cyr eng  rom  sk  it
Naslovna Lokalna samouprava Mesne zajednice
Mesne zajednice

Radi zadovoljavanja potreba i interesa od neposrednog značaja za građane sa dela teritorije Opštine, u Opštini se obrazuju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave. Skupština opštine posebnom odlukom odlučuje o obrazovanju, području za koje se obrazuje i ukidanju mesnih zajednica. Ova odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Me­sna za­jed­ni­ca ima svoj­stvo prav­nog li­ca u okvi­ru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju. U mesnoj zajednici obrazuje se Savet mesne zajednice kao predstavničko telo građana.

Izbore za Savet mesne zajednice raspisuje Skupština opštine.

Organi mesne zajednice biraju se neposrednim, tajnim glasanjem na osnovu opšteg i jednakog izbornog prava. Svaki građanin sa prebivalištem na području mesne zajednice koji je navršio 18 godina života ima pravo da bira i da bude biran u organe mesne zajednice.

Pravo predlaganja kandidata za člana Saveta mesne zajednice ima najmanje deset građana sa područja mesne zajednice sa biračkim pravom na tom području. Na glasačkom listiću upisuju se imena i prezimena svih kandidata, njihova godina rođenja i zanimanje. Izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova do broja članova koji se biraju.

Sred­stva za rad me­sne za­jed­ni­ce obezbeđuju se iz:

  • sred­stava obezbeđenih u budžetu Opštine;
  • sred­stava ko­ja gra­đa­ni obez­be­đu­ju sa­mo­do­pri­no­som;
  • donacija;
  • prihoda koje mesna zajednica ostvari svojom aktivnošću.

Od­lu­kom skup­šti­ne  Op­šti­ne mo­že se svim i po­je­di­nim me­snim za­jed­ni­ca­ma poveriti vr­še­nje od­re­đe­nih po­slo­va iz nadležnosti Opštine, uz obez­be­đi­va­nje za to po­treb­nih sred­sta­va. Pri po­ve­ra­va­nju po­slo­va po­la­zi se od to­ga da li su ti po­slo­vi od ne­po­sred­nog i svakodnev­nog zna­ča­ja za ži­vot sta­nov­ni­ka me­sne za­jedni­ce.

Opština Alibunar ima ukupno deset mesnih zajednica:

# Ime Telefon Faks
1 Mesna zajednica Alibunar +381 13 641 147 +381 13 641 147
2 Mesna zajednica Banatski Karlovac +381 13 651 228 +381 13 651 228
3 Mesna zajednica Vladimirovac +381 13 643 027 +381 13 643 027
4 Mesna zajednica Dobrica +381 13 658 004 +381 13 658 133
5 Mesna zajednica Seleuš +381 13 649 118 +381 13 649 189
6 Mesna zajednica Lokve +381 13 646 120 +381 13 646 152
7 Mesna zajednica Nikolinci +381 13 655 133 +381 13 655 133
8 Mesna zajednica Janošik +381 13 647 002 +381 13 647 147
9 Mesna zajednica Novi Kozjak +381 13 648 001 +381 13 648 001
10 Mesna zajednica Ilandža +381 13 659 181 +381 13 659 271
Opština Alibunar je organizacija koja brine o zaštiti životne sredine.
Mi ublažavamo štetu nastalu zagađenjem korišćenjem snage vetra kao čistog i u potpunosti obnovljivog izvora energije.
 
RocketTheme Joomla Templates