ИЗВЕШТАЈ СА 96. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Деведесетшеста седница општинског већа Општине Алибунар одржана је у уторак 30.јула 2019.године у згради Општине Алибунар, Трг слободе 4. Седницом је председавао председник Општине Алибунар Душан Дакић.
Општинско веће на овој седници донело је следеће Одлуке:

Continue Reading

Предлог одлуке о будџету за 2019. годину

1. Буџет за 2019. годину
2. Образложење Одлуке о усвајању буџета за 2019. годину.

Прва измена и допуна одлуке за 2019. год.

1. Прва измена и допуна одлуке за 2019. год.

2. Обраложење прве измене и допуне

Завршни рачун 2018

1. Извештај независног ревизора
2. Одлука о завршном рачуну за 2018. год. 1/2

3. Одлука о завршном рачуну за 2018. год. 2/2

4. Учинци 2018

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за Јавну набавку услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Преузимање документа везана за услуге социјалне заштите "Помоћ у кући"

Continue Reading

ИЗВЕШТАЈ СА 93. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

93. SVДеведесттрећа седница општинског већа општине Алибунар одржана је у уторак 09.07.2019. године, у згради општине Алибунар, Трг Слободе 4. Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. Теме о којима се дискутовало на седници односиле су се на:

Continue Reading

Одлука о додели уговора за Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар

Преузимање дoкумената везана за набавку горива за потребе општине Алибунар

Continue Reading

Обавештење о закљученом уговору за Набавка услуга - геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Преузимање дoкумената везана за геодетске услуге за потребе пољопривредног и грађевинског земљишта до привођења намени

Continue Reading

Конкурс за пријем кандидата из грађанства у Војну академију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
расписује
КОНКУРС
за пријем кандидата из грађанства у Војну академију
Универзитета одбране у Београду

Continue Reading

ИЗВЕШТАЈ СА 65 СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

stvoriti tim koji ce davati rezultateСедница је одржана 30.јула 2018.године у згради Општине Алибунар, Трг слободе број 4 (мала сала).         

Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. На овој седници Општинско веће Општине Алибунар донело је следећа акта:

-       Утврдило је предлог Одлуке о  приступању промени Статута Општине Алибунар и упутило предлог Скупштини Општине Алибунар на разматрање и усвајање. Иначе разлог доношења Одлуке о промени Статута Општине Алибунар је усклађеност са новим изменама и допунама Закона о лолалној самоуправи.

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 65 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

stvoriti tim koji ce davati rezultateSednica je održana 30.jula 2018.godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4 (mala sala).         

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće Opštine Alibunar donelo je sledeća akta:

-       Utvrdilo je predlog Odluke o  pristupanju promeni Statuta Opštine Alibunar i uputilo predlog Skupštini Opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje. Inače razlog donošenja Odluke o promeni Statuta Opštine Alibunar je usklađenost sa novim izmenama i dopunama Zakona o lolalnoj samoupravi.

Continue Reading

Извештај са 64 седнице Општинског већа Општине Алибунар

SEDNICA OV OPSTINE ALIBUNARСедница је одржана 24.јула 2018.године у згради Општине Алибунар, Трг слободе број 4 (мала сала).

Седницом је председавао председник општине Алибунар Душан Дакић. Општинско веће разматрало је и једногласно донело следеће:

-   Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018.годину. Одлуком председника Општине Алибунар о измени и допуни плана јавних набавки Општине Алибунар за 2018.годину предлаже се спровођење јавне набавке мале вредности за набавку горива за потребе органа Општине Алибунар. Процењена вредност јавне набавке је 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом са периодом важења закљученог Уговора од 12 месеци.

Izveštaj sa 64 sednice Opštinskog veća Opštine Alibunar

SEDNICA OV OPSTINE ALIBUNARSednica je održana 24.jula 2018.godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4 (mala sala).

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Opštinsko veće razmatralo je i jednoglasno donelo sledeće:

-   Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018.godinu. Odlukom predsednika Opštine Alibunar o izmeni i dopuni plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018.godinu predlaže se sprovođenje javne nabavke male vrednosti za nabavku goriva za potrebe organa Opštine Alibunar. Procenjena vrednost javne nabavke je 3.000.000,00 dinara sa PDV-om sa periodom važenja zaključenog Ugovora od 12 meseci.

ГРAЂEВИНСКИ ПAКETИ ЗA 16 ПOРOДИЦA

Dusan Dakic predsednik opstine AlibunarДaнa 30. јулa у Aлибунaру je свeчaнo уручeнo 16 угoвoрa зa дoдeлу пaкeтa пoмoћи у виду грaђeвинскoг мaтeриjaлa нaмeњeних избeгличким пoрoдицaмa из Бoснe и Хeрцeгoвинe и Хрвaтскe, кoje имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи oпштинe Aлибунaр. Oвoм приликoм кoрисници су дoбили пo пaкeт врeдaн oд 4500 дo 9000 eурa. Дoбилo гa je oсaм пoрoдицa у Бaнaтскoм Кaрлoвцу, три у Aлибунaру, пo двe пoрoдицe у Влaдимирoвцу и Нoвoм Кoзjaку и jeднa у Никoлинцимa.

Continue Reading

GRAĐEVINSKI PAKETI ZA 16 PORODICA

Dusan Dakic predsednik opstine AlibunarDana 30. jula u Alibunaru je svečano uručeno 16 ugovora za dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Alibunar. Ovom prilikom korisnici su dobili po paket vredan od 4500 do 9000 eura. Dobilo ga je osam porodica u Banatskom Karlovcu, tri u Alibunaru, po dve porodice u Vladimirovcu i Novom Kozjaku i jedna u Nikolincima.

Continue Reading

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 6

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 6 - Преузмите ПДФ фајл

Питање и одговор - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар

Питање и одговор - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти умрлих на територији општине Алибунар

На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 28. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), решавајући по захтеву директора Дома здравља Алибунар, број 02-819 од 24.07.2018. године, дана 25.07.2018. године, председник Општине Алибунар доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ УМРЛИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Сагласно захтеву директора Дома здравља Алибунар, број 02-819 од 24.07.2018. године, утврђује се право за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти умрлих на територији општине Алибунар, доктору медицине: др Саманта Береш.

Члан 2.

Доктор медицине наведен у члану 1. овог Решења има права и обавезе и вршиће послове у складу са Законом о здравственој заштити и другим законима, прописима и подзаконским актима којима се уређује ова област.

Члан 3.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 50-7/2018-04

Алибунар, 25. јула 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Дакић, с.р.

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

Република Србија-АП Војводина                                                                           

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-61/18-04

Дана 23.07.2018. године

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-61/18-04 од 23.07.2018 . године,

Додаје се следећа набавка

Набавкадобара набавка горива за потребе општине Алибунар, процењеневредности2.500.000,00 динара, без ПДВ-а, односно3.000.000,00 динара,са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 39/17).

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Душан Дакић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на64. седници одржаној дана24. јула 2018. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину, број 404-61/18-04 од 23.07.2018.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове јавних набавки.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-62/2018-04

Датум: 24. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Именовано ново општинско руководство

DUSAN DAKIC Predsednik opstine AlibunarНа 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 13. јула 2018. године, на предлог одборничке групе СНС за председника општине Алибунар изабран је инжењер пољопривреде Душан Дакић. На функцију заменика председника општине изабран је Милан Ћурувија док ће функцију председника Скупштине Општине Алибунар убудуће вршити Неђељко Коњокрад.

Imenovano novo opštinsko rukovodstvo

DUSAN DAKIC Predsednik opstine AlibunarNa 23. sednici Skupštine opštine Alibunar održanoj 13. jula 2018. godine, na predlog odborničke grupe SNS za predsednika opštine Alibunar izabran je inženjer poljoprivrede Dušan Dakić. Na funkciju zamenika predsednika opštine izabran je Milan Ćuruvija dok će funkciju predsednika Skupštine Opštine Alibunar ubuduće vršiti Neđeljko Konjokrad.

САОПШТЕЊЕ - Краткорочни поремећај у испоруци природног гаса у Владимировцу

ЈП „Србијагас“, Нови Сад обавештава купце природног гаса у Владимировцу, да ће због радова на повезивању новоизграђеног дела гасовода са постојећом инсталацијом магистралног гасовода МГ-01 , доћи до краткотрајног поремећаја у испоруци природног гаса у понедељак и уторак, 30.07.2018. и 31.07.2018. године у периоду од 07:00 до 19:00 часова.

Уколико се радови заврше раније, испорука гаса у поменутим насељима може бити настављена и пре предвиђеног термина.

По завршетку радова ЈП „Србијагас“ ће отпочети са редовном испоруком гаса. Молимо потрошаче у Владимировцу, да имају разумевања за наведене радове.

Нови Сад, 27. јул 2018. Године

Служба за односе с јавношћу и маркетинг

SAOPŠTENJE - Kratkoročni poremećaj u isporuci prirodnog gasa u Vladimirovcu

JP „Srbijagas“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u Vladimirovcu, da će zbog radova na povezivanju novoizgrađenog dela gasovoda sa postojećom instalacijom magistralnog gasovoda MG-01 , doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u ponedeljak i utorak, 30.07.2018. i 31.07.2018. godine u periodu od 07:00 do 19:00 časova.

Ukoliko se radovi završe ranije, isporuka gasa u pomenutim naseljima može biti nastavljena i pre predviđenog termina.

Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa. Molimo potrošače u Vladimirovcu, da imaju razumevanja za navedene radove.

Novi Sad, 27. jul 2018. Godine

Služba za odnose s javnošću i marketing

Позив за подношење понуда - Набавка добара- набавка горива за потребе општине Алибунар (2)

Позив за подношење понуда - Набавка добара- набавка горива за потребе општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 5

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 5 - Преузмите ПДФ фајл

Измена и допуна конкурсне документације за јн ОШ "1 Мај" Владимировац бр:404-60/18-04

Измена и допуна конкурсне документације за јн ОШ "1 Мај" Владимировац бр:404-60/18-04 - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 4

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 4 - Преузмите ПДФ фајл

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - Јул 2018.

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Нормативно-правни послови - преузмите ПДФ фајл

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Послови обрачуна плата - преузмите ПДФ фајл

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Шеф Одсека за стамбено-комунална питања - преузмите ПДФ фајл

Интерни конкурс за попуњавање изршилачког радног места Регистратор стамбених јединица - преузмите ПДФ фајл

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 3

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 3 - Преузмите ПДФ фајл

Обавештење о обустави поступка за набавку горива за потребе општине Алибунар бр:404-55/18-04

Обавештење о обустави поступка за набавку горива за потребе општине Алибунар бр:404-55/18-04 - Преузмите ПДФ фајл

Излаже се на рани јавни увид материјал за рани јавни увид плана детаљне регулације за ветропарк ``Банат`` у општини Алибунар

Преузмите материјал - ЗИП фајл

           На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС``, бр. 64/2015) и члана 16. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 33/2016), Општинска управа општине Алибунар – Одељење за инспекцијске послове,грађевинарство,урбанизам и имовинско-правне послове – (у даљем тексту: Одељење)

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Излаже се на рани јавни увид

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ВЕТРОПАРК ``БАНАТ``

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Број Е-2665, од јуна 2018. године

Обрађивача ЈП ``Завод за урбанизам Војводине`` Нови Сад

-      (у даљем тексту: Материјал за рани јавни увид)

            Излагање Материјала за рани јавни увид ће трајати у временском периоду

од30.07.2018.године до14.08.2018. године

Излагање Материјала на рани јавни увид ће бити обављено у просторијама Општине Алибунар – Општинске управе - Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, на адреси Трг Слободе бр. 4. у Алибунару, у предвиђеном временском периоду, сваким радним даном у времену од 8.00 до 13.00 часова, као и на интернет страници Општине Алибунар.

            Сва заинтересована правна и физичка лица, у току раног јавног увида могу евентуалне примедбе на планирана решења, искључиво у писменој форми, доставити на адресу Општина Алибунар – Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове, улица Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар (путем писарнице Општине Алибунар, или поштом), до 14.08.2018.године.

           Овај Оглас се објављује у дневном листу ``Дневник``, затим на огласној табли Општине Алибунар и на интернет страници Општине Алибунар (www.alibunar.org.rs). На интернет страници Општине Алибунар ће бити објављен и Материјал за рани јавни увид у дигиталном облику.

           Све информације у вези са Огласом се могу добити путем телефона 013/641-233.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,

ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 04-350-12/2018

19.јул 2018. године

Алибунар, Трг Слободе бр. 4

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Милан Ћурувија)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници, одржаној 13. јула 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ћурувија Милану, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраном на изборној листи ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију заменика председника Општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године.
 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог Решења произилази из одредаба члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015).

Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локланим изборима прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран прихватањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одброника.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у скупштини јединице локалне самоуправе.

Чланом 54. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције престаје мандат одборника Скупштине општине.

Чланом 117. Статута општине Алибунар прописна су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Ћурувија Милан, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборној листи ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' је на 23. седници одржаној дана 13. 07. 2018. године изабран за заменика председника општине Алибунар, на начин и по поступку који је Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар, прописан за избор председника оптине.

Избором на функцију заменика председника општине Алибунар, стекли су се законски услови за престанак мандата одобрника у Скупштии општине Алибунар.

Из ових разлога, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48. часова од доношења Ре

Број: 013-33/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Душан Дакић)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници, одржаној 13. јула 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Дакић Душану, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраном на изборној листи ''Српска радикална странка – др Војислав Шешељ'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију председника Општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године.
 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог Решења произилази из одредаба члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015).

Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локланим изборима прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран прихватањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одброника.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у скупштини јединице локалне самоуправе.

Чланом 54. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције престаје мандат одборника Скупштине општине.

Чланом 117. Статута општине Алибунар прописна су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Душан Дакић, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборној листи ''Српска радикална странка – др Војислав Шешељ'' је на 23. седници одржаној дана 13. 07. 2018. године изабран за председника општине Алибунар, на начин и по поступку који је Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар, прописан за избор председника оптине.

Избором на функцију председника општине Алибунар, стекли су се законски услови за престанак мандата одобрника у Скупштии општине Алибунар.

Из ових разлога, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48. часова од доношења Решења.

Број: 013-32/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Милошев Иван)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. МИЛОШЕВ ИВАН из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеМилошев Ивана из Алибунара за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Милошев Ивана из Алибунара за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-31/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Дидановић Радован)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ДИДАНОВИЋ РАДОВАН из Владимировца изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеДидановић Радовна из Владимриовца за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Дидановић Радовна из Владимрииовца за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-30/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Терзић Војмир)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ТЕРЗИЋ ВОЈМИРА из Банатског Карловца изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеТерзић Војмира из Банатског Карловца за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Терзић Војмира из Банатског Карловца за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-29/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Мургу Костике)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. МУРГУ КОСТИКЕ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеМургу Костикеа из Алибунара за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Мургу Костикеа из Алибунара за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-28/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Братић Зорана)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. БРАТИЋ ЗОРАНА из Селеуша изабрана је за чланицу Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеБратић Зорану из Селеуша за кандидаткињу за чланицу Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Братић Зорану из Селеуша за чланицу Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-27/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р 

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Ардељан Маријана)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. АРДЕЉАН МАРИЈАНА из Локава изабрана је за чланицу Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеАрдељан Маријану из Локаваза кандидаткињу за чланицу Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Ардељан Маријану из Локава за чланицу Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-26/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Димитрије Данијел)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ДИМИТРИЈЕ ДАНИЈЕЛ из Владимировца изабран је за чланицу Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеДимитрије Данијела из Владимировца за каднидата за чланаОпштинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Димитрије Данијела за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-25/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Жебељан Драган)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ЖЕБЕЉАН ДРАГАН из Добрице изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеЖебељан Драгана из Добрице за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Жебељан Драгана из Добрице за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-24/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Диклић Војислав)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ДИКЛИЋ ВОЈИСЛАВ из Новог Козјака изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеДиклић Војсилава из Новог Козјака за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Диклић Војсилава из Новог Козјака за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-23/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Николић Дарко)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. НИКОЛИЋ ДАРКО из Иланџе изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеНиколић Дарка из Иланџе за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Николић Дарка из Иланџе за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-22/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р 

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Ђоровић Жељко)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ЖЕЉКО ЂОРОВИЋ из Банатског Карловцаизабран је за члана Општинског већа општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбамачлана 32. став 1. тачка 12. и члана 45.Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибуна', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибнар прописано је даОпштинско веће чине председникОпштине, заменик председникаОпштине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. ПредседникОпштине је председникОпштинског већа. Заменик председникаОпштине је чланОпштинског већа по функцији.ЧлановеОпштинског већа бираСкупштина општине, напериодод четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за члановеОпштинског већа предлаже кандидат за председникаОпштине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио јеЂоровић Жељка из Банатског Карловца за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Тајним гласањем за избор члана Општинског већа Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Ђоровић Жељка из Банатског Карловца за члана Општинског већа  општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-21/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад,с.р.

Решење о избору заменика председника општине

На основу члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 53. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. МИЛАН ЋУРУВИЈА из Алибунара, одобрник Скупштине општиен Алибунар, изабран са изборне листи „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије“, ИЗАБРАН ЈЕ за заменика председника Општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.
 2. Мандат именованом почиње да тече од дана избора, а трајаће најдуже до истека мандта Скупштине општине Алибунар
 3. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 53. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 2. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Одредбама члана 32. став 1. тачка 12 и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине бира и разрешава заменика председника општине и чланове општинског већа. Чланом 43. став 4. истог Закона прописано је да кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника општине, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и заменика председника општине.

Чланом 53. став 4. Статута општине Алибунар прописано једа кандидат за председникаОпштине предлаже кандидата за заменика председникаОпштине из реда одборника кога бираСкупштина општине на исти начин као председникаОпштине.

Чланом 28. став 2. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је дапредседникОпштине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, писменим путем, а да се заменик председника општине бира сходно одредбама члана 27. који прописује начин избора председника општине, односно да председника општине бираСкупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборникаСкупштине општине.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине Албиунар.

Одредбама члана 32. Пословника Скупштине општине Алибунар порписано је да, када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Избор председника општине Алибунар извршен је на23. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Кандидат за председника општинеДушан Дакић предложио је Ћурувија Милана, одборника Скупштине општине Алибнар, изабраног са изборне листе''Ивица Дачић -Социјалистичка партија Србије'' као кандидата за заменика председника општине.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника општине Алибунар.

Избор заменика председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Милан Ћурувија изабран на функцију заменика председника општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-20/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору председника општине Алибунар

На основу члана43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана53. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана28. став 1.и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2016, 18/2016 и 9/2018), на предлог председника Скупштине општине, Скупштина општине Алибунар на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 13. јула 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ДУШАН ДАКИЋ, одборник Скупштине општине Алибунар,изабран на изборној листи ''СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – др Војислав Шешељ'' изабран је за председника општине Алибунар.
 2. Мандат председника општине Алибунар почиње да тече од дана избора, односно од 13. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата сазива Скупштине општине Алибунар која га је на функцију председника општине Алибунар изабрала.
 3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана53. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана28. став 1.и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2016, 18/2016 и 9/2018).

Чланом 43. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине, а ставом 3. истог члана да председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Чланом 53. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине, а ставом 3. истог члана да председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине. Чланом 117. Статута општине Алибунар прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Чланом 28. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да кандидата за председника општине предлаже председник Скупштине општине, писменим путем. Чланом 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Избор председника општине извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Председник Скупштине општине Алибунар предложио је, писменим путем, Душана Дакића из Иланџе, одборника Скупштине општине Алибунар, изабраног са изборне листе: ''Српска радикална странка – др Војислав Шешељ'', за кандидата за председника општине Алибунар.

Душан Дакић дао је писмену сагласност да прихвата кандидатуру за председника Општине Алибунар.

Кандидат за председника општине Алибунар доставио је у писаној форми предлог за избор заменика председника општине и чланова Општинског већа.

Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Привременим Пословником Скупштине општине Алибунар прописано је да се председник општине бира тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Ради спровођења тајног гласања, Скупштина је, у складу са Пословником Скупштине општине Алибунар, именовала гласачки одбор, у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан, који је спровео тајно гласање за избор председника општине, о чему је сачињен записник. Гласањем за избор председника општине уједно се гласало и за избор заменика председника општине и за предложене чланове Општинског већа општине Алибунар.

Тајним гласањем за избор председника Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 14 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Душана Дакића за председника општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-4/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Георге Рошу)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. РОШУ ГЕОРГЕУ изВладимировца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Рошу Георгеу.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-19/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Живанко Гојков)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ЖИВАНКУ ГОЈКОВУ изДобрице ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Гојков Живанку.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-18/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Данило Ћирић)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ЋИРИЋ ДАНИЛУизАлибунара ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Ћирић Данилу.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-10/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Костике Мургу)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. МУРГУ КОСТИКЕУ изАлибунара ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Мургу Костикеу.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-14/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Жељко Ђоровић)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ЂОРОВИЋ ЖЕЉКУизБанатског Карловца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Ђоровић Жељку.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-17/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Марко Николић)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. НИКОЛИЋ МАРКУизВладимировцу ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Николић Марку.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-13/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Дарко Николић)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. НИКОЛИЋ ДАРКУизИланџе ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Николић Дарку.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-12/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Ђурица Глигоријев)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ГЛИГОРИЈЕВ ЂУРИЦИизАлибунара ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Глироријев Ђурици.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-16/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Адријана Сфера)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. АДРИЈАНИ СФЕРА изЛокава ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Сфера Адријани.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-15/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата члана Општинског већа општине Алибунар (Војислав Диклић)

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ДИКЛИЋ ВОЈИСЛАВУизНовог Козјака ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана Општинског већа општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године.
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа.

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат члана Општинског већа општине Алибунар Диклић Војислава.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-11/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о престанку мандата заменика председника општине

На основу члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016,18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ТИЈАНИЋ БОШКУ из Владимировца ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ заменика председника општине Алибунар, збор разрешења председника општине, дана 13. јула 2018. године
 2. Ово Решење објавити у''Службеном листу општине Алибунар''.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Правни основ за доношење овог Решења заснован је на одредбама члана 50. став 1, у вези са чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 13. члана 65. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 35. став 1. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016,18/2016 и 9/2018).

Чланом 50. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 49. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине може бити разрешен при истека рока на који је изабран,  на образложен предлог најмање једне трећине одборника, на исти накчин на који је изабран, као и да се о предлогу за разрешење председника општине мора расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 13. прописана је надлежност Скупштине општине дабира и разрешава председникаОпштине и,на предлог председникаОпштине, бира заменика председникаОпштине и члановеОпштинског већа;

Чланом 65. Статута општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 35. став 1. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 107. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Дана02. јула 2018. године 16 од укупно 23 одборника Скупштине општине Алибунар упутило је председнику Скупштине општине Алибунар образложени предлог за разрешењеПредрага Белића са функције председника општине Алибунар.

Подносиоци су предлог за разрешење председника општине пре истека времена на који је изабран образложили даПредраг Белић као председник општине Алибунар није вршио функцију председника општине Алибунар у интересу општине Алибунар.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунари Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

Разрешење председника општине извршено је да 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 18. јуна 2015. године у саставу: Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

Након што је по спроведеном поступку тајног гласања утврђено да је Предраг Белић разрешен са функције председника општине, председник Скупштине општине констатовао је да је разрешењем председника општине престао мандат заменика председника општине Тијанић Бошка.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана.

Број: 013-9/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу председника општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка2. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 22, 23. и 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОРАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ПРЕДРАГ БЕЛИЋразрешава се функције председника општине Алибунар, дана13. јула 2018. године.
 2. Мандат разрешеном председнику општине престаје даном разрешења, односно 13. јула 2018. године.
 3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбамачлана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка2. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и чланова 22, 23. и 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине належна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника скупштине општине, а чланом 38. истог Закона прописано је да да председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.

Чланом 48. став 1. тачка2. Статута општине Алибнар прописано је да се председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабранна предлог најмање једне трећине одборника.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Скупштини општине Алибунар поднет је писмени предлог потписан од стране 16 одборника Скупштине општине Алибунар да се Синиша Гавранчић, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ''разреши функције председника Скупштине општине Алибунар.

У складу са одредбама члана 43. и 49. Закона о локалној самоуправи, члана 53. Статута општине Алибунар и члана 27. Пословника Скупштине општине Алибунар, председник општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника општине Алибунар.

            Разрешење председника општине извршено је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу:Неђељко Коњокрад – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

            Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем седници Скупштине записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за гласање, те да није остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за разрешење председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 23 гласачких листића, што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, да је за разрешење Белић Предрага са функције председника општине Алибунар гласало 16 одборника, што представља већину гласова од укупно 23 одборника.

            На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар разрешила је, тајним гласањем, Белић Предраг функције председника општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-3/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар

На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а поводом разматрања Предлога Решења о разрешењу и избору председника, заменика председника и члановаКомисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар, који је предложила Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Комисији за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Синиша Гавранчић – председник;
 2. Стеван Пенца – заменик председника;
 3. Неђељко Коњокрад – члан;
 4. Јасна Пурић – члан;
 5. Ивана Нешић – члан.

II

У Комисију за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар бирају се:

 1. Неђељко Коњокрад – председник;
 2. Петар Мохан – заменик председника;
 3. Славиша Белча – члан;
 4. Небојша Јакимов – члан;
 5. Мирјана Дидановић – члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 13. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) прописано је да председника, заменика председника и чланове сталних радних тела бира Скупштина општине, на предлог одборничких група.

Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар предложила је да се разреше дужности у Комисији за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар: Синиша Гавранчић (председник), Стеван Пенца (заменик председника) и Неђељко Коњокрад, Јасна Пурић и Ивана Нешић (чланови), и да се у Комисију за кадровска, административна питања и радне односе изаберу одборници Скупштине:

-       Неђељко Коњокрад за председника;

-       Петар Мохан за заменика председника;

-       Славиша Белча, Небојша Јакимов и Мирјана Дидановић за чланове Комисије.

Сходно наведеном, Слкупштина општине Алибунар је на 23. седници Скупштине општине Алибунар, поводом разматрања Предлога Решења о разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на предлог Одборничке групе Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар, одлучила као у диспозитиву овог решења.

Број: 020-70/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Председник Скупштине

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине Алибунар

На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а поводом разматрања Предлога Решења о разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије, који је предложила Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Мандатно-имунитетској комисији Скупштине општине Алибунар разрешавају се дужности:

 1. Синиша Гавранчић – председник;
 2. Весна Пурић – заменик председника;
 3. Милојка Голубовић – члан;
 4. Славиша Белча – члан;
 5. Живан Ристин – члан.

II

У Мандатно-имунитетску комисију Скупштине општине Алибунар бирају се:

 1. Неђељко Коњокрад – председник;
 2. Петар Мохан – заменик председника;
 3. Живан Ристин – члан;
 4. Зузана Ђукић – члан;
 5. Сергије Симоновић – члан.

III

Председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат престаје даном разрешења, а новоизабраним председнику, заменику председника и члановима Комисије мандат почиње да тече даном избора, односно 13. јула 2018. године и трајаће најдуже до истека мандата Комисије.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) прописано је да председника, заменика председника и чланове сталних радних тела бира Скупштина општине, на предлог одборничких група.

Одборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар предложила је да се разреше дужности у Мандатно-имунитетској комисији Скупштине општине Алибунар: Синиша Гавранчић (председник), Весна Пурић (заменик председника) и Милојка Голубовић, Славиша Белча и Живан Ристин (чланови), и да се у Мандатно-имунитетску комисију изаберу одборници Скупштине:

-       Неђељко Коњокрад за председника;

-       Петар Мохан за заменика председника;

-       Живан Ристин, Зузана Ђукић и Серггије Симоновић за чланове Комисије.

Сходно наведеном, Скупштина општине Алибунар је на 23. седници Скупштине општине Алибунар, поводом разматрања Предлога Решења о разрешењу и избору председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије, на предлог Одборничке групе Српске напредне странке у Скупштини општине Алибунар, одлучила као у диспозитиву овог решења.

Број: 020-69/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Председник Скупштине

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Алибунар

На основу члана 12, члана 13. ставови 1, 3. и 4. и члана 14. ставови 1, 3, 4. и 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 43/2010-одлука УСРС и 54/2011) и члана 40.  став 1. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 13. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,

ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

У Општинској изборној комисији општине Алибунар разрешавају се функције:

председника:

Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

заменика председника:

Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Златко Коларик из Јаношика – на предлог Српске напредне странке;

заменика члана:

Виолета Белић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Саша Цветковић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке;

заменика члана:

Горан Марган из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Маријана Олару из Алибунара – на предлог Демократске странке;

заменика члана:

Драгоје Благојевић из Владимировца – на предлог Демократске странке;

члана:

Милан Поповић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке;

заменика члана:

Миодраг Кељевић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке;

члана:

Снежана Јовановић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије;

заменика члана:

Јелена Васиљевић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије;

члана:

Петар Ардељан из Локава – на предлог Лиге социјалдемократа Војводине;

заменика члана:

Владимир Зекавица из Алибунара – на предлог Социјалистичке партије Србије;

секретара:

Јована Рошу, дипломирани правник из Владимировца;

заменика секретара:

Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице.

II

У Општинску изборну комисију општине Алибунар именују се за:

председника:

Предраг Ковачев, дипломирани правник из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке;

заменика председника:

Зоран Пребирачевић, дипломирани правник из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Славица Радуновић из Банатског Карловца – на предлог Српске напредне странке;

заменика члана:

Небојша Братић из Селеуша – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Станислава Секулић из Алибунара – на предлог Српске напредне странке;

заменика члана:

Милан Орлић из Селеуша – на предлог Српске напредне странке;

члана:

Снежана Јовановић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије;

заменика члана:

Јелена Васиљевић из Банатског Карловца – на предлог Социјалистичке партије Србије;

члана:

Марко Стевић из Алибунра – на предлог Социјалистичке партије Србије;

заменик члана:

Владимир Зекавица из Алибунара – на предлог Социјалистичке партије Србије;

члана:

Маријана Олару из Алибунара – на предлог Демократске странке;

заменика члана:

Драгоје Благојевић из Владимировца – на предлог Демократске странке;

члана:

Милан Поповић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке;

заменика члана:

Миодраг Кељевић из Банатског Карловца – на предлог Демократске странке;

секретара Општинске изборне комисије:

Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава;

заменика секретара:

Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Општинске изборне комисије општине Алибунар садржан је у члану 12, 13. и 14 Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07,  34/10-одлука УС и 54/11), којима је, између осталог, прописано да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју одборника, да ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова изборне комисије у сталном саставу, да у решењу о именовању председника и чланова, поред личног имена председника, односно члана, мора битри наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалције на чији предлог је именован, да се за председника, заменика председника и секретара Општинске изборне комисије именује лице које је дипломирани правник и да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици морају имати изборно право, као и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе.

Чланом 33. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) прописано је да Скупштина општине Алибунар има 23 одборника.

На 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној 13. јула 2018. године, Скупштина општине је обавештена о образовању три одборничке групе, и то:

-       Одборничка група Српске напредне странке са седам одборника,

-       Одборничка група Социјалистичке партије Србије са четири одборника,

-       Одборничка група Демократске странке са два одборника.

Имајући у виду број одборничких група образованих у Скупштини општине Алибунар, Одборничка група Српске напредне странке предложила је именовања председника, два члана, њихове заменике, секретара и заменика секретара, а одборничке групе Социјалистичке партије Србије и Демократске странке предложиле су именовање по два члана и њихове заменика у Општинску изборну комисију у сталном саставу.

У складу са чланом 12. став 1. Закона о локалним изборима, провером у службеним евиденцијама, утврђено је да лица предложена за именовање за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Општинске изборне комисије општине Алибунар у сталном саставу имају изборно право, као и пребивалиште на територији општине Алибунар, а да су, у складу са чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима, председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Општинске изборне комисије дипломирани правници.

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.

Број: 020-68/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о избору председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 11, члана 47. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. став 1.  и  члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. НЕЂЕЉКО КОЊОКРАД из Иланџе,одборник Скупштине општине Алибунар, изабран са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'', изабран је на функцију председника Скупштине општине Алибунар, дана13. јула 2018. године.
 2. Мандат новоизабраног председника почиње да тече даном избора на функцију, односно од13. јула 2018. године, а трајаће најдуже до истека мандата Скупштине општине Алибунар.
 3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбамачлана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана  40. став 1. тачка 11, члана 47. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. став 1.  и  члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018)

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника скупштине општине, а чланом 38. истог Закона прописано је да председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран. Истим чланом прописано је да се председник скупштине бира из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, на предлог најмање 1/3 одборника.

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.

Чланом 47. став 1. Статута општине Алибнар прописано је да се председник скупштине бира из реда одборникам на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине.

Чланом 12. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да Скупштина општине бира председника Скупштине, из редова оборника, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине Албиунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Скупштини општине Алибунар поднет је, сагласно чклану 38. став 3, поднет писмени предлог потписан од стране 16 одборника Скупштине општине Алибунар, што од укупног броја од 23 одборника чини 2/3 одборника, да сеНеђељко Коњокрад, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ изабере на функцију председника Скупштине општине Алибунар. Других предлога није било.

У складу са одредбама члана 38. Закона о локалној самоуправи, члана 47. Статута општине Алибунар и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар, председник Скупштине општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар утврђена је листа кандидата за избор председника Скупштине општине Алибунар и обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника Скупштине општине Алибунар.

            Избор председника Скупштине општине извршен је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Седницом Скупштине општине Алибунар председавао је Мургу Аурел, заменик председника Скупштине општине Алибунар. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу: Аурел Мургу – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

            Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за гласање, те да није остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за избор председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 23 гласачких листића што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, да је за кандидата Коњокрад Неђељка под редном бројем 1 гласало 16 одборника, што представља већину гласова од укупно 23 одборника.

            На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар констатовала је да је Неђељко Коњокрад изабран за председника Скупштине општине Алибунар дана 28. новембра 2016. године.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-34/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗАМЕНИК

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Аурел Мургу, с.р.

Решење о разрешењу председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 1, члана 48 и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018), Скупштина општине Алибунар, на23. седници одржаној дана13. јула 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОРАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ГАВРАНЧИЋ СИНИША из Алибунара,одборник Скупштине општине Алибунар, изабран са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'',разрешава се функције председника Скупштине општине Алибунар, дана13. јула 2018. године.
 2. Мандат разрешеног председника Скупштине општине Алибунар престаје даном доношења решења о разрешењу, односно 13. јула 2018. године.
 3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбамачлана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11, члана 48. став 1. тачка 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 22. став 1. и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016, 18/2016 и 9/2018).

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника скупштине општине, а чланом 38. истог Закона прописано је да председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран. Истим чланом прописано је да се председник скупштине бира из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, на предлог најмање 1/3 одборника.

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.

Чланом 48. став 1. тачка 1. Статута општине Алибнар прописано је да се председник скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран оставком.

Чланом 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Скупштини општине Алибунар поднет је, сагласно чклану 38. став 4. у вези са ставом 3, писмени предлог потписан од стране 16 одборника Скупштине општине Алибунар, што од укупног броја од 23 одборника чини 2/3 одборника, да се Синиша Гавранчић, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборима од 24. априла 2016. године са изборне листе''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ''разреши функције председника Скупштине општине Алибунар.

У складу са одредбама члана 38. Закона о локалној самоуправи, члана 47. Статута општине Алибунар и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар, председник Скупштине општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор.

У складу са законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку разрешења председника Скупштине општине Алибунар.

            Разрешење председника Скупштине општине извршено је на 23. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 13. јула 2018. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Седницом је председавао заменик председника Скупштине општине Алибунар Аурел Мургу, јер је Синиша Гавранчић изјавио да не жели да председава седницом и напустио место председавајућег. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године у саставу:Аурел Мургу – председник, Петар Мохан – члан и Слободан Павловић – члан.

            Након спроведеног тајног гласања, Гласачки одбор доставио је председавајућем седници Скупштине записник о раду Гласачког одбора, којим је утврђено да је израђено 23 гласачка листића, да седници Скупштине присуствује 23 одборника, да је 23 одборника примило листиће за гласање, те да није остало неупотребљених гласачких листића. Одборници су прозивани по азбучном реду презимена ради гласања и гласало је 23 одборника. Приликом утврђивања резултата гласања за разрешење председника Скупштине општине, Гласачки одбор утврдио је да је у гласачкој кутији пронађено 23 гласачких листића, што одговара броју одборника који су примили гласачке листиће ради гласања, да има 23 важећих гласачких листића, да неважећих гласачких листића нема, да је за разрешење Гавранчић Синише са функције председника Скупштине општине Алибунар гласало 16 одборника, што представља већину гласова од укупно 23 одборника.

            На основу записника о раду гласачког одбора, Скупштина општине Алибунар констатовала је да је Синиша Гавранчић разрешен функције председника Скупштине општине Алибунар дана 13. јула 2018. године.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-8/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗАМЕНИК

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Аурел Мургу, с.р.

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 2

Питања и одговори - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац 2 - Преузмите ПДФ фајл

Одлука о додели уговора - Набавка добара-рачунарска опрема и серверски рачунари

Одлука о додели уговора -  Набавка добара-рачунарска опрема и серверски рачунари - Преузмите ПДФ фајл

Одлука о обустави поступка - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар

Одлука о обустави поступка - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Позив радно способном становништву за учествовање у заштити и спасавању у ванредним и другим ситуацијама изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у јединицама цивилне заштите опште намене општине Aлибунар

На основу члана 15.став1.тачка 14), члана 112.став1. тачка 2) Закона о ванредним ситуацијама («Сл.гласник Републике Србије» број:111/09, 92/11,93/12) и тачке 7. Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене на територији општине Алибунар («Службени лист општине Алибунар» бр. 26/2012) Општина преко својих органа формира, попуњава, организује и опрема јединице цивилне заштите опште намене, а у складу са чланом 21. и 22. став1 наведеног закона,Општинска управа Општине Алибунар објавњује,

ПОЗИВ РАДНО СПОСОБНОМ СТАНОВНИШТВУ

ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ

У ВАНРЕДНИМ И ДРУГИМ СИТУАЦИЈАМА ИЗАЗВАНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ДРУГИМ НЕСРЕЋАМА

У ЈЕДИНИЦАМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Continue Reading

Позив радно способном становништву за учествовање у заштити и спасавању у ванредним и другим ситуацијама изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у јединицама цивилне заштите опште намене општине Aлибунар

На основу члана 15.став1.тачка 14), члана 112.став1. тачка 2) Закона о ванредним ситуацијама («Сл.гласник Републике Србије» број:111/09, 92/11,93/12) и тачке 7. Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене на територији општине Алибунар («Службени лист општине Алибунар» бр. 26/2012) Општина преко својих органа формира, попуњава, организује и опрема јединице цивилне заштите опште намене, а у складу са чланом 21. и 22. став1 наведеног закона,Општинска управа Општине Алибунар објавњује,

ПОЗИВ

РАДНО СПОСОБНОМ СТАНОВНИШТВУ

ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ

У ВАНРЕДНИМ И ДРУГИМ СИТУАЦИЈАМА ИЗАЗВАНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ДРУГИМ НЕСРЕЋАМА

У ЈЕДИНИЦАМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

1. За извршавање мање сложених и мање обимних задатака заштите и спасавања у ванредним и другим ситуацијама изазваним елементарним непогодама и другим несрећама образују се јединице цивилне заштите опште намене у свим насељеним местимами (месним заједницама), насељу Девојачки Бунар и седишту Општине ( у дањем тексту: ЈОН општине Алибунар) .

2.  Право пријављивања у ЈОН општине Алибунар   ИМАЈУ СВИ РАДНО СПОСОБНИ НЕЗАПОСЛЕНИ СТАНОВНИЦИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР.

3. ПРИЈАВА СЕ ВРШИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, АЛИБУНАР, Трг слободе 4

ПРИЈАВОМ У ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗВРШАВАТЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ДУЖНОСТ

Контакт: Снежана Степановић

               радник Општинске управе општине Алибунар.

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Обавештење о закљученом уговору - Набавка добара-грађевинског материјала, ОРН: 44110000

Обавештење о закљученом уговору - Набавка добара-грађевинског материјала, ОРН: 44110000 - Преузмите ПДФ фајл

Питања и одговори - - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац

Питања и одговори -  - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац - Преузмите ПДФ фајл

Поновљени Јавни позив складиштарима пољопривредних производа јул 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,   расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

Continue Reading

Поновљени Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - јул 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Continue Reading

Поновљени Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини - јул 2018

                  На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС „бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

-      На захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу пољопривредног усева и транспорт пожњевене- обране робе у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.

-      Да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга.

-      Да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожењвене робе до складишта пољопривредних производа са којим општина Алибунар закључи уговор о пословно-техничкој сарадњи .

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која

           1. имају регистровану механизацију (комбајне, тракторе са приколицама, камионе и слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. Гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);

            2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару пожњевене-обране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V

Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.

VI

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

       Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР - ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.

Рок за достављање понуде је 9. 08. 2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:320-281/18-04

Алибунар, 10. 07. 2018.године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић

Поновљени Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - јул 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Continue Reading

Поновљени Јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - јул 2018

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да општини Алибунар поднесу писане понуде.

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

 1. Неопходно је да заинтересовано лице обезбеди депозит у износу од минимум 1.000.000,00 динара, (уплатом на рачун 840-3187741-38, модел 97, позив на број 74-202)
 2. Лице ће откуп вршити по аконтационим ценама Дијаманта и Викторија групе, односно по највишој цени, која не може бити мања од тржишне цене постигнуте на Продуктној берзи-Нови Сад на дан уплате,који је у исто време и дан издавања налога за продају од Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,
 3. Обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа ће се вршити у року од 24 сата од момента продаје истих.

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која за откуп пољопривредних производа доставе понуду у складу са овим јавним пoзивом.

           

IV

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде ће се рангирати по понуђеним ценама и другим финансијско – техничким условима датим у понуди.

Минимална количина за откуп пољопривредних производа износи 100 тона по врсти производа.

Најповољнији понуђач се обавезује да откупи најмање минималну количину производа прописану у овом јавном позиву.

Уколико најповољнији понуђач не откупи сву понуђену количину, општина задржава право да закључли уговор са следећим најповољнијим понуђачем за преосталу количину преко минимума

Општина Алибунар задржава право одабира лица за откуп пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословној сарадњи-отлуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини,по критеријумима понуђеним финансијским условима у јавном позиву (уз обавезу истицања одредиве цене за сваку културу, с тим што се понуђена цена не може односити на понуду другог понуђача ).

      

Понуде се подносе Општини Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР - ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА“.

Рок за достављање понуде је до 9. 08. 2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-282/18-04

Датум: 10. 07.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић

Питања и одговори 2 - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар

Питања и одговори 2 - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

ИЗВЕШТАЈ СА 63. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

alibunar grbСедница је одржана 05. јула  2018. године у згради општине Алибунар, Трг слободе бр.4 (мала сала) којом је председавао председник Општине Алибунар Предраг Белић.

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 63. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 05. jula  2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Continue Reading

Измена и допуна конкурсне документације - Набавка добара- набавка горива за потребе општине Алибунар

Измена и допуна конкурсне документације - Набавка добара- набавка горива за потребе општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Нова конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

Питање и одговор - Преузмите ПДФ фајл

Обаввештење о продужетку рока - Преузмите ПДФ фајл

Решење о образовању Жалбене комисије општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 63. седници одржаној дана 04. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
 1. Сања Жебељан, дипломирани правник,
 2. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник,
 3. Илија Пенца, мастер социјални радник.
 1. Комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
 2. Комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
 3. Комисија је у свом раду самостална.
 4. Комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду Жалбене комисије општине Алибунар.
 5. Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.
 6. Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу општине Алибунар.
 7. Комисија има право на накнаду за рад чију висину одређује Општинско веће општине Алибунар.
 8. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-60/2018-04

Датум: 04. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу Жалбене комисије општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 181. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 63. седници одржаној дана 04. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Жалбена комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
 1. Саша Левнајић, дипломирани правник,
 2. Биљана Враговић, дипломирани правник,
 3. Илија Пенца, дипломирани социјални радник и
 4. Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник.
 1. Комисија из тачке 1. овог Решења разрешава се пре истека мандата на који је изабрана због: неодржавања седница, недоношења пословника о раду и неподношења извештаја о свом раду Општинском већу општине Алибунар.
 2. Против овог Решења жалба није допуштена, али се може покренути управни спор.
 3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-59/2018-04

Датум: 04. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2018. годину

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аут.тумач.), чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', бр.16/2016 и 8/2017)  и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018.г., Општинско веће општине Алибунар на својој 63. седници одржаној дана 04. јула 2018. године доноси следећу

О Д Л У К У

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, а на основу извештаја Стручне комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018.г. (у даљем тексту: Стручна комисија) и у складу са Јавнимконкурсом за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општинеAлибунар у 2018. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр.13/2018) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар у укупном износу од 1.674.000,00 динара за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за реализацију пројекта ''Брига о заштити животне средине локалне самоуправе Алибунар – за здравији и безбеднији живот грађана'', подносиоца пројекта ''Дневник - Пољопривредник'' а.д. из Новог Сада, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 448.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 100.000,00 динара;
 2. за реализацију пројекта ''Урадимо данас за боље сутра'', подносиоца пројекта Културно-информативно просветно удружење ''Просперитет'' из Беле Цркве, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 750.020,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 97.000,00 динара;
 3. за реализацију пројекта ''Развој и унапређење јавног информисања – интернет магазин'', подносиоца пројекта Удружење грађана ''У мрежи'' из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 388.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 100.000,00 динара;
 4. за реализацију пројекта ''Информисање грађана Општине Алибунар и суседних општина о догађајима који су од интереса општине Алибунар и значајни за све грађане на територији општине Алибунар а и шире, уз серијал радио емисије Актуелности'', подносиоца пројектаРадио ''ФАР'' Алибунар, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 335.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 335.000,00 динара;
 5. за реализацију пројекта ''Питајте Данас.рс, а ми ћемо питати надлежне у Општини Алибунар'', подносиоца пројекта ''Дан Граф Портал'' д.о.о. из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 968.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 400.000,00 динара;
 6. за реализацију пројекта ''Туризам као највећи потенцијал Алибунара'', подносиоца пројекта ''Дан Граф'' д.о.о. из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 2.306.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 642.000,00 динара.

II

Општинско веће прихвата закључак Стручне комисије да се не подрже пријаве следећих подносилаца:

 1. ''MEDIA ADVERTISING'' д.о.о. из Београда;
 2. ''Старт пресс'' д.о.о. из Панчева;
 3. ''Новости дана РС'' д.о.о. из Ниша;
 4. РТВ ''Панчево'' из Панчева;
 5. Телевизије ''Радио ЛАВ'' из Вршца;
 6. ''Вршалица'' д.о.о. из Вршца;
 7. ''Панонија медија'' д.о.о. из Новог Сада;
 8. ''ПрогласPublic relations'' д.о.о. из Београда;
 9. Синдикат новинара Србије из Београда;
 10. Предраг Филипов ПР Филмска и ТВ продукција ''FILMIN 3'' из Панчева;
 11. ''News media team''из Београда.

III

Општинско веће констатује да пријава Телевизије ''Банат'' из Вршца није разматрана од стране Стручне комисије због тога што је некомплетна.

IV

Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

V

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр.39/2017).

VI

На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

VII

Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој 56. седници одржаној дана 07.05.2018. године расписало Јавни конкурсза суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општинеAлибунар у 2018. години (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2018) – у даљем тексту: Јавни конкурс. Према тексту Јавног конкурса, рок за подношење пријава је20дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу''Дневник''. Јавни конкурс објављен је дана 10.05.2018. године у дневном листу ''Дневник'' из Новог Сада, тако да рок за подношење пријава траје од 11. маја 2018. године до 30. маја 2018. године.

Према тексту Јавног конкурса,средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општинеАлибунар у 2018. години, опредељена су Одлуком о буџету општинеАлибунар за 2018. годину у износу од7.000.000,00 динара.Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је3.000.000,00 динара.

Што се тиче обавезне документације коју је потребно доставити, Јавним конкурсом утврђено је следеће:''УчесникЈавногконкурса је обавезан дадостави:

 1. попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Алибунар:

-       Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

-       Образац 2 – табела: попуњен буџет пројекта.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:

-  Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

-  Решење о регистрацији из регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

-  Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

-  Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);

-  Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

-  Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

-  Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)''.

У складу са одредбама чланова 10. и 11. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Алибунар је посебним решењем из реда запослених у Општинској управи општине Алибунар образовао Стручну службу за проверу документације поднете по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општинеAлибунар у 2018. години (у даљем тексту: Стручна служба), решење бр. 020-50/2018-04 од 11.06.2018.г.Задатак Стручне службе је да изврши проверу документације поднетепо Јавном конкурсу. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова. Стручна служба је утврдила да је једино пријава коју је дана 21.05.2018. године поднела Телевизија ''Банат'' из Вршца некомплетна, јер су приложени само Образац 1 – пријава и Образац 2 – табела, због чега Стручна комисија ову пријаву није разматрала. 

Стручна комисија прегледала је и разматрала конкурсне пријаве на својој седници, одржаној дана 26.06.2018.г. Након разматрања конкурсних пријава, Стручна комисија је утврдила следеће:

''У складу са текстом конкурса биће подржани пројекти намењени остваривању јавног интереса грађана Општине Алибунар, у области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Општине Алибунар, заштити људских права и демократије, слободном развоју личности, заштите деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, информисању на језицима националних мањина и подстичу стваралаштво и неговање сопствене културе и идентитета, пројекте намењене информисању особа са инвалидитетом. Посебно је битно да су пројекти од посебног значаја за информисање становништва са територије Општине Алибунар.

Комисија констатује да су благовремено пристигле пријаве следећих подносилаца:

 1. ТВ ''Банат'' Вршац;
 2. ''Дневник – Пољопривредник'' а.д. Нови Сад;
 3. ''MEDIA ADVERTISING'' д.о.о. Београд;
 4. Удружење грађана ''У мрежи'' Београд;
 5. ''Старт пресс'' д.о.о. Панчево;
 6. Културно-информативно просветно удружење ''Просперитет'' Бела Црква;
 7. ''Дан Граф Портал'' д.о.о. Београд;
 8. Радио ''ФАР'' Алибунар;
 9. ''Новости дана РС'' д.о.о. Ниш;
 10. РТВ ''Панчево'' Панчево;
 11. Телевизија ''Радио ЛАВ'' Вршац;
 12. ''Вршалица'' д.о.о. Вршац;
 13. ''Панонија медија'' д.о.о. Нови Сад;
 14. ''ПрогласPublic relations'' д.о.о. Београд;
 15. Синдикат новинара Србије из Београда;
 16. Предраг Филипов ПР Филмска и ТВ продукција ''FILMIN 3'' из Панчева;
 17. ''News media team''Београд;
 18. ''Дан Граф'' д.о.о. Београд.

Све пријаве су пристигле у року и са комплетном пратећом документацијом, осим пријаве ТВ ''Банат'' Вршац, која је благовремана, али је документација непотпуна.

Чланови Стручне комисије су затим приступили прегледању и разматрању конкурсних пријава, које одговарају условима конкурса. Комисија је прегледала буџете пројеката и оценила њихову оправданост и сврсисходност, квалитет медијског садржаја и одрживост пројекта, утврђујући укупан износ који може да се одобри по пројекту и нами средстава на основу поднетих предлога буџета пројекта.

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се подрже следећи пројекти:

 1. ''Дневник – Пољопривредник'' а.д. Нови Сад конкурисали су предлогом пројекта''Брига о заштити животне средине локалне самоуправе Алибунар – за здравији и безбеднији живот грађана''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Тема је важна и од јавног је интереса, па је Стручна комисија предложила да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 100.000,00 динара.
 2. Културно-информативно просветно удружење ''Просперитет'' Бела Црква конкурисало је предлогом пројекта''Урадимо данас за боље сутра''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људксих права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је пројекат од важности за грађане општине Алибунар и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 97.000,00 динара на име персоналних трошкова.
 3. Удружење грађана ''У мрежи'' Београд конкурисало је предлогом пројекта ''Развој и унапређење јавног информисања – интернет магазин''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат поседује детаљно описану усклађеност са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Стручна комисија сматра да је пројекат од важности за грађане општине Алибунар и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 100.000,00 динара.
 4. Радио ''ФАР'' Алибунар конкурисао је предлогом пројекта''Информисање грађана Општине Алибунар и суседних општина о догађајима који су од интереса општине Алибунар и значајни за све грађане на територији општине Алибунар а и шире, уз серијал радио емисије Актуелности''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Комисија сматра да и ако се пројекат односи на редован рад и извештавање, треба га суфинансирати с обзиром да је то једини електронски медиј на територији Општине Алибунар, те да је важан за информисање грађана Општине Алибунар. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је пројекат од важности за грађане општине Алибунар и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 335.000,00 динара.
 5. ''Дан Граф Портал'' д.о.о. Београдконкурисао је предлогом пројекта''Питајте Данас.рс, а ми ћемо питати надлежне у Општини Алибунар'' Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје: разрађеност очекиваних резултата пројекта, као и очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Наведено је у складу са првим критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 1, 2 и 3, каои и тачка 2. алинеје 1-4. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је буџетски део пројекта предимензиониран и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 400.000,00 динара.
 6. ''Дан Граф'' д.о.о. Београд конкурисао је предлогом пројекта''Туризам као највећи потенцијал Алибунара''. Документација коју су поднели била је комплетна и пристигла је у року. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да испуњава критеријуме из Јавног конкурса и у складу је са првим критеријумом Правилника – пројектна активност је подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Посебну вредност пројекту даје: разрађеност очекиваних резултата пројекта, као и очекиваним резултатима и потребама циљних група, мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. Наведено је у складу са првим критеријумом Правилника, тачка 1. алинеје 1, 2 и 3, каои и тачка 2. алинеје 1-4. Пројекат доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима. Стручна комисија сматра да је пројекат у складу са правилником о суфинансирању медијских садржаја и предложила је да се пројекат суфинансира средствима буџета Општине Алибунар у износу од 642.000,00 динара.

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се не подрже пројекти следећих подносилаца:

 1. Телевизија ''Банат'' из Вршца – пројекат није разматран јер је пристигла документација непотпуна.
 2. ''MEDIA ADVERTISING'' д.о.о. Београд – Стручна комисија сматра да је пројекат недовољно разрађен, јер се из пријаве се не може видети шта је циљ пројекта.
 3. ''Старт пресс'' д.о.о. Панчево – Стручна комисија сматра да предложени пројекат не треба подржати јер буџет пројекта није у складу са наменом конкурса, односно са суфинансирањем медијских садржаја.
 4. ''Новости дана РС'' д.о.о. Ниш – Стручна комисија сматра да је тема пројекта интересантна, али да би она требало да буде предмет националне кампање, посебно обрађене у програмима јавних сервиса. С обзиром на наведено, Стручна комисија сматра да пројекат не може бити финансиран средствима из буџета Општине Алибунар.
 5. РТВ ''Панчево'' Панчево – Стручна комисија сматра да је пројекат сувише уопштен, те се из њега не може установити циљна група, нити какав је допринос информисању грађана Општине Алибунар.
 6. Телевизија ''Радио ЛАВ'' Вршац – Стручна комисија сматра да пројекат представља редовну делатност медија и не односи се на конкретне проблеме грађана Општине Алибунар, те из тог разлога сматра да пројекат не треба финансијски подржати средствима из буџета Општине.
 7. ''Вршалица'' д.о.о. Вршац - Стручна комисија сматра да пројекат представља редовну делатност медија, те из тог разлога не доприноси бољем информисању грађана Општине Алибунар. Стручна комисија сматра да пројекат не треба финансијски подржати.
 8. ''Панонија медија'' д.о.о. Нови Сад – Стручна комисија сматра да је пројекат од значаја за циљну групу у Општини Алибунар, али да се из буџета пројекта не може утврдити намена средстава добијених од Општине Алибунар, те комисија не подржава суфинансирање пројекта.
 9. ''ПрогласPublic relations'' д.о.о. Београд – Стрчна комисија сматра да је тема пројекта од националног значаја, али да би требало да то буде предмет националне кампање. Предвиђени медијски садржаји нису конкретно посвећени, односно намењени грађанима Општине Алибунар, па због тога комисија не предлаже суфинансирање овог пројекта.
 10. Синдикат новинара Србије из Београда – Стручна комисија сматра да је пројекат уопштен и да не представља заокружену медијску целину и предлаже Општинском већу да не одобри суфинансирање пројекта.
 11. Предраг Филипов ПР Филмска и ТВ продукција ''FILMIN 3'' из Панчева - Стручна комисија сматра да је пројекат уопштен и да не представља заокружену медијску целину и предлаже Општинском већу да не одобри суфинансирање пројекта.
 12. ''News media team''Београд – Стручна комисија сматра да буџет није усклађен са планирамим пројектним активностима, а медиј има изречену опомену Савета за штампу за кршење кодекса, те комисија не подржава суфинансирање предложеног пројекта.''

Општинско веће општине Алибунар у потпуности је прихватило аргументоване предлоге Стручне комисије, због чега је донета одлука као у диспозитиву.

Одлука  је коначна.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:400-61/2018-04

Датум: 04. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о додели уговора у преговарачком поступка без објављивања позива за подношење понуда јн бр. 404-38/18-04

Одлука о додели уговора у преговарачком поступка без објављивања позива за подношење понуда јн бр. 404-38/18-04 - Преузмите ПДФ фајл

Питања и одговори - Набавка добара- набавка горива за потребе општине Алибунар

Питања и одговори - Набавка добара - набавка горива за потребе општине Алибунар - Преузмите ПДФ фајл

Одлука о додели уговора - о додели Уговор за јавну набавку број 404-31/2018-2

Одлука о додели уговора - о додели Уговор за јавну набавку број 404-31/2018-2

Позив за подношење понуда - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац

Позив за подношење понуда - набавке радова: Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији ОШ „1. МАЈ“ Владимировац - Преузмите ПДФ фајл

Конкурсна документација - Преузмите ПДФ фајл

Поновљени јавни позив складиштарима пољопривредних производа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,  расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1.да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката  за делатност складиштења пољопривредних  производа.

2.да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

-  да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар,  приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко  технолошке и организационе мере,  као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе  складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз  и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу  општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе,  потписана и оверена, магацински излаз).

 Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при  којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-         складишни простор за чување пољопривредних производа;

-         складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-         да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-         да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-         опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а.  колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б.  опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

 1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност  складиштења пољопривредних производа;
 2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно  техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у  згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је  6.07.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-265/18-04

Алибунар, 29.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Поновљени јавни позив за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15),  Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-542/2016-03-02 од  07.09.2016. године, председник  општине Алибунар расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини, да општини Алибунар поднесу писане понуде.

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

 1. Неопходно је да заинтересовано лице обезбеди депозит  у износу од минимум 1.000.000,00 динара, (уплатом на рачун 840-3187741-38, модел 97, позив на број 74-202)
 2. Лице ће откуп вршити по аконтационим ценама Дијаманта и Викторија групе, односно по највишој цени, која не може бити мања од тржишне цене постигнуте на Продуктној берзи-Нови Сад на дан уплате,који је у исто време и дан издавања налога за продају од Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,
 3. Обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа ће се вршити у року од 24 сата од момента продаје истих.

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која за откуп пољопривредних производа доставе понуду у складу са овим јавним пoзивом.

           

IV

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде ће се рангирати по понуђеним ценама и другим финансијско – техничким условима датим у понуди.

Минимална количина за откуп пољопривредних производа износи 100 тона по врсти производа.

Најповољнији понуђач се обавезује да откупи најмање минималну количину производа прописану у овом јавном позиву.

Уколико најповољнији понуђач не откупи сву понуђену количину, општина задржава право да закључли уговор са следећим најповољнијим понуђачем за преосталу количину преко минимума

Општина Алибунар задржава право одабира лица за откуп пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословној сарадњи-отлуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини,по критеријумима понуђеним финансијским условима у јавном позиву (уз обавезу истицања одредиве цене за сваку културу, с тим што се понуђена цена не може односити на понуду другог понуђача ).

      

Понуде се подносе Општини Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком  „ОПШТИНА АЛИБУНАР - ЗА ОТКУП  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА“.

Рок за достављање понуде је до 6.07. 2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-264/18-04

Датум: 29.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић, с.р.

Поновљени јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорт пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',  бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник  општине Алибунар, расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ

СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге.

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

-         на захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу  пољопривредног усева и транспорт пожњевене- обране робе  у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.

-         да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга.

-         да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожењвене робе до складишта  пољопривредних  производа са којим општина Алибунар закључи  уговор о пословно-техничкој сарадњи .

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која

           1. имају регистровану  механизацију (комбајне, тракторе са приколицама, камионе и слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл.гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);

            2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару  пожњевене-обране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V

Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.

VI

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР  - ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.

Рок за достављање понуде је 6.07.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:320-263/18-04

Алибунар, 29.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

           

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић, с.р.

Дани Новог Козјака 2017

dani novog kozjaka 2017На територији општине Алибунар током летње сезоне организују се многобројне манифестације, како за љубитеље оваквих дешавања из нашег краја, тако и за све бројније госте наше општине. Једна од посећенијих манифестација је и традиционална манифестација Дани Новог Козјака.

Continue Reading

Dani Novog Kozjaka 2017

dani novog kozjaka 2017Na teritoriji opštine Alibunar tokom letnje sezone organizuju se mnogobrojne manifestacije, kako za ljubitelje ovakvih dešavanja iz našeg kraja, tako i za sve brojnije goste naše opštine. Jedna od posećenijih manifestacija je i tradicionalna manifestacija Dani Novog Kozjaka.

Continue Reading

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР МЛАДИ СУ ПОКАЗАЛИ ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

dobrovoljno davanje krvi Vladimirovac 2017У циљу одржавања стабилних залиха најдрагоценије течности, нарочито током летњих месеци који су готово увек критични, организована је акција добровољног давања крви и на територији општине Алибунар. 

Continue Reading

NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR MLADI SU POKAZALI HUMANOST NA DELU

dobrovoljno davanje krvi Vladimirovac 2017U cilju održavanja stabilnih zaliha najdragocenije tečnosti, naročito tokom letnjih meseci koji su gotovo uvek kritični, organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi i na teritoriji opštine Alibunar. 

Continue Reading

Јавна набавка мале вредности Набавка услуге - Одржавање рачунара

Република Србија-АП Војводина

Општина Алибунар

Трг Слободе бр:4, 26310 Алибунар

Број:404- 46/17-03

Дана :21.07.2017 године

На основу члана 39 став 2,3 и 6. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о издавању наруџбенице бр:404-46/17-03 од 21.07.2017 године, наручилац дана 21.07.2017 године, упућује , :

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку наруџбеницом

 1. Предмет набавке на коју се закон не примењује: Набавка услуге- Одржавање рачунара

 2. У понуди навести :

1. Услуге одржавања рачунара по комаду без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом.

2. Начин и рок плаћања услуге.

У цену урачунату све трошкове везани за реализацију ове набавке

4.Понуде се достављају путем е-маила наручиоца:nabavke @ alibunar.org.rs,Са назнаком понуда за набавку наруџбеницом број: 404-46/17-'03. Обавезно навести: назив, матични број, ПИБ, фотокопију извода из АПР-а, адресу, број телефона и факса понуђача,емаил, као и име особе за контакт, број рачуна и назив банке код које понуђач има отворен текући рачун

5.Рок за достављање понуда 27.07.2017 године до 10,00 часова.

6. Критеријум за оцењивање понуда и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,( оцењиваће се цена без ПДВ-а).У случају да два или више понуђача понуде исту цену услуге , као повољнија сматраће се понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања и бржи долазак интервенцију по позиву.

 1. Наручилац задржава право да изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде или да одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима Наручиоца.

 2. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08-14 часова , и на број телефона 013/ 642-050, или путем наведеног е-маила.

 

Лице за контакт:

Зоран Паровић

ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА СВАКУ ПОХВАЛУ!

IMG 4596 1600x1200Кошаркашки турнир „3x3 Алибунар“ који је недавно одржан на Шицарници, не би био толико посебан да се млади пре самог турнира нису сами организовали и самоиницијативно уредили терене и трибине за гледаоце.

Continue Reading

Карловачки дани и прослава Петровдана 2017.

karlovacki dani i proslava petrovdana 2017Петровдан је црквени и народни празник посвећен светим апостолима Петру и Павлу, који се слави 12. јула по грегоријанском календару. Поштујући традицију нашег народа, тим поводом се на територији општине Алибунар обележава овај празник, а цнетрална прослава Петровдана одржана је у Банатском Карловцу. 

Continue Reading

Karlovački dani i proslava Petrovdana 2017.

karlovacki dani i proslava petrovdana 2017Petrovdan je crkveni i narodni praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se slavi 12. jula po gregorijanskom kalendaru. Poštujući tradiciju našeg naroda, tim povodom se na teritoriji opštine Alibunar obeležava ovaj praznik, a cnetralna proslava Petrovdana održana je u Banatskom Karlovcu. 

Continue Reading

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспоргног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за период 2017-2026. године

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''АЛИБУНАР''

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Број: 185/17

Датум: 27. фебруар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 45. став 1. тачка1.)Пречишћеног текст  одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунарради усклађивања са Законом о јавним предузећимаброј023-21/16-02-03 од 31. августа 2016. године,члана19. став 1.тачка1.)Пречишћеног текстаСтатута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број876/16 од 29. новембра 2016. године,Исправке решења о именовању Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 023-13-1/2016-06 од27.децембра 2016. године, а на основу Записника са седнице Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар одржане дана27. фебруара 2017. године, Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар доноси следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси Одлуку о усвајању дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар за период 2017.-2026. годинa.

Члан 2.

План се доставља оснивачу – општини Алибунар ради давања коначне сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ивица Росић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 15

26310 АЛИБУНАР

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ЗАПЕРИОД2017. - 2026. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПОСЛОВНА БАНКА: SOCIETE GENERALE BEOGRAD

ДЕЛАТНОСТ: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

Алибунар,фебруар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
 2. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
 5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА
 6. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
 7. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ
 8. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА
 9. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 10. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ
 11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ  И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
 12. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ
 13. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС
 14. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
 15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар са седиштем у Алибунару у улици Трг слободе број 15, основано је Одлуком о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009) 03. септембра 2009. године.

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАТП „Алибунар“

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника

       Осим наведене претежне делатности, Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар ће се бавити и другим делатностима утврђене Оснивачки актом и то:

4932– Такси превоз

4939– Остали превоз путника у копненом саобраћају

5210 – Складиштење

5221– Услужне делатности у копненом саобраћају

5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају

46.70 – Трговина на велика и мало осталим полупроизводима

4520 – Одржавање и поправка моторних возила

70.10 – Управљање економским субјектима

      

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Звонко Завишић, именован на функцију решењем Скупштине општине Алибунар број 023-023-64/13-06-01 од 12. новембра 2013. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Ивица Росић, именованиРешењем о именовању Надзорног одбора ЈАТП – а , број 023-13/2016-16 од 15. јуна 2016. године.

 1. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

Закони који се примењују у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар су:

 1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06);
 2. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
 3. Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 и 68/2015 – др. закони);
 4. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/2011 и 83/2014 – др.закон и 5/2015);
 5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 6. Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
 7. Закон о облигационим односима („Службени лист  СФРЈ“, број 29/78, 39/85,45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља);
 8. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/2010),
 9. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015);
 10. Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014);
 11. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
 12. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
 13. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн. , 68/2014 – др.закон,  142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.);
 14. Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11, 93/12);
 15. Одлука о промени Оснивачког актаЈавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“изАлибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Алибунар“, број22/16);
 16. Статут Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број38/2016);
 17. Правилник о организацији и систематизацији радних местаброј 52/16 од 25. јануара 2016.године;
 18. Правилнико о рачуноводству број 349/16 од 11. маја 2016. године;
 19. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања  са стварним стањем број 401/16 од 31. маја 2016. године;
 20. Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени глансик РС“, број 83/2015);
 21. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца број 771/15 од 01. септембра 2015. године;
 22. Уредба о начину и контроли обрачунаи исплатезарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број27/2014).
 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациону структуру предузећа чине следеће организационе јединице:

 1. Руководилац предузећа
 2. Одсек за заједничке послове
 3. Радна јединица за возаче

Делокруг Руководиоца предузећа је:

-         Директор представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, доноси Правилник о организацији и систематизацији послова.

Делокруг Одсека за заједничке послове је:

-         врши послове радних односа, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки,

-         организује и координира поступак израде финансијског плана и прати његово извршење, прати реализацију уговора по јавним набавкама, као и послове архиве и доставне послове,

-         обавља и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта и запослених,

-         врши и друге послове по налогу Директора.

Делокруг Радне јединице за возаче је:

-         врши управљање и одржавање возила за потребе Предузећа, води евиденцију о пређеним километрима, утрошку горива, мазива, аутогума и резервних делова,

-         обавља и послове које се односе на исправност возног парка, примања позива и организовања возача, као и изради редова вожње,

-         врше и друге послове по налогу Директора.

Унутрашња организација ЈАТП – а „Алибунар“ Алибунар сачињена је на основу Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009, 8/13 и 4/14 и 22/16), Статута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 26/2013) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар број 52/16 од 25. јануара 2016. године на који је дата сагласност Општинског већа Решењем број 023-5/16-06 од 04. фебруара 2016. године.  

Систематизацијом радних места систематизују се укупно 7 радних места са предвиђених 16 извршиоца и то:

 1. Директор.......................................................................................................................ссс
 2. Послови радних односа и послови јавних набавки..................................................всс
 3. Шеф рачуноводства....................................................................................................всс
 4. Административни радник............................................................................................ссс
 5. Портир............................................................................................................................нк
 6. Возач (D и Bкатегорије)..........................................................................................ссс/нк
 7. Диспечер......................................................................................................................ссс
Редни број Опис Број запослених
 

По организационим јединицама:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1

3

9

2. Број систематизованих радних места 7
3. Број запослених по кадровској евиденцији 13
4.

По школској спреми и занимању:

-         НК

-         ССС

-         ВСС

 
5.

По броју попуњених/ упражњених радних места:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1/0

3/1

9/0

 1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основ за израду плана пословне стратегије и развоја у предстојећем периоду полази од постојећег стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину, како би пословање било планирано на реалним основама.

Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у наредном периоду, а најкасније током 2018. године доћи до престанка дејства прописа о забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

Нацртом општинског буџета за 2017. годину предвиђено је потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе, што ће довести до смањења прихода предузећа, а самим тим и проналаску додатних извора финансирања.

 1. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Свој рад у наредном периоду предузеће ће заснивати на Одлуци о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Алибунар“, број 22/16) и Одлуке оповеравању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунари превоза одређених категорија становништва сатериторије општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунару“ Алибунар, број020-124/2013-06-01 од 12. септембра 2013. године.

У погледу техничке опремљености располажемо возним парком просечне старости 15 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања.

Располажемо следећим возним парком:

Ред. број Регистарски број Назив произвођач возила Тип возила Фабрички број мотора/шасија
1.

PA 059-FA

FIAT

370 12 25

Аутобус ZCF702L1001007740
2. PA 067-ĐC

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915673
3. PA 071-SJ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915672
4. PA 071-ŠČ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915671
5. PA 088-ZJ MERCEDES BENZ INTEGO Аутобус WEB62700013500126
6. PA 081-HG SETRA S 215 H Аутобус LO/1791339
7. PA 087-OA SETRA S 215 UL Аутобус WKK17900001018443
8. PA 090-WA SETRA S 315 NF Аутобус WKK35300001000642
<