IZVEŠTAJ SA 46. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN1968 1600x1200Sednica je održana 24. novembra  2017. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.

Continue Reading

DAN OPŠTINSKE BIBLIOTEKE „VUK KARADŽIĆ“ U ALIBUNARU

DSCN1718 1600x1200Opštinska biblioteka „Vuk Karadžić“ iz Alibunara predstavlja jednu od najuglednijih i najznačajnih kulturnih institucija. Povodom obeležavanja Dana Opštinske biblioteke, kao i prethodnih godina, uz saradnju sa Opštinom Alibunar i Centrom za kulturu opštine Alibunar, priredila je prigodan program uz gosta večeri Nenada Jankovića, alias dr Nele Karajlić.

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 45. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN1685 1600x1200Sednica je održana dana 17. novembara 2017. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode br.4. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Continue Reading

OPŠTINA POTPISALA UGOVOR O DONACIJI SA KOMPANIJOM „ELECTRAWINDS“

ugovor sa electrawindsDanas je u kabinetu predsednika Opštine Alibunar, Predraga Belića, potpisan Ugovor o donaciji sa predstavnicima kompanije „ELECTRAWINDS“, koja kao investitor i vlasnik vetroelektrana posluje na teritoriji naše opštine. 

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 44. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN1635 1600x1200Sednica je održana 09. novembra 2017. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 kojom je predsedavao predsednik Opštine Predrag Belić.

Continue Reading

IZVEŠTAJ SA 43. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN1609 1600x1200Sednica je održana 30. oktobra  2017. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 kojom je predsedavao predsednik Opštine Predrag Belić.

Continue Reading

POMOĆ STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ALIBUNAR

logo7343246392U cilju nastavka programa brige o mladima sa svoje teritorije, Opština Alibunar će obezbediti materijalnu podršku studentima koji se školuju u visokoobrazovnim ustanovama. Lokalna samouprava prepoznaje i vrednuje napore koje ovi mladi ljudi ulažu u svoje obrazovanje, a kroz efikasan program pomoći mladima podržava i njihov marljiv rad.

Continue Reading

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-71/17-04

Дана:09.11.2017.

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13), члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину, бр. 404-71/17-04 од09.11.2017. године, због мера штедње,

брише се следећа набавка:

-       набавка радова –опремање бунара у Иланџи, процењена вредност је 2.916.660,00 без ПДВ-а.

Мења се следећа набавка:

-       набавка радова – изградња бунаа на излетишту Девојачки бунар, са 5.624.978,00 дин. без ПДВ-а, на 2.833.333,33 дин. без ПДВ-а.

Додају се следеће набавке:

-       набавка услуге– уклањање анималног отпада, процењена вредност је 3.333.333,33 дин. без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 дин. са ПДВ-ом,

-       набавка радова– наставак радова на изградњи канализационе инсталације отпадних вода у насељу Алибунар Брок 5 –I фаза, процењене вредности17.085.639,50 без ПДВ-а, односно 20.502.767,40 дин. са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 37/16, 11/17, 19/17 и 30/17).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-71/17-04 од 09.11.2017. године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Алибунар

На основу чланова 6.ст.5.,. и 36. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС, ''Сл.гласник РС'', бр. 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлукаУСРС, 47/2013 и 68/2014-др.закон)и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на85. седници одржаној дана 06. новембра 2015. године донело је
 
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
            Овoм Oдлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Алибунар.
 
Члан 2.
            На територији општине Алибунар одређенeсу три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавних објеката, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама,и то:
-      ПРВА ЗОНА:обухвата територију насељених места Алибунар и Банатски Карловац – најопремљенија зона;
-      ДРУГА ЗОНА:обухвата територију насељених места Владимировац и Локве;
-      ОСТАЛЕ ЗОНЕ:обухвата територију насељених места и насеља: Николинци, Селеуш, Иланџа, Добрица,Нови Козјак, Јаношик и ДевојачкиБунар.
 
Члан 3.
            Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији  општинеАлибунар износе:
 
Групе непокретности
Просечна цена (дин.)
Прва зона
Друга зона
Остале зоне
1. Грађевинско земљиште
300
200
100
2. Пољопривредно земљиште
45
35
30
3. Шумско земљиште
45
35
30
4. Станови
27.070
23.000
18.000
5. Куће за становање
27.070
23.000
18.000
6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности
45.000
35.000
26.000
7. Гараже и гаражна места
11.000
9.000
7.000
 
Члан 3.
     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.
 
Члан 4.
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број: 436-11/15-06
Датум: 06. новембар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)2

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 61. седници одржаној дана 05. новембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 206.913,61 динара (словима: двестошестхиљададеветстотринаестдинарашездесетједна пара)за измирење рачуна за утрошак електричне енергије (улична расвета) који није могао бити раније исплаћен због блокаде рачуна МЗ Владимировац, за септембар 2014.г. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.20 – Развој заједнице, функција 620, позиција 269 (нова апропријација), економска класификација 421 – Стални трошкови (421211-услуге за електричну енергију).
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају. Средства ће се користити за плаћање рачуна за потребе уличне расвете према добављачу ЈП ''ЕПС Снабдевање'' Београд, жиро-рачун бр. 845-148849-41.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:400-114/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 15/2014), председник Општине Алибунар дана09. октобра 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА
 
Члан 1.
          ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита (у даљем тексту: Комисија), а према Конкурсу за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита, бр. 320-126/14-06 од 02.09.2014.г. (у даљем тексту: Конкурс).
 
Члан 2.
          Комисија се образује у следећем саставу:
 1. Ивица Росић из Банатског Карловца - председник Комисије;
 2. Душан Поповић из Селеуша - члан Комисије;
 3. Синиша Гавранчић из Алибунара - члан Комисије.
 
Члан 3.
          Задатак Комисије је да прикупи захтеве, утврди испуњеност општих и посебних услова утврђених Конкурсом и донесе одговарајућу одлуку о поднетом захтеву.
 
Члан 4.
          Комисија је дужна да прати утрошак средстава по Конкурсу, који траје до утрошка планираних средстава. По утрошку средстава Комисија је дужна да поднесе извештај о раду председнику општине, а по усвајању извештаја престаје мандат Комисије, о чему ће председник општине донети посебан акт.
 
Члан 5.
          О праву Комисије на накнаду за рад одлучиће председник Општине посебним актом.
 
Члан 6.
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-115/14-06
Датум: 09. октобар 2014. гоидне
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о образовању Радне групе за реализацију Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије

На основу тачкеIII став 4. Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривреднго земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Аибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине коју је донела Скупштина општине Алибунар, број 320-135/2014-06-01 од 25. септембра 2014. године, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, на седници од 07. октобра 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДЛУКЕ О СКИДАЊУ СВИХ УСЕВА РОДА 2014. ГОДИНЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ КОРИШЋЕЊА МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ КОРИШЋЕЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ (МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ) КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – СВИХ ДЕСЕТ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, А НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ЗАКЉУЧЕНОГ СА МИНИСТАРСТВОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 1.
           Образује се Радна група за реализацију Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Радна група).
 
Члан 2.
           Задатак Радне групе је да у потпуности спроведе Одлуку о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине коју је донела Скупштина општине Алибунар, број 320-135/2014-06-01 од 25. септембра 2014. године.
 
Члан 3.
           Радна група састоји се од председника и чланова.
           Председник Радне групе: Предраг Белић, председник Скупштине општине.
           Чланови Радне групе:
1.    Зоран Пребирачевић, председник Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар;
2.    Вишња Стефановић-Диклић, начелник Општинске управе Алибунар;
3.    Добривоје Алексић, шеф Пољочуварске службе у општини Алибунар;
4.    Ђорђе Стојан, одборник Скупштине општине Алибунар;
5.    Сфера Петар, одборник Скупштине општине Алибунар;
6.    Представник геокуће ''Геовизија'';
7.    Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој у Општинској управи општине Алибунар;
8.    Ђорђе Цветковић, члан Општинског већа општине Алибунар;
9.    Бошко Тијанић, члан Општинског већа општине Алибунар;
10. Марин Рошу, члан Општинског већа општине Алибунар.
 
Члан 4.
         Радна група сачиниће План реализације Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, који нарочито треба да садржи: назив Катастарске општине, број парцеле, број јавног надметања по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривреднго земљишта у општини Алибунар за 2013. годину, број и датум Записника пољочуварске службе и име и презиме пољочувара, врсту усева, као и друге податке неопходне ради идентификације узурпираног земљишта и евентуалне идентификације узурпатора.
 
Члан 5.
         Скидање усева у складу са Одлуком о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине обавиће се искључиво на оним парцелама на којима није утврђено ко је узурпатор, односно на којима ни једно лице није признало да је извршило узурпацију, те се не може утврдити ко је засејао усеве.
 
Члан 6.
         Радна група ће, у сарадњи са Општинском управом Алибунар, радити на спровођењу Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, а нарочито у делу одабира складиштара и израде и доношења других аката неопходних за реализацију ове Одлуке.
 
Члан 7.
         Трошкови спровођења Одлуке о скидању свих усева рода 2014. године са пољопривредног земљишта у својини Републике Србије са правом коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарства пољопривреде и заштите животне средине) које се налази на територији општине Алибунар – свих десет катастарских општина које улазе у састав општине Алибунар, а на којима не постоји право коришћења по основу уговора о закупу закљученог са Министарством пољопривреде и заштите животне средине од стране Радне групе падаће на терет буџета општине Алибунар, а биће надокнађени од прихода остварених реализацијом ове Одлуке.
 
Члан 8.
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Скупштина општине
КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
И РАДНЕ ОДНОСЕ
Број: 06-116/2014-06-01
Датум: 07.10.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о именовању вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 24. став 1. Одлуке о образовању Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ („Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 37. седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДОБРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

I

            Именују се вршиоци дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“, и то:

 1. Кристина Керчобан за вршиоца дужности председника,
 2. Јонел Под за вршиоца дужности члана,
 3. Георге Рошу за вршица дужности члана.

 

II

            Вршиоци дужности председника и чланова обављаће функцију председника и чланова Надзорног одбора, са свим правима и дужностима, до именовања Надзорног одбора Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ Алибунар, а најдуже годину дана.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-17/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене на територији Општине Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачка 14., члана 98. став 3. и члана 99. став 3. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник Р. Србије'', број 111/09), члана 20. став 6. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 9/2012), Општинско веће општине Алибунар на Десетој седници одржаној дана 19. новембра 2012. године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

За извршавање мање сложених и мање обимних задатака заштите и спасавања у ванредним и другим ситуацијама изазваних елементзарним непогодама и другим несрећама образују се јединице цивилне заштите опште намене (у даљем тексту: јединице опште намене).

Јединице опште намене образују се као привремени састави од добровољаца и радно способног незапосленог становништва, а у изузетним случајевима и запосленго становништва за извршавање једноставнијих и мање сложених задатака и активности заштите и спасавања.

На основу степена угрожености територије Општине од елементарних непогода и других несрећа, укључујући и последице ратних и других дејстава, а у складу са Проценом угрожености од елементарних непогода и других несрећа и утврђеним критеријумима на територији Општине образују се јединице опште намене до ранга (јачине) одељења и вода у свим насељеним местима (месним заједницама), насељу Девојачки Бунар и седишту Општине и то у:

 • Насељеном месту Алибунар, седишту Општине, 1 вод са 4 одељења;
 • Насељеном месту Банатски карловац – 1 вод са 4 одељења;
 • Насељу Девојачки Бунар – 2 одељења;
 • Насељеном месту Николинци – 2 одељења;
 • Насељеном месту Владимировац – 1 вод са 4 одељења;
 • Насељеном месту Селеуш – 2 одељења;
 • Насељеном месту Иланџа – 3 одељења;
 • Насељеном месту Нови Козјак – 2 одељења;
 • Насељеном месту Добрица – 2 одељења;
 • Насељеном месту Локве – 3 одељења и
 • Насељеном месту Јаношик – 2 одељења.

Јачина, састав, структура, врста и задаци одељења и водова одређују се посебно за свако насељено место и насеље у којима се образују јединице опште намене у односу на њихове специфичности у погледу демографских, привредних, инфраструктурних и других карактеристика, а на основу процене настале ситуације и по наредбама Штаба за ванредне ситуације.

Вод у начелу чини 41 припадник јединице, а самостално одељења 11 припадника. Водом и самосталним одељењима руководе командири који су одговорни за извршавање задатака повереницима и заменицима повереника у насељеном месту/насељу.

Јединицама опште намене руководе повереници и заменици повереника у насељеним местима.

За извршавање мера, задатака и активности заштите и спасавања у варнедним и другим ситуацијама јединице опште намене ангажују се (активирају – мобилишу) по Наредби Штаба за ванредне ситуације.

Органи Општинске управе и стручне службе одређени за обављање послова заштите и спасавања организују, формирају, опремају јединице опште намене из тачке 3. ове Одлуке, воде евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица опште намене, планирају, организују и спроводе мобилизацију јединица опште намене, организују и спроводе обуку и оспособљавање припадника јединица у складу са Законом и Планом и програмом обуке и обављају и друге послове у складу са надлежностима и наредбама Штаба за ванредне ситуације.

Формирање јединица опште намене (попуну људством, опремом и средствима) извршити у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

За реализацију Одлуке одоговоран је начелник Општинске управе Алибунар.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 217-11/12-06
Датум: 19. новембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2012. годину

Програм можете преузети овде

Исправка Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар

 На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар доноси

 

И С П Р А В К У
ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         У Одлуци о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 18/2008) у члану 8. став 1. грешком је уписана тачка 6. која гласи:

''6. Секретаријат за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.''

        Наведена тачка 6. брише се.

 

Члан 2.

         Члан 14., као и назив поглавља испред наведеног члана, који гласи: ''6. Секретаријат за послове Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине'', брише се.

 

Члан 3.

         Исправку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
С К У П Ш Т И Н А
Број: 010-6/08-04
Датум: 18. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10; 7/11 и 9/11), Општинско веће општине Алибунар на Четрдесетшестој седници, одржаној дана 19. децембра 2011. године доноси

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 

Члан 1.

         У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11 и 10/11), члан 11. се допуњује за насељено место Алибунар.

 

Члан 2.

         Локација ознаке ``Школа`` на којој је постављен привремени објекат површине 30 м2, мења намену из продаје топлих сендвича у нову намену за обављање угоститељске делатности. Досадашња површина од 30 м2 остаје као таква.

         Локација ознаке ``Школа 1`` на којој је постављен привремени објекат површине 30 м2, се мења тако да се на истој дозвољава постављање привременог објекта намене за обављање угоститељске делатности, са санитарним чвором, при чему је максимална површина 39 м2.

         Привремене објекте на предметним локацијама треба поставити у потпуности сходно Ситуационом решењу бр. 1104/11-P, од марта 2011. године, обрађивача ``Архитектура инжењеринг`` са седиштем у Алибунару и Саобраћајно-техничким условима бр. 455/11, од 09.12.2011. године, издатим од стране ЈП ``Станоградња`` са седиштем у Алибунару.

 

Члан 3.

         Ова измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-50/11-04
Датум: 19. децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

 

I

Потврђују се мандати за следеће одборнике Скупштине општине Алибунар:

 1. Неђељко Коњокрад, рођен 1964. године, предузетник из Иланџе, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 2. Душан Јовановић, рођен 1975. године, инжењер машинства из Банатског Карловца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 3. Драгана Коматина, рођена 1975. године, дипломирани правник из Владимировца, изабрана са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 4. Ђорђе Цветковић, рођен 1982. године, виши физиотерапеут из Алибунара, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 5. Димитрије Пинку, рођен 1942. године, земљорадник из Николинаца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 6. Мариана Ардељан, рођена 1973. године, економски техничар из Локава, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 7. Ђорђе Стојан, рођен 1973. године, пољопривредни техничар из Владимировца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 8. Александар Плакаловић, рођен 1973. године, аутомеханичар из Банатског Карловца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 9. Драгана Томић, рођена 1979. године, економски техничар из Алибунара, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 10. Октавијан Отонога, рођен 1974. године, доктор медицине из Селеуша, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 11. Ненад Обрадовић, рођен 1986. године, пољопривредни техничар из Владимировца, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 12. Родика Алмажан, рођена 1965. године, професор историје из Алибунара, изабран са изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић,
 13. Милан Ћурувија, рођен 1954. године, економиста из Алибунара, изабран са изборне листе ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ'',
 14. Дејан Васиљевић, рођен 1971. године, машински техничар из Банатског Карловца, изабран са изборне листе ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ'',
 15. Мирјана Дидановић, рођена 1973. године, фармацеутски техничар из Владимировца, изабран са изборне листе ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ'',
 16. Милан Видеканић, рођен 1962. године, економски техничар из Алибунара, изабран са изборне листе ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ'',
 17. Предраг Белић, рођен 1968. године, приватни предузетник из Владимировца, изабран са изборне листе ''ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'',
 18. Бошко Тијанић, рођен 1966. године, радник из Владимировца, изабран са изборне листе ''ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'',
 19. Зузана Ђукић, рођена 1967. године, педагог из Јаношика, изабрана са изборне листе ''ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'',
 20. Златан Вујновић, рођен 1960. године, економски техничар из Алибунара, изабран са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА'' – Златан Вујновић,
 21. Војислав Диклић, рођен 1960. године, службеник из Новог Козјака, изабран са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА'' – Златан Вујновић,
 22. Аурел Мургу, рођен 1965. године, пољопривредник из Алибунара, изабран са изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак,
 23. Петар Сфера, рођен 1968. године, земљорадник из Локава, изабран са изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак.

 

II

Мандат одборницима из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 04. јуна 2012. године.

Даном доношења ове Одлуке престаје мандат одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима од 11. маја 2008. године.

 

III

            Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Панчеву у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-4/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Димитрије Пинку, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански''Иланџа из реда представника Савета родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

 

 1. Разрешава се Љубомир Станојев функције члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа из реда представника Савета родитеља.
 2. Именује се Драгослав Бугарин на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа из реда представника Савета родитеља.
 3. Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.
 4. Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-30/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Извештај о раду Изборне комисије Изборне јединице 2 Алибунар на утврђивању резултата поновљеног гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на изборима одржаним 20. маја 2012. године по већинском изборном систему

         На основу члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број 3/2012 – пречишћен текст), Општинска изборна комисија Општине Алибунар као изборна комисија Изборне јединице 2 Алибунар на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему подноси Покрајинској изборној комисији

 

И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР НА УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 20. МАЈА 2012. ГОДИНЕ,
ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2 АЛИБУНАР
 

 Седница Комисије је одржана дана 20. маја 2012. године.

 

2. Седници Комисије присуствују:

 • Биљана Враговић – председник
 • Милован Ановић – заменик председника
 • Цветана Радуловић Кожокари – секретар
 • Персида Руњић – заменик секретара
 • Илија Пенца – члан
 • Горан Марган – члан
 • Саша Цветковић – члан
 • Бобан Станишковић – заменик члана
 • Звонко Завишић – члан
 • Иван Ђокић – заменик члана
 • Дарко Николић – заменик члана
 • Дорел Клабец – члан
 • Драгомир Владић – члан.

 

Комисија је утврдила да је, од укупно 24 бирачких одбора у Изборној јединици, примила изборни материјал од 24 бирачких одбора.

 

Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

 

На основу изборног материјала, утврђено је:

 

 • да је у изборној јединици на поновљеном гласању учествовало 2 кандидата која су на гласању од 06. маја 2012. године добило највећи број гласова
 • да је предато укупно 19.065 гласачких листића
 • да је неупотребљено 9.058 гласачка листића
 • да има уписаних 19.065 бирача, према Изводу из бирачког списка
 • да је гласало 10.000 бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из бирачког списка):
 • на бирачком месту: 9.719
 • ван бирачког места (код куће): 281

-     да је у гласачким кутијама укупно нађено 10.000 гласачких листића

-     да је било неважећих 689 гласачких листића

-     да је било важећих 9.311 гласачких листића

-     да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

 

РЕДНИ БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА

ЗАНИМАЊЕ КАНДИДАТА

ГОДИНЕ ЖИВОТА КАНДИДАТА

НАЗИВ

ПРЕДЛАГАЧА

БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ ЈЕ КАНДИДАТ ОСВОЈИО

1.

КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА

предузетник

48

Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић

5.406

2.

ЋУРУВИЈА МИЛАН

економиста

58

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)

3.905

 

-     да је за посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине изабран:

КОЊОКРАД НЕЂЕЉКО – МЕДА, предузетник, 48 година, из Иланџе, Милоша Црњанског 108.

Назив предлагача ''Избор за бољу Војводину – Бојан Пајтић''.

 

Чланови Комисије нису имали примедбе на утврђивање резултата избора.

 

Извештај о резултатима избора објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
 
Број: 013-1-26/12-04
У Алибунару, 21. маја 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Биљана Враговић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Чечарић - Рајин)

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Тијана Чечарић са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Бранислава Рајин на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-114/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о одређивању локације за складиштење и одлагање инертног отпада

На основу члана 20. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/2009) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ ОТПАДА

 

Члан 1.

         Овом Одлуком се одређује локација за складиштење и одлагање инертног отпада на територији општине Алибунар, на парцели топ.бр. 4780 у Катастарској општини Банатски Карловац.

 

Члан 2.

         Под инертним отпадом се сматра отпад који није подложан физичким, хемијским и биолошким променама, не раствара се, не сагорева, или на други начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив, или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт, на начин који може да доведе до загађења животне средине, или угрози здравље људи.

 

Члан 3.

         Под отпадом из претходног члана ове Одлуке сматра се како отпад из домаћинства, тј. комунални отпад, тако и комерцијални и индустријски отпад.

 

Члан 4.

         Забрањено је одлагање отпада који се може поново користити за поновну употребу, непосрдно или дорадом, доносно прерадом.

 

 

Члан 5.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 501-54/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о доношењу плана детаљне регулације за Салаш ''Виногради 1914'' и комплекс винограда и Винарије ''Банатски бисер'' у Иланџи

 На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', број 72/2009 и 81/2009), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 113. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА САЛАШ ''ВИНОГРАДИ 1914'' И
КОМПЛЕКС ВИНОГРАДА И ВИНАРИЈЕ ''БАНАТСКИ БИСЕР'' У ИЛАНЏИ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком доноси се План детаљне ре-гулације за Салаш ''Виногради 1914'' и комплекс ви-нограда и Винарије ''Банатски бисер'' у Иланџи (у даљем тексту: План), који је израђен од стране ''Ге-овизија'' д.о.о. из Панчева, Улица др С. Касапиновића бр. 12, од јула 2010. године, инвеститора ''Euroviva Consulting'' д.о.о. из Београда, Улица тополска бр. 16.

 

Члан 2.

         План се састоји из текстуалног дела, графичког дела и документационе основе

         Текстуални део садржи:

 • Повод и циљ израде Плана,
 • Правни основ,
 • Плански основ,
 • Границе плана и обухват грађевинског подручја,
 • Анализа постојећег стања и процена развојних могућности,
 • План
 1. Подела простора на посебне целине и зоне,
 2. Намена Земљишта са прагећом инфраструктуром,
 3. Компатибилност и трансформација намена,
 4. Табела урбанистичких показатеља,
 • Правила уређења по целинама и зонама
 1. Грађевинско земљиште – површине за јавне намене,
 2. Стратешка процена утицаја планског доумента на животну средину,
 3. Заштита животне средине и природних и културних добара,
 4. Попис објеката за које се пре обнове и реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови и попис заштићених природних добара,
 5. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступаним особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности,
 • Правила грађења по целинама и зонама
 1. Опис карактеристичних намена,
 2. Услови за формирање пољопривредне/грађевинске парцеле по зонама,
 3. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле,
 4. Највећи дозвољени индекси заузетости и изграђености,
 5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката,
 6. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели,
 7. Правила и услови за замену постојећих објеката,
 8. Правила и услови за интервенције на постојећим објектима,
 9. Услови у могућности фазне реализације,
 10. Правила и услови за архитектонско, естетско обликовање објеката,
 11. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила и услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру,
 12. Уређење слободних површина парцеле,
 13. Ограђивање грађевинских парцела,
 14. Правила и услови за евакуацију отпада,
 • Економска анализа и процена улагања из јавног сектора,
 • Локације за које се израђује Урбанистички Пројекат,
 • Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина,
 • Прелазне и завршне одредбе.

 

 •          Графички део садржи:
 1. Положај комплекса у односу на насеље Иланџа размрера 1:10000,
 2. Оверен катастарско-топографски план,
 3. Постојећа намена површина,
 4. План намене површин аса зонама и саобраћајницама,
 5. План саобраћајница и нивелације,
 6. План регулационих линија, граница грађевинског земљишта (зона градње) и површина јавне намене,
 7. План инфраструктурних система.

 

 •          Документациона основа Плана садржи:
 1. Одлука о изради планског документа са Решење да за предметни план није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину,
 2. Извод из Просторног плана општине,
 3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа,
 4. Прибављене и коришћене подлоге и карте,
 5. Документација о имовинскоправним односима,
 6. Остала документација.

 

         Текстуални, графички део и документациона основа су посебно увезани и заједно чине целину.

 

Члан 3.

         План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/2003).

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-53/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар за 2010. годину

         На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетдругој седници одржаној дана 30. јула 2010. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

 

         Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' из Алибунара, који је усвојио Управни одбор ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар, број 15/2010 од 27. јула 2010. године.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-12/10-04
Датум: 30. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                       Душан Јовановић, с.р.

 

 

Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредном земљишта општине Алибунар за 2010. годину

На основу члана 60. став 3. Закона о по-љопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 14. став 4. и члана 15. тачка 21. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), а уз сагласност Мини-старства пољопривреде, шумарства и водопри-вреде Републике Србије, број 320-11-1350/2010-15 од 05. јула 2010. године, на Два-десетпрвој седници Скупштинe општине Али-бунар одржаној дана 14. јула 2010. године, донете су

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

 

I

         У Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2010. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 6/2010), у Табели 15. ''Преглед груписаних надметања'', у табели која се односи на К.О. Николинци, јавна надметања бр. 98, 99 и 100 постају јавно надметање бр. 98, после којег сва остала надметања добијају одговарајуће редне бројеве, односно умањене за 2 у односу на старе редне бројеве.

         У истој табели, бришу се напомене за следећа јавна надметања: бројеви 94, 96, 98, 99, 100 и 101.

         У истој табели, у колони ''Напомене'' треба да стоји:

- за нови број надметања 101 (бивши број надметања 103): ''Сточар 53'';

- за нови број надметања 105 (бивши број надметања 107): ''Сточар 15'';

- за нови број надметања 106 (бивши број надметања 108): ''Сточар 15'';

- за нови број надметања 124 (бивши број надметања 126): ''Сточар 10'';

         У табели која се односи на К.О. Нови Козјак у колони ''Напомене'', за нови број надметања 147 (бивши број надметања 149), треба да стоји ''Сточар 53''.

 

II

         У Табели 15. ''Преглед груписаних надметања'', у табели која се односи на К.О. Селеуш, јавно надметање бр. 176 дели се на два надметања и то:

- јавно надметање бр. 174 за парцелу бр. 6066/15, укупне површине 4,4228, боја плава, у напомени ''Сточар 13'';

- јавно надметање бр. 175 за парцеле бр. 6099/1 и 6099/2, укупне површине 3,2566, боја зелена, у напомени ''Сточар 12''.

         У наставку табеле редни бројеви надметања умањују се за 1 у односу на старе бројеве.

         У истој табели, код парцеле 6051/4 брише се напомена ''Сточар 32'', а код парцеле 6039 додаје се напомена ''Сточар 32''.

         У истој табели за нови број надметања 173 (бивши број надметања 175) у напомени треба да стоји: ''Сточар 53''.

 

III

         У Табели 16. Збирна табела, у колони ''Планирано за закуп у 2010. (ха)'' у реду ''Локве'' уместо броја ''716,7121'' треба да стоји '''694,8338''.

 

IV

         После Табеле 16. Збирна табела, додаје се Табела 16а ''Укупна површина пољопривре-дног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима'' и која се приказује на следећи начин:

 

Разлог

изузи-

мања

Коментар

Површина (ха)

Правно и фактичко стање се разликују

На терену није по-љопривредно зе-мљиште и није

спроведено кроз

катастар

2203,8235

Враћени

су па-

шњаци

селу

По Закону о вра-

ћању утрина

2915,4860

Предмет реститу-

ције

Враћено Руму-

нској правосла-

вној цркви КО Локве

21,8783

Вражена

је земља прива-

тним вла-

сницима

Решења нису

спроведена

кроз катастар

2816,4648

Ситне па-

рцеле ло-

шег ква-

литета

без при-

лазног

пута

Биће предвиђене Програмом

наредне године

87,9051

 

УКУПНО

8045,9051

 

V

         У Табели 17. ''Величине јавних надме-тања'', у колони ''Број јавних надметања'', у реду ''До 5'' уместо броја ''9'' треба да стоји број ''8'', у реду ''Од 5 до 25'' уместо броја ''118'' треба да стоји број ''117'', а у реду ''УКУПНО'' уместо броја ''228'' треба да стоји ''226''.

 

VI

         Ове Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2010. годину ступају на снагу даном доношења и биће објављене у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 320-55/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изменама и допунама одлукео превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'' 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/05 и 62/2006), члана 20. тачка 5. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ рој 129/07) и члана 15. тачка 6. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године,  доноси

 

О  Д   Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Одлуци о превозу у друмском саобраћају на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 17/2009), после члана 27. додаје се нови члан 27.а, који гласи:

 

         ''За линијски међумесни превоз путника на територији општине Алибунар одређују се следећа међумесна аутобуска стајалишта:

У Алибунару: Аутобуска станица Алибунар у Улици Братства и јединства број6;

У Банатском Карловцу: Аутобуско стајалиште Банатски Карловац у Улици Немањиној број 50са обе стране;

У Николинцима: Аутобуско стајалиште Николинци у Улици главној број 44 и 49;

У Владимировцу: Аутобуско стајалиште Владимировац1 на углу улица Цара Лазара и Баштенске са обе стране; Аутобуско стајалиште Владимировац 2 на углу улица Цара Лазара и Сутјеске и углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића; Аутобуско стајалиште Владимировац 3на углу улица Цара Лазара и Михаја Еминескуа;

У Локвама: Аутобуско стајалиште Локвеу Улици маршала Тита број 107 са обе стране;

У Јаношику: Аутобуско стајалиште Јаношик 1у Улици Чмеликовој број 54 са обе стране; Аутобуско стајалиште Јаношик 2 у Улици Жарка Зрењанина број 67 са обе стране;

У Селеушу: Аутобуско стајалиште Селеуш 1у Улици маршала Тита број 125 са обе стране; Аутобуско стајалиште Селеуш2 на углу улица Маршала Тита и Школске са обе стране;

У Иланџи:Аутобуско стајалиште Иланџа у Улици Милоша Црњанског код бројева 90 и 91;

У Новом Козјаку: Аутобуско стајалиште Нови Козјак у Улици светог Саве бб (код парка) са обе стране;

У Добрици: Аутобуско стајалиште Добрица на углу улица Свегог Саве и Жарка Зрењанина са обе стране;

На Девојачком бунару: Аутобуско стајалиште Девојачки бунар код спортског терена са обе стране.

 

Члан 2.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 34-5/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2010. годину

На основу члана 43. и 47. Закона о буџе-тском систему 8 (Сл. Гласник РС'', бр. 54/09), члана 20. тачка 3. и члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 3. и члана 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл. Лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Деветнаестој седници одржаној 20. априла 2010. године, донела је

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2010. ГОДИНУ

 

Члан 1.

         У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2010. годину (Сл. лист општине Алибунар, број 18/09) врше се следеће измене и допуне и то:

 •          У члану 5, у оквиру директног корисника Општинске управе:
 • Позиција 194 – економска класифи-кација 414 – социјална давања запо-сленима уместо 2.500.000 динара заме-њује се износом од 4.000.000 динара,
 • Позиција 196 – економска класифи-кација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи уместо 28.000.000 динара замењује се износом од 27.000.000 динара,
 • Позиција 199 – економска класифи-кација 423 – услуге по уговору уместо 2.000.000 динара замењује се износом од 1.900.000 динара,
 • Позиција 201 – економска класифи-кација 425 – текуће поправке и одржа-вање усмесно 900.000 динара замењује се износом од 800.000 динара и
 • Позиција 207 – економска класифи-кација 511 – зграде и грађевински објекти уместо 500.000 динара, замењује се износом од 200.000 динара.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-21/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Решење о изменама решења бр. 112-7/10-04 од 19.05.2010. године

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. став 1. алинеја 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Тридесетој седници од 10. септембра 2010. године доноси следеће

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА БР. 112-7/10-04 ОД 19.05.2010. ГОДИНЕ

 

I

         У Решењу о разрешењу Октавијана Брошћанца функције начелника Општинске управе општине Алибунар, које је донело Општинско веће општине Алибунар, број 112-7/10-04 од 19. маја 2010. године, мења се члан ИИ тако што уместо досадашњег текста треба да стоји:

''До избора начелника Општинске управе општине Алибунар на основу јавног конкурса послове начелника Општинске управе обављаће Општинско веће општине Алибунар. Овлашћује се председник општине Алибунар да у име Општинског већа општине Алибунар врши наведене послове.''

 

II

         У свему осталом Решење из члана И овог Решења остаје на снази.

 

 

III

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

 

IV

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-14/10-04
Датум: 10.09. 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

Одлуку о расписивању избора за чланове савета месних заједница у општини Aлибунар

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'' број 12/08) и члана 12. став 3. Одлуке о обра-зовању месних заједница – пречишћен текст (''Слу-жбени лист општине Алибунар'' број 1/04), Скупштина општине Алибунар, на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Расписују се избори за чланове савета месних заједница на територији општине Алибунар за месне заједнице Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац, Добрица, Иланџа, Локве, Јаношик, Нови Козјак и Селеуш за 29. март 2009. године.

 

Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 20. фебруара 2009. године.

 

Члан 3.

            Изборе за чланове савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора одређени статутима месних заједница.

 

Члан 4.

             Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-1/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И  Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку потврђивању мандата одборника Скупштине општне Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина општине Алибунар, на VIII седници, одржаној дана 28. јануара 2009. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ АЛИБУНАР

 

I

      Потврђује се мандати за  одборника Скупштине општине Алибунар:

            Драгомир Чукић, рођен 09. 11. 1943. године, пензионер из Алибунара, Вашарска 5

            Изабраног са изборне листе Српска радикална странка – Томислав Николић

 

II

Мандат одобрника из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 28. јануара 2009. године.

 

III

            Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48. часова од дана доношења Одлуке.

 

IV

            По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-1/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА

''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Оснива се Јавно комунално предузеће ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' Иланџа (у даљем тексту: Јавно предузеће), ради стварања услова за обављање комуналних делатности у насељеном месту Иланџа, а ради остваривања права и интереса грађана у насељеном месту Иланџа, као и другим насељеним местима на територији општине Алибунар, а и шире.

 

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 2.

            Оснивач Јавног предузећа је општина Алибунар у чије име оснивачка права врши Скупштина општине Алибунар,  Трг слободе бр.4, Алибунар ( у даљем тексту: оснивач).

 

 

Члан 3.

            Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно комунално предузеће ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' Иланџа.

            Скраћено име Јавног предузећа гласи: ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА''.

            Седиште Јавног предузећа је у Иланџи, улица Светог Саве број 2.

 

III ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 4.

            Основна делатност предузећа је:

41000  - пречишћавање и дистрибуција воде

 

Остале делатности:

01412 – уређење паркова и рекреационих површина

26700 – сечење, обликовање и обрада камена

37100 – рециклажа металних отпадака и остатака

37200 – рецеклажа неметалних отпадака и остатака

40300 – производња и снабдевање паром и топлом водом

45110 – рушење објеката, земљани радови

45240 – изградња хидрограђевинских објеката

45250 – остали грађевински и специјализовани радови

45310 – постављање електро-инсталација и опреме

45330 – постављање цевних инсталација

45450 – остали завршни радови

45550 – изнајмљивање грађевинске опреме

50300 – продаја делова, прибора за моторна возила

51220 – трговина на велико цвећем и растињем

51570 – трговина на велико отпацима и остацима

51700 – остала трговина на велико

52120 – остала трговина на мало – мешовита роба

52330 – трговина на мало тоалетним препаратима

52460 – трговина на мало металном робом, бојама и слично

52620 – трговина на мало тезгама и пијацама

60300 – цевоводни саобраћаја

71340 – изнајмљивање осталих машина и опреме

74700 – чишћење објеката

90000 – одстрањивање отпадака, смећа и слично

92330 – вашарске активности и забавни паркови

93030 – погребне и пратеће активности

 

Јавно предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности које служе делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено.

 

Члан 5.

Јавно предузеће не може променити своју делатност, седиште и пословно име, нити вршити статусне промене без сагласности оснивача.

 

IV  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 6.

            Јавно предузеће је правно лице и има права да у правном промету закључује све уговоре и предузима правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

            Јавно предузеће има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима.

            Јавно предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

 

Члан 7.

            Статутом Јавног предузећа ближе се уређују питања унутрашње организације, делокруга рада органа и друга питања од значаја за пословање Јавног предузећа.

 

V OСНОВНИ КАПИТАЛ

 

Члан 8.

            Средства за обављање делатности из члана 4. став 1. ове Одлуке обезбеђују се од стране оснивача, непосредно од корисника и из других извора финансирања у складу са законом.

 

 

 

Члан 9.

            Средства за рад предузећа обезбедиће оснивач.

 

Члан 10.

            Оснивач може у току рада и пословања предузећа улагати као допунске улоге ствари, права и новчана средства.

Вредност уложених ствари и права исказује се у новчаном облику.

 

Члан11.

            У току пословања, јавно предузећа може стицати покретну и непокретну имовину, новчана средства, хартије од вредности, укључујући и право коришћења средстава у државној својини, односно добара од општег интереса.

 

Члан 12.

            Предмет продаје у поступку приватизације може бити 70% од укупног капитала Јавног предузећа.

            У Јавном предузећу капитал за стицање акција без накнаде износи највише 30% капитала који се приватизује.

            Капитал који се без накнаде преноси запосленима у Јавном предузећу, а који се приватизује методом јавног тендера, односно методом јавне аукције не може бити већи од 15% капитала који се приватизује.

 

VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 13.

            Органи Јавног предузећа су:

 1. управни одбор, као орган управљања;
 2. директор, као орган пословођења,
 3. надзорни одбор, као орган надзора

 

Члан 14.

Управни одбор је орган управљања предузећа и има пет чланова које именује и разрешава oснивач.

Управни одбор чини три представника oснивача и два представника из реда запослених у Јавном предузећу.

Председник и чланови Управног одбора се именују на период од четири године.

 

Члан 15.

            Управни одбор обавља следеће послове:

-     утврђује пословну политику;

            -    доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања Јавног предузећа;

-     доноси Статут Јавног предузећа;

-     одлучује о смањењу и повећању основног капитала,

-     одлучује о оснивању зависног друштва капитала,

-     усваја Извештаје о пословању јавног предузећа и годишњи обрачун;

-     одлучује о расподели добити;

-     доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања,

-     одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву,

-     обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом.

 

Члан 16.

            Директора Јавног предузећа именује и разрешава оснивач.

            Директор Јавног предузећа се именује на период од четири године.

            Директор заступа и представља Јавно предузеће и одговоран је за законитост у раду Јавног предузећа.

            Оснивач може до именовања директора Јавног предузећа да именује вршиоца дужности директора, најдуже до једне године.

           

Члан 17.

            Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана које именује и разрешава oснивач.

            Надзорни одбор чине два представника оснивача и један представник из реда  запослених у Јавном предузећу.

            Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

 

Члан 18.

            Надзорни одбор врши надзор над пословањем Јавног предузећа, прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун, даје  предлог за расподелу добити и подноси извештај о резултатима надзора Управном одбору Јавног предузећа и Оснивачу.

           

VII  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

 

Члан 19.

            Ради обезбеђивања заштите општег интереса, oснивач даје сагласност на:

            - Статут,

            - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса,

            - располагање  имовином веће вредности;

            - улагање капитала;

            - статусне промене,

            - акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на Програм и Одлуку о својинској трансформацији и

            - друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса.

 

Члан 20.

            Јавно предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

            За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Јавног предузећа, Јавно предузеће одговара целокупном својом имовином.

            Оснивач не одговара за обавезу Јавног предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.

 

VIII  ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 21.

            Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти.

            Статут је основни општи акт којим се утврђују најважнији односи и питања у Јавном предузећу.

 

Члан 22.

            Други општи акти Јавног предузећа су правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом.

            Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.

           

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 23.

            Јавно предузеће ће у оквиру обављања своје делатности посебну пажњу обратити заштити животне средине и доносити мере у складу са прописима који регулишу ову област.

            Јавно предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и средства заштите радне и животне средине.

 

X ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

 

Члан 24.

            У Јавном предузећу запослени остварују право на штрајк у складу са одредбама закона и колективног уговора.

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 25.

            Управни одбор дужан је да у року од  30  дана од дана доношења ове одлуке донесе Статут Јавног предузећа.

 

Члан 26.

            Јавно предузеће почиње са радом даном  уписа у Регистар привредних субјеката.

           До уписа предузећа у Регистар из става 1. овог члана и почетка рада предузећа, функцију управљања и руковођења вршиће органи предузећа у оснивању, а које именује Скупштина општине Алибунар.

 

Члан 27.

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-3/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Други тренинг - Ухвати посао. И задржи га.

Магнет за посао – не пропуштај прилику

У уторак 9. новембра одржан је други од четири тренинга у оквиру пројекта „Ухвати посао и задржи га“ који спроводи Канцеларија за младе општине Алибунар.

Овај тренинг се одржава на иницијативу кабинета председника општине, у жељи да се помогне младим суграђанима да нађу добар посао за себе. Пројекат финансира Министарство омладине и спорта.

Тема поменутог тренинга је била усмеравање младих особа у циљу стицања знања како аплицирати за посао, и како одабрати прави посао за себе, што се могло схватити кроз тест личности Myers Briggs који су учесници радили на прошлом тренингу. Myers Briggs је тест личности који се састоји од 88 питања о својој личности, а његови резултати доносе пуно занимљивих информација.

Учесници су на овом тренингу добили резултате својих тестова, о чему се водила дискусија.

Стефан Крсмановић је истакао да је занимљива чињеница са овог тренинга то што је 5 од 7 учесника тренинга женског пола. Питање за све нас је да ли је мушки пол мање заинтересован, или је женски пол мање запослен због недостатка понуде женских послова. 

На тренингу су учествовали: Татјана Осмокровић, Стефан Крсмановић, Моника Микља, Александра Грегуш, Дарко Николић, Марина Недић и Марина Стојановић. 

Следећи тренинг ће бити одржан у Банатском Карловцу, а датум ће бити објављен на сајту.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на44. седници одржаној дана09. новембра 2017. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину, број 404-71/17-04 од 09.11.2017.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

          Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове јавних набавки.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-76/2017-04

Датум: 09. новембар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 61. седници одржаној дана 05. новембра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 322.100,00(словима: тристодвадесетдвехиљадесто) динараза ангажовање механизације на отклањању узрока настанка штета приликом обилних атмосферских падавина на територији места Алибунар, чишћење депоније у Локвама, чишћење депоније у Новом Козјаку и измуљавање канала у Улици Првог маја у Алибунару ради омогућавања отицања површинске воде при обилним атмосферским падавинама. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, функција 111, позиција 38, економска класификација 484111 – накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:400-113/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (нова апропријација)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 60. седници одржаној дана 10. октобра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(НОВА АПРОПРИЈАЦИЈА)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 359.258,02 динара (словима: тристопедесетдеветхиљададвестопедесетосамдинара-двепаре)за измирење рачуна за утрошак електричне енергије (улична расвета) који није могао бити раније исплаћен због блокаде рачуна МЗ Селеуш, а тиче се рачуна за период март-август 2014.г . и то за следеће износе: 1) за март – 67.644,63 динара; 2) за април – 64.792,11 динара; 3) за мај – 55.698,34 динара; 4) за јун – 49.182,16 динара; 5) за јул – 50.460,67 динара; 6) за август – 71.480,11 динара. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.20 – Развој заједнице, функција 620, позиција 269 (нова апропријација), економска класификација 421 – Стални трошкови (421211-услуге за електричну енергију).
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају. Средства ће се користити за плаћање рачуна за потребе уличне расвете према добављачу ЈП ''ЕПС Снабдевање'' Београд, жиро-рачун бр. 845-148849-41.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-110/14-06
Датум: 10. октобар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о именовању вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 21. став 1. Одлуке о образовању Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ („Службени лист Општине Алибунар“ број 13/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДОБРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

I

            Именују се вршиоци дужности председника и чланова Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“, и то:

 1. Горан Марган за вршиоца дужности председника,
 2. Иван Ђокић за вршиоца дужности члана,
 3. Жељко Вакиревић за вршица дужности члана,
 4. Дарко Николић за вршиоца дужности члана,
 5. Гордана Стојановић за вршиоца дужности члана.

 

II

            Вршиоци дужности председника и чланова обављаће функцију председника и чланова Управног одбора, са свим правима и дужностима, до именовања Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу Општине Алибунар“ Алибунар, а најдуже годину дана.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-16/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 41/09, 53/10 и 101/11), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11) и члана 4. и 36. Пословника о раду Општинског већа општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 16/12 и 18/12), Општинско веће општине Алибунар на Десетој седници одржаној дана 19. новембра 2012. године донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Оснива се Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Општински савет) као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности Општине Алибунар.

Општински савет из тачке 1. овог Решења чине:

 1. помоћник председника Општине Алибунар: Саша Цветковић – председник Савета;
 2. члан Општинског већа општине Алибунар: Марин Рошу – заменик председника Савета;
 3. представник Одељења Општинске управе надлежног за послове саобраћаја: Дејан Старчевић – члан;
 4. представник саобраћајне полиције у Полицијској управи Панчево: Бранимир Томић – члан;
 5. представник из области образовања: Родика Алмажан – члан.

Општински савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Општинском већу, а посебно иницијативе за доношење стратешких аката, програма и планова, као што су:

а) Стратегија безбедности саобраћаја на путевима,

б) Извршни план безбедности саобраћаја,

в) Програм рада у области безбедности саобраћаја,

г) Програм трошења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја и др.

Општински савет покреће и иницијативе за измене постојећих и доношење нових прописа који се односе на безбедност саобраћаја на путевима.

Општински савет разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима.

Општински савет може формирати радне групе за поједине области рада.

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Општинског савета ће обављати Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

Општинско веће општине Алибунар ће донети Правилник о раду Општинског савета, у којем ће уредити организацију и начин рада.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-178/12-06
Датум: 19. новембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Шестој седници одржаној дана 31. октобра 2012. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2013. годину (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

Комисија се састоји од председника и чланова и то:

Председник Комисије: Октавијан Брошћанц из Алибунара.

Чланови Комисије:

 1. Драгана Коматина из Владимировца
 2. Биљана Враговић из Алибунара
 3. Ивица Росић из Банатског Карловца
 4. Зоран Стојиљковић из Алибунара
 5. Милован Марилов из Добрице
 6. Пера Мохан из Локава
 7. Јон Ардељан из Алибунара
 8. Ненад Обрадовић из Владимировца
 9. Станко Крнетић из Новог Козјака.

Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана, односно за послове програма за 2013. годину.

Члан 3.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређе-ња и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извр-шити у 2013. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о по-љопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

Члан 4.

Комисија има право на накнаду за рад, а висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-172/12-06-01
Датум: 31. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Констатовање престанка мандата одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 11. маја 2008. године

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. године, број 013-4/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

ПРЕСТАНАК МАНДАТА
ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОД 11. МАЈА 2008. ГОДИНЕ

 

I

         Доношењем Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар иазбраним на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар, број 013-4/12-04 од 04. јуна 2012. године, престаје одборнички мандат одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима за одборнике у Скупштини општине Алибунар од 11. маја 2008. године за следећа лица:

 1. Ђорђе Суса, рођен 1973. године, пољопривредник из Владимировца,
 2. Мирослав Ребић, рођен 1968. године, радник из Банатског Карловца,
 3. Срђан Прванов, рођен 1971. године, аутомеханичар из Иланџе,
 4. Богдан Павловић, рођен 1957. године, професор физике из Банатског Карловца,
 5. Васа Тодоран, рођен 1961. године, пољопривредни техничар из Локава,
 6. Жељко Танасковић, рођен 1961. године, радник из Банатског Карловца,
 7. Драган Дакић, рођен 1972. године, трговац из Иланџе,
 8. Рајко Арсић, рођен 1957. године, економски техничар из Владимировца,
 9. Звонко Владић, рођен 1976. године, радник из Банатског Карловца,
 10. Албина Вукаиловић, рођена 1962. године, учитељица из Банатског Карловца,
 11. Зорана Братић, рођена 1986. године, студент из Селеуша,
 12. Симо Почуча, рођен 1953. године, радник из Владимировца,
 13. Никола Бодрожић, рођен 1976. године, пољопривредник из Владимировца,
 14. Виктор Јовановић, рођен 1947. године, ВКВ бравар из Владимировца,
 15. Гордана Пајевић, рођена 1971. године, економиста – оперативни менаџер из Алибунара,
 16. Драгомир Чукић, рођен 1943. године, пензионер из Алибунара,
 17. Дејана Глигоријев, рођена 1982. године, дипломирани економиста из Алибунара.

 

II

         Констатовање престанка мандата објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Димитрије Пинку, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци из реда представника оснивача

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРУГИ ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА

 

 

 1. Разрешава се Данијел Пинку из Николинаца функције члана Школског одбора Основне школе „Други октобар“ Николинци из реда представника оснивача, због сукоба интереса.
 2. Именује се Трајан Кожокар из Николинаца на функцију члана Школског одбора Основне школе „Други октобар“ Николинци из реда представника оснивача.
 3. Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.
 4. Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-29/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08; 13/09 и 13/11) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10; 3/11; 7/11 и 9/11), Општинско веће општине Алибунар на Педесетчетвртој седници, одржаној дана 18. маја 2012. године доноси

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 

Члан 1.

            У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11; 10/11 и 16/11), члан 11. се допуњује за насељено место Владимировац.

 

Члан 2.

            У насељеном месту Владимировац, после постојећих локација за постављање привремених објеката, додаје се нова локација ознаке ``Аутобуска 2``, која се налази у улици Цара Лазара, у центру насељеног места, са десне стране државног пута М1.9 кроз насељено место из правца Алибунара ка Панчеву, непосредно испред изграђеног аутобуског стајалишта, поред постојећих привремених објеката. Дозвољава се постављање привременог објекта намене мењачнице, монтажно-демонтажног типа, укупне површине до 12 м2, као и септичке јаме за потребе предметног објекта, иза објекта на растојању до 2 м, у свему према Ситуационом плану бр. 401/12-Р од априла 2012. године, израђеном од стране ``Архитектура Инжењеринг`` са седиштем у Алибунару (Прилог бр. 1.), који је саставни део овог акта.

 

Члан 3.

Ова измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.

 

                                                           

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-18/12-04
Датум: 18. мај 2012. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Кожокар - Вукајловић)

         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Трајан Кожокар са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Слађана Вукајловић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-113/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о давању у закуп површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар непосредном погодбом

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 25. седници од 29. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 

Члан 1.

         Овом Одлуком се утврђује интерес општине Алибунар и одобрава се давање у закуп појединих делова површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар у циљу исправке граница између суседних парцела, припајања другој парцели и легализације објеката на њој, непосредном погодбом, у складу са чланом 96. став 9. тачка 3. Закона о планирању и изградњи Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009).

 

Члан 2.

         Површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар се даје у закуп само у складу са површином деобног предлога катастарске службе Алибунар.

 

Члан 3.

         Поједини делови површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар дају се у закуп на период од 99 година по цени која ће се одредити у сваком конкретном случају, по квадратном метру, у зависности од места где се површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар налази, непосредном погодбом.

 

Члан 4.

         Закупнина за део површине јавне намене у јавној својини општине Алибунар која се даје у закуп плаћа се на начин како је утвђено Одлуком о отуђењу и давању грађевинског земљишта у јавној својини општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2009).

 

Члан 5.

         Све послове у вези давања у закуп површина јавне намене у јавној својини општине Алибунар непосредном погодбом, обавиће Секретаријат за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.

 

Члан 6.

         Уговор о давању у закуп дела површине јавне намене у јавној својини општине Алибунар између општине Алибунар и подносиоца захтева потписује председник општине, или лице које он овласти посебном одлуком.

 

Члан 7.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-27/10-04
Датум: 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р

Одлуку о изменама и допунама одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

 На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

 

Члан 1.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/2009), у члану 22. став 1. после тачке 5. додаје се нова тачка која гласи:

''6. предузима друге потребне мере за коришћење јавних површина у складу са овом Одлуком и другим актима донетим у складу са овом Одлуком и законом.''

 

Члан 2.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (у даљем тексту: Одлука) члан 23. мења се у целости и гласи:

         ''У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да решењем нареди уклањање објекта, односно уређаја који је постављен без одобрења на јавној површини или на површини видљивој са јавне површине, или ако се не користи у складу са одобрењем, под претњом прекршајног гоњења.

         У случајевима из става 1. овог члана, када се власник, односно корисник, не налази на лицу места, инспектор ће без саслушања донети решење којим налаже да се објекат, односно уређај, или други предмети и инсталације, уклоне у одређеном року, који се може одредити и на сате, под претњом принудног извршења.

         Решење из става 2. овог члана налепљује се на објекат, односно уређај, уз назначење дана и сата када је налепљено, чиме се сматра да је достављање извршено, а касније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.

         Жалба против решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.

         Када власник, односно корисник, не поступи по налогу из става 2. овог члана, комунални инспектор ће у складу са донетим закључком о дозволи извршења спровести принудно извршење о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет поступка.

         Смештај и чување принудно уклоњених објеката, уређаја, инсталација и других предмета обезбеђује служба коју ће својом одлуком овластити начелник Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Служба Општинске управе) о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет постпука.

         Преузимање објеката, уређаја, инсталација и других предмета уклоњених са јавне површине врши се о трошку власника, односно корисника.''

 

Члан 3.

         После члана 23. Одлуке додају се два нова члана који гласе:

 

''Члан 23а.

         Ако власник, односно корисник, не преузме принудно уклоњен објекат, уређај, инсталације и друге предмете у року од 60 дана од дана принудног уклањања, Служба Општинске управе ће исте продати на јавној лицитацији, а средства прикупљена таквом продајом искористиће се за намирење трошкова уклањања и чувања наведених предмета, а уколико она нису довољна, разлика се наплаћује од власника, односно корисника, по поступку прописаном за принудну наплату јавних прихода.

         Када власник, односно корисник, не преузме лако кварљиву робу затечену на или у објекту, односно уређају који је принудно уклоњен у року утврђеном у решењу комуналног инспектора, Служба Општинске управе ће их на основу претходно закљученог уговора предати предузећу регистрованом за њихов промет ради продаје, а са новчаним средствима која ће се прикупити њиховом продајом поступиће се на начин из става 1. овог члана.

         Уговор из става 2. овог члана у име општине Алибунар закључује Служба Општинске управе на основу одлуке председника општине, а по поступку који је спроведен по закону.

         Ценовник за утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања објеката, уређаја, инсталација и других предмета доноси Општинско веће.

         За евентуалну штету која настане на објектима, уређајима, инсталацијама и другим предметима која настане у поступку њиховог принудног уклањања, општина Алибунар, односно њени органи и надлежне службе који спроводе наведени поступак, не одговарају.

 

Члан 23б.

         На решење грађевинског односно комуналног инспектора којим се налазе уклањање објекта, уређаја, инсталације и других предмета може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема решења.

         По жалби из става 1. овог члана одлучује Општинско веће општине Алибунар.

         Жалба против решења грађевинског односно комуналног инспектора не одлаже извршење решења.''

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-52/10-04
Датум: 01.октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о престанку функције члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетдругој седници одржаној 30. јула 2010. године доноси

 

 
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА

 

            Владимиру Тодорову из Добрице престаје функција члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица због смрти.

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-34/10-04
Датум: 30. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на XXI седници одржаној дана 14. јула 2010. године, утврђује

 

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НИКОЛИНЦИ

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Николинци  (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Николинци.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 8.000.000,00  динара (словима: осаммилионадинара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. јануара 2011. године до 31. децембра 2015. године.

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Николинци;
 2. изградњу капиталних објеката (фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање  објеката Месне заједнице Николинци;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Николинци;
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање путева, тротоара и прелаза;
 10. одржавање сеоског гробља.

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 4% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 4% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 40% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 3% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Николинци за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар, као и на посебном наменском рачуну.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Николинци који имају пребивалиште у Николинци.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Николинци.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Николинци, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Николинци прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума. Одлука ће ступити на снагу осмог дана од дана проглашења у Скупштини општине Алибунар

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-8/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006) и члана 40. тачка 3. Статута општиен Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА 2010. ГОДИНУ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину.

         Начин утврђивања пореске основице пореза на имовину на права на непокретностима из члана 5-7. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', број 26/01, 135/04, 61/07), пописан је Правилником о начину утврђивања основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени гласник РС'', бр. 38/01, 45/04 – у даљем тексту: Правилник).

 

Члан 2.

         У складу са чланом 4. Правилника, просечна тржишна цена квадратног метра по врстама објеката на територији општине Алибунар износи:

- за станове и стамбене зграде...... 29.606,00 динара,

- за пословни простор................... 40.372,73 динара,

- за зграде за одмор и рекреацију . 17.762,00 динара,

- за гараже и друге објекте........... 14.804,00 динара.

         Цене из става 1. овог члана увећане су за 5% у односу на просечне тржишне цене квадратног метра које су утврђене за 2009. годину, у складу са растом цена на мало роба и услуга у односу на ниво цена у марту 2009. год.

 

Члан 3.

         У складу са чланом 5. Правилника, коефицијенти за обрачун пореза на имовину по локацијама на територији општине Алибунар су:

- зона 1. (насељена места Алибунар и Банатски Карловац)...................... коефицијент 1,00

- зона 2. (насељена места Локве и Владимировац)....................................... коефицијент 0,80

- остале зоне (насељена места: Иланџа, Селеуш, Добрица, Нови Козјак, Јаношик, Николинци, Девојачки бунар)........... коефицијент 0,60.

 

Члан 4.

         На основу ове Одлуке Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију донеће решења о утврђивању пореза на имовину за права на непокретностима за 2010. годину.

 

Члан 5.

         Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени лист општине Алибунар'', број 8/2009).

 

Члан 6.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-6/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 6. тачка 3. Закона о фи-нансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници одржаној дана 20. арпила 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Члан 1.

         У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 8/06 и 8/09), у Тарифном броју 2, после тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи:

 • ''4. компјутерске игре – 200 динара.''

 

Члан 2.

         Под тарифним бројем 5, постојећи став 3. се брише.

 

Члан 3.

         Под тарифним бројем 8, став 1. тачка 6. мења се и гласи:

 • ''6. пословне јединице правних лица, осим тачке 1. став 1. и 2. став 1. као и пословне јединице предузетника, по једној пословној јединици:
 • Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац – 2.500,00 динара,
 • Остала насељена места – 1.500,00 дианра.''

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар, а примењиваће се за обрачун такси за 2010. годину и надаље.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-18/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Решење о давању сагласности на правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Алибунар

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 76. став 2. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на Тридесетој седници од 10. септембра 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ АЛИБУНАР

 

 

 

I

         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Алибунар, број 010-13/10-04 од 10. септембра 2010. године, који је донео председник општине Алибунар у име Општинског већа општине Алибунар.

 

II

         Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 010-14/10-04
Датум: 10. септембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данијел Кишмартон, с.р.

Одлуку о изменама и допунама одлуке o платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Aлибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
O ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            У Одлуци о платама, накнадамо и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 11/2008 и 18/2008), у члану 5. алинеје 6. мења се  гласи:

„- 3.90 за члана Општинског већа“.

 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“, a примењиваће се почевши од исплате плате за месец јануар 2009. године.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 12-25/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Одлуку о образовању комисије за равноправност полова у Општини Алибунар

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Образује се комисија за равноправност полова у општини Алибунар (у даљем тексту - Комисија) у циљу остваривања равноправности жена и мушкараца, стварање једнаких могућности остваривања права припадника оба пола у свим сферама друштва, доношења прописа и преузимања посебних мера за спречавање непосредне и посредне дискриминације засноване на полу.

 

Члан 2.

Комисију сачињавају председник и шест чланова, које именује Скупштина општине, на предлог председника општине.

Мандат комисије је четири године.

Комисија или поједини њени чланови или председник могу бити разрешени пре истека мандата на који су изабрани.

 

Члан 3.

Комисија:

 • покреће иницијативу за доношење аката из надлежности органа општине ради остваривања равноправности полова,
 • разматра питања од значаја за остваривање равноправности полова,
 • разматра питања од значаја за остваривање положаја жена у општини Алибунар,
 • покреће иницијативу за побољшање положаја жена,
 • сарађује са невладиним организацијама по питањима равноправности полова,
 • сарађује са државним органима у циљу остваривања равноправности полова,
 • преузима друге активности од значаја за остваривање равноправности полова.

 

Члан 4.

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовњу Комисије за равноправност полова („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2005).

 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-8/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И  Б  У  Н  А  Р

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку о оснивању Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу  члана  4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 15. алинеја. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08), Скупштина општине Алибунар, на  Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 
Члан 1.
Оснива се Јавно предузеће ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' Алибунар (у даљем тексту: Јавно предузеће), ради унапређења и промоције туризма у општини Алибунар и израде и подстицања програма изградње туристичке инфрастурктуре и уређења простора.
 
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 2.
            Оснивач Јавног предузећа је општина Алибунар у чије име оснивачка права врши Скупштина општине Алибунар,  Трг слободе бр.4, Алибунар ( у даљем тексту: оснивач).
 
Члан 3.
            Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно предузеће ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' Алибунар.
            Скраћено име Јавног предузећа гласи: ЈП ''ТУРИСТ АЛИБУНАР''.
            Седиште Јавног предузећа је у Алибунару, Трг слободе брОЈ 5.
 
III ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 4.
                   Основна делатност предузећа је:
75130 – уређивање и допринос успешнијем пословању привреде.
Остале делатности предузећа:
63300 – делатност путничких агенција и туроператора; помоћ                туристима, на другом месту непоменута
22150 – Остала издавачка делатност
51180 – Посредовање у специјализованој продаји посених производа или групе производа на другом месту непоменуте
 52480 – Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
55110 – Хотели и мотели, с рестораном
55120 – Хотели и мотели, без ресторана
55211 – Дечја и омладинска одмаралишта
55212 – Планинарски домови и куће
55220 – Кампови
55231 – Радничка одмаралишта
55232 – Туристички смештај у домаћој радиности
55233 – Остали смештај за краћи боравак
55300 – Ресторани
55400 – Барови
55510 – Кантине 
55520 – Кетеринг
70310 – Агенције за некретнинте (посредовање у куповини, продаја и изнајмљивање)
74130 – Истраживање тржишта и испитиање јавног мњења
74401 – Приређивање сајмова
74402 – Остале услуге рекламе и пропаганде
92330 – Вашарске активности
92340 – Остале забавне активности, на другом месту непоменуте
92720 – Остале рекреативне активности, на другом месту непоменуте
 
Јавно предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности које служе делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено
 
Члан 5.
Јавно предузеће не може променити своју делатност, седиште и пословно име, нити вршити статусне промене без сагласности оснивача.
 
IV  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 6.
            Јавно предузеће је правно лице и има права да у правном промету закључује све уговоре и предузима правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
            Јавно предузеће има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима.
            Јавно предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
 
Члан 7.
            Статутом Јавног предузећа ближе се уређују питања унутрашње организације, делокруга рада органа и друга питања од значаја за пословање Јавног предузећа.
 
 
V OСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 8.
            Средства за обављање делатности из члана 4. став 1. ове Одлуке обезбеђују се од стране оснивача, непосредно од корисника и из других извора финансирања у складу са законом.
 
Члан 9.
            Средства за рад предузећа обезбедиће оснивач.
 
Члан 10.
            Оснивач може у току рада и пословања предузећа улагати као допунске улоге ствари, права и новчана средства.
Вредност уложених ствари и права исказује се у новчаном облику.
 
Члан11.
            У току пословања, јавно предузећа може стицати покретну и непокретну имовину, новчана средства, хартије од вредности, укључујући и право коришћења средстава у државној својини, односно добара од општег интереса.
 
Члан 12.
            Предмет продаје у поступку приватизације може бити 70% од укупног капитала Јавног предузећа.
            У Јавном предузећу капитал за стицање акција без накнаде износи највише 30% капитала који се приватизује.
            Капитал који се без накнаде преноси запосленима у Јавном предузећу, а који се приватизује методом јавног тендера, односно методом јавне аукције не може бити већи од 15% капитала који се приватизује.
 
VI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
Члан 13.
            Органи Јавног предузећа су:
 1. управни одбор, као орган управљања;
 2. директор, као орган пословођења,
 3. надзорни одбор, као орган надзора
 4.  
Члан 14.
Управни одбор је орган управљања предузећа и има пет чланова које именује и разрешава oснивач.
Управни одбор чини три представника oснивача и два представника из реда запослених у Јавном предузећу.
Председник и чланови Управног одбора се именују на период од четири године.
Члан 15.
            Управни одбор обавља следеће послове:
-     утврђује пословну политику;
            -    доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања Јавног предузећа;
-     доноси Статут Јавног предузећа;
-     одлучује о смањењу и повећању основног капитала,
-     одлучује о оснивању зависног друштва капитала,
-     усваја Извештаје о пословању јавног предузећа и годишњи обрачун;
-     одлучује о расподели добити;
-     доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања,
-     одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву,
-     обавља и друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом.
 
Члан 16.

            Директора Јавног предузећа именује и разрешава оснивач.

            Директор Јавног предузећа се именује на период од четири године.
            Директор заступа и представља Јавно предузеће и одговоран је за законитост у раду Јавног предузећа.
            Оснивач може, до именовања директора Јавног предузећа, да именује вршиоца дужности директора, најдуже до једне године.
           
Члан 17.
            Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана које именује и разрешава oснивач.
            Надзорни одбор чине два представника оснивача и један представник из реда  запослених у Јавном предузећу.
            Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
 
Члан 18.
            Надзорни одбор врши надзор над пословањем Јавног предузећа, прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун, даје  предлог за расподелу добити и подноси извештај о резултатима надзора Управном одбору Јавног предузећа и Оснивачу.
           
VII  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
 
Члан 19.
            Ради обезбеђивања заштите општег интереса, oснивач даје сагласност на:
            - Статут,
            - давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса,
            - располагање  имовином веће вредности;
            - улагање капитала;
            - статусне промене,
            - акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на Програм и Одлуку о својинској трансформацији и
            - друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса.
 
Члан 20.
            Јавно предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.
            За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Јавног предузећа, Јавно предузеће одговара целокупном својом имовином.
            Оснивач не одговара за обавезу Јавног предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
 
VIII  ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
            Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти.
            Статут је основни општи акт којим се утврђују најважнији односи и питања у Јавном предузећу.
 
Члан 22.
            Други општи акти Јавног предузећа су правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.
            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом.
            Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.
           
IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 23.
            Јавно предузеће ће у оквиру обављања своје делатности посебну пажњу обратити заштити животне средине и доносити мере у складу са прописима који регулишу ову област.
            Јавно предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и средства заштите радне и животне средине.
 
X ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
 
Члан 24.
            У Јавном предузећу запослени остварују право на штрајк у складу са одредбама закона и колективног уговора.
 
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 25.
            Управни одбор дужан је да у року од  30  дана од дана доношења ове одлуке донесе Статут Јавног предузећа.
 
Члан 26.
            Јавно предузеће почиње са радом даном  уписа у Регистар привредних субјеката.
           До уписа предузећа у Регистар из става 1. овог члана и почетка рада предузећа, функцију управљања и руковођења вршиће органи предузећа у оснивању, а које именује Скупштина општине Алибунар.
 
 
Члан 27.
            Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-1/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

На основу члана 6.ст.5.,чланова. и 36. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС, ''Сл.гласник РС'', бр. 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлукаУСРС, 47/2013 и 68/2014-др.закон)и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на17. седници одржаној дана29. новембра 2017. године донело је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

            Овoм Oдлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Алибунар.

Члан 2.

            На територији општине Алибунар одређенeсу три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавних објеката, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама,и то:

-      ПРВА ЗОНА:обухвата територију насељених места Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац – најопремљенија зона;

-      ДРУГА ЗОНА:обухвата територију насељеног места Локве;

-      ОСТАЛЕ ЗОНЕ:обухвата територију насељених места и насеља: Николинци, Селеуш, Иланџа, Добрица,Нови Козјак, Јаношик и ДевојачкиБунар.

Члан 3.

            Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији  општинеАлибунар износе:

Групе непокретности Просечна цена (дин.)
Прва зона Друга зона Остале зоне
1. Грађевинско земљиште 300 200 100
2. Пољопривредно земљиште 45 35 30
3. Шумско земљиште 45 35 30
4. Станови 27.070 23.000 18.000
5. Куће за становање 27.070 23.000 18.000
6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности 45.000 35.000 26.000
7. Гараже и гаражна места 11.000 9.000 7.000

Члан 3.

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 4.

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године.

Број: 436-7/2017-04

Алибунар, 29. новембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 34. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), чланова 6. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017) и члана 6. ставови 3. и 10. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 17/2017), а на предлог Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на44. седници одржаној дана09. новембра 2017. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. Подаци о закуподавцу: ОПШТИНА АЛИБУНАР, 26310 Алибунар, Трг слободе бр.4, ПИБ: 101084202; МБ: 08060975.
 2. Врста поступка: Прикупљање писмених понуда.
 3. Опис пословног простора:
  1. пословни простор у Николинцима, Главна бр. 44, парцела топ.бр.1616, к.о. Николинци, површине m²;
  2. пословни простор у Николинцима, Главна бр. 44, парцела топ.бр.1616, к.о. Николинци, површине m².
 4. Рок трајања закупа: Пословни простор се издаје на одређено време, а најдуже до 5 (пет) година.
 5. У пословним просторима могу се обављати све врсте услужних делатности.
 6. Почетни износ месечне закупнине за пословне просторе који су предмет јавног огласа је 200,00 динара по 1 m² корисне површине пословног простора.
 7. Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
 8. Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун Општине Алибунар, број 840-2325740-21, позив на број 97 74-202, уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене утврђене за конкретни пословни простор који је предмет јавног огласа.
 9. Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.
 10. Понуда/пријава мора да садржи:
  1. Податке о подносиоцу и то за:

-       за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу, контакт телефон и фотокопију/електронски очитану личну карту;

-       за предузетника: назив радње и седиште, фотокопију/електронски очитану личну карту предузетника, контакт телефон, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа, офотокопију потврде о додељеном пореском идентификационом броју;

-       за правна лица: назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, фотокопију решења о упису у регистар надлежног органа, фотокопију потврде о додељеном пореском идентификационом броју;

 1. адресу пословног простора за који се подноси;
 2. делатност која ће се обављати у пословном простору (која може бити само делатност која је огласом одређена као делатност која се може обављати у пословном простору);
 3. износ понуђене закупнине по m² корисне површине пословног простора, без ПДВ-а, који не може бити нижи од почетног износа по  m² корисне површине пословног простора одређеног огласом;
 4. изјаву да ће пословни простор узети у виђеном стању и привести намени сопственим средствима понуђача без права на потраживања од закуподавца;
 5. доказ о уплати депозита.
 6. Рок за подношење понуда по јавном огласу је 8 (осам) дана и траје од.
 7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена по m² корисне површине пословног простора.
 8. Отварање понуда обавише се дана часова у просторијама ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр. 19.
 9. Понуда се доставља комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у затвореној коверти на адресу: ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'', Трг слободе бр. 19, 26310 Алибунар, са назнаком ''Понуда за закуп пословног простора (навести редни број простора из тачке 3)''.
 10. Досадашњи закупци пословних простора из тачке3) овог огласа право на учествовање на Јавном огласу остварују достављањем потврде о измиреним дуговањима за претходни закуп и осталих комуналних трошкова (електрична енергија, гас и вода).
 11. Неблаговремена или неруедна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредна понуда је:

-       понуда поднета у отвореној коверти, или без видљиве назнаке на који пословни простор понуда односи, или

-       понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.

 1. Јавни оглас ће бити објављен: на огласним таблама Општине Алибунар иЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 2. Све ближе информације заинтересована лица могу добити у ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' у Алибунару, лично или позивом на број телефона 013/642-011, у времену од  08 до 13 часова сваког радног дана.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 464-13/2017-04

Датум:09. новембар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

U OPŠTINSKOJ BIBLIOTECI „VUK KARADŽIĆ“ OTVOREN EUTEKA KUTAK

IMAG1386 1600x1200Opština Alibunar i zvanično se priključila evropskom projektu „EUTEKA – EU u vašoj biblioteci“. Ovaj projekat ima za cilj pružanje konkretne podrške bibliotekama širom Srbije kako bi i one u svojim sredinama ponovo postale mesta za informisanje građana. 

Continue Reading

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Слласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58.Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар '' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012)и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, број464-14/14-06 од 05. новембра 2014.године,Општинско веће општине Алибунар на 61.седници одржаној дана05. новембра 2014.годинерасписује
 
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1)    Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
1.    пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине62,00 m²;
2.    пословни простор  у Николинцима,Главна бр.44, парцела топ.бр.1025 к.о.Николинци, површине56,00.
2)    Почетни износ месечне закупнине за пословни простор  изтачке 1) језа пословни простор у Алибунару250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора, а за пословни простор у Николинцима 150,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
1.    За пословни простор из подтачке 1. – 15.500,00 динара,
2.    За пословни простор из подтачке 2. –   8.400,00 динара.
3)    Пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године
4)    Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
5)    Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунар, број 840-2325740-21 позив на број 97 74-202 уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене  утврђене за конкретни пословни простор који је предмет јавног огласа.
6)    Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.
7)    Понуда коју заинтересовано лице  достави треба  да садржи :
·        Име, презиме, јединствени матични број грађанина (ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.
·        Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
·        Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник
·        Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде
·        Доказ о уплати депозита
·        Износ закупнине који се нуди.
8)    Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 10. новембра 2014. године до 25. новембра 2014. године.
9)    Отварање понуда обавиће се дана 28. новембра 2014. године са почетком у 12.00 часова у просторијама ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр.19.
10) Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.
11) Понуда се доставља комисији за спровођење поступка  давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр.19.
12) Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је:
- понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или
- понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
13) Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар и ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет  презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
14) Све ближе информације можете добити у ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, лично или позивом на број телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:464-15/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)4

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 И 15/2014) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 60. седници одржаној дана 10. октобра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 30.584,14 динара(словима: тридесетхиљадапетстоосамдесетчетиридинараичетрна-естпара) за финансирање ангажовања педагошког асистента у ОШ ''Трећи октобар'' у Локвама у периоду 18.09.-30.09. 2014.г. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.7 – Основно образовање, функција 912, позиција 152 (повећање апропријације), економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти (424211-услуге образовања).
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају. Поменута средства пренеће се на жиро-рачун ОШ ''Трећи октобар'' Локве, бр. 840-540660-27.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-109/14-06
Датум: 10. октобар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Паун Марина са функције члана Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, из реда представника Савета родитеља.
 2. Именује се Јован Тодоран на функцију члана Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар, из реда представника Савета родитеља.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Братство и јеиднство“ Алибунар трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-19/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Правилник о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац''

На основу члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. Одлуке о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алиубнар из средстава буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 24/2012), Општинско веће општине Алибунар на Десетој седници одржаној дана 16. новембра 2012. године доноси

П Р А В И Л Н И К
О ФИНАНСИРАЊУ БОРАВКА ПОЈЕДИНИХ КАТЕГОРИЈА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Правилником уређује се поступак за остваривање права, потребна документација, начин подношења захтева и друга питања од значаја за остваривање права финансирања боравка деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар (у даљем тексту: Установа).

Члан 2.

Из срестава буџета општине Алибунар финансираће се у Установи боравак деце предшколског узраста у пуном износу – 100% цене боравка – по категоријама:

 1. деца корисника социјалне помоћи,
 2. деца корисника права на дечји додатак,
 3. деца без родитељског старања, осим деце која су смештена у хранитељску породицу,
 4. деца незапослених родитеља,
 5. деца из породица са троје и више деце,
 6. деца самохраних родитеља, уколико укупан месечни приход не прелази просечну висину зараде у Републици Србији,
 7. деца са сметњама у развоју.

Члан 3.

Родитељ или старатељ детета које испуњава један од критеријума из члана 2. овог Правилника, ради остваривања предметног права прилаже Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар: захтев, фотокопију своје личне карте и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета за кога се тражи остваривање предметног права.

Поред докумената из става 1. овог члана, подносилац је дужан да достави и следећу посебну документацију за следеће категорије из члана 2. овог Правилника:

 1. за категорије под тачкама 1. и 3. - потврду или уверење из Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар о утврђеном праву на социјалну помоћ,
 2. за категорију под тачком 2. - последње решење о утврђеном праву на дечји додатак,
 3. за категорију под тачком 4 – уверење Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених,
 4. за категорију под тачком 5 – фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу,
 5. за категорију под тачком 6 – пресуда о разводу брака, решење суда о старатељству или изјава два сведока за ванбрачно рођено дете, потврда о просечном приходу за претходна 3 месеца или уверење Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених,
 6. за категорију под тачком 7 – решење о категоризацији или извештај лекара специјалисте или мишљење Интерресорне комисије општине Алибунар.

Члан 4.

Остварење права уређеног овим Правилником почиње за текућу школску годину, а утврђује се решењем Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 5.

Подносилац захтева је дужан да промену основа стицања права пријави Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар у року од 7 дана од дана настанка промене.

Члан 6.

Жалба на решење Општинске управе општине Алибунар о остваривању права које је предмет овог Правилника подноси се Општинском већу у року од 8 дана од пријема решења.

Члан 7.

Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од почетка школске-радне 2012/2013. године и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-301/12-06
Датум: 16. новембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Одлука о избору председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

I

         НЕЂЕЉКО КОЊОКРАД, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран je за председника Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-5/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Димитрије Пинку, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР

 

I

            Разрешава се Весна Алексић са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља, због престанка основа по коме је именован у Школски одбор, а из разлога из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања.

Именује се Горан Добричић из Банатског Карловца на функцију члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља.

 

II

            Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.

 

III

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-28/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Симоновић – Цветковић)

         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Сергеј Симоновић са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Саша Цветковић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-112/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о изменама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009), члана 15. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници од 29. октобра 2010. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
 

Члан 1.

         У Одлуци о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', број 19/09 и 11/10), у члану 23. став 6. мења се и гласи:

         ''Смештај и чување принудно уклоњених објеката, уређаја, инсталација и других предмета обезбеђиваће ДЈКП ''Универзал'' Алибунар, о трошку власника, односно корисника ствари која је предмет поступка.''

 

Члан 2.

         У члану 23а. речи: ''Служба Општинске управе'' замењује се речима: ''ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.''

 

Члан 3.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 35-28/10-04
Датум. 29. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНА

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

    На основу члана 6. тачка 3. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06), члана 20. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Члан 1.

         У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 8/06 и 8/09), у члану 6. , у тарифном броју 1, речи: „дневном“ замењују се речима „месечном“.

 

Члан 2.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-24/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

         На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетдругој седници одржаној 30. јула 2010. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБРИЦА

 

         ИМЕНУЈЕ СЕ Милован Марилов из Добрице на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица из реда представника оснивача.

         Мандат именованог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.       

         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-35/10-04
Датум: 30. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о расписивању Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о рефе-рендуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године доноси

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НИКОЛИНЦИ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Николинци  као делу територије општине Алибунар ради изја-шњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 25. и 26. септембра 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Николинци.
 3. На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
 4. „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Николинци“
 5. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 6. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Николинци (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
 7. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 8. Општиснка комисија утврдиће и прогла-сити укупне резултате општинског ре-ферендума и доставиће извештај о спро-веденом општинском референдуму Ску-пштини општине Алибунар.
 9. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодопри-носа за насељено место Алибунар, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Николинци, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
 10. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-9/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о отпису обрачунате камате на дуг по основу свих јавних прихода доспелих на дан 31. децембар 2009. године

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-977/2010-2 од 18. фебруара 2010. године и члана 40. тачка 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОТПИСУ ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ НА ДУГ
ПО ОСНОВУ СВИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

 

Члан 1.

         Отписује се камата на дуг по основу свих јавних прихода који припадају буџету општине Алибунар, а који су доспели на наплату закључно са 31. децембром 2009. године.

 

Члан 2.

         Отпис камата из члана 1. ове Одлуке односи се на привредне субјекте који се продају у поступку приватизације, или који се налазе у поступку реструктуирања.

 

Члан 3.

         Отпис камата може се вршити на захтев привредног субјекта уз приложени доказ Агенције за приватизацију о покретању поступка приватизације или реструктуирања привредног субјекта.

 

Члан 4.

         Решење о отпису камата доноси Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију.

 

Члан 5.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 433-6/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Одлуку о укидању Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 20. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 30. став 1. Закона о ту-ризму („Службени гласник РС“ број 36/2009), члана 27. Закона о јавним служама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 15. тачка 17. и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

Члан 1.

            Укида се Туристичка организација општине Алибунар основана Одлуком Ску-пштине општине Алибунар број 332-8/97-01 од 27. јуна 1997. године („Службени лист општи-не Алибунар“ број 4/97).

 

Члан 2.

            Даном ступања на снагу ове одлуке пре-стају функције и овлашћења директора, Упра-вног одбора и Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 3.

            Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе акта Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 4.

            Права и обавезе настале пословањем Туристичке оргнизације општине Алибунар преузима општина Алибунар.

            Покретна и непокретна имовина која је је у власништву Туристичке организације општине Алибунар, односно на којој Туристи-чка организација општине Алибунар има право коришћења прелази у власништво Општине Алибунар, односно преноси се право кори-шћења у корист Општине Алибунар.

 

Члан 5.

            Дуговања и потраживања настала радом Туристичке организације оштине Алибунар преузима Буџет општине Алибунар.

 

Члан 6.

            На основу ове Одлуке извршиће се гашење жиро-рачуна Туристичке организације општине Алибунар.

 

Члан 7.

            Послове Туристичке организације општине Алибунар обављаће надлежни секре-таријат Општинске управе општине Алибунар.

 

Члан 8.

            На основу ове Одлуке извршиће се брисање Туристичке организације општине Алибунар из регистра код надлежног органа.

 

Члан 9.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-2/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

Одлука о изради просторног плана општине Алибунар

На основу члана 24. став 6. Закона о плани-рању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/2006), члана 9. став 5. Закона о страте-шкој процени утицаја на животну средину ("Слу-жбени гласник РС", бр. 135/2004), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар ("Службени лист општине Алибунар", бр. 12/2008) по прибављеном Мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, са седнице одржане дана 01.10.2008. године, Скупштина општи-не Алибунар на седници одржаној 20.02.2009.  године доноси

 

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана општи-не Алибунар (у даљем тексту: Просторни план). Основни циљ израде Просторног плана општине Алибунар је стварање планског основа за утвр-ђивање стратегије организованог просторног развоја, заштиту, уређење и наменско коришћење простора.

 

Члан 2.

Подручје обухвата Просторног плана одре-ђено је површинама територија целих катастарских општина административне општине Алибунар, чија је укупна оквирна површина  60.178,99 hа. Општина Алибунар састоји се од десет катастарских општина: КО. Алибунар, КО. Банатски Карловац, КО. Владими-ровац, КО. Добрица, КО. Иланџа, КО. Јаношик, КО. Локве, КО. Николинци, КО. Нови Козјак и КО. Селеуш.

 

Члан 3.

Рок за израду Стратегије планског подручја износи 4 месеца, од дана доношења ове Одлуке.

Рок за израду Предлога плана износи 3 месеца, од дана верификовања Стретегије планског подручја од надлежних општинских органа, по обављеној стручној контроли од стране Комисије за планове општине Алибунар.

Извештај о стратешкој процени ће се радити паралелно са Предлогом Просторног плана и биће истовремено испоручен ради стручне контроле и упу-ћивања на јавни увид. Рок за израду Извештаја о стратешкој процени износи 3 месеца, од дана вери-фиковања Стратегије планског подручја од надле-жних општинских органа, по обављеној стручној ко-нтроли од стране Комисије за планове општине Алибунар.

 

Члан 4.

За Носиоца израде Просторног плана одређује се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод).

 

 

 

Члан 5.

Средства за израду Просторног плана обезбедиће се из буџета општине Алибунар.

 

Члан 6.

Саставни део ове одлуке је Програм за израду Просторног плана општине Алибунар, израђен од стране ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, под бројем: Е-2331, од јула 2008. године.

 

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Алибунар на животну средину, донето од стране Општинске управе општине Алибунар, Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, под бројем 03-501-4/09, од 28.01.2009 године.

 

Члан 8.

Пре подношења општинском органу надлежном за доношење, Просторни план и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид.

Излагање Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину на јавни увид се оглашава у дневном и у локалном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања докумената на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

 

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-21/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р. 

Одлуку о изменама одлуке о објављивању ''Билтена општине Алибунар“

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници одржаној 28. јануара 2009. године, доноси

 

 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ
''БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

 

Члан 1.

            У Одлуци о објављивању „Билтена општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006“) члан 4. мења се и гласи:

„О издавању и уређивању билтена стараће се уређивачки колегијум.

             Уређивачки колегијум сачињавају: секретар скупштине, секретар општинског већа, радник општинске управе распоређен на пословима информисања којег одређује Општинско веће, радник општинске управе распоређен на техничким пословима које одређује Општинско веће и два члана која именује Општинско веће.“

 

Члан 2.

            Члан 5. мења се и гласи:

            „Чланови уређивачког колегијума имају право на месечну накнаду у висини основице за обрачун и исплату плате изабраних лица у општини Алибунар.“

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-9/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку о приступању активностима на раскиду уговора о закупу између Општине Алибунар и Холдинг компаније ''Interspeed'' А.Д. из Београда

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на својој XVIII седници од 26.02.2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ АКТИВНОСТИМА НА РАСКИДУ УГОВОРА О ЗАКУПУ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ''INTERSPEED'' А.Д.
ИЗ БЕОГРАДА

I

         Овом Одлуком се приступа активностима на раскиду уговора о закупу грађевинског земљишта у к.о. Алибунар, закључен између општине Алибунар и Холдинг компаније ''INTERSPEED'' А.Д. Београд, дана 19.02.2007. године, оверен пред Општинским судом у Алибунару, бр. ОВ. 2179/07.

 

II

         Претходне активности на раскиду уговора предузеће надлежни секретаријат Општинске управе у складу са чланом 17. Уговора о закупу.

 

III

         У случају да се раскид уговора не може остварити под условом предвиђеним чланом 17. Уговора о закупу, општина Алибунар ће покренути поступак пред надлежним судома ради раскида уговора.

 

IV

         Ако се покрене поступак за раскид уговора пред надлежним судом, општину Алибунар ће заступати лице које одређује Председник општине својом одлуком.

 

V

         Активности на раскиду уговора о закупу ће се предузети одмах након ступања на снагу ове Одлуке.

 

VI

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-4/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

На основу чланова 6, 7а, 36. и 38. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС, ''Сл.гласник РС'', бр. 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлукаУСРС, 47/2013 и 68/2014-др.закон)и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на17. седници одржаној дана29. новембра 2017. године донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  ОДРЕЂИВАЊУ

ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.

           У Одлуци о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Алибунар за утврђивање пореза на имовину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 34/2013), у члану 2. мења се став 2. који сага гласи:

''Зоне одређене овом Одлуком су:

 1. Прва зона – Алибунар, Банатски Карловац и Владимировац;
 2. Друга зона – Локве;
 3. Трећа зона – Николинци, Јаношик, Селеуш, Иланџа, Добрица, Нови Козјак и Девојачки Бунар''.

Члан 2.

           Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2018. године.

Број: 436-6/2017-04

Алибунар, 29. новембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 I 94/2017) и члана 6. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 17/2017), а на предлог Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 44. седници одржаној дана 09.новембра 2017. године доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Расписује се оглас за прикупљање писмених понуда јавних огласом ради давања у закуп пословних простора у својини општине Алибунар:

 1. пословни простор у Николинцима, Главна бр. 44, парцела топ.бр.1616, к.о. Николинци, површине176.40 m²;
 2. пословни простор у Николинцима, Главна бр. 44, парцела топ.бр.1616, к.о. Николинци, површине62.40 m².

Члан 2.

Почетни износ месечне закупнине за пословне просторе који су предмет јавног огласа је 200,00 динара по 1 m² корисне површине пословног простора.

Члан 3.

Наведени пословни простори дају се у закуп на одређено време, а најдуже до 5 година.

Члан 4.

Поступак по овој Одлуци и Јавном огласу за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар спровешће Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: Предузеће).

О спровођењу поступка стараће се директор Предузећа.

Члан 5.

Рок за подношење понуда по јавном огласу је 8 (осам) дана и траје од15. новембра2017. године.

Отварање понуда обавиће се дана28. новембра2017. године са почетком у12.00 часова у просторијама ЈП ''Инжењеринг општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр. 19.

Члан 6.

Јавни оглас објавити на огласним таблама Општине Алибунар и Предузећа, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 464-12/2017-04

Датум:09. новембар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службенигласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58.Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012), а на предлог председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар је на 61. седници одржаној дана 05. новембра2014.године донело
 
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
            Расписује се оглас за прикупљање писмених  понуда јавним огласом ради давања у закуп следећег пословног простора у својини општине Алибунар:
1.    пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине62,00 m²;
2.    пословни простор  у Николинцима,Главна бр.44, парцела топ.бр.1025 к.о.Николинци, површине56,00.
           За пословни просторизстава 1.ове Одлуке за пословни простор под редним бр.1 утврђује се намена месара, а за пословни простор под редним бр.2 утврђује се намена пољопривредна апотека.
    Почетни износ месечне закупнине за пословни простор изстава 1.ове Одлуке за пословни простор под редним бр.1 је250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора, а за пословни простор под редним бр.2 је 150,00 динара по1m² корисне површине пословног простора
    Наведени пословни простори дају се у закуп на период од 3(три) године.
           Поступак по овој Одлуци и Јавном огласу за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар спровешће Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: Предузеће), а на основу Одлуке о поверавању одређених послова Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 13/2014). О спровођењу поступка стараће се директор Предузећа.
    Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од10. новембра 2014. године до25. новембра 2014. године. Отварање понуда обавиће се дана28. новембра 2014. године са почетком у12.00 часова у просторијама ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.
   Јавни оглас објавити на огласним таблама општине Алибунар и ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар,''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији општине Алибунари у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 
Република Србија –АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:464-14/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)3

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 И 15/2014) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 60. седници одржаној дана 10. октобра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 57.501,26 динара(словима: педесетседамхиљадапетстоједандинаридвадесетшестпара) за финансирање ангажовања педагошког асистента у ОШ ''Милош Црњански'' Иланџа у месецу септембру 2014.г. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.7 – Основно образовање, функција 912, позиција 152 (повећање апропријације), економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти (424211-услуге образовања).
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају. Поменута средства пренеће се на жиро-рачун ОШ ''Милош Црњански'' Иланџа, бр. 840-444660-92.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-108/14-06
Датум: 10. октобар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' Николинци

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ

 

 

 1. Разрешава се Вирђил Амбруш са функције члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника Савета родитеља.
 2. Именује се Силвија Перић на функцију члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника Савета родитеља.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-21/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Правилник о додели помоћи студентима на територији Општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. Одлуке о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар из буџета Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 24/2012), Општинско веће општине Алибунар на Десетој седници одржаној дана 16. новембра 2012 године доноси

П Р А В И Л Н И К
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Правилником уређује се поступак, критеријуми и начин доделе помоћи студентима, као и сва друга питања од значаја за помоћ студентима са територије општине Алибунар.

Члан 2.

Корисници помоћи у износу од 3.000,00 динара месечно за текућу школску годину (за период октобар 2012. – јун 2013. године), могу бити студенти са територије општине Алибунар, од прве па до завршне године студија, односно до истека апсолвенстког стажа.

Члан 3.

Право на помоћ студенти стичу подношењем захтева Општинској управи – Одељењу за привреду, јавне службе и развој до 10. новембра за текућу школску годину.

О стицању права на помоћ по захтеву студената Одељење за привреду, јавне службе и развој дужно је да реши у року од 30 дана.

Члан 4.

Кандидат уз захтев подноси следећа документа:

 • Уверење – потврду о уписаном семестру као студент одговарајуће године студија,
 • фотокопију личне карте, или електронски очитану личну карту.

Члан 5.

Студент-корисник помоћи губи статус корисника уколико се утврди:

 • да подаци који су наведени као основ за остваривање права на помоћ не одговарају чињеничном стању;
 • ако заснује радни однос;
 • престанком студија по било ком основу;
 • ако је корсник помоћи за студенте по конкурсима републичких или покрајинских органа.

Члан 6.

Жалба на решење Општинске управе општине Алибунар о праву на помоћ студентима подноси се Општинском већу у року од 8 дана од пријема решења.

Члан 7.

Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од почетка школске-радне 2012/2013. године и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-301/12-06
Датум: 16. новембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Констатовање престанка функције председника Скупштине општине Алибунар

         На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о избору председника Скупштине општине Алибунар, број 013-5/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 1. Отонога др Октавијану из Селеуша престаје функција председника Скупштине општине Алибунар дана 04. јуна 2012. године.
 2. Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР

 

I

            Разрешава се Слободан Вујовић са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља, због престанка основа по коме је именован у Школски одбор, а из разлога из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања.

Именује се Јосиф Тапалага из Локава на функцију члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника  родитеља.

 

II

            Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.

 

III

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-27/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар (Масловарић – Митровић)

         На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Масловарић Миленко са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 2. Именује се Анита Митровић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
 3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-111/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених изворних јавних прихода општине Алибунар

На основу члана 52. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'', број 53/2010), члана 6. и 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006) и члана 40. тачка 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. доноси

 
О  Д  Л  У  К  У
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Овом Одлуком уређују се услови и начин отписа обрачунате а ненаплаћене камате на обавезе које су доспеле до 31. децембра 2009. године (у даљем тексту: камата) по основу изворних прихода општине Алибунар, које администрира Секретаријат за финансије - Одсек за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Алибунар и то:

 1. порез на имовину правних лица;
 2. порез на имовину физичких лица;
 3. локалне комуналне таксе;
 4. самодопринос од самосталних делатности.

 

Члан 2.

         Отпис камате у складу са овом Одлуком врши се, без подношења посебног захтева, обвезнику за кога локална пореска администрација располаже доказима да је на прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. ове Одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза осим камате, који је доспео до 31. децембра 2009. године.

         Отпис камате под условима из става 1. извршиће се и обвезнику коме је одобрено одложено плаћање, односно обвезнику код кога је покренут поступак принудне наплате за обавезе из члана 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

         Изузетно од одредби члана 2. Одлуке, отпис камате извршиће се по поднетом захтеву обвезнику – правном лицу код кога је покренут поступак привати-зације, реструктуирања, стечаја и ликвидације.

 

Члан 4.

         Обвезнику који је испунио услове из члана 2. и 3. ове одлуке отписаће се 100% камате ако је уплату главног дуга до 31. децембра 2009. године извршио најкасније до 31. децембра 2010. године.

 

Члан 5.

         О праву на отпис камате одлучиће се решењем Одсека за локалну пореску администрацију у складу са Законом и овом Одлуком.

         Надлежни Одсек за локалну пореску администрацију води евиденцију о остваривању права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу Одлуке.

 

Члан 6.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 433-9/10-04
Датум: 29. октобра 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о кредитном задуживању општине Алибунар

На основу члана 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005 и 107/2009), члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/27) и члана 40. тачка 16. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 12/08 и 13/09), сагласно акту Министарства финансија, Управе за јавни дуг број: 401-1401/2010-001 од 21. септембра 2010. године, Скупштина општине Алибунар, на Двадесеттрећој седници од 01. октобра 2010. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Одобрава се кредитно задуживање буџета општине Алибунар до укупног износ до 50.000.000,00 динара (словима:педесетмилионадинара) ради рефинансирања капиталних инвестиционих расхода, сагласно Одлуци о утврђивању приоритета инвестиционих потреба општине Алибунар.
 2. Овлашћује се Општинско веће општине Алибунар да са пословном банком закључи уговор о кредитном задуживању буџета општине Алибунар.
 3. Овлашћује се Општинско веће да овлашћења из тачке 2. ове Одлуке може пренети на друге органе.
 4. Обавезује се Општинско веће општине Алибунар да по реализацији пројеката извести Скупштину општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-40/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању Комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Николинци као делу територије општине Алибунар

          На основу тачке 6. Одлуке о распи-сивању Општинског рефередума у насељеном месту Николинци као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци број 015-8/10-04 од 14. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010.  године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НИКОЛИНЦИ КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         Именује се Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Николинци као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци, који ће се спровести дана 25. и 26. септембра 2010. године у времену од 7,00 до 20.00 часова, у саставу:

 1. Биљана Враговић из Алибунара – председник
 2. Ђорђе Стојан из Владимировца – заменик председника
 3. Илија Пенца из Владимировца – члан
 4. Слађана Вукајловић из Банатског Карловца – заменик члана
 5. Данијел Пинку из Николинаца – члан
 6. Никола Туркоање из Николинаца – заменик члана

 

II

         Комисија за спровођење Општинског рефередума у насељеном месту Николинци као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Николинци обавља следеће послове:

 1. стара се о законитости спровођења општинског референдума;
 2. стара се о обезбеђивању материјала за спровођење општинског референдума;
 3. прописује обрасце за спровођење општинског референдума;
 4. утврђује и проглашава укупне резултате општинског референдума;
 5. одређује гласачка места;
 6. именује гласачке одборе;
 7. даје упуства гласачким одборима у погледу спровођења општинског референдума;
 8. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума

 

III

            Ово Решење објавити у „Службеном листу опшине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-42/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о утврђивању општег интереса за део катастарске парцеле број 6041/3 у к.о. Селеуш

На основу члана 23. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14.јуна 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
ЗА ДЕО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6041/3 У К.О. СЕЛЕУШ

 

Члан 1.

         Овом Одлуком уређује се општи интерес за део катастарске парцеле број 6041/3 у к.о. Селеуш.

 

Члан 2.

         Општи интерес се одређује за потребе изградње постројења за пречишћавање отпадних вода из канализационе мреже насеља Селеуш.

 

Члан 3.

         Део парцеле за који се врши промена намене потребно је привести намени применом Закона о пољопривредном земљишту.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 463-6/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Одлуку о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА АЛИБУНАР

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се поступак, услови и начин давања у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар, утврђивање закупнине, престанак закупа и раскид уговора о закупу.

 

Члан 2.

Отуђење и давање у закуп пословног простора спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, према тржишним условима у складу са законом.

 

Члан 3.

Пословни простор се даје у закуп на основу одлуке надлежног органа општине Алибунар, којом се одобрава оглашавање јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом, а на основу прикупљених захтева или по службеној дужности.

Поступак давања у закуп обавља комисија Општинске управе образована одлуком председника општине.

 

Члан 4.

Комисија Општинске управе има председника, заменика председника и два члана и њихове заменике.

Комисија одлучује у пуном саставу.

О току поступка јавног надметања и поступка прикупљања понуда јавним огласом води се записник.

Јавни оглас се објављује у средствима јавног информисања и на огласној табли општине Алибунар.

 

 

Члан 5.

Пословни простор се даје у закуп лицу који понуди највећи износ закупнине или лицу који најповољније испуни услове огласа.

 

Члан 6.

Пословни простор може се дати у закуп на период који се одређује у сваком конкретном случају у зависности од врсте пословног простора и делатности закупца.

 

Члан 7.

Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању.

 

ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ

 

Члан 8.

Закупнину плаћа лице коме је пословни простор дат у закуп.

Закупнина се утврђује према тржишним условима у месту у коме се пословни простор налази, према делатности закупца, као и према степену опремљености пословног простора.

Закупнина се може платити одједном за цео период закупа, или у месечним ратама.

 

УГОВОР О ДАВАЊУ У ЗАКУП

 

Члан 9.

По спроведеном поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом закључује се уговор о давању у закуп пословног простора између општине Алибунар и закупца.

 

ПРЕСТАНАК И РАСКИД УГОВОРА О ЗАКУПУ

 

Члан 10.

Уговор о закупу престаје да важи истеком рока на који је закључен.

     Уговор о закупу пословног простора се може раскинути пре уговореног рока:

 • споразумом уговорних странака
 • ако у уговореном року закупац не плати уговорену закупнину
 • ако не плати трошкове одржавања пословног простора као и комуналне трошкове
 • ако користи пословни простор у сврхе против намене за које му је дат у закуп без одобрења закуподавца.

 

Члан 11.

У случају споразумног раскида уговора о закупу, међусобна права и обавезе по основу раскида уговорне стране регулишу уговором о раскиду уговора о давању у закуп пословног простора.

 

Члан 12.

Све потребне сагласности надлежних државних органа ради реализације закупа затражиће комисија за давање у закуп пословног простора.

 

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-10/10-04
Датум: 20. април 2010. године

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

Одлуку о образовању савета за младе у општини Алибунар

На основу члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 10/08, 11/08 и 1/09), Скупштина општине Алибунар, на IX седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Образује се Савет за младе као независно радно тело Скупштине општине Алибунар.

 

Члан 2.

            Савет за младе:

 1. иницира и учествује у изради локалне омла-динске политике у области образовања, спо-рта, коришћења слободног времена, повећа-ња запослености, информисања, активног учешћа у обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, при-ступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
 2. учествује у изради псоебних локалних акционих планова, програма и политика, у сагласнности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
 3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава Општинско веће;
 4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доносе органи општине у областима значајним за младе;
 5. усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине;
 6. иницира припрему пројеката или учешћа општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђивања остваривања њихових права  која су у надлежности општине;
 7. подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
 8. подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односе на омладину и о томе обавештава органе општине;
 9. даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје мишљење надлежном органу општине;
 10. врши друге послове које му повери Општинско веће, председник Општине или Скупштина општине.

 

Члан 3.

            Савет за младе има председника и шест чланова које бира  Скупштина општине на период од четири године и по истеку мандата могу бити поново изабрани.

 

Члан 4.

            Преседника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине на предлог скупштинске комисије надлежне за кадровска питања.

            Председник и чланови Савета за младе бирају се из грађана који поседују искуство у раду са младима, доказану стурчност, односно да су активно учествовали у већем броју активности везаних за младе.

 

Члан 5.

            Рад Савета за младе финансира се из буџета општине Алибунар, буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета Републике Србије, из донаторских средстава као и из других законом дозвољених извора.

 

Члан 6.

            Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-35/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Одлуку о укидању одлуке о именовању вд начелника општинске управе

 

 

На основу члана 84. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008), Скупштина општине Алибунар, на VIII седници, одржаној дана 28. јануар 2009. године доноси следеће

 

О   Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
 ВД НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

I

УКИДА СЕ Одлука Општинског већа општине Алибунар број 020-22/08-04 од 10. јуна 2008. године.

 

II

            Одлуку доставити Општинском већу општине Алибунар и  Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

 

III

            Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-10/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 

Павел Стањо с.р

 

Одлуку о одређивању матичних подручја на територији Општине Алибунар

 На основу члана 8. Закона о матичним књигама (''Службени гласник РС, бр. 20/2009), члана 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), као и члана 16. Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 18/2008) и мишљења Министарства за државну управу и локалну самоуправу, број 20-00-116/2009-04 од 02.02.2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој XVIII седници од 26.02.2010. године доноси

 

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Тачка 1.

         Овом Одлуком одређују се матична подручја на територији општине Алибунар за која ће се водити матичне књиге по Закону о матичним књигама.

 

Тачка 2.

         На територији општине Алибунар одређује се десет матичних подручја:

 1. Матично подручје Алибунар које обухвата насељено место Алибунар са седиштем у Алибунару,
 2. Матично подручје Банатски Карловац које обухвата насељено место Банатски Карловац са седиштем у Банатском Карловцу,
 3. Матично подручје Владимировац које обухвата насељено место Владимировац са седиштем у Владимировцу;
 4. Матично подручје Добрица које обухвата насељено место Добрица са седиштем у Добрици;
 5. Матично подручје Иланџа које обухвата насељено место Иланџа са седиштем у Иланџи;
 6. Матично подручје Јаношик које обухвата насељено место Јаношик са седиштем у Јаношик;
 7. Матично подручје Локве које обухвата насељено место Локве са седиштем у Локвама;
 8. Матично подручје Николинци које обухвата насељено место Николинци са седиштем у Николинцима;
 9. Матично подручје Нови Козјак које обухвата насељено место Нови Козјак са седиштем у Новом Козјаку и
 10. Матично подручје Селеуш које обухвата насељено место Селеуш са седиштем у Селеушу.

 

Тачка 3.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-1/10-04
Датум: 26.фебруар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

            На основу члана 6.ст.5.,чланова. и 36. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,''Сл.лист СРЈ'', бр. 42/2002-одлука СУС, ''Сл.гласник РС'', бр. 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлукаУСРС, 47/2013 и 68/2014-др.закон)и чланова 15. и 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на16. седници одржаној дана16. новембра 2016. године донело је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

            Овoм Oдлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Алибунар.

Члан 2.

            На територији општине Алибунар одређенeсу три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавних објеката, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама,и то:

-      ПРВА ЗОНА:обухвата територију насељених места Алибунар и Банатски Карловац – најопремљенија зона;

-      ДРУГА ЗОНА:обухвата територију насељених места Владимировац и Локве;

-      ОСТАЛЕ ЗОНЕ:обухвата територију насељених места и насеља: Николинци, Селеуш, Иланџа, Добрица,Нови Козјак, Јаношик и ДевојачкиБунар.

Члан 3.

            Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији  општинеАлибунар износе:

Групе непокретности Просечна цена (дин.)
Прва зона Друга зона Остале зоне
1. Грађевинско земљиште 300 200 100
2. Пољопривредно земљиште 45 35 30
3. Шумско земљиште 45 35 30
4. Станови 27.070 23.000 18.000
5. Куће за становање 27.070 23.000 18.000
6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности 45.000 35.000 26.000
7. Гараже и гаражна места 11.000 9.000 7.000

Члан 3.

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 4.

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 436-8/2016-03-02

Датум:16. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић

Интервју са Предрагом Белићем, председником Општине Алибунар

Само радом до боље будућности

predsednik opstineНа челу Општине Алибунар од јуна 2015. године налази се господин Предраг Белић, члан Српске напредне странке од њеног оснивања. Након четири месеца проведених на позицији председника Општине, разговарамо са господином Белићем како о визији новог руководства, решењима актуелних питања, начинима за побољшање квалитета живота свих грађана који живе на територији општине, тако и о изазовима са којима се свакодневно сусреће.

Continue Reading

Правилник о службеној легитимацији комуналног инспектора

Овде можете преузети Правилник

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)2

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 И 15/2014) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 60. седници одржаној дана 10. октобра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 75.375,00(словима: седамдесетпетхиљадатристоседамдесетпет) динараза финансирање ангажовања педагошког асистента у ОШ ''Братство и јединство'' Алибунар у месецу септембру 2014.г.
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.7 – Основно образовање, функција 912, позиција 152 (повећање апропријације), економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти (424211-услуге образовања).
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају. Поменута средства пренеће се на жиро-рачун ОШ ''Братство и јединство'' Алибунар, бр. 840-417660-97.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-107/14-06
Датум: 10. октобар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' Николинци

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „2. ОКТОБАР“ НИКОЛИНЦИ

 

 1. Разрешава се Маринела Бокшан са функције члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника запослених.
 2. Именује се Родика Алмажан на функцију члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „2. Октобар“ Николинци.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-20/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

I

         ЂОРЂЕ ЦВЕТКОВИЋ, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран je за заменика председника Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат заменика председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад,с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основана система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

 

I

         Разрешава се Слободан Цветић из Алибунара са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника Савета родитеља због смрти.

         Именује се Кристијан Цинцар из Владимировца на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника Савета родитеља.

 

II

         Мандат члана Управног одбора траје до истека мандата  Управног одбора.

 

III

         Ово Решење објављивати у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-26/11-04
Датум: 21 децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

         На основу члана 12. Закона о јавним предузе-ћима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 107/2005, 108/2005 – испр., 123/2007 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Данијел Кишмартон из Владимировца функције председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар.
 2. Именује се Пуниша Џелебџић из Банатског Карловца на функцију председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-14/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници одржаној дана 29. октобра 2010. године доноси следеће

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

Члан 1.

         Образује се Комисија за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тексту: Комисија).

 

Члан 2.

         Комисија се састоји од председника и четири члана и то:

         Председник Комисије: Адриан Живку из Алибунара.

         Чланови Комисије:

 1. Драгана Коматина из Владимировца,
 2. Милан Пурић из Банатског Карловца,
 3. Стевица Јосимов из Иланџе,
 4. Петар Амбруш из Николинаца,

         Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.

 

Члан 3.

         Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2010. години, динамику извођења радова и улагање средстава, а посебно утврдити податке који се односи на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06) и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту, спровођење поступка за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и давање предлога Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Председнику општине.

 

 

Члан 4.

         Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2010. годину, број 020-104/09-04 од 02.11.2009. године,.

 

Члан 5.

         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-71/10-04
Датум: 29. октобра 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлука о оснивању Службе за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Алибунар

На основу члана 66. Закона о добробити животиња (''Службени гласник РС'', број 41/2009), члана 15. тачка 37. и члана 40. тачка 32. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар је на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси се

 

О  Д  Л  У  К  А
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ПРИХВАТ
И ЗБРИЊАВАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Оснива се Служба за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Служба) при Јавном комуналном предузећу ''Бунар'' Владимировац.
 2. Служба ће обављати послове предвиђене Законом о добробити животиња, као и другим сродним законима, подзаконским актима и општинским одлукама.
 3. Средства за рад ове Службе обезбедиће се у буџету општине Алибунар, као и у буџетима Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, из донаторских средстава, из средстава остварених делатношћу Службе, као и из других законом дозвољених извора финансирања.
 4. У циљу остваривања њених задатака, Служба може ангажовати друга физичка и правна лица овлашћена за поједине делатности.
 5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-15/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпрвој седници од 14. јула 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

 

Даје се сагласност на Статут Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, коју је усвојио Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 113-3/2010 од 26. јуна 2010. године.

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-33/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављивању Билтена општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на XХ седници одржаној 14.06. 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА  УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

 1. Разрешава се Слободан Вуковић функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.
 2. У Уређивачки колегијум Билтена општине Алибунар именује се Душанка Вуковић из Владимировца.
 3. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-38/10-04
Датум: 14. јун 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Правилник о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом у поступку давања у закуп пословног простора

П Р А В И Л Н И К
О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ И ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
У ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

 

Члан 1.

Јавни оглас, расписан ради давања у закуп пословног простора, садржи:

 1. земљишно-књижне или катастарске податке о пословном простору,
 2. површина пословног простора,
 3. податке о опремљености пословног простора,
 4. почетни износ закупнине,
 5. дужину трајања закупа,
 6. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима којима се не даје у закуп пословним простор,
 7. обавештење о датуму пријава,
 8. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања,
 9. обавештење да подносилац пријаве губи право на повраћај гарантног износа ако не приступи јавном надметању, односно не учествује на јавном надметању са по-нуђеним износом, као и ако не закључи уговор у прописаном року,
 10. место и време одржавања јавног надметања.

Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетног износа закупнине.

 

Члан 2.

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

 1. име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу физичког лица, а ако је приватни предузетник и матични број радње из евиденције АПР,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар АПР,
 3. уредно овлашћење за заступање,
 4. доказ о уплаћеном гарантном износу,
 5. друга документација која се тражи огласом.

Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању не може бити краћи од 15 дана од дана јавног оглашавања.

 

Члан 3.

Пријава се доставља Комисији.

Ако пријава не садржи потпуну и уредну документацију из члана 2. овог Правилника, Комисија обавештава подносиоца пријаве да је допуни или измени до одржавања јавног надметања.

Ако подносилац пријаве не отклони не-достатке у складу са обавештењем Комисије, не може стећи статус учесника у јавном надметању.

Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања јавног надметања.

 

Члан 4.

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подноси-лаца уредних пријава или њихових овла-шћених заступника, утврђује ко је стекао ста-тус учесника, изадаје нумерисане картице и утврђује листу учесника јавног надметања.

 

Члан 5.

Услови за спровођење јавног надметања испуњени су ако су најмање два лица стекла статус учесника на јавном надметању и ако та лица или њихови овлашћени заступници присуствују јавном надметању.

У случају да се не испуне услови из става 1. овог члана, поступак се понавља у року од 5 дана и сматра се успелим и ако је само једно лице стекло статус учесника.

Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

 

Члан 6.

Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи пословни простор који је предмет јавног надметања, као и почетни износ закупнине.

Председник Комсије пита да ли има заинтересованих лица за пословни простор која је предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ закупнине.

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ закупнине.

          Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи износ закупнине од последње понуде.

Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не нуди већи износ закупнине од последње понуде, Комисија констатује последњу понуду у записник и председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметни пословни простор завршено.

Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметни пословни простор завршено и кад после његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетни износ закупнине.

Након објављивања завршетка јавног надметања у складу са ставовима 4. и 5. овог члана не могу се подносити накнадне понуде.

 

Члан 7.

Комисија може одлучити да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.

Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, Комисија ће га удаљити из просторије у којој заседа.

После удаљења лица које је ометало њен рад, Комисија наставља са радом.

Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно надметање.

У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је дужна да одреди када ће се поступак поновити.

Све околности везане за евентуално удаљење појединих лица, или прекида поступка, уносе се у записник.

 

Члан 8.

У записник о току поступка јавног надметања се уноси:

 1. број пријављених учесника,
 2. почетни износ закупнине,
 3. листа учесника са понуђеним износом закупнине,
 4. примедбе учесника јавног надметања,
 5. износ закупнине који је утврђен као најповољнији и податке о учеснику са најповољнијом понудом,
 6. датум и време почетка и завршетка поступка јавног надметања,
 7. остале податке од значаја за рад Комисије.
 8. Записник потписују сви чланови Комисије и лице које води записник.

 

Члан 9.

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања.

Извештај из става 1. овог члана и записник из члана 8. овог Правилника комисија доставља председнику општине.

 

Члан 10.

Након разматрања извештаја о спроведеном поступку јавног надметања и записника Комисије, председник општине утврђује да ли је поступак јавног надметања спроведен у складу са законом и овом Одлуком.

Ако утврди неправилност у спровођењу поступка, може се наложити да се отклоне недостаци, или да се поступак понови у целости.

 

Члан 11.

Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом Одлуком, председник општине доноси одлуку којом се понуда одређеног лица прихвати као најповољнија.

 

Члан 12.

Одлука председника општине о прихватању најповољније понуде доставља Комисији за давање у закуп пословног простора на основу које се закључује уговор о закупу пословног простора између општине Алибунар и закупца.

У име општине Алибунар уговор о закупу потписује председник општине или лице које он овлашћује одлуком.

 

Члан 13.

Односи у току поступка који нису предвиђени овим Правилником регулишу се посебним закључком Комисије за давање у закуп пословног простора.

 

 

 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ

 

Члан 14.

Јавни оглас расписан ради прикупљања понуда за давање у закуп пословног простора садржи:

 1. земљишно-књижне или катастарске податке о пословном простору,
 2. површина пословног простора,
 3. податке о опремљености пословног простора,
 4. почетни износ закупнине,
 5. дужину трајања закупа,
 6. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима којима се не даје у закуп пословним простор,
 7. обавештење о датуму пријава,
 8. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања,
 9. обавештење да подносилац пријаве губи право на повраћај гарантног износа ако не приступи јавном надметању, односно не учествује на јавном надметању са понуђеним износом, као и ако не закључи уговор у прописаном року,
 10. место и време одржавања јавног надметања.

Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетног износа закупнине.

 

Члан 15.

Понуда мора да садржи:

 1. име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу физичког лица, а ако је приватни предузетник и матични број радње из евиденције АПР,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар АПР,
 3. уредно овлашћење за заступање,
 4. понуђени износ закупнине,
 5. доказ о уплати гарантног износа,
 6. друга документација која се тражи огласом.

 

Члан 16.

Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на који се пословни простор односи.

Понуђени износ закупнине мора да буде у динарском износу.

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по изтеку рока за подношење понуда.

Неуредна је понуда:

 1. поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који се пословни простор односи,
 2. која не садржи податке и уредна документа која предвиђа ова Одлука.

 

Члан 17.

Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о пословном простору за које су прикупљене понуде.

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.

Понуде се разврставају по пословном простору.

Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.

          Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде и Комисија констатује да ли су понуде уредне.

Комисија посебно записнички констатује уколико за поједине пословне просторе није поднета ниједна понуда.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако су приспеле најмање две благовремене и уредне понуде.

У случају да се не испуни услови из става 7. овог члана, поступак се понавља у року од 8 дана и сматра се успелим и када је пристигла само једна уредна понуда.

Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих приспелих понуда.

Поступак јавног отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

 

Члан 18.

У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се примењују одредбе из члана 7. овог Правилника.

 

Члан 19.

Записник о поступку јавног отварања понуда потписују сви чланови Комисије, лице које води записник и присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници.

Пре потписивања записника из става 1. овог члана присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници могу унети у записник евентуалне примедбе на поступак јавног отварања понуда.

 

Члан 20.

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку отварања понуда који мора да садржи редослед понуђача према висини износа који је понуђен за сваки пословни простор посебно.

Извештај из става 1. овог члана и записник са отварања понуда Комисија доставља председнику општине.

 

Члан 21.

На основу извештаја о спроведеном поступку јавног отварања понуда и записника Комисије, председник општине утврђује да ли је поступак прикупљања понуда јавним огла-сом спроведен у складу са законом и овом Одлуком.

Ако се утврди неправилност у спрово-ђењу поступка, председник општине може наложити да се недостаци или неправилности отклоне ако је то могуће или да одлуче да се поступак понови у целости, или да се понови само за поједине пословне просторе ако се оглас односи на више пословних простора.

 

Члан 22.

Ако се утврди да је поступак спроведен у складу са законом и овом Одлуком, на основу приложене документације председник општине доноси одлуку о прихватању најповољније понуде и исту доставља Комисији за давање у закуп пословног простора која представља основ за закључење уговора о закупу пословног простора.

У име општине Алибунар уговор о закупу потписује председник општине, или лице које он овласти посебном одлуком.

 

Члан 23.

Овај Правилник је саставни део Одлуке о давању у закуп пословног простора и ступа на снагу даном ступања на снагу исте.

Предлог одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар

На основу члана 22. став 1. Закона о фина-нсирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС''  број  62/06) и члана 40. тачка 8. Статута општи-не Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године,  утврђује

           

П Р Е Д Л О Г
ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР

 

Члан 1.

Одлуком о самодоприносу за насељено место Алибунар (у даљем тексту: Одлука), уводи се самодопринос за насељено место Алибунар.

            Самодопринос се изражава у новцу. Укупан износ предвиђених новчаних средстава  је 30.000.000,00 динара (словима: тридесетмилионади-нара).

            Самодопринос се уводи за период од 01. априла 2009. године до 30. априла  2014. године.

 

 

Члан 2.

            Самодопринос из ове Одлуке уторшиће се за следеће намене:

 1. реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Алибунар;
 2. изградњу капиталних објеката (фискултурна сале, фекална канализација, капела и друге инвестиције из Фонда за капитална улагања, НИП и других извора финансирања – за средства која нису обухваћена наведеним програмима: надзорни орган, пројекти, прикупљање документације и друго);
 3. одржавање комуналних објеката;
 4. одржавање уличне расвете;
 5. одржавање спортских терена и редовна делатност спорта;
 6. одржавање и редовна делатност организација из области културе;
 7. донације школама, невладиним и другим организацијама од интереса за месну заједницу Алибунар;
 8. редовне потребе месне заједнице (плате запосленима, одржавање, набавка потребног материјала);
 9. одржавање тротоара и прелаза;

 

Члан 3.

            Самодопринос се заводи за следеће приходе:

 1. 3% за запослене од плате запослених на нето зараду,
 2. 3% на нето приход остварен делатношћу самосталних радњи, власника приватних предузећа и других лица која се баве личним радом (предузетници)
 3. 20% за пољопривредне произвођаче на катастарски приход
 4. 1% на примања пензионера, уз писмену сагласност пензионера за наплату самодоприноса

 

Члан 4.

            Средства самодоприноса употребиће се према програму коришћења средстава који доноси Савет Месне заједнице Алибунар за период трајања самодоприноса.

 

Члан 5.

            Средства прикупљена путем самодоприноса водиће се на рачуну буџета општине Алибунар.

 

Члан 6.

            Основица за плаћање самодоприноса је

 • за запослене нето плата запосленог
 • за пољопривреднике катастарски приход на који се плаћа порез из дохотка од пољопривредне делатности
 • за самосталне предузетнике: основица је  нето добит остварен делатношћу
 • за пензионере: износ пензије остварен у земљи и иностранству.

 

Члан 7.

            Обвезници самодоприноса су грађани Месне заједнице Алибунар.

 

Члан 8.

            Надзор над наменским коришћењем средстава самодоприноса вршиће савет Месне заједнице Алибунар.

 

Члан 9.

            У случају да се оствари самодопринос у већем износу од износа који је предвиђен овом Одлуком, одлуку о више оствареним средствима донеће грађани Месне заједнице Алибунар, на начин и по поступку предвиђеном за увођење самодоприноса.

 

Члан 10.

            Одлуку о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар прогласиће Скупштина општине Алибунар, након спроведеног референдума.

 

Члан 11.

            Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШИНА ОПШТИНЕ
Број: 014-3/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р.

Решење о именовању комисије за планове

На основу члана 34. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 47/03 и 34/06) и  члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

 

I

Именује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

 1. Зорица Миливојев, дипломирани инжењер архитектуре из Алибунара – за председника;
 2. Живана Петровић, дипломирани инжењер геологије из Банатског Карловца – за заменика председника;
 3. Александра Ивановић, дипломирани инжењер архитектуре из Банатског Карловца – за члана
 4. Весна Грбић, дипломирани инжењер архитектуре ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ из Зрењанина – за члана одређеног од стране Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство
 5. Освит Петков, дипломирани инжењер архитектуре ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ из Панчева – за члана одређеног од стране Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство

 

II

Комисија се образује сради пружања стручне помоћи у поступку израде просторног плана општине, израде и споровођење урбанистичких планова као и давања стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву Општинске управе, органа надлежног за доношење просторног, односно урбанистичког плана.

 

III

Административне послове за рад Комисије обавља Секрењтаријат за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине. За обавање појединих стручних послова за потребе Комисије могу се ангажовати правна и физичка домаћа или страна лица,

Мандат председника и чланова Комисије траје четири године  с тим што исто лице не може бити именовано више од два пута.

 

IV

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комсије за планове број 020-48/07-04 од 03. октобра 2007. године.

 

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-18/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Одлуку о усвајању стратегије руралног развоја Општине Алибунар за период 2010 – 2014 година

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Осамнаестој седници од 26. фебруара 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УСВАЈАЊУ  СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПЕРИОД 2010 – 2014 ГОДИНА

 

 

Усваја се Стратегија руралног развоја општине Алибунар за период 2010 – 2014 година.

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-5/10-05
Датум: 26. фебруар 2010. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

''Службени лист општине Алибунар'', бр. 34/2013

На основу чланова 7а, 36. и 38б. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 20. седници одржаној дана 20. децембра 2013. године донела је 

ОДЛУКУ

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге, а које се налазе на територији општине Алибунар.

Члан 2.

На територији општине Алибунар одређено је три зоне за утврђивање пореза на имовину, и то: прва, друга и трећа зона, с тим што су прва и друга зона утврђене за најопремљеније зоне.

Коефицијенти на територији општине Алибунар износе:

За прву зону – 1,00;

За другу зону - 0,80;

За трећу зону - 0,60.

Члан 3.

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 4.

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењује се од 01. јануара 2014. године.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 436-13/13-06-01

Датум: 20. децембар 2013.г.

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

Прилог 3 - Циљеви програма и програмских активности и листа иниформних индикатора

Правилник о изменама и допунама Правилника о додели помоћи студентима на територији општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) и члана 3. Одлуке о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар из буџета Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 24/2012), а на предлог Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 61.седници одржаној дана 05. новембра 2014. године доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
           У Правилнику о додели помоћи студентима на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 17/2014), у члану 4. став 1. брише се тачка 6.
 
Члан 2.
           У члану 5. став 1. брише се алинеја 3.
 
Члан 3.
          Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а примењиваће се од почетка школске-радне 2014/2015. године и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-201/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)1

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 И 15/2014) и члана 10. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Општинско веће на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 60. седници одржаној дана 10. октобра 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)
 
Члан 1.
         Из текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених  Одлуком о буџету општине Алибунар за 2014. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013, 35/2013-испр. и 14/2014), Раздео 2 – Председник општине, функција 160, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 75.375,00(словима: седамдесетпетхиљадатристоседамдесетпет) динараза финансирање ангажовања педагошког асистента у ОШ ''Први мај'' Владимировац у месецу септембру 2014.г. 
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.7 – Основно образовање, функција 912, позиција 152 (повећање апропријације), економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти (424211-услуге образовања).
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају. Поменута средства пренеће се на жиро-рачун ОШ ''Први мај'' Владимировац, бр. 840-467660-59.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-106/14-06
Датум: 10. октобар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т. Г. МАСАРИК“ ЈАНОШИК

 

 1. Разрешава се Зузана Халабрин са функције члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, из реда представника запсолених.
 2. Именује се Ондреј Урбан на функцију члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „Т. Г. Масарик“ Јаношик.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-18/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године

А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Констатовање престанка функције заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Одлуке о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар, број 013-6/12-04 од 04. јуна 2012. године, Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, констатује

 

 

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 

 1. Суса Ђорђу из Владимировца престаје функција заменика председника Скупштине општине Алибунар дана 04. јуна 2012. године.
 2. Објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-53/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетосмој седници од 21. децембра 2011. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 

         Разрешава се Илија Пенца из Владимировца са функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Именује се Данило Ћирић из Алибунара на функцију члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, до истека мандата Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Мандат разрешеног члана Управног одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Управног одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Управног одбора.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-25/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар

         На основу члана 12. Закона о јавним предузе-ћима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 107/2005, 108/2005 – испр., 123/2007 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''ПРВИ МАРТ'' АЛИБУНАР

 

 1. Разрешава се Саша Цветковић из Банатског Карловца функције председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.
 2. Именује се др Марина Николае из Селеуша на функцију председника Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар.
 3. Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.
 4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-13/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

 

Решење о именовању директора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Двадесетпетој седници од 29. октобра 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТУРИСТ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР

 

 1. Именује се Ацо Миленковић, дипломирани економиста из Банатског Карловца, на функцију директора Јавног предузећа ''Турист Алибунар'' Алибунар, на мандатни период од четири године.
 2. Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 29. октобра 2010. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-19/10-04
Датум: 29. октобар 2010.
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о изради Плана детаљне регулације за Ново гробље у Банатском Карловцу

 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009 и 81/2009-исправка), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/2004), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 113. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, бр. 06-39/10-04 од 10. септембра 2010. године, на Двадесеттрећој седници одржаној дана 01. октобра 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НОВО ГРОБЉЕ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ

 

Члан 1.

         Приступа се изради Плана детаљне регулације за ново гробље у Банатском Карловцу (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења за простор за који се План израђује.

 

 

Члан 2.

         Укупна површина планског подручја износи сса 2,00,00 ha и обухвата деловае парцела топографски број 3183/31 и 3183/1 у Катастарској општини Банатски Карловац.

 

Члан 3.

         План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, графички део и обавезне прилоге.

         План нарочито садржи:

 1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
 2. поделу простора на посебне целине и зоне;
 3. намену земљишта;
 4. регулационе и грађевинске линије улица и јавних површина и објеката са елементима за обележавање на геодетској подлози;
 5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
 6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
 7. правила уређења и правила грађења по целинана и зонама;
 8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора;
 9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;
 10. графички део.

 

Члан 4.

         Рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке.

 

Члан 5.

         Носилац израде Плана је Општинска управа општине Алибунар – Секретаријат за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

 

Члан 6.

         Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Алибунар и из других извора у складу са законом.

 

Члан 7.

         Надлежни орган, односно организација су дужни да уступе постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, као и органи и организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, дужни су да по захтеву, у року од 30 дана доставе тражене податке без накнаде.

 

Члан 8.

         Саставни део Плана је Решење Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, број 501-47/10-03, да се за План детаљне регулације за Ново гробље у Банатском Карловцу, које је у оквиру обухвата Плана генералне регулације за Банатски Карловац, не изгађује стратешка процена утицаја Плана на животну средину.

 

Члан 9.

         План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

         Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

         Јавни увид Плана ће се одржати у Општинској управи општине Алибунар, Трг слободе бр.4.

 

Члан 10.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-54/10-04
Датум: 01. октобар 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

 

Решење о именовању Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Слу-жбени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), а уз Предлог и мишљење Наци-оналног савета румунске националне мањине из Новог Сада, број 132/10 од 12. јула 2010. године, Скупштина општине Алибунар на својој Двадесетпрвој седници одржаној 14. јула 2010. године доноси

 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСTВО И ЈЕДИНСТВО“ АЛИБУНАР

 

            Именује се Школски одбор Основне школе „Братство и јединство“ Алибунар:

 

Из реда представника оснивача:

 1. Ненад Леро
 2. Адријан Живку
 3. Миодраг Братић

 

Из реда представника запослених:

 1. Виолета Баба
 2. Олимпија Троча
 3. Љиљана Битевић

 

Из реда представника родитеља:

 1. Мирко Враговић
 2. Ђорђел Лобода
 3. Марина Паун

 

            Мандат Школског одбора траје четири године и почиње да тече од 14. јула 2010. године.

            Ступањем на снагу овог решења престаје мандат досадашњим члановима Школског одбора.

            Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-25/10-04
Датум: 14. јул 2010. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Решење о образовању Комисије за утврђивање хитних стамбених потреба угрожених грађана општине Алибунар

На основу члана 20. став 1. тачке 17. и 29. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 12. Одлуке о правима грађана из социјалне заштите (''Службени лист општине Алибунар'', број 6/2008) и члана 40. став 1. алинеја 20. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници од 14. јуна 2010. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ХИТНИХ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА УГРОЖЕНИХ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Образује се Комисија општине Алибунар, за утврђивање ургентних стамбених потреба, по захтеву угрожених грађана, чији су стамбени објекти у тој мери пропали услед дотрајалости или дејством елементарних и других непогода, да су постали не-условни за даље становање, те да је неопходна хитна адаптација угрожених делова зграде или објекта, а ради се о социјално, стамбено и материјално угроженим породицама.

 

Члан 2.

         Комисија се именује у следећем саставу:

 1. Душан Јовановић, представник општине Алибунар и председник Комисије;
 2. Саша Цветковић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове, члан Комисије;
 3. Драган Ђунисић, директор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, члан Комисије;

         У раду Комисије учествоваће и стручни радник Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар задужен за насеље из кога је стамбено угрожена породица.

 

Члан 3.

         Комисија, на основу записника о грађевинском инспекцијском прегледу стамбеног објекта, утврђује да је у питању хитна стамбена потреба по захтеву породице са пребивалиштем на територији општине Аибуанр, и да као социјално угрожена породица само тај објекат поседује и користи за становање.

 

Члан 4.

         На основу утврђене хитне стамбене потребе угрожене породице, Комисија сачињава записник о најнужнијем потребном обиму грађевинског материјала за санирање и адаптацију објекта.

         Општина додељује помоћ у натури – грађе-винском материјалу, уплатом средстава преко рачуна Центра за социјални рад ''1. март'' за општину Али-бунар, код најповољнијег понуђача грађевинског ма-теријала. Добављач је дужан да након преузимања материјала рачун са потписаном отпремницом о преузетом материјалу, достави Центру за социјални рад и Општини.

 

Члан 5.

         Грађевински инспектор је овлашћен да зачини записник о набавци и наменском утрошку додељеног грађевинског материјала за санирање угроженог стамбеног објекта.

 

 

Члан 6.

         Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-39/10-04
Датум: 14. јуна 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о утврђивању економског интереса општине Алибунар за продужење закупног рока на грађевинским парцелама у К.О. Банатски Карловац топ.бр. 821/2 и 821/5

На основу члана 117. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Деветнаестој седници од 20. априла 2010. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ЗАКУПНОГ РОКА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ПАРЦЕЛАМА У
К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ ТОП.БР. 821/2 И 821/5

 

Члан 1.

Овом Одлуком се утврђује економски интерес општине Алибунар да се одобрава ПП Д.о.о. ''Тим'' и ПП Д.о.о. ''ТС Соех'' из Банатског Карловца продужење закупног рока за закупљене парцеле у к.о. Банатски Карловац, топ.бр. 821/2 и топ.бр. 821/5 на период од 60 година, закупњене по основу уговора о закупу грађевинског земљишта, број ОВ 1103/2003 и ОВ 2807/08.

 

Члан 2.

Продужење рока закупа се одобрава због заједничког инвестирања закупаца у изградњи новог производног поговна на закупљеним парцелама из члана 1. ове Одлуке и запошљавања радника искључиво са територије општине Алибунар.

 

Члан 3.

Продужење закупног рока се условљава тако да се закупци обавезују да изградњу новог производног погона почињу у законском року.

 

Члан 4.

У слуачју да изградња новог производног погона не почиње у законском року, рок закупа се неће продужавати.

 

Члан 5.

Сви односи који настају дејством ове Одлуке регулисаће се посебним уговорима између закупаца и општине Алибунар.

 

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-7/10-04
Датум: 20. април 2010. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р

 

 

 

Одлуку о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о прeдлогу одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар као делу територије општине Алибунар

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 100. Статута општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 1/2006), Скупштина општине Алибунар, на IX седници одржаној 20. фебруара 2009. године, доноси

 

 

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРEДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

 1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Алибунар, поводом иницијативе за увођење самодоприноса на територији насељеног места Алибунар као делу територије општине Алибунар за период од 01. априла 2009. године до 31. марта 2014. године, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на IX седници од 20. фебруара 2009. године.
 2. Општински референдум ће се спровести дана 28. и 29. марта 2009. године у времену од 7,00 до 20.00 часова.
 3. На општинском референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:

 

„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар“
 
 1. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
 2. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
 3. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
 4. Општинска комисија утврдиће и прогласити укупне резултате општинског референдума и доставиће извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Алибунар.
 5. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Алибунар, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Алибунар, као и на други начин који одреди Општинска комисија.
 6. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 014-1/09-04
Датум: 20. 02. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

 

Решење о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2009. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'' број 62/06), члана 18. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 9/02, 33/04 и 135/04), члана 117. Статута општине Алибунар  (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на VIII седници од 28. јануара 2009. године, доноси

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2009. ГОДИНУ

 

I

            Образује се стручна Комисија за израду горишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија) за 2009. годину.

 

II

              Комисију чине председник и шест чланова и то:

Председник Комисије:

Ивица Росић, дипломирани инжењер агрономије

 

Чланови комисије:

 1. Рошу Марин
 2. Марилов Милован
 3. Прванов Живојин
 4. Ивков Јовица
 5. Амбруш Петар
 6. Симо Почуча

 

III

Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 2009. години, динамику извођења радова и улагање средтава, а посебно утврдити податке који се односи на пољопривредно земљишта у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривреном земљишту )''Службени гласни РС'' број 62/06)  и прибавити мишљење Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

IV

            Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке III овог Решења изради и достави Скупштини општине на усвајање.

 

V

            Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-30/09-04
Датум: 28. јануар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо  с.р.

Одлука о промени назива улица у насељеном месту Владимировац

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 11. и 15. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), и сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 015-05-00009/2010-09 од 12. фебруара 2010. године, на Осамнаестој седници Скупштине општине Алибунар од 26. фебруара 2010. године донета је

 

 

О  Д  Л  У  К  А
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

Члан 1.

            Мењају се називи улица у насељеном месту Владимировац, општина Алибунар, на иницијативу Савета Месне заједнице Владимировац број 84/2009 од 24. септембра 2009. године и то следеће улице:

 

садашња Улица ЈНА мења назив у: Улица Меда Георгице

садашња Улица Црвене армије мења назив у: Улица Екмечић Богдана.

 

Члан 2.

            Даном ступања на снагу ове Одлуке, физичка и правна лица дужна су се служити новим називом улице.

 

Члан 3.

            На основу ове Одлуке неће се мењати постојећи кућни бројеви.

 

Члан 4.

            Одлуку донставити Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности, ради уписа промене у регистру улица.

 

Члан 5.

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:015-2/10-04
Датум: 26. фебруар 2010. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Душан Јовановић с.р.

 

ОДЛУКА О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

''Службени лист општине Алибунар'', бр. 34/2013

На основу члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', 47/2013) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 20. седници одржаној дана 20. децембра 2013. године донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији општине Алибунар.

Члан 2.

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, а којима је пореска обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Алибунар настала до 31. децембра 2013 године, дужни су да од 01.јануара 2014 године до 31.марта 2014 године поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореска пријава није поднета и имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра 2013 године.

            Пореска пријава из става 1. овог члана подноси на на обрасцу ППи2

Члан 3.

Лице из члана 2. став 1. ове Одлуке које не подносе пореску пријаву у складу са чланом 2. ст. 1. и 3. ове Одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Члан 4.

     Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'' и примењује се од 01. јануара 2014. године.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 436-12/13-06-01

Датум: 20. децембар 2013.г.

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите

На основу члана46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), члана9. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'', бр.24/2011), члана58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) ичлана 3. Одлуке о поверавању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунар и превоза одређених категорија становништваса територије општине АлибунарЈавном аутотранспортном предузећу''Алибунар'' Алибунар(''Сл.лист општине Алибунар'',бр.26/2013), Општинско веће општине Алибунар на својој Шездесетпрвој седници одржаној дана 05. новембра 2014. године, доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
 
Члан 1.
            У Правилнику о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите (у даљем тексту: Правилник) - ''Сл.лист општине Алибунар'' бр.19/2014, у члану 12. став 1. мења се тачка 4. која сада треба да гласи:
''4. деца из породица са троје и више деце, за треће дете и свако следеће по реду рођења.''
         У истом члану 12. Правилника, у ставу 3. мења се тачка 3. која сада треба да гласи:
''3. за категорију под тачком 4. – фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу.''
 
Члан 2.
         У члану 14. став 1. тачка 3. после речи: ''50.000 динара'' ставља се зарез и додају речи: ''осим у случају постојања околности које додатно отежавају материјални положај студента по процени стручних радника Центра (када у породици има 2 или више студента-ученика, када је неко од чланова породице оболео и друге отежавајуће околности), и у том случају укупни месечни износ да не прелази и додатних 20% наведеног месечног износа.''
 
Члан 3.
            Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:55-6/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''1. мај'' Владимировац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Тридесетседмој седници одржаној 29. новембра 2011. године доноси

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1. МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ

 

 

 1. Разрешава се Љубица Павловић са функције члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац, из реда представника запослених, на лични захтев.
 2. Именује се Трифу Кета на функцију члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац, из реда представника запослених.
 3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе „1. Мај“ Владимировац.
 4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-23/11-04
Датум: 29. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан Др Отонога, с.р.

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Алибунар

На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         БИЉАНА ВРАГОВИЋ, дипломирани правник из Алибунара, поставља се за секретара Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат секретара Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-7/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетосмој седници од 21. децембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

 

         Разрешава се Адријан Живку из Алибунара са функције председника Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Именује се Маринел Негру из Алибунара на функцију председника Управног одбора Дома здравља Алибунар, до истека мандата Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Мандат разрешеног председника Управног одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог председника Управног одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Управног одбора.

         Решење објавит