IZVEŠTAJ SA 18. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN2331 1600x1200Dana 11.12.2017. godine održana je 18. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojoj je predsedavao predsednik SO Alibunar Siniša Gavrančić. 
Sednici je prisustvovalo ukupno 14 odbornika iz odborničkih grupa Srpske napredne stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine. 
Na današnjoj sednici Skupština je na predlog ovlašćenih predlagača usvojila sledeća akta:
     
1. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na odluke o statusnoj promeni pripajanja javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar Javnom komunalnom preduzeću ''Univerzal'' Alibunar
 
Nadzorni odbori Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' i Javnog komunalnog preduzeća ''Univerzal'' Alibunar doneli su Odluke o statusnoj promeni – pripajanju, po kojima se Javno preduzeće ''Inženjering opštine Alibunar'' pripaja Javnom komunalnom preduzeću ''Univerzal'' Alibunar. Odlukom donetom na sednici Skupštine stvaraju se određene pravne posledice, na osnovu kojih započinje procedura spajanja dva javna preduzeća, čiji je osnivač Opština Alibunar. Na osnovu ove odluke, javna preduzeća će zaključiti ugovor o statusnoj promeni – pripajanju, na koji takođe treba da svoju saglasnost da Skupština opštine Alibunar, kao njihov osnivač. Poznato je da JP ''Inženjering opštine Alibunar'', zbog kadrovskih problema, nije bilo u mogućnosti da pruži usluge zbog kojih je osnovano na način kako je bilo potrebno, zbog čega je bilo potrebno da se preduzme ovakav korak, koji će veoma brzo pokazati pozitivne rezultate. Zaposleni u preduzeću će biti zbrinuti na odgovarajući način, u skladu sa zakonom, a imovina Opštine, kojom je ovo preduzeće upravljalo, biće i dalje u svojini opštine. 
 
2. Donete su Odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Alibunar za 2017. godinu i usvojena je Izmena  i dopuna Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Alibunar za 2017.godinu
 
Ovom Odlukom, koja se donosi na predlog Opštinskog veća, a razmotrila ga je i prihvatila Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose menja se broj zaposlenih na neodređeno vreme tako da umesto 70 zaposlenih, maksimalan broj zaposlenih sada iznosi 74, zbog statusnih promena i preuzimanja zaposlenih iz Javnog preduzeća ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar, dok se broj zaposlenih u Javnom preduzeću briše. Obzirom na prestanak postojanja JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar", izbrisan je broj zaposlenih za ovaj organizacioni oblik i imajući u vidu strukturu zaposlenih u JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ Alibunar, njihov obim poslova iz nadležnosti Opštinske uprave opštine, procenjeno je da je potrebno i svrsishodno radno angažovanje zaposlenih iz JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“ Alibunar u Opštinskoj upravi Opštine Alibunar. Takođe, u Kadrovskom planu predviđa se povećanje broja zaposlenih na određeno vreme u okviru Kabineta predsednika opštine sa petoro na sedmoro, zbog realnih potreba rada Kabineta.
 
3. Donet  je Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Alibunar
 
Odbornici SO Alibunar usvojili su Kodeks ponašanja službenika i nameštenika koji predstavlja skup pravila ponašanja službenika i nameštenika. Kodeks sadrži profesionalne i etičke standarde za obavljanje službenih poslova i ostvarivanje komunikacije sa korisnicima javnih usluga, u cilju obezbeđivanja kvaliteta i dostupnosti usluga, kao i podsticanju poverenja u integritet, nepristrasnost i efikasnost organa, službi i organizacija osnovanih od strane opštine Alibunar. Pravila ovog Kodeksa dužni su da se pridržavaju službenici i nameštenici u organima, službama i organizacijama opštine Alibunar kada obavljaju poslove iz svoje nadležnosti. Svrha Kodeksa je: da utvrdi standarde ličnog i profesionalnog integriteta i ponašanja kojih bi trebalo da se pridržavaju službenici, da podrži službenike u poštovanju profesionalnih i etičkih standarda, da upozna korisnike  javnih usluga o pravilnom načinu komunikacije i ophođenja službenika, da doprinese izgradnji poverenja građana u lokalnu vlast, da doprinese uspostavljanju efikasnijeg i odgovornijeg postupanja službenika. Službenik je dužan da se u obavljanju svojih poslova ponaša zakonito i da svoja diskreciona ovlašćenja primenjuje nepristrasno. Uopšte, Kodeksom je  regulisano ponašanje službenika i nameštenika kako prema strankama, tako i prema drugim zaposlenima. Kodeks je formiran  u skladu sa standardima koje su propisali organi Evropske unije, a njegovih pravila su  dužni da se pridržavaju svi organi i organizacije na teritoriji Republike Srbije. Prihvatanjem ovih standarda ponašanja Opština Alibunar postaje istinski servis građana.
 
4. Doneto je Rešenja o imenovanju člana Radnog tela za saradnju sa mesnim zajednicama Opštine Alibunar
 
Usvojen je predlog da se za člana Radnog tela za saradnju sa mesnim zajednicama Opštine Alibunar imenuje Živan Ristin, odbornik SO Alibunar.
 
5. Doneto je Rešenje o imenovanju Radne grupe za evidentiranje imovine Opštine Alibunar u Javnom preduzeću za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar
 
Nakon što Radno telo utvrdi koja je imovina Opštine Alibunar bila data na upotrebu i korišćenje JP ''Inženjering opštine Alibunar'', na JKP ''Univerzal'' će preći samo ono što je zaista imovina JP ''Inženjering opštine Alibunar''. Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose utvrdila je predlog da članovi Radne grupe za evidentiranje imovine  Opštine Alibunar u Javnom preduzeću za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar budu sledeća lica: 1) Đurica Gligorijev – predsednik; 2) Jasna Purić – zamenik predsednika; 3) Višnja Stefanović Diklić – član; 4) Biljana Vragović – član, 5) Vladimir Petrović – član; 6) Olivera Nastanović – član i 7) Anita Mitrović – član.
 
6. Doneto je Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' Alibunar
     
Ovom Odlukom zbog prethodno navedenih promena u JP ''Inženjering opštine Alibunar'', odnosno zbog činjenice da će Vladimir Petrović, kao zaposleni u Javnog preduzeću, preći u zaposlene u Opštinskoj upravi, Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose dala je predlog da se on razreši funkcije vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Takođe, Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose dala je predlog da se na funkciju vršioca direktora Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' imenuje Božidar Pajević, diplomirani ekonomista iz Alibunara. 
 
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81