решење о именовању директора Туристичке организације општине Алибунар – на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на ову функцију поново је изабран Миодраг Митровић из Банатског Карловца, који је функцију директора Туристичке организације обављао и у претходном мандату.
 
10. Донето је Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из Алибунара – на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, за вршиоца дужности директора овог Јавног предузећа именован је Звонко Завишић, дипломирани економиста из Алибунара, који је функцију директора предузећа обављао до сада. Именовани ће вршити дужност директора до спровођења поступка избора директора, а најдуже годину дана.
 
11. Донето је Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' из Алибунара – на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, за вршиоца дужности директора овог Јавног предузећа именован је Владимир Петровић, дипломирани инжењер организације рада из Алибунара, који је функцију директора предузећа обављао и до сада. Именовани ће вршити дужност директора до спровођења поступка избора директора, а најдуже годину дана.
 
12. Донето је Решење о образовању Комисије за избор директора јавних предузећа у општини Алибунар – на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, а у складу са Законом о јавним предузећима, Скупштина општине Алибунар образовала је ову комисију на мандатни период од три године у саставу: 1.) Ђурица Глигоријев – председник; 2.) Предраг Ковачев – члан; 3.) Анита Митровић – члан; 4.) Љубинко Јанковић – члан и 5.) Ивица Росић – члан на предлог Сталне конференције градова и општина.
 
13. Донето је Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' из Добрице – на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, функције члана Школског одбора ове школе из реда представника оснивача, разрешен је Живан Ристин, а именован је Мирослав Белча.
 
14. Донето је Решење о престанку функције и именовању члана Надзорног одбора Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар из реда представника запослених – Скупштина општине констатовала је да је престала функција члана НО Центра за социјални рад у Алибунару из реда представника запослених, Весни Слепчевић, због смрти, а на предлог овлашћеног предлагача на ову функцију именована је Сандра Берлован Скумпија.
На крају Седнице Скупштина општине је
 
15. Донела Решење о разрешењу и именовању члана Радног тела за сарадњу са организацијама у области културе и туризма на територији општине Алибунар,  члана Комисије за имовину општине Алибунар и о престанку функције члана Општинског већа општине Алибунар. 
 
 
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81