IZVEŠTAJ SA 17. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN2012 1600x1200Dana 29.11.2917. godine održana je 17. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojoj je predsedavao predsednik SO Alibunar Siniša Gavrančić. Sednici je prisustvovalo ukupno 13 odbornika.
Na današnjoj sednici Skupština je na predlog ovlašćenih predlagača usvojila sledeća akta:
1. Doneta je Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća ''Urbanizam'' Pančevo – JP ''Urbanizam'' Pančevo, čiji je većinski osnivač Grad Pančevo, obavlja delatnost od opšteg interesa, odnosno bavi se izradom prostornih i urbanističkih planova, kao i urbanističke dokumentacije za sprovođenje urbanističkih planova, strateških procena uticaja planova na životnu sredinu, energetskih pasoša na kojima ima isključivo pravo obavljanja u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke. Preduzeće raspolaže kadrovskim i tehničkim kapacitetima da navedene poslove vrši, kako za potrebe Grada Pančeva, tako i u svim jedinica lokalne samouprave na teritoriji Južnobanatskog okruga, koje su njegovi suosnivači. Opština Alibunar postaje suosnivač uplagom uloga, koji predstavlja vlasnički udeo od 0,2% od upisane vrednosti kapitala. Poslovi koje bi preduzeće obavljalo za opštinu Alibunar, kao suosnivača, za određenu kalendarsku godinu utvrđivali bi se u skladu sa usvojenim budžetom i programom rada organa nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.
 
2. Doneta je Odluka o opštinskim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava opštine Alibunar – ovom Odlukom, koja se donosi na predlog Opštinskog veća, utvrđuju se iznosi taksi i naknada za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje organa lokalne samouprave. U odnosu na do sada važeću Odluku o lokalnim administrativnim taksama, ukinute su takse, odnosno naknade za izdavanje smrtovnica, popis imovine umrlih lica i za overu potpisa, prepisa i rukopisa, zbog izmene pozitivnim propisa, po kojima su ovi poslovi sada u nadležnosti javnih beležnika. Sa druge strane, uvedena je taksa za registraciju stambenih zajednica u iznosu od 310,00 dinara, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada i Uputstvom za registraciju stambenih zajednica i načinu vođenja registra Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.
 
3. Doneta je Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji opštine Alibunar za utvrđivanje poreza na imovinu – ovom Odlukom, koja se donosi na predlog Opštinskog veća, za potrebe određivanja zona i najopremljenijih zona za utvrđivanje poreza na imovinu u našoj opštini menja se položaj naseljenog mesta Vladimirovac, u skladu sa postignutim nivoom komunalne opremljenosti, zbog čega ovo naseljeno mesto prelazi iz druge u prvu zonu.
 
4. Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji Opštine Alibunar – i ova Odluka doneta je na predlog Opštinskog veća. Zakonska je obaveza jedinice lokalne samouprave da svake godine, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donese odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu budžetsku godinu. Treba naglasiti da se prosečna cena kvadratnog metra nije menjala od 2014. godine, odnosno i za narednu godinu utvrđuju se iste cene kao u prethodnih četiri godine.
 
5. Doneta je Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Vladimirovac – ova Odluka, koja se donosi na predlog Opštinskog veća, predstavlja još jedan u nizu značajnih urbanističkih akata koje je naša opština donela ove godine, a koji su neophodan uslov investicionog planiranja, odnosno uređenja građevinskih, urbanističkih i komunalnim prilika na teritoriji Opštine Alibunar.
 
6. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti na uspostavljanje prava službenosti – na predlog Opštinskog veća, doneta je odluka zbog toga što su se investitori ''NJINDVISION NJINDFARM A'' d.o.o. Alibunar i ''NJINDVISION NJINDFARM V'' d.o.o. Alibunar obratili Odeljenju za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinskopravne poslove Opštinske uprave zahtevom za postavljanje optičkog kabla za potrebe priključenja objekta TS 35/220kV ''Alibunar 1'' i objekta TS 35/220kV ''Alibunar 2'' na elektronsku komunikacionu mrežu na pojedinim parcelama u javnoj svojini Opštine Alibunar, a koje se nalaze u katastarskim opštinama Novi Kozjak i Vladimirovac.
 
7. Doneta je Odluka o obrazovanju Komisije za planove opštine Alibunar – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, Skupština je donela ovu odluku, kojom se obrazuje Komisija za planove opštine Alibunar u istom sastavu u kojem je i do sada bila, odnosno za članove Komisije imenovana su sledeća lica: 1.) Silvija Kacenberger, diplomirani inženjer arhitekture iz Novog Sada – za predsednika Komisije; 2.) Miroslava Prodanović, diplomirani inženjer građevine iz Beograda – za člana; 3.) Dragan Radulović, diplomirani inženjer geodezije iz Alibunara – za člana; 4.) Đurica Dolovački, diplomirani prostorni planer iz Pančeva, inače predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine – za člana; 5.) Aleksandar Panjković, diplomirani inženjer saobraćaja iz Novog Sada, predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine – za člana i 6.) Dejan Starčević, diplomirani inženjer saobraćaja iz Alibunara – za sekretara Komisije bez prava glasa. Mandat Komisije traje četiri godine.
 
8. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o rasporedu, početku i završetku radnog vremena u Domu zdravlja Alibunar – gorenavedenu odluku, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, rukovodilac zdravstvene ustanove dužan je da donese, a njena primena uslovljena je davanjem saglasnosti osnivača, u ovom slučaju Skupštine opštine Alibunar. Odlukom je utvrđen raspored, početak i završetak radnog vremena svih radnih jedinica Doma zdravlja ''Alibunar'' iz Alibunara, na identičan način kako je bilo regulisano i do sada, ali je bilo potrebno doneti novu odluku zbog usklađivanja akta sa važećim propisima.
 
9. Doneto je Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Alibunar – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, na ovu funkciju ponovo je izabran Miodrag Mitrović iz Banatskog Karlovca, koji je funkciju direktora Turističke organizacije obavljao i u prethodnom mandatu.
 
10. Doneto je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog autotransportnog preduzeća ''Alibunar'' iz Alibunara – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, za vršioca dužnosti direktora ovog Javnog preduzeća imenovan je Zvonko Zavišić, diplomirani ekonomista iz Alibunara, koji je funkciju direktora preduzeća obavljao do sada. Imenovani će vršiti dužnost direktora do sprovođenja postupka izbora direktora, a najduže godinu dana.
 
11. Doneto je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za puteve i izgradnju ''Inženjering opštine Alibunar'' iz Alibunara – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, za vršioca dužnosti direktora ovog Javnog preduzeća imenovan je Vladimir Petrović, diplomirani inženjer organizacije rada iz Alibunara, koji je funkciju direktora preduzeća obavljao i do sada. Imenovani će vršiti dužnost direktora do sprovođenja postupka izbora direktora, a najduže godinu dana.
 
12. Doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Alibunar – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Skupština opštine Alibunar obrazovala je ovu komisiju na mandatni period od tri godine u sastavu: 1.) Đurica Gligorijev – predsednik; 2.) Predrag Kovačev – član; 3.) Anita Mitrović – član; 4.) LJubinko Janković – član i 5.) Ivica Rosić – član na predlog Stalne konferencije gradova i opština.
 
13. Doneto je Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Sava Veljković'' iz Dobrice – na predlog Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose, funkcije člana Školskog odbora ove škole iz reda predstavnika osnivača, razrešen je Živan Ristin, a imenovan je Miroslav Belča.
 
14. Doneto je Rešenje o prestanku funkcije i imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad ''1.mart'' Alibunar iz reda predstavnika zaposlenih – Skupština opštine konstatovala je da je prestala funkcija člana NO Centra za socijalni rad u Alibunaru iz reda predstavnika zaposlenih, Vesni Slepčević, zbog smrti, a na predlog ovlašćenog predlagača na ovu funkciju imenovana je Sandra Berlovan Skumpija.
Na kraju Sednice Skupština opštine je
 
15. Donela Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Radnog tela za saradnju sa organizacijama u oblasti kulture i turizma na teritoriji opštine Alibunar,  člana Komisije za imovinu opštine Alibunar i o prestanku funkcije člana Opštinskog veća opštine Alibunar. 
 
 
 
 

Print Email

Baner Pecat 211x81