gore

 • Baner Optina Alibunar

ИЗВЕШТАЈ СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

DSCN1324 1600x1200Седница је одржана дана 23.10.2017.године. Седницом је председавао председник СО Алибунар Синиша Гавранчић. Поред 14 одборника, Скупштини су присуствовали председник Општине Алибунар, заменик председника Општине, чланови Општинског већа и представници Општинске управе.

 

        Скупштина општине Алибунар је усвојила следећа акта:

 1. Усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017.године –  Централна тачка заседања је доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар. Jедан од основних разлога за ребаланс буџета општине Алибунар за 2017. годину је учешће на јавном конкурсу за финансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода и добијање средстава за наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар, Блок 5 - 1 фаза у износу од 20.502,768,00РСД. Такође, долази и до прерасподеле између појединих приходних и расходних позиција на основу сагледане тренутне ситуације у Општини Алибунар и на основу извршења буџета на девет месеци. Укупни приходи и примања, као и пренета средства буџета из 2016.године износе 774.906.000,00РСД, са додатним приходима корисника који износе 9.234.000,000РСД, па су укупна средства из јавних извора утврђују у износу од 784.140.000,00 РСД. Укупни расходи и издаци буџета Општине Алибунар у трећој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Алибунар за 2017.годину износе 774.906.000,00РСД, односно са расподелом додатних расхода корисника буџета Општине Алибунар у износу од 9.234.000,000РСД што укупно износи 784.140.000.00РСД.
 2. Усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Алибунар за период јануар-јун 2017.године – према тексту Извештаја, који је предложило Општинско веће, у периоду јануар-јун 76.565.46 РСД, што у односу на укупно планиране приходе и примања износи 49.01%. Посебно је наглашено да је у поменутом износу планирано и кредитно задужење општине Алибунар у износу од 75.000.000.00 РСД, а до 30.06.2017. године повучено је на име кредита 69.592.680.00 РСД. Пренета средства из претходне године износе 57.816.493.82 РСД. Обезбеђен је додатни прилив средстава, по основу трансфера са виших нивоа власти, односно из Буџета Републике Србије и Буџета АП Војводине, за конкретне намене које се унапред не могу планирати, и то: 1.)28.04.2017.г. из Буџета АПВ, Општини Алибунар су, за период јануар-јуни 2017 године, пренета средства у износу од 89.696.00 РСД, намењена за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АПВ са подручја Општине; 2.) дана г. из Буџета АПВ, Општини Алибунар су на основу  уговора о додели бесповратних средства за уклањање дивљих депонија са Покрајинског секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, пренета средства у износу од РСД – први део средства, при чему је уговор закључен на 236.000.00 РСД; 3.)30.05.2017.г. из Буџета АПВ, Општини Алибунар су, за период јануар-јун 2017 године, на основу решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управе и националне мањине-националне заједнице, пренета средства у износу од РСД, намењена за регресирање превоза ученика средњих школа; 4.) 23.06.2017.г. на основу потписаног  уговора о суфинансирању јединице локалне самоуправе за израду пројектно техничке документације – Изградња и доградња јавне водоводне инфраструктуре до радне зоне (блок 48) у насељеном месту Банатски Карловац између Министарства за привреду  и Општине Алибунар пренета су средства у износу од 180.600.00РСД; 5.)06.2017.године из Буџета АПВ, Општини Алибунар су, за суфинансирање набавке књига јавне општинске библиотеке Општинске библиотеке ''Вук Караџић'', пренета средства у износу од РСД; 6.) На основу потписаног наменског уговора између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Алибунар, на износ од 5.296.430.39РСД, Покрајински секретаријат за финансије сваког месеца, на основу појединачних решења, преноси средства у износу од 441.369.20РСД и до 30.06.2017. пренето је 2.648.215.20РСД. Општина Алибунар је у периоду јануар–јун добила и средства од Покрајинског секретаријата за образовање прописе, управу и националне мањине за предшколске установе у укупном износу од 3.762.667.00РСД. У периоду јануар-јун
 3. Усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Алибунар за период јануар-септембар 2017.г. – према тексту Извештаја, који је предложило Општинско веће, у периоду јануар-септембар 2017.г. буџет Општине Алибунар остварио је укупне приходе и примања у укупном износу од 446.611.401,11РСД, што у односу на укупно планиране приходе и примања износи 65.71%. На име планираног кредитног задужења општине, у износу од 75.000.000.00РСД, закључно са 30.09.2017. повучен је кредит од 73.490.664,00РСД. Пренета средства из претходне године износе 57.816.493.82РСД. Обезбеђен је додатни прилив средстава, по основу трансфера са виших нивоа власти, односно из Буџета Републике Србије и Буџета АП Војводине, за конкретне намене, а које се унапред не могу планирати. Поред трансфера који су општини пренети у првих шест месеци, у периоду јун-септембар додатни трансфери од виших нивоа власти су: 1) дана 7., а на основу решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управе и националне мањине-националне заједнице пренета средства у износу од РСД, намењена за регресирање превоза ученика средњих школа; 2) дана 10.08.2017. на основу потписаног уговора о суфинансирању јединице локалне самоуправе за трошкове израде плана детаљне регулације за излетиште Девојачки Бунар, између Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Општине Алибунар од 28.07.2017 године извршен је пренос на износ од 700.000,00РСД. У периоду јануар-септембар
 4. Донета је Одлука о установљењу права стварне службености на непокретностима у јавној својини општине Алибунар – инвеститор „WindVision Windfarm B” d... обратио се, захтевом Општини Алибунар ради установљавања стварне службености на парцелама у КО Владимировац, које су у јавној својини општине Алибунар, ради изградње привремених радних платформи које би се користиле током изградње комплекса „Ветроелектрана Алибунар 2“, у циљу изградње и постављања ветрогенератора, затим изградње прилазних путева и путева за пролаз, прелет елиса, као и свих других радњи неопходних у поступку изградње, пуштања у рад и коришћења ветрогенератора, односно фарме ветрењача, а све у складу са скицама заузећа. На њихов захтев право службености на површинама заузећа ограничава се на пет година, рачунајући од дана закључења уговора. Право стварне службености вршиће се уз накнаду која ће бити утврђена уговором. „WindVision Windfarm B” d..
 5. Донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити општине Алибунар – на предлог Општинског већа, донета је измена Одлуке о социјалној заштити општине Алибунар из разлога што се јавила потреба проширења обима социјалних услуга, односно због тога што је Законом о социјланој заштити уведен још један вид услуга социјалне заштите, а то су здравствене и превентивно-здравствене услуге. Ове услуге у нашој општини пружају се од стране Дома здравља ''Алибунар'', а у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, који је прописало министарство надлежно за послове социјалне заштите.
 6. Донете су Измене и допуне Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2017. – на предлог Општинског већа, који је образложила начелница Општинске управе, извршене су измене Кадровског плана општине Алибунар у делу који се односи на запошљавање радника на одређено време у оквиру Кабинета председника општине, а у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
 7. Донете су Измене и допуне Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2017. годину – такође на предлог Општинског већа, донете су измене овог Програма којим се мења раније утврђени износ прихода остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2017., са раније утврђених 6,5 милиона РСД на 8 милиона РСД, а што са пренетим средствима из претходне године укупно износи 14.516.284,31РСД. Такође, извршена је прерасподела средстава за одређене намене, тако да се за ојачање коловозне контрукције у насељеном месту Добрица, улица Жикице Букацеле и улица Нова, утврђује виши износ од 2.872.950,00РСД, док се код изградње објеката из комуналне области предвиђа смањење средстава за наставак радова на изградњи, опремању и повезивању експлоатационог бунара Б3/11 у насељеном месту Иланџа у износу од 1,7 милиона РСД, док се уводи нова ставка: ''Изградња две капеле у насељеном месту Владимировац'', за чије финансирање се планира износ од 3.127.050,00РСД.
 8. Донета је Одлука о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Алибунар – на предлог Општинског већа, усвојена је веома важна одлука из области урбанизма за Општину Алибунар. План је израђен од стране предузећа ''Инфоплан'' д.о.о. Аранђеловац. Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Алибунар донета је још 2009.године. Своје позитивно мишљење о Нацрту плана дали су и: Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, А.Д. ''Инфраструктура Железница Србије'' и ЈП ''Путеви Србије''.
 9. Донета је Одлука о давању на управљање капеле у Алибунару Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар - овом Одлуком, чији је предлагач Општинско веће, даје се на управљање капела у Алибунару, на парцели топ.број 1262, КО Алибунар, површине 257m², у јавној својини општине Алибунар, Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, чији је оснивач општина Алибунар.
 10. Донета је Одлука о изменама Одлуке о начину уклањања животињских лешева и отпадака животињског пореклаовом Одлуком, поступа се у складу са одредбама Закона о ветеринарству, којим је предвиђено да услуге уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла морају вршити специјализована правна лица, што комунална предузећа нису, те се с тим у вези у тексту Одлуке одреднице ''комунално предузеће'' замењује одредницама: ''правно лице''. Организовање превоза животињских лешева и отпадака животињског порекла вршиће се закључењем уговора са овлашћеним правним лицем, на начин и по поступку предвиђеном прописима којима се уређује област јавних набавки. Трошкове превоза животињских лешева и отпада животињског порекла сноси буџет општине Алибунар.
 11. Донета је Одлука о измени Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар – на основу ове Одлуке, врши се измена Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар у делу у коме су наведе комуналне делатности које се поверавају ЈКП ''Универзал'' Алибунар, на тај начин што се брише делатност зоохигијене.
 12. Донете су одлуке о стављању ван снаге одлука о давању сагласности за обављање делатности у области зоохигијене комуналним предузећима чији је оснивач Општина Алибунар – ове одлуке, којима је поверено обављање ових делатности следећим комуналним предузећима: ДЈКП ''Универзал'' Алибунар, ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, ДЈКП ''Бунар'' Владимировац и ЈКП ''Север Иланџа'', стављају се ван снаге из разлога што комунална предузећа из Банатског Карловца, Владимировца и Иланџе више правно не постоје, а комуналном предузећу из Алибунара због измене Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар.
 13. Донета је Одлука о престанку функције в.д. директора, Управног одбора и Надзорног одбора Фонда за развој општине Алибунар – предлагач ове Одлуке је Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар. Престанак функција органа Фонда наступа из разлога што Фонд, на основу закона, више није индиректни користик средстава Буџета општине Алибунар, нити се на било који други начин финансира средствима Буџета. Права и обавезе које су настале у пословању Фонда за развој општине Алибунар, по његовом гашењу, преносе се на Општину Алибунар.
 14. Донета су решења о разрешењу  и именовању чланова школских одбора – на предлог савета родитеља и наставничких већа, извршене су кадровске промене у школским одборима основних школа у: Локвама, Банатском Карловцу, Добрици, Николинцима и Владимировцу.
 15. Донето је Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар – према тексту Плана, рад Установе организован је у 29 група, којима се пружа услуга за укупно 500 деце. Организација рада Установе спроводи се у складу са законом, а делом се финансира средствима буџета Општине.
 16. Донета су решења о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова месних заједница на територији општине Алибунар – измене и допуне финансијских планова свих 10 месних заједница на територији општине извршене су у складу са усвојеним ребалансом општинског буџета.
 17. Донета су решења о давању сагласности на измене и допуне финансијских планова правних лица чији је оснивач Општина – ради усклађивања са усвојеним ребалансом општинског буџета, дата је сагласност на извршене измене финансијских планова: Туристичке организације општине Алибунар, УКД ''Центар за културу општине Алибунар'', Општинске библиотеке ''Вук Караџић'', Предшколске установе ''Полетарац'', Дома здравља ''Алибунар'', Центра за социјални рад ''1.март''.
 18. Донета су решења о давању сагласности на измене и допуне финансијски планова школа на територији општине Алибунар – ради усклађивања са усвојеним ребалансом општинског буџета, дата је сагласност на извршене измене финансијских планова свих основних школа на територији општине, као и Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар.
 19. Извршене су кадровске промене у радним телима чији је оснивач Скупштина – на предлог овлашћених предлагача, извршена су разрешења и именовања појединих чланова у Комисији за планове, Комисији за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар и Уређивачком колегијуму Билтена општине Алибунар.

 

Print Email

Baner Pecat 211x81