gore

  • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 45. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN1685 1600x1200Седница је одржана дана 17. новембара 2017. године у згради Општине Алибунар, Трг слободе бр.4. Седницом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.
 
1.Утврђен је предлог Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Владимировац. 
 
План је израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине, а циљ израде Плана је сагледавање карактеристика, потенцијала и ограничења обухваћеног простора са становишта изградње планираних садржаја, дефинисање основних принципа уређења и организације простора, његове заштите, као и других питања од значаја за развој насеља. Кроз израду Плана регулишу се циљеви уређења и изградње, односно основни програмски елементи и то кроз дефинисање:
– намене површина и објеката,
– могућности изградње,
– дефинисање јавног и осталог земљишта,
– дефинисање и спровођење мера заштите радне и животне средине. 
Након детаљног разматрања, Општинско веће усвојило Одлуку о доношењу Плана генералне регулације насеља Владимировац и проследило Скупштини општине Алибунар на усвајање .
 
2.Утврђен је предлог Одлуке о давању сагласности на успостављење права службености 
     
„WINDVISION WINDFARM A“ Д.О.О. Алибунар и „WINDVISION WINDFARM B“ Д.О.О. Алибунар се као инвеститор обратио Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскопревне послове са захтевом за постављање оптичког кабла за потребе прикључења ТЦ 35/220 кВ „ Алибунар1“ и ТЦ 35/220 кВ „Алибунар2“ на електронску комуникациону везу. Општинско веће је дало сагласност на установљавање права стварне службености за полагање оптичког кабла ради прикључења објекта ТЦ 35/220 кВ „Алибунар1“ и ТЦ 35/220 кВ „Алибунар2“ на електронску комуникациону мрежу, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања и поправки или замене као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова поменутом инвеститору за парцеле наведене у захтеву. Предлог Одлуке је упућен СО Алибунар на разматрање и усвајање.
 
3.Донета је Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних простора у својини општине Алибунар
 
На предлог Општинске управе, Општинско веће је донело Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословних простора у својини општине Алибунар. Општина Алибунар у насељеним местима Алибунар (у улици Б.Јединства бр.1, на парцели 660/1 КО Алибунар, површине 62,00м2) и Николинци (у улици Главна бр.44, на парцели топ.бр 1025 КО Николинци, површине 56,00м2) поседује пословне просторе. Усвајањем нове одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, која детаљно регулише поступак давања у закуп пословног простора, стекли су се услови да се наведени пословни простори усгупе на коришћење, тј.дају у закуп. Наведени пословни простори дају се у закуп на одређено време и то најдуже до 5 година, а поступак по овој Одлуци и Јавном огласу за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора спровешће Јавно предузеће за путеве и изградњу „Инжењеринг општине Алибунар“
 
4.Прихваћен је предлог Закључка о Писму о намерама града Панчева и Јавног предузећа „ Урбанизам“ Панчево 
 
Општини Алибунар достављено је писмо о намерама Града Панчева и ЈП “Урбанизам„ Панчево, у ком је обрзложено да је ЈП „Урбанизам“ Панчево основано са циљем да првенствено обавља делатност од општег интереса, израду просторних и урбанистичких планова, као и урбанистичку документацију за спровођење урбанистичких планова и израду Стратешких процена утицаја планова на животну средину и енергетских пасоша на којима се уређују јавне набавке. Прихватањем Писма о намерама, Општина Алибунар постала би, поред других општина и градова Јужнобанатског округа, суоснивач Јавног предузећа „Урбанизам“ које би по том основу било носилац искључивог права, у смислу прописа којима се уређују јавне набавке, на обављање послова за суоснивача из области просторног и урбанистичког планирања и других стручних послова из оквира своје делатности. 
 
5.Донета је Одлука о именовању представника Општине Алибунар у Комитету за процену
 
На 44. седници Општтинско веће општине Алибунар донело је Решење о давању сагласности за закључење Меморандума о сарадњи између Општине Алибунар и Развојно-едукативног центра из Београда. Овим Меморандумом је предвиђено да ће се од представника обе стране потписнице формирати Комитет задужен за процену и усмеравање свих активности договорених на основу Меморандума. Општинско Веће је донело одлуку о именовању лица чији је задатак да учествује у раду Комитета за процену и поступа у складу са интересима Општине Алибунар.
 
6.Општинско веће донело Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Плана јавних Набавки 
       
На предлог Општинске управе, Општинско веће донело решење о давању сагласности на измену Плана јавних набавки општине Алибунар у којој сепредвиђа набавка услуге -  транспорт, уклањање и уништавање лешева и отпадака животињског порекла
 
7.Размотрено је и донето Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  
 
Општинско веће донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) којим се одобравају средства у износу од 800.000,00 динара за услугу транспорта и уклањања и уништавања лешева и отпадака животињског порекла.
 
8.Седница Општинског већа завршена је разматрањем појединачних предлога и захтева
 

Print Email

Baner Pecat 211x81