Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva i transporta požnjevene-obrane robe sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini - septembar 2018

Na osnovu člana 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik RS „br. 62/06. 65/08-dr zakon, 41/09 i 112/15),  Odluke o skidanju  useva na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koje se koriste bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar br.  320-185/2017-04 od  10.09.2018. godine, predsednik opštine Alibunar raspisuje

JAVNI POZIV ZA VRŠENJE USLUGE SKIDANJA USEVA I TRANSPORT POŽNJEVENE- OBRANE ROBE SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

 

 

I   Pozivaju se zainteresovana lica za vršenje usluge skidanja useva i transporta požnjevene-obrane robe sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalaze na teritoriji opštine Alibunar, da opštini Alibunar podnesu pisane ponude sa uslovima za vršenje ove usluge

II   Zaiteresovana lica moraju ispunjavati sledeće uslove:

-        Na zahtev Radnog tela sa sprovođenje Odluke o skidanju  useva na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koje se koriste bez pravnog osnova na teritoriji opštine Alibunar ( u daljem tekstu – Radno telo), izvrši žetvu-berbu  poljoprivrednog useva i transport požnjevene- obrane robe  u zavisnosti od potreba opštine Alibunar, a na površinama, prema dinamici i dispoziciji koju odredi Radno telo.

-        Da sprovede sve potrebne mere bezbednosti i zdravlja na radu i protiv požarne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („ Sl. Glasnik RS br. 111/09 i 20/15). Svi troškovi koji nastanu u toku realizacije ovog posla, a odnose se na eventualne kvarove, popravke, redovno održavanje kombajna, kao i svi ostali ovde napomenuti troškovi vezani za funkcionisanje kombajna, padaju na teret kombajnera.

-        Da obezbedi gorivo za žetvu-berbu i prevoz skinute robe do skladište  poljoprivrednih  proizvoda sa kojim opština Alibunar zaključi  ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji .

III  Pravo učešća po ovom pozivu imaju lica koja

                  1. imaju registrovane  kombajne i  mašine-sredstva ( traktore sa prikolicama, kamione) u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ( „Sl. Glasnik RS“ broj: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- odluka US, 55/14, 96/15-dr Zakon i 9/16);

                  2. dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom,

IV  Opština Alibunar će izvršiti uplatu naknade na ime izvršene usluge žetve-branja prema cenovniku zadružnog saveza Vojvodine (cena data po 1 hektaru  požnjevene-obrane površine), a za usluge transorta najpovoljnija ponuđena cena iskazana po 1km prevoza sa maksimalnim kapacitetom nosivosti transportnih sredstava, koje je lice navelo u ponudi.

V   Opština Alibunar zadržava pravo odabira lica za vršenje usluga po ovom javnom pozivu sa kojim će zaključiti ugovor o poslovnoj-tehničkoj saradnji.

VI   Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti razmatrane.

 

       Ponude se podnose isključivo  u zgradi Opštinske uprave opštine Alibunar , Trg Slobode br.4, u uslužnom centru, u zatvorenim kovertima sa naznakom  „opština Aluibunar za skidanje useva sa poljoprivrednog zemljišta“.

Rok za dostavljanje ponude je zaključno sa  17. 09.2018. godine u 12,00 časova.

Ovaj javni poziv biće objavljen na oglasnim tablama Mesnih kancelarija i Mesnih zajednica na teritoriji opštine Alibunar, oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Alibunar, oglasnoj tabli Skupštine opštine Alibunar i sajtu opštine Alibunar.

Broj:

Alibunar, 10. septembar 2018. godine

OPŠTINA ALIBUNAR

PREDSEDNIK OPŠTINE 

Print Email

Baner Pecat 211x81