gore

  • Baner Optina Alibunar

III 01. Регионална димензија Руралног развоја

На основу студије коју је 2006. спровео тим за израду Нацрта Стратегије руралног развоја Србије 2008 – 2013, 130 руралних општина у Србији је класификовано у одговарајуће хомогене типове руралних области. Четири главна типа руралних области, за које се сматра да су довољно хомогене да представљају специфичности и особености одређеног типа “руралне области”, су следећи:

Регион 1 – Високо продуктивна пољопривреда и интегрисана привреда – овај регион има повољне земљишне и климатске услове и прилично одговарајућу структуру пољопривредне производње којом доминирају делатности са интензивнијим коришћењем капитала у односу на друге руралне области Србије. У поређењу са осталим деловима Србије, овај регион поседује адекватно развијен људски потенцијал, изражено предузетништво, довољно диверсификован сектор индустрије и добро развијену физичку и економску инфраструктуру. Као последица тога, овај регион има повољније друштвено-економске показатеље укупног економског развоја и интегрисанију и напредну привреду.

Регион 2 – Сектори привреде типични за мања урбана подручја са пољопривредом у којој се интензивно користи радна снага – овај регион обухвата околину урбаних центара и већих градова и њихову околину. Општа економска структура и стопа продуктивности одређених сектора су повољнији у овом региону у поређењу са другим деловима централне Србије. Узимајући у обзир близину овог региона тржишту са великим бројем потрошача, структура пољопривредне производње у овом региону је усмерена ка интензивној пољопривредној производњи воћа, поврћа и производа животињског порекла.

Регион 3 – Привредне гране усмерене ка коришћењу природних ресурса, углавном планинске области – према својим географским карактеристикама овај регион је веома хетероген. Његова економска структура се заснива на експлоатацији богатих природних ресурса – рударству и пољопривреди. Неповољни демографски трендови су посебна карактеристика ове области. Овај регион обухвата територију Србије која има највишу стопу руралног сиромаштва и укупне незапослености.

Регион 4 – Велики туристички капацитети и лоше пољопривредне структуре – овај регион представља онај део Србије који има највећи туристички потенцијал и највећу стопу учешћа терцијарног сектора у економској структури. Структура пољопривреде је прилично неразвијена и углавном је заснована на коришћењу природних ресурса сточне хране.

Мапа III 01.01. Територија Србије према идентификованим типовима руралних области

alt

Општина Алибунар, према овој типологији, припада Региону 1- Високо продуктивна пољопривреда и интегрисана привреда. 

Print Email

Baner Pecat 211x81