Други јавни позив складиштарима за складиштење пољопривредних производа

Преузимање дoкумената везана за складиштење пољопривредних производа

Continue Reading

Одлука о додели уговора Набавка радова реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци

Преузимање дoкумената везана за реконструкцијu водозахвата – на локацији водовода Николинци

Continue Reading

Позив за подношење понуда за набавку горива за потребе општине Алибунар

Преузимање дoкумената везана за набавку горива за потребе општине Алибунар

Continue Reading

ИЗВЕШТАЈ СА 90. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

90ovДеведесета седница Општинског већа Општине Алибунар одржана је у понедељак 03. јуна 2019. године, у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4. Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић.

Continue Reading

Обавештење о закљученом уговору за набавку радова- извођење радова на летњем одржавању путева на територији општине Алибунар

Преузимање докумената везана за летње одржавање путева на територији општине Алибунар

Continue Reading

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У СЕЛЕУШУ

staza u seleusuУ оквиру уређења парка у Селешу завршени су радови на изградњи пешачке стазе. Након уклањања старе стазе, постављени су нови тампон и подлога. Избетонирана је стаза у дужини од 140 метара, ширине 1,5 метара.

Continue Reading

ZAVRŠENA IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U SELEUŠU

staza u seleusuU okviru uređenja parka u Selešu završeni su radovi na izgradnji pešačke staze. Nakon uklanjanja stare staze, postavljeni su novi tampon i podloga. Izbetonirana je staza u dužini od 140 metara, širine 1,5 metara.

Continue Reading

Четврти поновљени Јавни позив складиштарима пољопривредних производа јун 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,   расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

Continue Reading

Четврти поновљени Јавни позив складиштарима пољопривредних производа јун 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,   расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1. Да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката за делатност складиштења пољопривредних производа.

2. Да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

- да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар, приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко технолошке и организационе мере, као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе, потписана и оверена, магацински излаз).

Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-       складишни простор за чување пољопривредних производа;

-       складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-       да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-       да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-       опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а. колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б. опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност складиштења пољопривредних производа;

2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је 6. 07.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-265/18-04

Алибунар, 29. 06. 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић

Четврти поновљени Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018

            На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Continue Reading

Четврти поновљени Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018

            На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

-       На захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу пољопривредног усева и транспорт пожњевене- обране робе у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.

-       Да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга.

-       Да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожењвене робе до складишта пољопривредних производа са којим општина Алибунар закључи уговор о пословно-техничкој сарадњи .

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која

           1. имају регистровану механизацију (комбајне, тракторе са приколицама, камионе и слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. Гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);

            2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару пожњевене-обране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V

Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.

VI

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

       Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР - ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.

Рок за достављање понуде је 6. 07. 2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:320-263/18-04

Алибунар, 29. 06. 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић

Четврти поновљени Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Continue Reading

Четврти поновљени Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да општини Алибунар поднесу писане понуде.

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

 1. Неопходно је да заинтересовано лице обезбеди депозит у износу од минимум 1.000.000,00 динара, (уплатом на рачун 840-3187741-38, модел 97, позив на број 74-202)
 2. Лице ће откуп вршити по аконтационим ценама Дијаманта и Викторија групе, односно по највишој цени, која не може бити мања од тржишне цене постигнуте на Продуктној берзи-Нови Сад на дан уплате,који је у исто време и дан издавања налога за продају од Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,
 3. Обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа ће се вршити у року од 24 сата од момента продаје истих.

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која за откуп пољопривредних производа доставе понуду у складу са овим јавним пoзивом.

           

IV

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде ће се рангирати по понуђеним ценама и другим финансијско – техничким условима датим у понуди.

Минимална количина за откуп пољопривредних производа износи 100 тона по врсти производа.

Најповољнији понуђач се обавезује да откупи најмање минималну количину производа прописану у овом јавном позиву.

Уколико најповољнији понуђач не откупи сву понуђену количину, општина задржава право да закључли уговор са следећим најповољнијим понуђачем за преосталу количину преко минимума

Општина Алибунар задржава право одабира лица за откуп пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословној сарадњи-отлуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини,по критеријумима понуђеним финансијским условима у јавном позиву (уз обавезу истицања одредиве цене за сваку културу, с тим што се понуђена цена не може односити на понуду другог понуђача ).

      

Понуде се подносе Општини Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР - ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА“.

Рок за достављање понуде је до 6. 07. 2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-264/18-04

Датум: 29. 06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић

Позив за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом - Набавка услуге- одржавање-редован сервис клима урђаја

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр:4, 26310 Алибунар

Број:4048/18-04

Дана : 21.06.2018 године

На основу члана 39 став 2,3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и   Одлуке о издавању наруџбенице бр: 404-8/18-04-од 20.06 2018 године, наручилац дана   21.06.2018   године, упућује , :

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом

 1. Предмет набавке на коју се закон не примењује: Набавка услуге- одржавање-редован сервис клима урђаја
 2. 2.У понуди навести :

   - Цена одржавања- редовног сервиса клима уређаја по комаду без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом.

 - Рок и начин плаћања.

У цену урачунату све трошкове везани за реализацију ове набавке.

НАПОМЕНА:

           Наручилац располаже пописом свих клима уређаја .

           Одржавање редован сервис са састоји: прање и дезинфекција испаривача, прање и дезинфекција кадице, прање и дезинфекција турбине и филтера , прања комплетне маске унутрашње и спољашње јединце.

4.Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke @ alibunar.org.rs,Са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-8/18-04. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, фотокопију извода из АПР-а, адресу, број телефона и факса понуђача,емаил, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

       5.Рок за достављање понуда   29.06.2018. године до 10,00 часова.

6. Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена без ПДВ-а).У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге , као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања и бржи долазак интервенцију по позиву.

 1. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.
 1. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-14 часова , и на број телефона 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

                                                                                                   Лице за контакт:

                                                                                                     Зоран Паровић

Позив за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом - израда акта о процени угрожености од елементарних непогода и других несреће у општини Алибунар

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр:4,

26310 Алибунар

Број:404- 57/18-04

Дана : 22.06.2018 године

На основу члана 39 став 2,3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и   Одлуке о издавању наруџбенице бр:404-57/18-04од  21.06.2018 године, наручилац да   22.06.2018. године, упућује , :

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом

 1. Предмет набавке на коју се закон не примењује: израда акта о процени угрожености од елементарних непогода и других несреће у општини Алибунар.( по Упутству о методоилогији за израду процене угроженостиод елементарних непогода и других несреча („Сл. гласник РС2 17/2018)
 2. 2.У понуди навести :
 3. 1. Цена израде акта без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом.
 4. 2. Начин и рок плаћања  

Напомена: рок израде акта не сме бити дужи од 15 (петнаест) дана.          

3.Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke @ alibunar.org.rs,са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-57/18-04Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, фотокопију извода из АПР-а, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

       4.Рок за достављање понуда   29.06.2018 године., до 10,00 часова.

5. . Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена без ПДВ-а).У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге , као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања и бржи долазак интервенцију по позиву.

6. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

 1. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-13 часова , и на број телефона 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

                                                                                                   Лице за контакт:

                                                                                                     Зоран Паровић

Позив за подношење понуда - Набавка добара- набавка горива за потребе општине Алибунар

Позив за подношење понуда - Набавка добара- набавка горива за потребе општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

ОНИ СУ ПОНОС НАШЕ ОПШТИНЕ!

DSCN5959 1600x1200Предраг Белић, председник општине Алибунар, угостио је најбоље ученике основних школа са територије наше општине, као и најбоље ученике средње Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“.

Continue Reading

ONI SU PONOS NAŠE OPŠTINE!

DSCN5959 1600x1200Predrag Belić, predsednik opštine Alibunar, ugostio je najbolje učenike osnovnih škola sa teritorije naše opštine, kao i najbolje učenike srednje Ekonomsko-trgovinske škole „Dositej Obradović“.

Continue Reading

ИЗВЕШТАЈ СА 62. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 22. јуна 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала), којом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 62. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 22. juna 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Continue Reading

Одлука о додели уговора - Набавка услуга- хватање напуштених животиња на територији општине Алибунар

Одлука о додели уговора - Набавка услуга- хватање напуштених животиња на територији општине Алибунар

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

IMG 0425 CopyПредседник општине Предраг Белић и корисници средстава потписали су 22. јуна уговоре о додели средстава невладиним организацијама из буџета општине Алибунар. Чину потписивања уговора, поред представника НВО, присуствовао је и Илија Пенца, начелник одељења за послове Скупштине општине, председника општине, Општинског већа и помоћне послове.

Continue Reading

POTPISANI UGOVORI OPŠTINE ALIBUNAR SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

IMG 0425 CopyPredsednik opštine Predrag Belić i korisnici sredstava potpisali su 22. juna ugovore o dodeli sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta opštine Alibunar. Činu potpisivanja ugovora, pored predstavnika NVO, prisustvovao je i Ilija Penca, načelnik odeljenja za poslove Skupštine opštine, predsednika opštine, Opštinskog veća i pomoćne poslove.

Continue Reading

ПРСКАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Komarci alibunarНа територији општине Алибунар је 20. и 21. јуна 2018. године (среда и четвртак) у вечерњим часовима - од 19 часова, извршено прскање одраслих форми комараца у свим грађевинским реонима насеља, као и у делу излетишта Девојачки бунар. Прскање комараца је извршено и уз појасеве прилазних путева ка свим насељима.

Continue Reading

PRSKANJE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR

Komarci alibunarNa teritoriji opštine Alibunar je 20. i 21. juna 2018. godine (sreda i četvrtak) u večernjim časovima - od 19 časova, izvršeno prskanje odraslih formi komaraca u svim građevinskim reonima naselja, kao i u delu izletišta Devojački bunar. Prskanje komaraca je izvršeno i uz pojaseve prilaznih puteva ka svim naseljima.

Continue Reading

Обавештење за јавност - забрана саобраћаја у улици ЈНА у насељеном месту Банатски Карловац 23.-25.06.

ОБАВЕШТАВА СЕ ЈАВНОСТ да ће у периоду од 23.06 – 25.06.2018. године, у временском интервалу од 7:00 – 19:00 часова, наступити привремена забрана саобраћаја на почетној деоници улице ЈНА у насељеном месту Банатски Карловац, од броја 8 – 14, а све ради потреба извођења радова на производној хали предузећа д.о.о. ``ТИМ`` Банатски Карловац.

         У току привремене забране саобраћаја на предметној деоници, саобраћај ће бити преусмераван на околне улице којима ће се вршити обилажење деонице на којој се изводе радови.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр. 4

26310 Алибунар

Трећи поновљени јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорт пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',  бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник  општине Алибунар, расписује

TРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

-       на захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу  пољопривредног усева и транспорт пожњевене- обране робе  у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.

-       да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга.

-       да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожењвене робе до складишта  пољопривредних  производа са којим општина Алибунар закључи  уговор о пословно-техничкој сарадњи .

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која

           1. имају регистровану  механизацију (комбајне,  тракторе са приколицама, камионе и слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл.гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);

            2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару  пожњевене-обране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V

Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.

VI

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР  - ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.

Рок за достављање понуде је 25.06.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:320-250/18-04

Алибунар, 18.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

           

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић, с.р.

Поновљени јавни позив складиштарима пољопривредних производа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,  расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1.да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката  за делатност складиштења пољопривредних  производа.

2.да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

-  да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар,  приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да  у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко  технолошке и организационе мере,  као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе  складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз  и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу  општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе,  потписана и оверена, магацински излаз).

 Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при  којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-       складишни простор за чување пољопривредних производа;

-       складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-       да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-       да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-       опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а.  колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б.  опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

 1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност  складиштења пољопривредних производа;
 2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно  техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у  згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је  25. 06.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-249/18-04

Алибунар, 18.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Поновљени јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15),  Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-542/2016-03-02 од  07.09.2016. године, председник  општине Алибунар расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да општини Алибунар поднесу писане понуде.

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

 1. Неопходно је да заинтересовано лице обезбеди депозит  у износу од минимум 1.000.000,00 динара, (уплатом на рачун 840-3187741-38, модел 97, позив на број 74-202)
 2. Лице ће откуп вршити по аконтационим ценама Дијаманта и Викторија групе, односно по највишој цени, која не може бити мања од тржишне цене постигнуте на Продуктној берзи-Нови Сад на дан уплате,који је у исто време и дан издавања налога за продају од Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,
 3. Обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа ће се вршити у року од 24 сата од момента продаје истих.

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која за откуп пољопривредних производа доставе понуду у складу са овим јавним пoзивом.

           

IV

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде ће се рангирати по понуђеним ценама и другим финансијско – техничким условима датим у понуди.

Минимална количина за откуп пољопривредних производа износи 100 тона по врсти производа.

Најповољнији понуђач се обавезује да откупи најмање минималну количину производа прописану у овом јавном позиву.

Уколико најповољнији понуђач не откупи сву понуђену количину, општина задржава право да закључли уговор са следећим најповољнијим понуђачем за преосталу количину преко минимума

Општина Алибунар задржава право одабира лица за откуп пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословној сарадњи-отлуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини,по критеријумима понуђеним финансијским условима у јавном позиву (уз обавезу истицања одредиве цене за сваку културу, с тим што се понуђена цена не може односити на понуду другог понуђача ).

      

Понуде се подносе Општини Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком  „ОПШТИНА АЛИБУНАР - ЗА ОТКУП  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА“.

Рок за достављање понуде је до 25. 06. 2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-248/18-04

Датум: 18.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић, с.р.

Решење о образовању Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон),члана 24 Закона о јавном информисању и медијима (''Сл.гласник РС'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016–аутентично тумачење),чланова 19-22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр. 16/2016 и 8/2017),члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) и Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на својој61. седници одржаној дана18.јуна 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ

НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс општине Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години (у даљем тексту: Стручна комисија) у саставу:

 1. Миодраг Мандић – на предлогАсоцијације независних електронских медија;
 2. Кристина Ковач – на предлогУдружења новинара Србије;
 3. Ненад Живковић – на предлогДруштва новинара Србије и Независног удружења новинара Србије.

На основу члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Стручна комисија на својој првој седници бира председника комисије.

Члан 2.

Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима утврђеним Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години  и да предложи Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.

Уз предлог Стручна комисија је дужна да предложи и износ којим ће се финансирати пројекти за које је Стручна комисија утврдила да испуњавају услове суфинансирања.

Члан 3.

           Комисија је независна у свом раду, али је дужна да по завршетку поступка поднесе Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.

Члан 4.

           Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.

            О праву из става 1. овог Решења посебним решењем одлучиће председник општине.

Члан 5.

            Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-53/2018-04

Датум. 18. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација за 2018. годину

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за оцену пројеката удружења грађана, Општинско веће општине Алибунар на својој61. седници одржаној дана18.јуна 2018. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗА 2018. ГОДИНУ

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсомза суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката у 2018. години:

 1. за пројекат:''Програмске активности у 2018.г.'', подносиоца Пројекта:Међуопштинска организација глувих и наглувих из Панчева, укупан износ од 150.000 динара;
 2. за пројекат: ''Функција и сређивање архиве манифестације позоришта Дани Румуна'', подносиоца Пројекта: Савез аматерских позоришта Румуна из Алибунара, укупан износ од 150.000 динара;
 3. за пројекат: ''Међународни фестивалDOINA ROMANEASCA'', подносиоца Пројекта:Удружење младих из Локава, укупан износ од 300.000 динара;
 4. за пројекат: ''Моја будућа мама'', подносиоца Пројекта:Женска мултиетничка група из Селеуша, укупан износ од 100.000 динара;
 5. за пројекат: ''Програмске активности за 2018.г.'', подносиоца Пројекта:Црквено-градски хор ''Света три јерарха'' из Алибунара, укупан износ од 150.000 динара;
 6. за пројекат: ''Дуња и јесењи плодови'', подносиоца Пројекта:Удружење жена ''Вредне руке Баната'', укупан износ од 200.000 динара;
 7. за пројекат: ''Дани Рома 2018.'', подносиоца Пројекта:''Ромска снага –ROMENDJI ZOR'' из Иланџе, укупан износ од 100.000 динара;
 8. за пројекат: ''Алибунарски позоришни дани'', подносиоца Пројекта:Позоришна група ''KONU ALEKU'' из Алибунара, укупан износ од 100.000 динара;
 9. за пројекат: ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', подносиоца Пројекта: Удружење ''Етно арт БРАКОС'' из Алибунара, укупан износ од 100.000 динара;
 10. за пројекат: ''Одржавање традиције крајинске културе'', подносиоца Пројекта: Удружење избеглица и колониста из Алибунара, укупан износ од 300.000,00 динара;
 11. за пројекат: ''Дајте нам шансу'', подносиоца пројекта: Удружење грађана ''Деца Баната'', укупан износ од 100.000,00 динара;
 12. за пројекат: ''Редовне програмске активности за 2018. годину'', подносиоца пројекта: Међуопштинска организација слепих из Панчева, укупан износ од 150.000,00 динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017).

III

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 16.Правилникао начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-59/2018-04

Датум: 18. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

Република Србија-АП Војводина                                                                          

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-50/18-04

Дана 05.06.2018. године

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), Председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-50/18-04 од 05.06.2018 . године,

Додаје се следећа набавка

Набавка услугехватање напуштених животиња на територији општине Алибунар, процењеневредности 833.333,00 динара , без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара,са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 39/17 ).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-50/18-04 од  05.06.2018.године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на60. седници одржаној дана05. јуна 2018. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину, број 404-50/18-04 од 05.06.2018.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

          Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове јавних набавки.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-52/2018-04

Датум: 05. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о давању на коришћење делова зграде на катастарској парцели број 665 К.О. Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 3. Одлуке о условима и поступку давања на употребу пословног простора у јавној својини општине Алибунар без накнаде (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 20/2017), Општинско веће општине Алибунар на својој 60. седници одржаној дана 05. јуна 2018. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 665 К.О. АЛИБУНАР

Члан 1.

ОДОБРАВА СЕ даље коришћење делова зграде у дворишту јединице локалне самоуправе, Општине Алибунар, на катастарској парцели број 665 К.О. Алибунар, од стране Групе Алибунар, Филијала Вршац, Пореске управе Министарства финансија Републике Србије, без накнаде.

Пореска управа Министарства финансија Републике Србије плаћа материјалне трошков еза утрошак електричне енергије, земног гаса за грејање и слично, на основу споразума.

Члан 2.

Простор и з члана 1. ове Одлуке даје се на даље коришћење до краја календарске 2018. године.

Запослени у Групи Алибунар Филијале Вршац Пореске управе користе просторије – канцеларије укупне површине 136m². Заједничке просторије (ходник, санитарни чвор и кухиља) укупне површине 58m² користе запослени у Општинској управи општине Алибунар и запослени у Групи Алибунар Филијала Вршац Пореске управе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 464-3/2018-04

Датум: 05. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Исправка Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси

И С П Р А В К У

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ

Члан 1.

У Решењу о именовању члана Школског одбора Основне школе  ''3.октобар'' Локве („Службени лист општине Алибунар“, број 9/2018) – у даљем тексту: Решење, накнадном провером утврђено је да је приликом уноса текста дошло до одређених техничких грешака, због чега се на овом месту ове грешке исправљају и објављује целокупни текст Решења како треба:

''На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлогНаставничког већа Основне школе ''3.октобар'' Локве, Скупштина општине Алибунар на својој21. седници одржаној дана02. априла 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОРАЗРЕШЕЊУ ИИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''3.ОКТОБАР'' ЛОКВЕ

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Јон Сфера функције члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве из реда представника запослених.
 2. ИМЕНУЈЕ СЕМарица Шаманц на функцију члана Школског одбора Основне школе ''3.октобар'' Локве из реда представниказапослених.
 3. Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће најдуже до истека мандата Одбора, а почиње да тече од дана избора, односно од02. априла 2018. године.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-10/2018-04

УАлибунару,02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић''

Члан 2.

ИсправкаРешења ступа на снагу даном доношењаРешења, а примењиваће се од дана доношења ове Исправке.

Члан 3.

Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-10/2018-04

УАлибунару,05. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Поновљени Јавни позив складиштарима пољопривредних производа јун 2018 - 2

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,   расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

Continue Reading

Поновљени Јавни позив складиштарима пољопривредних производа јун 2018 - 2

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,   расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1. Да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката за делатност складиштења пољопривредних производа.

2. Да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

- да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар, приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко технолошке и организационе мере, као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе, потписана и оверена, магацински излаз).

Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-         складишни простор за чување пољопривредних производа;

-         складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-         да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-         да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-         опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а. колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б. опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност складиштења пољопривредних производа;

2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је 25. 06.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-249/18-04

Алибунар, 18. 06. 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић

Поновљени Јавни позив складиштарима пољопривредних производа јул 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,   расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1. Да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката за делатност складиштења пољопривредних производа.

2. Да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

- да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар, приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко технолошке и организационе мере, као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе, потписана и оверена, магацински излаз).

Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-      складишни простор за чување пољопривредних производа;

-      складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-      да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-      да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-      опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а. колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б. опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност складиштења пољопривредних производа;

2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је 9. 08.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-283/18-04

Алибунар, 10. 07. 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић

Поновљени Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018 - 2

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15),  Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-542/2016-03-02 од  07.09.2016. године, председник  општине Алибунар, расписује

TРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Continue Reading

Поновљени Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018 - 2

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15),  Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-542/2016-03-02 од  07.09.2016. године, председник  општине Алибунар, расписује

TРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

-         На захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу  пољопривредног усева и транспорт пожњевене- обране робе  у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.

-         Да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга.

-         Да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожењвене робе до складишта  пољопривредних  производа са којим општина Алибунар закључи  уговор о пословно-техничкој сарадњи .

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која

           1. имају регистровану  механизацију (комбајне,  тракторе са приколицама, камионе и слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. Гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);

            2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару  пожњевене-обране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V

Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.

VI

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

       Понуде се подносе искључиво  у згради Општинске управе општине Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком  „ОПШТИНА АЛИБУНАР  - ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.

Рок за достављање понуде је  25. 06.  2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:320-250/18-04

Алибунар, 18. 06. 2018.  године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић

Поновљени Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018 - 2

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Continue Reading

Поновљени Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018 - 2

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да општини Алибунар поднесу писане понуде.

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

 1. Неопходно је да заинтересовано лице обезбеди депозит у износу од минимум 1.000.000,00 динара, (уплатом на рачун 840-3187741-38, модел 97, позив на број 74-202)
 2. Лице ће откуп вршити по аконтационим ценама Дијаманта и Викторија групе, односно по највишој цени, која не може бити мања од тржишне цене постигнуте на Продуктној берзи-Нови Сад на дан уплате,који је у исто време и дан издавања налога за продају од Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,
 3. Обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа ће се вршити у року од 24 сата од момента продаје истих.

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која за откуп пољопривредних производа доставе понуду у складу са овим јавним пoзивом.

           

IV

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде ће се рангирати по понуђеним ценама и другим финансијско – техничким условима датим у понуди.

Минимална количина за откуп пољопривредних производа износи 100 тона по врсти производа.

Најповољнији понуђач се обавезује да откупи најмање минималну количину производа прописану у овом јавном позиву.

Уколико најповољнији понуђач не откупи сву понуђену количину, општина задржава право да закључли уговор са следећим најповољнијим понуђачем за преосталу количину преко минимума

Општина Алибунар задржава право одабира лица за откуп пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословној сарадњи-отлуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини,по критеријумима понуђеним финансијским условима у јавном позиву (уз обавезу истицања одредиве цене за сваку културу, с тим што се понуђена цена не може односити на понуду другог понуђача ).

      

Понуде се подносе Општини Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР - ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА“.

Рок за достављање понуде је до 25. 06. 2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-248/18-04

Датум: 18. 06. 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић

61. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана у пондељак, 18. јуна, у згради Општине Алибунар. Седницом је председавао председник општине, Предраг Белић.    

Continue Reading

61. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana u pondeljak, 18. juna, u zgradi Opštine Alibunar. Sednicom je predsedavao predsednik opštine, Predrag Belić.    

Continue Reading

Радови на дистрибутивној мрежи у Банатском Карловцу

ЈП „Србијагас“, Нови Сад обавештава купце природног гаса у насељеном месту Банатски Карловац, да ће због радова на изради новог прикључка и измештања постојећег гасног прикључка на челичној дистрибутивној мрежи у том месту доћи до краткотрајног поремећаја у испоруци природног гаса у среду, 20.06.2018. године у периоду од 9:00 до 14:00 часова.
Без гаса ће остати сви потрошачи прикључени на дистрибутивну мрежу у Банатском Карловцу.
ЈП Србијагас-ОДС је о новонасталој ситуацији у вези са прекидом испоруке природног гаса обавестио корисника дистрибутивног система који ће услед поремећаја остати без испоруке природног гаса.
По завршетку радова ЈП „Србијагас“ ће отпочети са редовном испоруком гаса. Молимо потрошаче у Банатском Карловцу да имају разумевања за наведене радове.

Radovi na distributivnoj mreži u Banatskom Karlovcu

JP „Srbijagas“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u naseljenom mestu Banatski Karlovac, da će zbog radova na izradi novog priključka i izmeštanja postojećeg gasnog priključka na čeličnoj distributivnoj mreži u tom mestu doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u sredu, 20.06.2018. godine u periodu od 9:00 do 14:00 časova.
Bez gasa će ostati svi potrošači priključeni na distributivnu mrežu u Banatskom Karlovcu.
JP Srbijagas-ODS je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnika distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.
Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa. Molimo potrošače u Banatskom Karlovcu da imaju razumevanja za navedene radove.

ПЧЕЛАРСТВО - ПОТЕНЦИЈАЛНА ШАНСА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

DSCN5672 1600x1200На недавно одржаном Сабору пчелара у Алибунару окупило се преко 30 излагача. На основу разговора са њима, резимирали смо да су пчелари овим послом почели да се баве како би очували породичну традицију или допунили кућни буџет. Изводи се и закључак да је ово потенцијална шанса за самозапошљавање, а нарочито занимљива млађим људима.

Continue Reading

PČELARSTVO - POTENCIJALNA ŠANSA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U OPŠTINI ALIBUNAR

DSCN5672 1600x1200Na nedavno održanom Saboru pčelara u Alibunaru okupilo se preko 30 izlagača. Na osnovu razgovora sa njima, rezimirali smo da su pčelari ovim poslom počeli da se bave kako bi očuvali porodičnu tradiciju ili dopunili kućni budžet. Izvodi se i zaključak da je ovo potencijalna šansa za samozapošljavanje, a naročito zanimljiva mlađim ljudima.

Continue Reading

Измена и допуна конкурсне документације Набавка услуга- хватање напуштених животиња на територији општине Алибунар

Измена и допуна конкурсне документације Набавка услуга- хватање напуштених животиња на територији општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Појашњење Набавка добара-рачунарска опрема и серверски рачунари

Појашњење Набавка добара-рачунарска опрема и серверски рачунари - Преузмите ПДФ фајл

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Пријава на јавне радове

На основу члана 43 став 1 тачка7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 88/10,38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа саинвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09и 32/13)ичл.94и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“,бр. 102/15, 5/17 и 9/18)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивихнезапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе,радиочувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим категоријама:

-      радно способни корисници новчане социјалне помоћи,Роми,лица без квалификација/са ниским квалификацијама,вишкови запослених,лица која посао траже дуже од 18 месеци, дугорочно незапослени, млади до 30 година (и лица која први пут траже запослење), оба незапослена родитеља.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада јечетиримесеца,у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за сваколице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посаолицима ангажованим на јавним радовимапо основу уговора о привременим и повременим пословима,максимално18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање,који суобрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова доласка и одласка са радаангажованихлицана јавним радовима, у висини до 2.000,00 динара по лицусразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, за сваки месец ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 • накнаду трошкова обуке:узависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад,у току првог месеца спровођења јавних радоваможе се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно залица ангажована кодпослодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издајепотврда/сертификат/лиценцао стеченим компетенцијама; послодавцу-извођачу јавног рада, односно образовној установи,исплаћују се средствау једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћеназа лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком,уколико исто није регулисано законом.

IIУСЛОВИ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Правоучешћана Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружењакоја имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Правоучешћа уреализацијипрограмаспровођења јавних радова на територији општине Алибунармогуостварити подносиоци захтева регистровани на територији општине Алибунар који укључују незапослена лица евидентирана у НСЗ са територије општине Алибунар.  

Право на доделу средставаза организовање спровођења јавног рада послодавац – извођачможе да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

IIIПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношењепријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног радана прописаном обрасцу,са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР; фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природеи одржавања и обнављања јавне инфраструктуре(максимално три фотографије за сваку локацију);
 • за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот -персоналнаасистенција и др.), фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите.
 • информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa- извођачa јавног рада из области социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Општина Алибунар и Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношењапријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се удва примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајтуwww.nsz.gov.rs или сајту општине Алибунарwww.alibunar.org.rs.

.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовањаподнете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне службеи по прибављеном мишљењу Савета за запошљавање општине Алибунар, у року од30 дана од дана истека јавног конкурса.Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се,по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, одобрава радно ангажовање до19незапослених, доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се,по основу једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, одобраварадно ангажовање20и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве истог послодавца - извођача у току календарске године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је 2016,2017. и 2018. године финансирано спровођење јавног рада у истој областина предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе и на огласној табли.општине Алибунар.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

Критеријуми    

Број бодова
Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10
Социјалне (односно социјалне заштите)и хуманитарне делатности 8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5
Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20
2 месеца 10
1 месец 5
Категорија лица Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена са I и II степеном стручне спреме 20
Јавни рад подразумева ангажовање искључиво лица са I и II степеном стручне спреме 15

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена које припадају следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, вишкови

запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци

10
Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова* Нису раније коришћена средства 10
Коришћена средства у истој областина локацијама које нису обухваћене пријавом или различитим областима на истим локацијама 5
Коришћена средства у истој области и на истој локацији/локацијама 0
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручјенадлежнефилијале** до 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 70

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова“ односи се на програме из 2016, 2017. и 2018. године, које је организовала и финансирала, у целости или делимично Национална служба. Изузетно, послодавцима који су претходно користили средства, а поднели су пријаву за област социјалне (односно социјалне заштите) и хуманитарне делатности (без обзира на локацију), додељује се 5 бодова.Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.    

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др.

VЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада,закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравањусредстава заспровођење јавног рада.

Директор филијале Националне службепо овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службеипослодавац - извођач јавног рада,у року од 30 дана од данадоношења одлуке закључујууговоркојим се уређују међусобна права иобавезе и на основукојег се врши исплатасредстава. Изузетно, уколикоод датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословимаса незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
 • одговарајућесредство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;
 • за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница(попуњен и оверензахтев за регистрацију меница);
 • фотокопија/очитана лична картаодговорног лица послодавца - извођача јавног рада/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада,послодавац - извођач јавног радаје у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу додинара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу оддинара и више -банкарска гаранцијау вредности одобрених средставаса роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
 1. За кориснике јавних средстава:
 • изјава одговорног лица, послодавца - извођача јавног рада корисника јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих податакаУправе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:

 • закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац- извођач јавног рада у року од15дана од дана престанка радног ангажовања врши замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим лицима и доставља доказе о утрошку пренетих средстава;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 • обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу, односно фотокопију потврде/лиценце у складу са законом.
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
 • Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средставаувећан за законску затезну камату.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајтуwww.nsz.gov.rs

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 25.06.2018. године.

Позив за подношење понуда - Набавка услуга- хватање напуштених животиња на територији општине Алибунар

Позив за подношење понуда - Набавка услуга- хватање напуштених животиња на територији општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

ОДЛОЖЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

IMG 4251 1600x120023. седница Скупштине Општине Алибунар на којој је требало да буде усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2017. годину и Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Општине за 2018. годину данас није одржана услед недостатка кворума. 

Continue Reading

ОДЛОЖЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

IMG 4251 1600x120023. седница Скупштине Општине Алибунар на којој је требало да буде усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2017. годину и Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Општине за 2018. годину данас није одржана услед недостатка кворума. 

Continue Reading

Позив за подношење понуда - Набавка добара-рачунарска опрема и серверски рачунари

Позив за подношење понуда - Набавка добара-рачунарска опрема и серверски рачунари - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - преузмите ПДФ фајл

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 404-38/18-04

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 404-38/18-04

Конкурсна документација

ИЗВЕШТАЈ СА 60. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 05. јуна 2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала) којом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 60. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 05. juna 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Continue Reading

Дом здравља у Алибунару богатији за ново санитетско возило

DSCN5813 1600x1200Влада Аутономне Покрајине Војводина уступила је на коришћење, без накнаде, ново санитетско возило са комплетном пратећом медицинском опремом Општини Алибунар, односно Дому здравља „Алибунар“ из Алибунара.

Continue Reading

Dom zdravlja u Alibunaru bogatiji za novo sanitetsko vozilo

DSCN5813 1600x1200Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodina ustupila je na korišćenje, bez naknade, novo sanitetsko vozilo sa kompletnom pratećom medicinskom opremom Opštini Alibunar, odnosno Domu zdravlja „Alibunar“ iz Alibunara.

Continue Reading

Поновљени Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018

Поновљени Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018

Поновљени Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018

Поновљени Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - јун 2018

Поновљени Јавни позив складиштарима пољопривредних производа јун 2018

Поновљени Јавни позив складиштарима пољопривредних производа јун 2018

“САБОР ПЧЕЛАРА 2018.” У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ

DSCN5788 1600x1200У организацији Туристичке организације општине Алибунар, протеклог викенда је на излетишту Девојачког бунар одржан пети по реду Сабор пчелара. Манифестација, која је под покровитељством Општине Алибунар, окупила је велики број излагача пчелињих производа и пратеће опреме за пчеларство из наше општине и широм Србије.

Continue Reading

“SABOR PČELARA 2018.” U DELIBLATSKOJ PEŠČARI

DSCN5788 1600x1200U organizaciji Turističke organizacije opštine Alibunar, proteklog vikenda je na izletištu Devojačkog bunar održan peti po redu Sabor pčelara. Manifestacija, koja je pod pokroviteljstvom Opštine Alibunar, okupila je veliki broj izlagača pčelinjih proizvoda i prateće opreme za pčelarstvo iz naše opštine i širom Srbije.

Continue Reading

ТРЕТИРАЊЕ И ПРСКАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

На територији општине Алибунар ће се 30. јуна и 01. јула 2017. године (петак и субота) у вечерњим часовима - од 19 часова, вршити третирање и прскање комараца у свим грађевинским реонима насеља општине као и део излетишта Девојачки бунар. Прскање комараца ће се вршити и уз појасеве прилазних путева ка свим насељима.

Continue Reading

TRETIRANJE I PRSKANJE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE

Na teritoriji opštine Alibunar će se 30. juna i 01. jula 2017. godine (petak i subota) u večernjim časovima - od 19 časova, vršiti tretiranje i prskanje komaraca u svim građevinskim reonima naselja opštine kao i deo izletišta Devojački bunar. Prskanje komaraca će se vršiti i uz pojaseve prilaznih puteva ka svim naseljima.

Continue Reading

Решење о именовању Савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/08, 13/09,13/11, 15/2014и 3/2015) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист општине Алибунар“, број 13/2010), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВЊУ

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Именују се председник и чланови Савета за запошљавање општине Алибунар и то:

 1. Саша Цветковић – председник
 2. Пуниша Џелебџић – члан,
 3. Живана Петровић – члан,
 4. Вишња Стефановић Диклић – члан,
 5. Александар Винћилов – члан,
 6. Весна Пурић - члан
 7. Снежана Степановић - члан

Члан 2.

            Мандат председника и чланова Савета траје четири године.

            Председник и чланови Савета могу бити разрешењни и пре истека времена на који су именовани.

            Мандат председника и чланова Савета почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна 2017. године.

Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алиубнар“.

Број: 020-76/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09,13/11, 15/2014и 3/2015) Скупштина општине Алибунар, на предлог Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени статута Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, коју је донео Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:022-8/17-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Јаношик

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Јаношик, на13. седнци од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Јаношик за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеЈаношик.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-75/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Николинци

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Николинци, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Николинци за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеНиколинци.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-76/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Локве

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Локве, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Локве за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеЛокве.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-74/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Добрица

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Добрица, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Добрица за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеДобрица.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-72/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Нови Козјак

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Нови Козјак, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Нови Козјак за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеНови Козјак.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-71/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Иланџа

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Иланџа, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Иланџа за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеИланџа.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-70/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Селеуш

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Селеуш, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Селеуш за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеСелеуш.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-69/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Владимировац, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

 ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Владимировац за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеВладимировац.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-68/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Банатски Карловац, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Банатски Карловац за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеБанатски Карловац.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-67/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Алибунар за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-66/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Економско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годинуЕкономско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“Алибунар, који је донео Школски одборЕкономско - трговинске школе „Доситеј Обрадовић“Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-65/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Т.Г.Масарик'' Јаношик

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „Т. Г. Масарик“Јаношик, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т. Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК

 1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годинуОсновне школе „Т. Г. Масарик“Јаношик, који је донео Школски одборОсновне школе „Т. Г. Масарик“Јаношик.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-64/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''1.мај'' Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „1. мај“Владимировац, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1. МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ

 1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годинуОсновне школе „1. мај“Владимировац, који је донео Школски одборОсновне школе „1. мај“Владимировац.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-63/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''3.октобар'' Локве

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „3. октобар“Локве, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „3. ОКТОБАР“ ЛОКВЕ

 1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годинуОсновне школе „3. октобар“ Локве, који је донео Школски одборОсновне школе „3. октобар“ Локве.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-61/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''2.октобар'' Николинци

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „2. октобар“ Николинци, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ

 1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годинуОсновне школе „2. октобар“ Николинци, који је донео Школски одборОсновне школе „2. октобар“ Николинци.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-60/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „Милош Црњански“ Иланџа, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ИЛАНЏА

 1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годинуОсновне школе „Милош Црњански“ Иланџа, који је донео Школски одборОсновне школе „Милош Црњански“ Иланџа.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-59/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годинуОсновне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, који је донео Школски одборОсновне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-58/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годинуОсновне школе „Братство и јединство“ Алибунар, који је донео Школски одборОсновне школе „Братство и јединство“ Алибунар.
 1. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-57/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Туристичке организације општине Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаТуристичке организације општине Алибунар за 2017. годину, који је донео Управни одборТуристичке организације општине Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-56/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“ АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаЦентра за социјални рад „1. март“ Алибунар за 2017. годину, који је донео Управни одборЦентра за социјални рад „1. март“ Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-55/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаПредшколске установе „Полетарац“ Алибунар за 2017. годину, који је донео Управни одборПредшколске установе „Полетарац“ Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-54/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаУстанове културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар за 2017. годину, који је донео Управни одборУстанове културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-53/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар за 2017. годину, коју је донео Управни одбор Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-52/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Дома здравља Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНАУПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

I

Разрешава сеЈон Пинку са функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника запослених.

II

           Именује сеДр Бранислав Гајић на функцију члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника запослених.

III

            Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна 2017. године.

IV

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-7/2017

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117.  Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКАУПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

I

Разрешава сеМаринел Негру са функције председника Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника оснивача, на лични захтев.

II

           Именује сеСлободан Вујовић на функцију председника Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника оснивача.

III

            Мандат новоизабраног председника почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна 2017. године.

IV

            Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-6/17-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, број 471/17 од 30.05.2017. године

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) ичлана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 13. седници одржаној дана 15. 06.2017. године доноси

Р  Е   Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

БРОЈ 471/17 ОД 30. 05. 2017. ГОДИНЕ

 1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 471/17 од 30. 05. 2017. године.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:025-2/2017-04

У Алибунару, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Алибунар

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013—2018.г., Скупштина општине Албиунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13. седници од 15. 06. 2017. године, доноси

О   Д   Л   У   К   У

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 1. Усваја се Локални антикорупцијски план за општину Алибунар.
 2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 010-1/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)

ЗАОПШТИНУ АЛИБУНАР

Јун 2017. године

1. Увод

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23[1], усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области[2] посебно осетљивих на корупцију[3]. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове(у даљем тексту ЛАП[4]). Ови планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима сепредлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање. Применом локалних акционих планова и успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе (ЈЛС) јачају своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице.

         Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, усвојене 1. јула 2013. године, која такође препознаје проблем непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу јединица локалне самоуправе, односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог проблема проистиче и потреба за адекватним локалним антикорупцијским механизмима, који, како је наведено у Стратегији, треба да обезбеде транспарентан рад органа територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима подређених јавних предузећа, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове[5]. Наведеним описом дат је оквир у коме би требало да се крећу акциони планови за борбу против корупције на поменутим нивоима територијалне организације, односно циљеви које ови документи треба да постигну.

У циљу помоћи градовима и општинама да усвоје адекватне локалне антикорупцијске планове, Акционим планом за преговарачко поглавље 23 предвиђено је да Агенција за борбу против корупције изради Модел Локалног антикорупцијског плана (у даљем тексту Модел ЛАП-а), на основу кога ће свака ЈЛС доносити сопствени акциони план. Осим тога, у циљу идентификовања садржине и Модела и ЛАП-ова, односно у циљу идентификовања области и процеса које треба да буду обухваћене овим документом, Агенција је спровела анализу правног оквира којим је регулисана локална самоуправа,односно оног дела тог правног оквира који је нарочито ризичан за настанак корупције[6]. На основу ове анализе, као и на основу других релеватних извора информација и норми у изради акционих планова, Агенција је израдила Модел ЛАП-а, са пратећим упутствима и препорукама за његово усвајање и праћење. Модел ЛАП-а израђен је уз подршку и у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина (СКГО).

Рок који је дат ЈЛС за усвајање ЛАП-а је други квартал 2017. године,односно до 30. јуна 2017. године.

Одговорност за надзор над реализацијом активности из Акционог планаза поглавље 23, а тиме и за надзор над усвајањем локалних антикорупцијских планова,подељенајеи поверена Савету за спровођење Акционог плана за поглавље 23, Шефу преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, Преговарачкој групи за Поглавље 23 на челу са Председником/Шефом преговарачке групе за Поглавље 23, Координационом телу за процес приступања Републике Србије Европској унији и Савету Координационог тела, које обавља послове у вези са текућимпитањима у процесу приступања Републике Србије Европској унији[7].

            2. Начела и вредности на којима треба да се заснива ЛАП, процес његовог усвајања, примене и праћења

ЛАП је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби ЈЛС и других органа јавне власти који на локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице. Постоји више приступа и концепата у изради локалних стратешких и планских докумената у области борбе против корупције, који могу имати различите иницијаторе, различите полазне основе и претпоставке, различита исходишта и ефекте[8]. Коцепт ЛАП-а заснован је на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката јесте да јединице локалне самоуправе учини отпорнијим и осетљивијим на коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком локална самоуправа остварује своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције.

Узроци корупције су различити и вишеструки. Они настају у одређеном конкретном друштвеном, политичком и правно-институционалном контексту, односно на одређеним степенима развоја друштвене и личне одговорности и интегритета. Са променама ових околоности, мењају се и узроци и појавни облици корупције, еволуирају у своје перфидније и сложеније форме, што захтева стално и не увек једноставно и лако трагање за мерама којима се конкретни узроци и облици корупције могу открити, процесуирати или спречити. На овај начин треба разумети и ЛАП, као само један од могућих и садашњем степену развоја прилагођених антикорупцијских алата на локалном нивоу власти, који не може и неће једном и за свагда решити проблем корупције, али који, уколико се добро разуме, искрено прихвати и адекватно примени, може значајно утицати на процес решавање проблема корупције. Осим тога, сваки појединачни ЛАП треба посматрати као„живу материју“ и као документ који представља тренутни пресек стања који зависи, пре свега, од актуелног правног оквира, који је подложан честим изменама и који се може променити до усвајања појединачних локалних планова.

ЛАП полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви који су у њему дефинисани треба да представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или макар сведени на минимум. Због тога ћемо их овде укратко побројати и описати, јер ће то олакшати разумевање циљева ЛАП-а, који су често дефинисани као антипод овим ризицима. Реч је о следећим појавама које су заједничке целом јавном сектору, односно које се могу идентификовати и на локалном нивоу власти[9], а које када се утврде, представљају неке од основних начела за превенцију корупције. Реч је о следећим појавама:

-            постојање превеликих и/или непотребних дискреционих овлашћења у којима орган, служба, тело или службеник ЈЛС доноси одређену одлуку, односно одсуство јасних, прецизних и унапред утврђених услова, критеријума и мерила за доношење одлуке. Дискрециона овлашћења у доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су она карактера и да ли су и на који начин ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната свим учесницима једног процеса доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога ће се значајан број циљева у ЛАП-у односити на потребу и значај смањења дискреционих овлашћења, односно на увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлуке у најразличитијим областима.

-            одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје углавном тамо где не постоји могућности да се она открије, да се о њој сазна и да се због тога доживи осуда било које врсте (друштвена, морална, политичка или правна). Као што је одсуство јавности рада потенцијални узрок или околност која погодује настанку корупције, тако се и повећање јавности рада увек и изнова јавља као неопходна мера за превенцију корупције. Због тога ЛАП-а садржи велики број таквих мера, јер јавност рада није нешто за шта се може рећи да се једном и заувек достиже, већ се као начела увек изнова осваја и проширује у односу на актуелни степен развоја и институција и критичке јавности.

-            одсуство одговорности („полагања рачуна“) за рад, које у себи може садржати, на пример, следеће елементе: одсуство образлагања донете одлуке, одсуство могућности преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду и одговарања за свој рад и слично („одговорност“ у ширем смислу речи, енгл. accountability), као и одсуство моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или кривичне одговорности („одговорности“ у ужем смислу речи, енгл. responsibility). У ЛАП-у, као и у другим превентивним антикорупцијским алатима, одговорност се најчешће односи на прву групу проблема и шире схватање овог појма, јер уколико се начело одговорности у ужем смислу не примењује, реч је ни о чему другом него о кршењу важећих закона и других прописа. А у таквим случајевима, превентивни механизам не може да учини много тога, осим да препоручи „доследну примену закона“, што не значи много и нема много смисла. Због тога ће се јачање начела одговорности у ЛАП-у углавном односити на одговорност у ширем смислу речи, односно мере које буду прописиване треба да осигурају не толико примену и поштовање закона (јер се то у одређеном смислу подразумева), већ усвајање начела по ком свако на одређени начин треба да „полаже рачуне“ за оно што (не)учини.

-            одсуство (адекватног) надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од других органа и инстанци или од јавности).Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна ситуација у којој поступање било ког органа јавне власти не подлеже нечијем надзору. Чак се и највиши органи јавне власти налазе у систему „провера и равнотеже“ (енгл. checks and balances) који проистиче из демократског начела поделе власти. Уколико надзорног механизма нема или уколико је он неефикасан, шансе да ће доћи до корупције расту. У том контексту треба посматрати и оне мере у ЛАП-у које прописују различите системе контроле, који формално често постоје, али који се суштински или не примењују или не дају резултате.

-            постојања сувишних процедура и/или непотребних интеракција и контаката између органа, служби, тела и службеника, које често не испуњавају циљ због којих постоје, већ временом постају саме себи сврха и које служе са остварење различитих коруптивних утицаја. Смањење или скраћивање процедура до сада је у Републици Србији са мање или више успеха било предмет различитих регулаторних реформи. Међутим, оно на шта се на овом месту мора скренути пажња је и то да су неке друге антикорупцијске мере у различитом степену колизије са захтевом да се смање или скрате процедуре, јер само увођење контролних механизама често подразумева повећање обима регулације и увођење додатних корака у процедурама (на пример, поменуто успостављање критерујума може значити нови корак у процедури). Због тога, ова врста ризика мора бити пажљиво анализирана како се у настојању да се процедуре смање не би отишло у другу крајност, односно како укидање процедура не би било алиби за укидање и контролних мера које треба да спрече и корупцију.

Највећи број циљева и мера у ЛАП-у треба да се ослоне на неки од на овај начин идентификованих ризика за настанак корупције.

Вредности на којима треба да се заснива сам ЛАП, као и процес његовог усвајања, примене и праћења су углавном исте оне вредности на којима почива сваки концепт доброг управљања, али уз поштовање и неких додатних вредности које се односе на локални ниво власти. Реч је о следећим вредностима и њиховим значењима:

-         Одговорност;одговоран процес усвајања ЛАП-а би требало да подразумева најмање два елемента: 1) први се односи на то да целокупан систем локалне самоуправе, то јест органи ЈЛС, јавне службе, јавна предузећа, друге организације у систему локалне самоуправе, као и и цивилно друштво и грађани теба да буду свесни своје улоге, односно своје одговорностиу остварењу сврхе и постизању циљева овог документа; 2) друго начело се односи на то да одговорна израда и усвајање ЛАП-а значи да је важно овај документ сагледати као „унутрашњу“ потребу ЈЛС, а не као наметнуту бирократско-административну обавезу коју је потребно само формално испунити. Одговорност као начело нема смисла ако се не схвати као активност на унапређењу антикорупцијске борбе, већ као наметнута обавеза у којој се не препознаје никаква вредност.

-         Транспарентост; с обзиром на то да се јавност рада у ЛАП-у промовише као једна од основних брана за настанак корупције, целокупан процес усвајања, примене мера и праћења ЛАП-а потребно је учинити што је могуће отворенијим и доступним јавности. Јавност треба да има могућност и право да зна на који начин је усвојен овај важан документ, какав је статус мера и активности који се у њему налазе и какви су ефекти онога што је на основу њега спроведено.

-         Партиципација, односно учешће грађана и локалне заједнице;иако је носилац ЛАП-а локална самоуправа и највећи број мера треба да спроведу њени органи и службе, позитивне ефекте и резултате овог документа треба да осети читава заједница. Због тога је неопходно у процес његове израде, а нарочито у процес праћења примене, укључити све важне локалне актере, као што су невладине организације, професионална, струковна и друга удружења, медији, синдикати, приватни сектор, неформалне групе и грађани у целини.

-         Ефикасност и ефективност: процес усвајања, примене и праћења ЛАП-а потребно је спровести поштујући начело о томе да се расположивим ресурсима и капацитетима и у времену које је на располагању добију максимални могући ефекти и учинци, што је кратак опис начела ефективности. Са друге стране, одсуство ресурса и капацитета не може ни само по себи бити алиби за непредузимање активности, јер је време које је на располагању за решавање неких проблема често и сувише кратко, па је у целом овом процесу важно бити и ефикасан. А корупција и све њене штетне последице су појава на које треба реаговати ефикасно, брзо и одлучно.

-         Проактивност: свако ко се озбиљније бави локалном самоуправом зна да овај ниво власти функционише у систему и оквиру који је веома често и у многим областима дат и задат од стране централних или неких других нивоа власти (на пример, покрајинских). Тако, локална самоуправа не усваја кровне, системске или процесне законе, већ то чине централни органи власти. С тим у вези, нико ни не очекује да ЈЛС мења оно што не може, ма колико то и она сама и грађани некада желели. Међутим, многи закони и други прописи, иако се не доносе на локалном нивоу, на том нивоу се примењују,односно на том нивоу регулишу реалан живот. Управо се у томе налази„простор слободе“ да ЈЛС препозна своје могућности за унапређење примене постојећих норми у складу са својим потребама и специфичностима. Кровним законима се веома често предвиђа да ЈЛС својим актима треба детаљније да разради њихову примену, па она управо при усвајању те врсте аката може да у њих угради антикорупцијске одредбе.  ЈЛС кроз ЛАП треба да препозна шта је то на шта може да утиче и шта може да промени и да сама регулише, организује и пропише, односно у овом процесу мора наступити проактивно, па и креативно, јер у супротном неће произвести практичан, оперативан и користан документ, већ документ који ће имати „дефанзиван“ карактер, што је само еуфемизам за неприменљив документ.  

-         Аутентичност и поштовање специфичности сваке ЈЛС, односно сваке локалне заједнице;на крају, али не и најмање важно, ЛАП мора да одражава карактер, специфичности, потребе и одлике и саме локалне самоуправе и локалне заједнице. ЛАП треба да буде аутентичан и локално специфичан документ, који то може бити само ако се подсетимо једног од начела у оквиру одговорности -ЛАП треба да буде схваћен као аутентична потреба, а не као наметнута обавеза, јер ће онда сваки личити један на други, случајно или намерно.

3. Речник појмова који су коришћени у Локалном антикорупцијском плану

        

Ради квалитетне и прецизне израде предлога ЛАП-а, дата је дефиниција појмова који су основни елементи ЛАП. Неопходно је да сесви актери израде и реализације ЛАП-а упознају са речником појмова који је коришћен у овом документу, како би на прави начин разумели и свој део посла и карактер самог документа. 

-         Област:Област представља надлежност/поље/подручје рада и деловања ЈЛС, односно оквир/контекст у коме ЈЛС остварују своју надлежност. Област је најопштији појамЛАП-а и она представља јединствену целину која по својим карактеристикама садржи различите ризике за настанак корупције. ЛАП садржи одређени број области, али свака ЈЛС у процесу усвајања свог плана може, осим већ дефинисаних, додати и друге области које сматра битним.

-         Опис области: Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције у тој области, односно опис важности бављења конкретном облашћу са становишта јавне политике која се односи на сузбијање и борбу против корупције. Опис области је важан јер је у њему дато оправдање због чега је важно да се баш та област нађе у ЛАП-у. Иако је опис области дат углавном на основу Анализе правног оквира на ризике од корупције за локалну самоуправу,свака ЈЛС у процесу израде свог ЛАП-а може изменити опис, односно може додати конкретне податке, случајеве и појаве из своје праксе или на основу других извора података, којим ће опис области конкретизовати, односно прилагодити стању у својој средини. Другим речима, опис области је подложан измени у току усвајања ЛАП-а. Опис области треба да буде написан разумљиво, јасно и сажето, како би сваки читалац, који не мора бити експерт, схватио и разумео шта је то што је са становишта корупције проблематично у конкрентој области.

-         Циљ:Циљ представља пожељно/очекивано стање које је потребно постићи, односно стање које ће након примене ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој области. Једна област може садржати један или више циљева, у зависности од њеног карактера и слoжености.

-         Индикатор циља:Индикатор, односно показатељиспуњености циља представља начин/појаву/стање којим се може доказати и/или показати да је циљ испуњен; другим речима, индикатором циља меримо остварење/испуњење циља.

-         Вредност индикатора:Вредност индикатора може бити базна и циљана (пројектована).

-        Базна вредност индикаторa(односно полазна, садашња, тренутна вредност) представља вредност или меру која одражава постојеће стање у области која је дефинисана индикатором циља.

-        Циљана вредност индикатора(односно будућа, пожељна, планирана, циљана вредност) представља вредност или меру која се жели постићи након спровођења конкретних мера и активности у датој области, односно након испуњења циља.

-         Мера:Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних елемената акционог плана, а пре свега циља који се жели постићи. Она се формулише као радња коју је потребно извести како би се њеним спровођењем дошло до остварења циља.

-         Индикатор испуњености (квалитета) мере:Индикатором испуњености (квалитета) мере утврђујемо, односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је испуњена на начин како је то дефинисано. Као и други индикатори, индикатор испуњености (квалитета) мере може имати различите форме (квантитативне - бројчане или квалитативне - описне) које углавном зависе од карактера саме мере.

Речник појмова и термина који су коришћени у Форми ЛАП-а који треба да усвоје ЈЛС

ЈЛС има обавезу да сама развије одређене елементе свог ЛАП-а. Ипак, у овом делу ћемо дефинисати и описати и појмове који чине елементе тог дела ЛАП-а. 

-         Активности:ЈЛС треба да одреди којим конкретним активностима ће испунити одређену меру. Другим речима, активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено рашчлањивање на појединачне кораке из којих се састоји мера. Добар пример за однос између мера и активности може се дати на основу мере којом се дефинише потреба утврђивања одређених обавеза конкретним органима или службама ЈЛС – активности, на основу тога, могу бити формирање радне групе за израду прописа којим се утврђују те обавезе, израда нацрта прописа, усвајање прописа, његово објављивање и јавна презентација и тако даље. ЈЛС управо кроз дефинисање активности за испуњење мера наведених у моделу одређује начин на који ће конкретно спроводити свој ЛАП. Претходни пример за меру која је дефинисана као утврђивање одређених обавеза говори управо о томе да се „утврђивање обавеза“ може спровести на различите начине, а да је усвајање општег правног акта само један од могућих начина, односно активности.

-         Индикатори активности:Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене активности. На пример, уколико је активност дефинисана као „формирање радне групе за израду правног акта“, индикатор је „донето решење о формирању радне групе, формирана радна група“и сл.

-         Одговорни субјект:У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном месту, одговоран да се наведена активност реализује. У том смислу речи, у овом делу се може навести ко, оперативно и организационо, треба да спроведе одређене радње, као и ко је, према унутрашњој организацији и структури, одговоран за ту активност уколико се у тренутку писања не зна ко ће оперативно на њој радити. Осим тога, одговорни субјект се често „намеће“ према надлежностима одређених органа, руководилаца или службеника ЈЛС. На пример, уколико је неким активностима предвиђено да се усвоји одређени акт чије је усвајање у надлежности градске/општинске управе, одговорни субјект ће бити руководилац организационе јединице у управи или начелник управе. И тако даље.

-         Рок:Рок представљавременску одредницу до које је неопходно спровести одређену активност. Рок је важан са становишта планирања спровођења ЛАП-а и представља важан елемент за праћење спровођења овог документа. Рок се може различито одредити, у складу са карактером активности коју је потребно спровести. На пример, постоје активности које су једнократног карактера и за које је могуће одредити крајњи рок - на пример, доношење одређеног акта могуће је предвидети до одређеног датума. У случају оваквих типова активности, одређивање рока са конкретним датумима је најбољи начин са становишта праћења спровођења активности (на пример „31. март 2018. године“). Постоје и активности које се због свог карактера циклично понављају (на пример, спровођење одређених контрола, обука и слично). За овакве врсте активности могуће је одредити и цикличне рокове (на пример, „једном у три месеца/шест месеци/годину дана... почев од... “). У сваком случају, важно је да рок буде што је могуће прецизнији и одредивији, односно да не оставља никакву дилему до када или када је неку активност потребно спровести, јер ће спровођење активности често бити у надлежности оних који нису радили на изради ЛАП-а и који због тога морају имати прецизне одреднице у свим елементима ЛАП-а.

Документ који прописује обавезу усвајања ЛАП-ова не наводи никакве рокове у смислу који је период важења једног оваквог акционог плана. Ипак, добра пракса у области стратешког планирања, као и карактер циљева и мера који се наводе у Моделу сугеришу да би ЈЛС требало да крајње рокове пројектују у периоду између три и пет година од момента израде, односно усвајања ЛАП-а. Другим речима, све активности из ЛАП-а би требало спровести најкасније за пет година, односно читав ЛАП би требало да „истекне“ најдуже за пет година, са тенденцијом да се већина активности ипак спроведе за три године.

-         Напомене:Рубрика„напомене“ је остављена за било какву врсту додатних упутстава, смерница или појашњења која се не могу подвести ни под један од наведених елемената ЛАП-а.

4. Примена/усвајањеЛокалног антикорупцијског плана у ЈЛС

Када је реч о одређеним оперативним и практичним корацима у процесу усвајања ЛАП-а, у овом делу ће бити описани пожељни кораци и ток процеса, који свака ЈЛС треба да прилагоди себи и својим специфичностима.

1. Формирање и рад Радне групе за израду ЛАП-а.

ЈЛС треба да формира Радну групу која ће:

1) анализирати Модел ЛАП-а

2) установити које елементе из модела ЈЛС може и треба да усвоји у свом ЛАП-у

3) развити остале елементе ЛАП-а који су неопходни за његово спровођење (активности, рокове, одговорна лица и остало).

Радна група треба да одражава систем и специфичност ЈЛС, односно у њој би требало да се нађу представници свих органа ЈЛС (како јавни функционери, тако и службеници). Осим тога, неопходно је да Радна група спроведе обавезан консултативни процес са представницима јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је ЈЛС оснивач.

У Радну групу као стални чланови обавезно треба да буду укључени и представници организација цивилног друштва (ОЦД) - удружења грађана која се баве борбом против корупције, односно сузбијањем и превенцијом корупције и са том темом сродним областима, као и представници антикорупцијских тела и/или тела за праћење примене етичког кодекса ЈЛС. Остале организације цивилног друштва, односно друга удружења грађана, професионалне, струковне, синдикалне и друге организације треба да буду укључене најмање у фази јавне расправе, а по могућству и на друге начине, као што су радионице, консултативни састанци и друго. Осим њих, ЈЛС би у рад Радне групе требало да укључи и представнике других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе (на пример, представнике правосудних, безбедносних, просветних, здравствених, социјалних и других сектора). Овим се испуњава једно од на почетку описаних начела, односно вредности, а то је партиципација. Осим тога, проширивањем круга учесника процеса кроз укључивање и других органа јавне власти, ЛАП постаје одговорност и документ и шире локалне заједнице и свих њених стубова, а не само органа и служби ЈЛС. Укључивање представника других органа, као и организација цивилног друштва у најширем смислу речи, има посебан значај у мањим локалним самоуправама, у којима цивилно друштво није довољно развијено, односно у којима нема организација које се баве корупцијом у ужем смислу речи.

Када је реч о броју чланова Радне групе, он би требало да омогући заступљеност свих релевантних актера у ЈЛС и локалној заједници - са друге стране, тај број не би требало да буде превелик, како не би био препрека квалитетном раду у току израде ЛАП-а. Могуће је решењем о формирању Радне групе истој дати могућност да формира и уже подгрупе/тимове који би се бавили посебним аспектима ЛАП-а, које би Радна група у пленуму анализирала, усвајала и уносила у ЛАП. Овај предлог и његову разраду треба да размотри свака појединачна ЈЛС.

Радна група најпре треба да анализира Модел, као и друге антикорупцијске јавне политике и документа која можда већ постоје на локалном нивоу, да направи свој план и програм рада, потом да донесе одлуку који ће од елемената из Модела бити преузети у ЛАП-у, а да затим, у складу са тим, дефинише остале локално специфичне елементе свог ЛАП-а, од активности за спровођење мера па надаље.

Радна група на крају треба да изради и Финални извештај о изради ЛАП-а, који ће садржати информације о томе које елементе Модела ЛАП-а је радна група искористила за свој План, односно које мере нису преузете и због чега (на пример, због тога што се већ примењују, односно зато што већ постоје и слично). Финални извештај са овим информацијама је веома важан документ који треба да буде доступан заједно са самим ЛАП-ом, како би заинтересована јавност могла критички да анализира процес усвајања ЛАП-а.

2. Јавна расправа о Нацрту ЛАП-а

Након што Радна група финализира Нацрт ЛАП-а, потребно је организовати јавну расправу у току које ће тај документ бити представљен и о ком ће се изјаснити заинтересована јавност. У самом Моделу ЛАП-а се бројним мерама снажно подстичу начела партиципације и транспарентности, па због тога и сам документ који их промовише у различитим областима рада ЈЛС, треба да буде подложан тим начелима.

Након пријема сугестија и коментара у току јавне расправе, Радна група треба да финализира ЛАП и да у финални извештај о изради ЛАП унесе и коментаре са јавне расправе, односно образложење зашто они нису усвојени.

3. Усвајање ЛАП-а

Мером 2.2.10.37. Акционог плана за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 предвиђено је да финалну верзију ЛАП-а усвоји скупштина ЈЛС. На тај начин се овом документу даје највиши степен легитимитета, јер ће он бити усвојен у представничком телу ЈЛС, као највишем органу који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и статутом ЈЛС. 

4. Формирање тела за праћење примене ЛАП-а

Истом мером предвиђено је и формирање сталног радног тела које ће бити задужено за примену и праћење примене ЛАП-а.

Осим тела надлежног за праћење примене ЛАП-а, свака ЈЛС треба да обезбеди организационе претпоставке за унутрашњу координацију спровођења ЛАП. ЛАП предвиђа укључивање великог броја актера на нивоу и ЈЛС и целе локалне заједнице. Како би се тај процес адекватно обављао, важно је да постоји субјект који ће вршити техничко-организациону координацију свих одговорних субјеката из ЛАП-а, у смислу вођења рачуна о роковима, праћења спровођења активности, подсећања одговорних субјеката на њихове обавезе и слично.


 1. Локални антикорупцијски план (ЛАП-а)

 

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године

Формирање Локалног антикору-пцијског форума

(у даљем тексту: ЛАФ)

-         Стварање институционалног оквира за борбу против корупције на локалном нивоу на принципима демократске партиципације за потребе остваривања Локалног плана за борбу против корупције

-         Формирање тела састављеног од сталних чланова (предста-вници локалне самоуправе, цивилног друштва, медија, предузетника, добитници годишњих награда за борбу против корупције) и чланова по позиву (стручњака, међу-народних организација и до-маћих организација које се баве антикорупцијом)

-         Стални чланови ЛАФ-а у оригиналном саставу су чла-нови Радне групе за израду Локалног плана за борбу против корупције у општини Алибунар

-         Консултативно присуство грађана који се обрате ЛАФ-у са жељом да допринесу бо-рби против корупције у Алибунару

-         Доношење стратешког документа о раду ЛАФ-а

-         Усвојен Локални план за борбу против корупције од стране Скупштине општине

-         Простор за рад

-         Текући канцелари-јски трошкови, трошкови умножава-ња материјала

-         Локални координа-тор

-         Одржана конститутивна седница у првој половини године

-         Усвојен Пословник о раду у року од месец дана од одржавања конститутивне седнице

-         Усвојен Кодекс понашања чланова ЛАФ-а у року од два месеца од одржавања конститутивне седнице

-         Усвојен годишњи план рада

-         Обезбеђени материјални и технички услови рада

Годишњи извештај о стању антикорупције и стању корупције

-         Евалуација ефикасности и ефективности борбе против корупције на локалном нивоу

-         Иницирање консултативног процеса о унапређењу борбе против корупције на локалном нивоу

-         Израда годишњег извештаја од стране ЛАФ-а који садржи анализу антикорупцијске инфраструктуре на:

а) институционалном нивоу;

б) нормативном нивоу;

в) активистичком нивоу

-         Представљање у СО, на инте-рнет презентацији општине и у локалним медијима

-         Усвојен план мо-ниторинга и ева-луације (у даљем тексту: М&Е) антикоруп. мера

-         Сарадња са пре-познатим циљ-ним групама и институцијама које су предмет М&Е

-         Трошкови организа-ције М&Е

-         Трошкови израде извештаја М&Е

-         Дефинисана методологија М&Е

-         Реализован и презентован Извештај о стању антикорупције

-         Усвајање годишњег извештаја о стању антикорупције у општини

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Карта интереса -         Мапирање коруптивних ризика код јавних функционера и службеника на локалном нивоу, чланова управних и надзорних тела у организацијама цивилног друштва, чланова управних и надзорних тела у установама које се финансирају из буџета општине, чланова управних и надзорних тела у медијима који се финансирају из буџета општине

-         Сваки обвезник би по свом избору требало да достави прописане податке у Базу која би била у надлежности ЛАФ-а

-         ЛАФ би гарантовао заштиту података у складу са важећим законима и превасходно би их користио за интерне анализе

-         Израда правилника о прикупљању, архивирању и коришћењу података из Карте интереса

-         Спремност циљне групе да попуни анкету

-         Израда софтвера од стране информати-чке службе општине

-         Унос и  обрада података

-         Формирана Карта личних интереса

-         Број јавних функционера и службеника који су доставили податке

-         Усвојен правилник о прикупљању, архивирању и коришћењу података из Карте интереса

Годишња награда за борбу против корупције

-         Промоција антикоруптивног активизма на нивоу локалне заједнице

-         Јачање интегритета бораца против корупције

-         Подизање свести грађана о потреби борбе против корупције

-         Награду додељује ЛАФ у виду признања у категорији:

а) орган локалне самоуправе/функционер/ службеник локалне самоуправе;

б) организација цивилног друштва;

в) новинар;

г) припадник професије;

д) грађанин/ група грађана

-         Добитник награде уколико жели постаје члан ЛАФ

-         Одлуку доносе гласањем сви чланови ЛАФ-а

-         Дефинисани критеријуми за избор добитника награде од стране ЛАФ-а -         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а -         Реализована процедура избора добитника награде
Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Заштита права дувача у пиштаљке -         Системска подршка борцима против корупције, жртвама корупције и дувачима у пиштаљке на локалном нивоу -         У оквиру активности ЛАФ-а формирати Клуб бораца против корупције, који би пружао подршку борцима против корупције, жртвама корупције и дувачима у пиштаљке на локалном нивоу

-         Сарадња са Заштитником грађана

-         Сарадња са професионалним удружењима и медијима

-         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-         Број пружених услуга подршке по категоријама: правна, медијска и експертска

-         Број грађана који су затражили подршку по категоријама: правна, медијска и експертска

Антикорупци-јски кодекс Алибунара

-         Развој антикорупцијске културе код органа локалне самоуправе, цивилног друштва и предузетничког сектора

-         Развој антикоруптивног активизма код органа локалне самоуправе, цивилног друштва и предузетничког сектора

-         Израда Антикорупцијског кодекса Алибунара кроз консултативни процес који координира ЛАФ

-         Анализа постојећих кодекса и анализа примене

-         Усвајање и примена Антикорупцијског кодекса Алибунара

-         Формирање тима за праћење примене Антикорупцијског кодекса у оквиру ЛАФ-а

-         Политичка воља

-         Спремност цивилног друштва да учествује у процесу израде Антикорупцијског кодекса Алибунара

-         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-         Усвојен Антикорупцијски кодекс

-         Формиран тим за праћење примене Антикорупцијског кодекса у оквиру ЛАФ-а

Антикорупци-јски дијалог

-         Унапређење антикорупцијског активизма на локалном нивоу

-         Промоција и развој дијалога као средства борбе против корупције на локалном нивоу

-         На локалним медијима се организују расправе из обла-сти борбе против корупције у којима се разматра неки од евентуалних случајева кору-пције и дефинисало решење

-         Учесници су заинтересовани грађани, представници цивилног друштва и представници локалне самоуправе уз учешће грађана - гледалаца

-         Политичка воља

-         Подршка лока-лних медија

-         Спремност грађана да партиципирају у дијалогу

-         Обезбеђивање медијског простора у медијима

-         Нема

-         Број емиџија

-         Број иницираних и/или решених проблема сегментираних по темама

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Антикорупци-јски семинар -         Едукација јавних функци-онера и службеника на лока-лном нивоу, чланова упра-вних и надзорних тела у организацијама цивилног друштва, чланова управних и надзорних тела у устано-вама које се финансирају из буџета општине, чланова управних и надзорних тела у медијима који се финанси-рају из буџета општине

-         Формирање Антикорупцијске библиотеке у оквиру локалне самоуправе

-         Одражвање едукативних семинара за циљне групе у организацији ЛАФ-а

-         Спремност и заинтересованост циљних група -         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-         Формирана Антикору-пцијска библиотека

-         Број радионица

-         Број одржаних семинара

-         Број учесника семинара

Антикорупци-јскиoudit -         Годишње мерење коруптивног ризика на нивоу институција локалне самоуправе, организација цивилног друштва, медија и политичких странака и предузећа

-         Online анкете на репрезе-нтативном узорку јавних функционера и службеника, односно представника инсититуција локалне самоуправе, организација цивилног друштва, медија, политичких странака и предузећа

-         Реализација фокус група са представницима запослених у органима локалне самоуправе

-         Анализа статута и организа-ционих схема институција лок.самоуправе, организа-ција цивилног друштва, медија, полит. странака и предузећа

-         Успостављена сарадња

-         Постојање интереса код циљних група

-         Трошкови истражи-вања

-         Реализовано истраживање

-         Објављен Годишњи извештај

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Антикорупци-јски мони-торинг медија -         Унапређење квалитета извештавања медија о корупцији и борби против корупције на локалном нивоу

-         Мониторинг извештавања медија о корупцији на нивоу општине

-         Израда Годишњег извештаја о извештавању медија од стране ЛАФ-а

-         Успостављена сарадња ЛАФ-а и медија на локалном и републичком нивоу -         Трошковиpress kliping-a -         Представљен Годишњи извештај о извештавању медија о корупцији на локалном нивоу
Грађанске рапсраве о нацртима предлога одлука органа локалне самоуправе и установа које се финансирају из буџета локалне самоуправе

-         Јачање утицаја грађана на креирање јавних политика

-         Изградња поверења у јавни сектор кроз унапређење комуникације грађана и локалне самоуправе

-         Унапређења примене начела непосредне демократије у процесима одлучивања

-         Пре доношења одлуке, а у складу са Законом о слобо-дном приступу информаци-јама од јавног значаја, органи општине су у обавези да аутоматски доставе ЛАФ-у садржај документа који је предмет одлучивања

-         На основу информација о процесу иницирања и кре-ирања одлуке, као и значаја за борбу против корупције, ЛАФ ће организовати јавну расправу кроз:

а)Onlineанкете;

б) стручне дискусионе групе

в) ТВ емисије

-         Политичка воља -         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-         Број нацрта предлога одлука органа општине и установа које се финансирају из општинског буџета који су предмет грађанске расправе

-         Број и врста учесника у грађанским расправама

-         Број и врста предложених и усвојених промена у усвојеним одлукама органа локалне самоуправе и установа које се финансирају из буџета локалне самоуправе

Јавни простор без парти-јских, рекламно-комерцијалних и верских обележја

-         Изградња поверења у јавни сектор кроз унапређење комуникације са грађанима и организацијама цивилног друштва

-         Развој интегритета јавних функционера службеника на локалном нивоу

-         Департизација јавног сектора

-         Уклањање свих обележја у просторијама функционера и службеника која су:

а) партијског карактера;

б) рекламног (комерцијалног) карактера;

в) верског карактера

-         Дефинисање методологије мониторинга примене одлуке о уклањању обележја која су партијског, комерцијалног или верског карактера која су у јавним просторима

-         Политичка воља -         Нема

-         Усвојена одлука о уклањању обележја која су партијског, комерцијалног или верског карактера која су у јавним просторима

-         Успостављен мониторинг примене за који је задужен ЛАФ

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Грађанско посматрање јавних набавки -         Повећање транспарентности и мониторинг реализације јавних набавки -         Представници ЛАФ-а посма-трају реализацију јавних на-бавки на локалном нивоу у погледу испуњења угово-рних обавеза и квалитета на-бављених роба/услуга. Ово се у првом реду односи на праћење квалитета, рокова, промена услова кроз анексе уговора -         Сарадња са стручњацима и струковним удружењима која делују на локалном или регионалном нивоу -         Трошкови експертиза -         Годишњи извештај о реализацији јавних набавки
Партијски тркошковник -         Унапређење транспарентности финансирања политичких странака на локалном нивоу -         Свака странка је у обавези да једном квартално ЛАФ-у преда извештај о активности-ма и ангажованим ресурсима који су спроведени

-         Политичка воља

-         Израда формата за извештавање

-         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а -         Број странака које су предале партијске трошковнике
Јавни приказ извршења буџета локалне самоуправе -         Изградња поверења у јавни сектор кроз унапређење комуникације -         Представник органа општи-не у чијој надлежности је буџет општине квартално презентује, а у случају ре-баланса и чешће, да прикаже извршење буџета општине у емисији на локалном медију и на интернет презентацији општине

-         Политичка воља

-         Сарадња са ло-калним медији-ма који се фи-нансирају из локалне самоуправе

-         Обезбеђивање медијског про-стора у медији-ма

-         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-         Број презентација

-         Број предлога и сугестија грађана

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Грађанско посматрање јавних установа на нивоу локалне самоуправе

-         Повећање учешћа грађана у креирању јавних политика

-         Изградња поверења у јавни сектор кроз унапређење комуникације са грађанима и организацијама цивилног друштва

-         Унапређење примене начела непосредне демократије и процесима одлучивања

-         Обезбеђивање присуства предствника грађана на седницама УО и НО/тела/ установа која се финансирају из средстава локалног буџета

-         Обезбеђивање присуства представника грађана на се-дницама МЗ (где постоје самодоприноси)

-         Грађански посматрач има право дискусије, али без пра-ва гласа

-         ЛАФ регулише правилником избор Грађанског посматрача

-         Представник грађана има право дискусије, али без права гласа

-         Представника именује ЛАФ, док би права и обавезе биле регулисане правним актом ЛАФ-а

-         У случају да не постоји мо-гућност да се из матичне општине ангажује Грађански посматрач, он би био анга-жован из друге општине у којем постоји ЛАФ

-         Израда правилника о пона-шању Грађанских посматра-ча од стране ЛАФ-а

-         Политичка воља

-         Измене релевантних правилника и статута јавних предузећа и установа које се финансирају из средстава буџета локалне самоуправе

-         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а

-         Трошкови едукације

-         Број Грађанских посматрача

-         Редовност Грађанских посматрача на седницама управних и надзорних одбора ЈП/установа

-         Редовност Грађанских по-сматрача на седницама управних и надзорних одбо-ра ЈП/установа и на седни-цама месних заједница

-         Број институција које су прихватиле Грађанске посматраче

-         Усвојене измене релева-нтних правилника/статута јавних предузећа и установа на локалном нивоу

-         Усвојен Правилник о пона-шању Грађанских посматра-ча од стране ЛАФ-а

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Изборни антикорупцијски кодекс

-         Спречавање коруптивних активности у предизборном периоду

-         Промоција антикоруптивних понашања у предизборном и изборном процесу

-         Јачање интегритета и учесника  у предизборном и изборном процесу

-         Израда изборног антикорупцијског кодекса кроз консултативни процес вођен од стране ЛАФ-а -         Политичка воља политичких странака -         У оквиру средстава за рад ЛАФ-а -         Усвојен Изборни антикорупцијски кодекс
Успостављање система финансијског управљања и контроле (FMC) у државном и јавном сектору

-         Коришћење јавних средста-ва за реализацију поставље-них циљева у складу са пословним процедурама и планом активности

-         Израда и спровођење стра-тешких и др. планова као и програма за остваривање општих и посебних циљева институције

-         Руководиоци корисника јавних средстава сносе пуну одговорност за финансијске, управљачке и програмске надлежности које су им делегиране

-         Израда модела пословних процедура и стратегије управљања ризиком и јавним предузећима

-         Истицање пословних, фина-нсијских и планова јавних набавки као и извештаја о извршењу путемweb презе-нтације или огласне табле у институцији

-         Анализа усклађености доно-шења пословних одлука у складу са законом и интерним актима

-         Преиспитивање и сужавање дискреционих права руково-диоца ЈП

-         Контрола сте-пена испуњено-сти планова рада институ-ције од стране грађана

-         Доследна при-мена принципа рада државне управе

-         Трошкови

-         Јача контрола коришћења јавних средстава и усвојене пословне процедуре и стратегија управљања ризиком

-         Јавни увид у реализацију пословних, финансијских и планова јавних набавки

-         Ефикаснији систем доношења одлука и рада државне управе у складу са Законом о интерним актима

Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Успостављање независне јединице интерне ревизије (IR) у јавном сектору

-         Стварање услова за успо-стављање и независан рад јединице за интерну ревизију

-         Савети руководиоцима у ја-вном сектору о ефективно-сти урпављања ризиком, адекватности и ефективно-сти интерних контрола и процена процеса управља-ња јавном институцијом

-         Процена и праћење система финансијског управљања и контроле, тј. ревидирање свих функција и процеса пословања и успостављених интерних контрола, проверу примене закона и ревизија начина рада

-         Израда повеље, методологије и етичког кодекса интерне ревизије

-         Израда стратешког годишњег и појединачног плана интерне ревизије

-         Израда појединачних и годишњих извештаја о извршеној интерној ревизији

-         Усвајање пове-ље, методоло-гије и етичког кодекса инте-рне ревизије

-         Усвајање стра-тешког годи-шњег и поједи-начног плана интерне ревизије

-         Поступање по препорукама интерне реви-зије из поједи-начних и годи-шњих извешта-ја о извршеној интерној ревизији

-         Трошкови

-         Независна јединица за интерну ревизију

-         Усвајање аката интерне ревизије којим се дефинише њен статус, надлежност, овлашћења и положај

-         Ефикаснији систем праћења и оцене рада државне управе у складу са Законом и интерним актима

Извештај о раду државних органа са републичког нивоа која имају седиште у Алибунару и јавних предузећа и установа чији је оснивач република у контексту корупције и борбе против корупције -         Мониторинг утицаја републичког нивоа на стање корупције и борбе против корупције, као и укључивање републичких институција/органа и установа у борбу против корупције у Алибунару -         Израда извештаја од стране чланова ЛАФ-а

-         Постојање и приступачност релевантних докумената

-         Релевантна методологија која је уређена у сарадњи са стручњацима

-         Нема трошкова -         Урађен извештај једном у две године по субјекту мониторинга
Назив активности Циљ активности Садржај активности Претпоставке/ промене Неопходна средства Индикатор напредовања током прве године
Регистри јавних докумената и информација који су информатички прилагођени јавним претрагама, преузимању и анализа -         Транспарентност рада органа локалне самоуправе и стварање услова за унапређење проактивног приступа у истрагама злоупотреба -         Формирање регистара

-         Постојање и приступачност релевантним документима уз поштовање релевантних закона

-         Релевантна методологија која је уређена у сарадњи са стручњацима

  -         Број формираних регистара

[1]
                         
Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља o којима Србија преговара са Европском унијом у процесу приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције. Процес преговарања у овој области званично је отворен 18. јула 2016. године.

[2]               Локална самоуправа је у уставном и законском смислу речи део вертикалне, територијалне организације државе, али се у поменутим документима који се баве корупцијом она третира као областкојој је потребно посветити нарочиту пажњу са становишта сузбијања корупције (као што су то још и областиздравства, просвете, јавних набавки и других).

[3]               Република Србија - Преговарачка група за поглавље 23 - Акциони план за поглавље 23, Област 2.2.10, стр. 182. Документ доступан на http://www.mpravde.gov.rs/tekst/2986/pregovori-sa-eu.php

[4]               ЛАП је постала уобичајена страћеница за било који локални акциони план;међутим, с обзиром на то да идеја о усвајању локалних антикорупцијских планова постоји још од усвајања Националне стратегије за борбу против корупције из 2013. године, скраћеница ЛАП је постала широко коришћена и за ову врсту локалног плана, па ће због тога она бити у употреби и у овом документу. Ипак, уколико желе да избегну могуће недоумице или неразумевање, ЈЛС могу за локални антикорупцијски план користити и неку другу скраћеницу (на пример ЛАКП).

[5]               Циљ 3.1.5. Стратегије, видети детаљније на страни бр. 4, доступно на http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/strategija-i-akcioni-plan.html

[7]               Република Србија - Преговарачка група за поглавље 23 - Акциони план за поглавље 23, страна 7 и 8.

[8]               Према анализи под називом Локално акционо планирање у области борбе против корупције, која је објављена почетком 2016. године (аутор Ванеса Белкић, доступно на http://www.centrir.org/downloads/documents/april2016/2004/LAP.pdf) у Србији  је укупно 12 ЈЛС усвојило неку врсту локалног акционог плана за борбу против корупције, док је још 6 ЈЛС израдило овај документ, али да он никада званично није усвојен. Од укупног броја ЈЛС које су се на било који начин бавиле акционим плановима у овој области, највећи број њих у тај процес ушао је захваљујући иницијативама организација цивилног друштва и то Бироа за друштвена истраживања (видети детаљније на http://www.birodi.rs/drustvo-protiv-korupcije/) и Топличког центра за демократију и људска права (видети детаљније на http://www.topcentar.org.rs/Antikorupcijske_politike.htm). Према доступним подацима, свега две ЈЛС су саме иницирале израду и усвајање локалног антикорупцијског плана. Испоставило се да се од свих ових ЈЛС ЛАП континуирано и даље спроводи једино у Граду Нишу, највише захваљујући Локалном антикорупцијском форуму, телу које је формирано за потребе примене, координације и праћења примене ЛАП-а и Бироу за друштвена истраживања, на чију иницијативу је ЛАП усвојен и који пружа значајну подршку у раду овом телу.

[9]               Основни концепт ризика за настанак корупције преузет из: Немања Ненадић,  Анализа потреба Републике Србије у борби против корупције, Београд 2011. године, верзија достављена Програму УН за развој и члановима Радне групе за израду нове Националне стратегије за борбу против корупције Републике Србије у септембру 2011. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом на територији оптшине Алибунар

На основу чланова 2. и 4. Закона о комуналним делатностима (Сл.гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 18. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 19/2015 и 37/2015) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

 У Одлуци о снабдевању водом на територији општине Алибунар (''Службени лист  општине Алибунар'', бр. 41/2015), члан 11.мења се и гласи:

''Члан 11.

Поступак за прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру покреће се подношењем захтева Одељењу. 

Поступак је регулисан Законом о планирању и изградњи (Обједињена процедура) и Одлуком о комуналном уређењу општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 10/2015).

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о плаћању накнаде, односно таксе за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру.

Износ таксе, односно накнаде коју плаћа корисник, треба да садржи набавку мерног инструмента, на основу Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', бр.88/2011 и 104/2016).

Надлежни орган упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши прикључење у складу са захтевом из става 1. овог члана, у року од три радна дана од дана пријема тог захтева.

Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом,одобрењем за иузвиђење радова  и пројектом за извођење, ималац јавних овлашћења је дужан да изврши прикључење објекта на комуналну и другу инфраструктуру и да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог објекта на инфраструктуру, прикључење ће се извршити ако су испуњени ти услови.

ЈКП ''Универзал'' је у обавези да достави услове за пројектовање и прикључење у оквиру обједињене процедуре. 

Услови за пројектовање треба да садрже податке о изграђеној водоводној мрежи, положају цеви, материјал од којег су постављене цеви, дубина на којој су постављене и могућности израде прикључка и на ком месту , на којој дубини од каквих цеви и ког пречника као и о месту изградње склоништа за водомер, да ли у оквиру парцеле или на ­­површини јавне намене. Услови за прикључење треба да садрже да прикључење може да се изврши само на основу поднетог захтева надлежном општинском органу, после извршеног прегледа надлежног лица из ЈКП да је склониште изведено према условима за пројектовање и кад се приложи доказ о уплаћеној такси.''

                                                           

Члан 2

Члан 14. мења се и гласи:

''Члан 14.

Прикључење на јавни водовод врши искључиво ЈКП. Под водоводним прикључком се подразумева цевовод са свим потребним спојним деловима и уређајима почев од јавног цевовода до вентила испред водомера, водомер и вентил иза водомера. Трошкове изградње водоводног прикључка и склоништа за водомер (шахте) сноси корисник.''

Члан 3.

Члан 16. мења се и гласи:

''Члан 16.

Сваки водоводни прикључак мора да има водомер,који се поставља у засебно склониште лоцирано према добијеним условима од ЈКП. За домаћинства прописује се постављање водомера димензија од  ¾“, а у изузетним ситуацијама, на основу процене ЈКП-а, водомер од 1“.

Склониште за водомер мора да буде израђено према условима ЈКП-а,да се одржава тако да је увек чисто и приступачно,суво и да је водомер заштићен од мраза,оштећења и крађе.

Такође обавеза корисника да о свом трошку угради и одржава вентил иза водомера. У случају да корисник услуга због неисправности вентила после водомера користи  главни вентил (пре водомера) сносиће трошкове због евентуалне штете.''

Члан 4.

Члан 18. мења се и гласи:

''Члан 18.

Корисник пословног простора дужан је да о свом трошку обезбеди постављање посебног водомера за пословни простор. У случају да се пословни простор налази у склопу домаћинства,власник домаћинства дужан је да обезбеди посебан прикључак за пословни простор ,као и за домачинство.

Код изградње стамбених зграда потребно је обезбедити да свака стамбена и пословна јединица има засебан водомер, који мора бити у заједничким просторијама а који уграђује искључиво ЈКП.

Кумулативна потрошња воде стамбене зграде мериће се преко заједничког водомера, постављеног у склоништу за водомер.

Код надградње и реконструкције стамбених зграда водоснабдевање нових стамбених јединица врши се преко заједничког постојећег водомера.''

Члан 5.

Члан 22. мења се и гласи:

''Члан 22.

Корисник може да поднесе писмен захтев ЈКП за испитивање исправности водомера на водоводном прикључку.

ЈКП је дужно да у року од 10 дана, од дана пријема захтева водомер достави на испитивање овлашћеној установи.

Ако се установи да је водомер неисправан, ЈКП је дужно да исправи рачун за воду, а количину испоручене воде обрачуна по просечној дневној потрошњи за исти период у претходној години или за период по извршеној замени водомера.

Трошкове испитивања водомера сноси ЈКП, осим у случају ако се установи да је водомер исправан, тада је ове трошкове дужан да сноси подносилац захтева.

У случају небриге корисника (по члану 16. ове Одлуке), трошкове настале штете услед смрзавања водомера, пуцања стакла на водомеру, као и остале механичке штете сносиће корисник.''

                                                           

Члан 6.

Члан 25. мења се и гласи:

''Члан 25.

Забрањено је:

 1. самовољно постављање водоводног прикључка од стране неовлашћеног лица, или без одговарајуће техничке документације;
 2. повезивање водоводних инсталација објекта прикљученог на јавни водовод са водоводним инсталацијама и уређајима, који добијају воду из индивидуалних изворишта;
 3. уграђивање одводне цеви на водоводном прикључку испред водомера;
 4. прикључивање водоводне инсталације објекта на јавни водовод преко водоводних инсталација суседног или другог објекта, као и омогућавање таквог прикључка;
 5. на било који начин оштећивати инсталације и објекте јавног водовода;
 6. директно повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без водоводног прикључка;
 7. повезивање водоводних инсталација са водоводном мрежом без мерног инструмента у водоводном прикључку;
 8. окретање водомера у супротном смеру од пројектованог;
 9. оштећење и скидање пломбе на водоводном прикључку;
 10. неовлашћено коришћење и пуњење воде са хидраната без дозволе Предузећа;
 11. неовлашћено руковање уличним вентилима.''

Члан 7.

Члан 34 мења се и гласи:

''Члан 34

Снабдевање водом привремено ће се ускратити кориснику (у даљем тексту: привремено искључење) у случајевима:

 1. уколико изврши прикључење водоводних инсталација на јавни водовод супротно техничким условима и другим посебним прописима и одредбама ове одлуке;
 2. уколико не одржава водоводне инсталације и склониште за водомер не учини приступачним за ЈКП;
 3. ако је шахт неприступачан или загађен;
 4. ако је прикључак извршен испред мерног уређаја;
 5. ако настане квар на инсталацији корисника;
 6. ако уследи одјава коришћења услуге корисника;
 7. ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен;
 8. уколико у датом року не доведе у технички исправно стање бесправно изведени прикључак по налазу и техничким условима ЈКП;
 9. ако је стање водоводних инсталација и водомерног склоништа такво да угрожава хигијенску и здравствену исправност у јавном водоводу и сигурност суседних објеката или угрожава здравље људи;
 10. ако корисник не плати  два узаступна рачуна   за испоручену воду;
 11. ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод без водомера односно другом врстом директног прикључка на јавни водовод без водомера;
 12. ако су водоводне инсталације које су спојене на јавни водовод повезане са инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта;
 13. ако су водоводне инсталације прикључене на јавни водовод преко водоводних инсталација суседног или другог објекта;
 14. код недозвољених радњи као што су окретање водомера у супротном смеру, оштећења и скидања пломбе постављене од стране ЈКП.
 15. ако власник не омогући приступ водомеру за редовно очитавање истог.

Привремено искључење врши ЈКП, на начин на који је то технички изводљиво, укључујући искључење на уличној водоводној мрежи.

ЈКП је дужно да пре привременог искључења кориснику достави писмену  опомену и остави му рок у којем је дужан да испуни своје обавезе односно отклони недостатке.

Трошкове искључења и прикључења сноси корисник, према ценовнику ЈКП.

Искључења са водоводне мреже трају док корисник не отклони разлоге због којих је искључење извршено.''

Члан 8.

Члан 42. мења се и гласи:

''Члан 42.

Обавеза корисника је да омогући овлашћеном раднику ЈКП очитавање водомера, односно учини приступачним склониште водомера и водомер.

Ако због пропуста корисника не може да се изврши очитавање водомера, овлашћени радник ЈКП ће оставити писмено обавештење са назначењем дана и часа очитавања водомера.

Уколико у накнадном року не буде створена могућност за очитавање бројача водомера, утрошак ће се одредити сходно одредби члана 43. ове одлуке.

Корисници услуга могу пријавити стање на водомеру крајем месеца за текући месец.''

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном листу општина Алибунар''.

Број: 35-5/2017-04

У Алибунару, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Председник Скупштине

Синиша Гавранчић, с.р.

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средцине у 2017. години

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), члана 58. став 1. тачка 1. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13. седници одржаној дана15. 06. 2017.године, доноси следећи

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2017. године (у даљем тексту: Програм).

Члан 2.

Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе.

Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општине Алибунар“, број 37/2015), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.

Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.

Члан 3.

Финансијска средства Фонда се планирају за:

 1. Опремање привремене локације санитарне депоније на локацији утврђеној у Просторном плану општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/12), са израдом потребне урбанистичке документације;
 2. Израда одговарајуће пројектне документације извођења сакупљачких станица у ужим централним зонама насеља градског карактера, тј у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу у циљу раздвајања отпада по врстама и карактеристикама сходно Локалном плану управљања отпадом општине Алибунар, односно Закону о управљању отпадом;
 3. Извођење и опремање сакупљачких станица у ужим централним зонама насеља градског карактера, тј у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу 
 4. Израда одговарајућа пројектне документације  хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар;
 5. Извођење радова хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар – једне или две фазе у зависности од потребних радова по пројектној документацији или расположивих средстава;   
 6. Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације и са циљем потпомагањаприродне обнове и успостављање састојина аутохтоних лишћара;
 7. Планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини;
 8. Кошење зелених површина јавне намене по свим насељеним местима у општини;
 9. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:
 10. Организовање манифестације на нивоу општине у сарадњи са Основним школама, Месним заједницама и надлежним ЈКП и обележавање значајних датума утврђених у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално едукативних радионица;

б. Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање са природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова, организација амбијетално едукативних радионица у природи (локални паркови, излетиште Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“, обележавање међународног дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова у сарадњи са Предшколском установом, Основним школама, Економском школом и комуналним предузећем по свим насељеним местима општине Алибунар;

 1. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:

-      коришћења природних ресурса и добара,

-      квалитета ваздуха,

-      комуналне буке,

-      квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.

 1. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
 2. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине,
 3. Уклањање дивљих депонија на територији општине Алибунар.

Члан 4.

Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.

Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа.

Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.

Члан 5.

Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар прикупљена у претходној 2016. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у Програму за 2016. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2017. годину.

Члан 6.

Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.

Број:025-2/2017-04

У Алибунару, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Програм за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана160. став 5. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', број101/2015), члана 15. тачка 10. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године доноси следећи

ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ А ПОСЕБНО ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА ЖИВОТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџета за активности које се током 2017. године планирају у области унапређења услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота.

Члан 2.

За реализацију Програма планирају се средства предвиђена буџетом, као приход остварен наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2017. години, у износу од 6.500.000,00 динара, као и пренета средства из 2016. године приходована по истом основу у износу од 6.516.284,31 динара, што представља укупан износ од 13.016.284,31 динара.

Средства из претходног става овог члана користиће се за:

 1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРЕ, у укупном износу од 6.816.284,31 динара:

-      реконструкција Дома културе у насељеном месту Алибунар, у износу од 6.816.284,31 динара.

 1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, у укупном износ од 2.400.000,00 динара:

-      ојачање коловозне контрукције у насељеном месту Добрица, улица Жикице Букацеле и улица Нова, у износу од 2.400.000,00 динара.

 1. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ, у укупном износу од 3.800.000,00 динара:

-      наставак радова на изградњи, опремању и повезивању експлоатационог бунара Б3/11 у насељеном месту Иланџа, у укупном износу од 3.800.000,00 динара.

Члан 3.

           Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава остварених наплатом накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса на територији општине Алибунар у 2017. години.

Члан 4.

           Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник општине одређује приоритетне активности.

Члан 5.

           Одобрење за финансирање сваког појединачног пројекта одобрава председник општине.

Члан 6.

           На овај Програм, након доношења од стране Скупштине општине Алибунар, потребно је прибавити сагласност Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.

Члан 7.

           Овај Програм ће се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 015-1/2017-04

Алибунар, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Одлука о попису неуређених депонија на територији општине Алибунар

На основу члана97. тачка 1. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 13. седници одржаној дана 15. 06. 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О ПОПИСУ НЕУРЕЂЕНИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан. 1.

Овом одлуком уређује се: пописи подаци неуређених депонија на територији општине Алибунар, као и њихово управљање, одржавање и финансирање.

Неуређене депоније на територији општине Алибунар обухватају несанитарне депоније, односно сметлишта на која се организовано одлаже комунални отпад са територије општине Алибунар.

Управљање у смислу ове одлуке, подразумева опремање неуређене депоније.

Одржавање у смислу ове одлуке, подразумева организацију одлагања отпада.

Финансирање у смислу ове одлуке, подразумева коришћење средстава за управљање и одржавање неуређених депонија на територији општине Алибунар.

           

Члан 2.

Неуређена – несанитарна депонија, односно сметлиште је место где јединица локалне самоуправе одлаже отпад у полуконтролисаним условима, којим управља јавно комунално предузеће и које има одређену инфраструктуру (ограду, капију, булдожер), а тело депоније није изграђено у складу са прописима којим се уређује одлагање отпада на депоније (нема водонепропусни слој, дренажни систем за одвођење отпадних вода и друго).

Члан 3.

Евидентиране неуређене – несанитарне депоније (сметлишта) на које се организовано одлаже комунални отпад су:

-      Сметлиште Алибунар– налази се на делу катастарске парцеле бр.11219/8 и делу катастарске парцеле бр.11221/1 к.о. Алибунар са леве стране државног путаII реда правца Алибунар – Пландиште, у наставку улице Вука Караџића бб на излазу насеља Алибунар, на удаљености око 400 метара од задњих кућа.

Локација на којој се налази сметлиште је парцела власништва РС са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, култура остало природно неплодно земљиште.

Простор на који се одлаже отпад налази се у благом паду према државном путу. Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 4.500m³ отпада. На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, савеликим процентом биоразградивог отпада. Површина одлагалишта износи око 3.500m². Приступни пут је углавном земљани са прилазним делом од каменог агрегата.

Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом. На ову локацију сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Алибунар, Локве и Јаношик.

-      Сметлиште Банатски Карловац - налази се на делу катастарске парцеле бр. 3011/1 к.о. Банатски Карловац, у правцу улицеВојводе Степе, од железничког моста ка њивама и пашњаку, удаљено око 400 метара од првих кућа.

Локација на којој се налази сметлиште је парцела власништва РС са правом коришћења Месне заједнице Банатски Карловац, пољопривредно земљиште, класе пашњак.

Простор на који се одлаже отпад налази се углавном на равној површини. Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 3.000m³ отпада. На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог отпада и грађевинског шута. Површина одлагалишта износи око 3.000m². Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу, приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом.

На ову локацију  одлаже се комунални отпад из насеља Банатски Карловац са Девојачким бунаром и Николинци.

-      Сметлиште Владимировац – налази се на делу катастарске парцеле бр. 239 к.о. Владимировац, у продужетку улице Црвене армије и ЈНА, на удаљености око 400 метара од првих кућа.

Локација на којој се налази сметлиште је власништво РС са правом коришћења Месне заједнице Владимировац, пољопривредно земљиште, класе пашњак. Простор на који се одлаже отпад налази се у благом паду. Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 3.000m³ отпада. На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог отпада и грађевинског шута. Површина одлагалишта износи око 10.000m². 

Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу, приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом. 

На локацији сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Владимировац.

-      Сметлиште Иланџа – налази се на делу катастарске парцеле 5350/12 к.о. Иланџа, ван грађевинског реона, на пола пута између насеља Иланџа и Селеуш  на удаљености око 2 километра од првих кућа.

Локација на којој се налази сметлиште је власништво РС са правом коришћења Месне заједнице Иланџа, пољопривредно земљиште, класе пашњак.

Простор на који се одлаже отпад налази се на равном терену. Отпад се одлаже од око 2000. године, а одложено је око 1.500m³ отпада. Површина одлагалишта износи око 3.000м². На сметлишту су одложене све врсте комуналног отпада, са великим процентом биоразградивог отпада.

Одлагалиште нема пратеће садржаје, није ограђено и нема чуварску службу, приступни пут је земљани. Повремено се ангажује булдожер за разастирање и прекривање отпада земљом.

На локацији сметлишта одлаже се комунални отпад из насеља Селеуш, Иланџа, Нови Козјак и Добрица.

Члан 4.

Поверава се ЈКП ''Универзал''Алибунар управљање и одржавање свих сметлишта на које се организовано одлаже комунални отпад из насеља територије општине Алибунар.

За наведена сметлишта, ЈКП ''Универзал'' Алибунар ће израдити радне планове прилагођавања постројења (сметлишта) за управљање отпадом у складу са законом а на основу којих ће се утврдити потреба израде пројеката санације и рекултивације истих.

Члан 5.

Управљање у смислу ове одлуке, подразумева опремање неуређене депоније а које обухвата ограђивање, постављање табле са потребним подацима, обезбеђење чуварске службе, изградња хидрантске мреже, постављање колске ваге, постављање заштитног зеленог појаса и друго.

Члан 6.

Одржавање у смислу ове одлуке, подразумева организацију одлагања отпада а која обухвата редовно разастирање отпада, обезбеђење довољне количине земље и прекривање отпада земљом и друго.

Члан 7.

Трошкове управљања и одржавања сметлишта на која се организовано одлаже комунални отпад од стране јавног комуналног предузећа, финансирају се из остварених средстава од наплаћених услуга према цени утврђеној у складу са законом.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 501-16/2017-04

У Алибунару, 15. 06. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Одлука о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. став 3 и 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закупо ствари у јавној својини и поступцма јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/1012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014- др. закон) и члана 40. став 1. тачка 17. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 13. седници од 15. 06. 2017. године доноси

О Д Л У К У

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин и поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Алибунар, орган надлежан за покретање поступка давња у закуп, објављивање огласа о спровођењу поступка јавног надметања путем прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора или непосредном погодбом, образовање Комисије за спровошење поступка давања у закуп пословног простора (у даљем тексту: Комисија), доношење акта о давању у закуп пословног простора, као и за одређивање лица надлежног за закључење уговора о давању у закуп.

Члан 2.

Под пословним простором, у смислу ове Одлуке, сматрају се пословне зградем пословне просторије, спортски објекти и спортски терени, гараже, отворена складишта и друге просторије изграђене, купљене или на други начин прибављене у својину општине Алибунар.

Члан 3.

Поверава се Јавном предузећу за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' (у даљем тексту: Јавно предузеће) спровођење поступка давања у закуп пословног простора, као и други послови одређени овом Одлуком.

Права и обавезе Јавног предузећа и Општине Алибунар регулисаће се посебним уговором на који сагласност даје Општинско веће.

Члан 4.

Давање у закуп пословног простора врши се у складу са Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закупо ствари у јавној својини и поступцма јавног надметања и прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: Уредба) и одредбама ове Одлуке.

II ПОСТУПАК ДАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП

Члан 5.

Пословни простор даје се у закуп у поступку јавног надметања и прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања и непосредном погодбом.

Члан 6.

Одлуку о покретању поступка јавног оглашавања пословног простора доноси Општинско веће Општине Алибунар (у даљем тексту: Веће).

Предлог одлуке из става 1. овог члана припрема Општинска управа – Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Општинска управа), у сарадњи са Јавним предузећем.

Уз предлог из става 2. овог члана, Већу се доставља и текст јавног огласа, осим у случају давања пословног простора у закуп непосредном погодбом.

Члан 7.

Поступак давања у закуп пословног простора спроводи комисија коју образује и именује директор Јавног предузећа.

Комисија има председника и најмање два члана. Актом о образовању и именовању комисије уређују се послови и задаци комисије. Комисија пуноважно одлучује уколико седници присуствује више од половине чланова, а одлука се сматра донетом када се о њој изјасни више од половине од укупног броја чланова.

Члан 8.

Комисија о свом раду сачињава записник и образложен предлог одлуке за давање пословног простора у закуп и текст уговора о закупу пословног простора доставља Општинској управи.

Општинска управа предлог акта о давању пословног простора у закуп са текстом угоора о закупу пословног прострора доставља Већу.

Акт о давању пословног простора у закуп дoноси Веће.

Члан 9.

На основу акта о давању пословног простора у закуп из члана 8. ове Одлуке закључује се уговор о давању пословног простора.

Уговор закључује директор Јавног предузећа.

 1. Поступак јавног надметања и прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања

Члан 10.

Текст огласа из члана 6. став 3. ове Одлуке припрема комисија.

Оглас се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници Јавног предузећа и обавезно садржи:

-         податке о закуподавцу;

-         врсту поступка (прикупљање писаних понуда или јавно надметање)

-         опис пословног простора који се даје у закуп;

-         рок трајања закупа;

-         делатности које се могу обављати у пословном прострору;

-         почетну висину закупнине у динарима по метру квадратном без ПДВ-а;

-         износ и начин полагања депозита;

-         рок за враћање депозита понуђачима који нису успели у поступку;

-         податке о обавезној садржини понуде/пријаве и неопходној документацији која се уз њу прилаже;

-         начин, место и време за достављање понуде/пријаве;

-         критеријуме за избор најповољнијег понуђача;

-         време и место отварања понуде, односно одржавање јавног надметања и

-         друге елементе потребне за спровођење поступка.

Члан 11.

Висина депозита за учешће у поступку износи 20% од почетне месечне закупнине пословног простора који се даје у закуп.

Депозит се полаже на начин утврђен објављеним огласом.

Писана понуда, односно пријава за јавно надметање за коју није положен депозит неће се разматрати.

Понуђачима чија писана понуда/пријава буде изабрана као најповољнија положени износ депозита урачунава се као унапред плаћен део закупнине, након закључења уговора о закупу пословног простора.

Понуђачима чија понуда/пријава није најповољнија, односно не буде разматрана у случајевима предвиђени овом Одлуком, депозит се враћа по истеку рока за приговор на резултате поступка.

Понуђач чија је понуда/пријава изабрана као најповољнија губи губи право на повраћај депозита уколику у року од петнаест дана од дана пријема позива за закључивање уговора о закупу пословног прострора не закључи уговор.

Члан 12.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена закупнина по квадратном метру.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача применом осталих критеријума из огласа.

Члан 13.

Рок за подношење понуде/пријаве на оглас не може бити краћи од седам дана од дана објављивања огласа.

Члан 14.

Понуда/пријава мора да садржи:

 1. податке о подносиоцу и то за:

-         физичка лица: име, презиме, адресу, контакт телефон и фотокопију/електронски читач личне карте

-         предузетнике: назив радње и седиште, фотокопију/електронски читач личне карте предузетника, контакт телефон, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа, фотокопију потврде о додељеном пореском иднетификационом броју;